Haarlemsche Courant Rotterdam gebombardeerd. In Maart 900.000 b.r.t. vernietigd. Duizenden personen dakloos. Vierde aanval op St. Russa doodgeloopen. Afsnijdingspoging der Geallieerden verhinderd Nieuwsblad voor Noord-Holland 180 dooden en 400 gewonden- Burgemeester in Nederland xloor revolverschoten gedood Dënitz-duikbootoffensief" 288e Jaargang No. 76 Bureaux: Grootc Houtstraat 93. Tel Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 131958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 13230 Hoofdredacteur: J. v. Baudewyns Donderdag 1 April 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12713 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmulden-Oost Uitg i Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 In de middaguren van Woensdag hebben Britsche vliegtuigen bij zeer goed zicht de stad Rotterdam aangevallen. De neergeworpen bommen troffen hoofdzakelijk dichtbevolkte arbeiderswijken. Heele stratenblokken werden vernield. Volgens de tot dusver ontvangen berichten had de Nederlandsche burgerbevolking 180 dooden en 400 gewonden te betreuren. Helaas moet verwacht worden, dat het aantal slachtoffers nog zal stijgen. De Duitsche en Nederlandsche autoriteiten hebben terstond alle beschikbare krachten aan het werk gezet voor de redding van slacht offers en voor opruimingswerkzaamheden. Zij droegen zorg voor een voorloopig onderkomen en voor de hulpverleening aan de duizenden dakloos geworden mannen, vrouwen en kinderen. De horizon vervaagt in een dikke, vuilig geel-roode walm, die over de daken hangt en als met taaie vangarmen in de straten grijpt. In de middaguren wierp het Britsche luchtwapen zijn bommen neer. Zooals altijd troffen zij de woonhuizen der bevolking en vernietigden in de puinen der onder een vuurgloed ineenstortende woonsteden het leven van vele mannen, vrouwen en kin deren. Ter plaatse waar de ouders bezig waren met hun arbeid en hun zorgen, waai de kinderen hun kleine genoegens beleef den, rukte de Britsche dood hen weg. De oplaaiende vuurtongen boven de resten der huizen, de smadelijke puinen van heele woningblokken en dé gruwelijke leegte van donkere venstergaten in heele straten, het nerveuze haasten der menschen. De rade loosheid van hun blik. het leed op de rood- behuilde gezichten, en de ordelooze gewir war van armzalige wagens en karren met resten van bedden en bescheiden bezittin gen vormen een ernstige kreet van beschul diging. Rondom laait de brand, spannen afge matte brandweerlieden zich in om te redden wat nog gered zou kunnen worden, strom pelen en haasten opgejaagde menschen zich over steenen, balken, versplinterd huisraad, belachelijke kleinigheden als laatste bezit ting met de handen opbeurend, rijden en staan auto's en handkarren overal om huis raad, dat in de straten opgestapeld ligt weg te halen. En steeds dieper zwalkte de vuile walm en rook tusschen de huizenrijen door, zoodat de tranen in de oogen springen, door dringt in de kleeren der menschen met een penetrante brandgeur, die nog dagenlang blijft hangen, klinken de haastige stappen over glassplinters, waarbij de menschen bang zijn dat ook hun schoenen nog ver nield zullen worden. Deze doodendans in de arbeiderswijk van Rotterdam vervult een iegelijk in de stad. Wanneer de gedachten probeeren de chaos te doordringen en te ordenen, stuiten zij af op de onbegrijpelijkheid van het ont zettende gebeuren.Slechts vluchtige in drukken beginnen zich geleidelijk af te teekenen: een half opgegroeid meisje, met afgezakte kousen, een gescheurde rok, roodbehuilde oogen, de bloedige neus vluchtig verbonden met een stukje gaas, heeft uit de puinen van haar vernielde huis een pop, een teddy-beer en een prentenboek gered van haar broertje of zusje en deze schatten draagt zij nu op een smal dienblad naar een stapel huisraad dat ligt te wachten op vervoer. Misschien had deze kinderlijke liefdesdienst reeds geen zin meer. Misschien waren haar broer of zuster wel ergens mede onder de puinen bedolven. Maar sinds wanneer houden de aan stichters van deze oorlogsmisdaden rekening met - het geloovige gemoed van een volk? Bekommeren zij zich (nog om menschelijke ontroeringen, die zij in hun eigen gemoed reeds lang gedood hebben. Wanneer het maar in hun rekening te pas komt? Zij beweer den het Europeesche oorlogspotentieel te treffen of te willen treffen. De hon derdvoudig bewezen feiten echter ge tuigen tegen hen. Ook in Rotterdam hebben zij de woonsteden van vreed zame, arbeidzame gezinnen getroffen. Deze oorlog is voor Engeland een waan zinnigheid. dat weten thans aan gene zijde van het Kanaal menschen. die niet tot de domsten behooren. De politieke ontwikke ling, juist in de laatste weken, waarin de Britsche plutocraten datgene aan het bols jewisme hebben moeten prijsgeven, wat zij van Duitschland veronderstelden en dat land niet gunden, en waarvan zij de eeuwen door hebben geleefd als van het kostbaar ste politieke kapitaal, heeft deze waanzin nigheid bevestigd. Het mag niet verwonde ren dat deze Britsche waanzin aan steeds nieuwen waanzin het licht schenkt. Het Nederlandsche volk echter, dat eens den Brit als bondgenoot vertrouwde, mag zich, gezien het stijgende aantal van zijn ge- doode vrouwen en kinderen en zijn verniel de woningen afvragen, of deze waanzin zelfs nog methode heeft, dan wel, of hij niet allang reeds is uitgegroeid tot onge breidelde misdaad. Degenen, die van genoegen in de handen klappen en met heimelijke welwillendheid aan het ..tweede denken, wanneer Britsche bommenwerpers na volbracht ver nielingswerk over hen heen ronken, ter wijl dood, ellende en ontzetting gekomen is over honderdduizend hunner eigen volks- genooten, zullen er goed aan doen deze vragen te overwegen. Hun geestelijk ver mogen tot het verkrijgen van inzicht moge heden nog falen, zij zullen echter ongetwij feld het antwoord zeer snel vinden wan neer het niet zou blijven.bij het voorproef je, dat Rotterdam en vele andere plaatsen in Nederland de laatste maanden gekregen hebben van het „tweede front". BEKENDMAKING van den höheren S.S. und Polizeiführer. 's-GRAVENHAGË, 1 April. Op 29 Maart 1943 tegen half tien des avonds is de burgemeester van de gemeente Baexem, in de provincie Limburg, Willem Anton Hetterscheit, door eenige tot dusver onbe kende daders met verscheidene schoten in zijn woning neergeschoten. Hetterscheit is aan zijn verwondingen overleden. De bevolking wordt uitgenoodigd deel te nemen aan de opsporing van de daders. Voor ter zake dienende aanwijzingen, die leiden tot de arrestatie der misdadigers, loof ik een belooning uit van 25.000,welk bedrag met uitsluiting van gerechtelijke formaliteiten verdeeld zal worden. Iedere Duitsche of Nederlandsche politie-instantie zal desbetreffende mededeelingen in ont vangst nemen. w.g. RAUTER S.S. Gruppenführer und General-leutnant D.P. Geen nieuwe kardinalen. De Paus heelt verklaard dat het kardinaals college voorloopig niet zal worden uitgebreid daar de Paus niet het plan heeft voor het einde van den oorlog het consistorium bijeen te roepen. Het college, dat oorspronkelijk uit 70 leden bestaat, is ineengeschrompeld tot 47 als gevolg van den dood veler kardinalen we gens hun hoogen ouderdom. Bij den plantenziektenkundigen dienst te Wageningen is thans een afdeeling opgericht die zich in het bijzonder zal bezig houden met de bestrijding van de knaagdieren. Voor al de voorlichting inzake de rattenbestrijding, zal hierbij op den voorgrond staan. De Sovjet-verliezen ter plaatse. In den vierden slag om Staraja Russa, die op 23 Februari begon en de laatste dagen •tot plaatselijke gevechten verflauwd is, hebben de bolsjewisten met 37 divisies in fanterie, 23 brigades, talrijke gepantserde afdeelingen en sterke luchtstrijdkrachten vergeefs getracht, door het Duitsche front te breken. Gedurende vijf weken sloegen de Duitsche troepen alle aanvallen af en brach ten zij den vijand zeer zware verliezen toe. Veertien Sovj'etdivisies en 13 brigades heb ben zeer geleden; 4 divisies en 10 brigades hebben zoo zware verliezen geleden, dat zij als vernietigd kunnen worden beschouwd. Bovendien hebben 18 andere divisies en 10 brigades een groot deel van haar men schen en materiaal verloren. Het opperbevel van de Duitsche weermacht deelt mede „In den Zuidelijken en den Centralen sector van het Oostelijk front verliep de dag over het» algemeen kalm. Bij het Koebanbrugge- hoofd en ten Zuidwesten van Wjasma werden vijandelijke opmarschen door krachtig artil lerievuur en zware aanvallen van formaties duikbommenwerpers kapot geslagen. Ten Zuiden van het Ilmanmeer bereikte eerï eigen aanvalsonderneming tot verkorting van het front ondanks aanzienlijke terreir.- moeilijkneden de gestelde d vlei In het gevechtsgebied ten Zuiden van het Ladogameer duurden de harde doch succes volle afweergevechten voort. Twee vijande lijke bataljons werden ingesloten en vernie tigd, een aantal pantserwagens kapot geschoten De afweerslag in Tunesië duurt voort. Ter wijl in enkele sectoren de vijandelijke aan- valsactie onder indruk van den succesvollen tegenstand van Duitsch-Italiaansche troepen tijdelijk wat verminderde, zette de vijand in de andere sectoren van het front zijn zware aanvallen voort. Alle aanvallen mislukten ook Dinsdag door de vastbesloten afweer van onze troepen. De luchtmacht kwam over dag en des nachts, door het voortdurend in den strijd brengen van haar vliegtuigforma ties, krachtig in de gevechten op den grond tusschenbeide. Op de Middellandsche Zee heeft een Duitsch gevechtsvliegtuig een Britsche duikboot tot zinken gebracht. Een verrassende aanval der luchtmacht, Dinsdag op militaire doelen aan de Zuidkust van Engeland ondernopaen, had succes." Vrijwilligers naar het Oostfront. Zaterdag 3 April, des middags 16 uur, vindt op het Domplein te Utrecht een bijeenkomst plaats van 600 WA-mannen, die zich vrijwillig bereid verklaard'hebben naar het front te vertrekken. De leider zal hen toespreken. Om 17.15 zal de formatie weermannen door den Leider worden ge ïnspecteerd. BURGEMEESTER VOüTE TEVENS POLITIEPRESIDENT VAN AMSTERDAJ\1 De Höhere SS- und Polizeiführer, SS- Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei Rauter hééft d.d. 30 Maart j.l. den burgemeester van Amsterdam, den heer E. J. Voute, tevens belast met de waarneming van het ambt van politie- president te Amsterdam. Twee millioenengrens in de eerste 3 maanden van 1943 overschreden door het tot zinken brengen van 17 schepen (103.500 ton). Het opperbevel der Duitsche weermacht maakte gistermiddag in een extra bericht het volgende bekend „Onze duikbopten hebben den vijand op verschillende aanvoerwegen opnieuw zware slagen toegebracht. Zjj hebben in het Noor den van den Atlantischen Oceaan, ten deele bü orkaanachtigen storm, in het centrale deel van den Atlantischen Oceaan en in de Mid dellandsche Zee 17 zwaar geladen vijandelijke koopvaardijschepen met een gezamenljjken inhoud van 103.500 ton, die meerendeels in convooi voeren, in den grond geboord. In de Golf van Biskaje zijn 5 zware vijan delijke bommenwerpers bij een aanval op duikbooten door de afweerwapenen dezer duikboaten neergeschoten." Omtrent dit extra-bericht wordt nader gemeld, dat zes vaartuigen op de Middel landsche Zee in den grond zijn geboord. Eenige der schepen hadden ladingen muni tie en dieptebommen aan boord en zonken onder hevige explosies. In de maand Maart is volgens de officieele Duitsche opgaven meer dan 900.000 brt. aan scheepstonnage tot zinken gebraeht, waar mede voor de eerste drie maanden des jaars de twee miliioengrens is overschreden. Dit beteekent wederom een aanzienlijke stijging ten opzichte van het vorige jaar. In een commentaar van officieuze zijde bezig de men in dit verband voor het eerst de uitdrukking „Dönitz-duikbootoffensief' dat thans reeds resultaten begint af te werpen. Aldus werd van deze zijde nog eens onder streept hetgeen voor den opmerkzamen waarnemer reeds duidelijk was dat Duitschland nog' meer aandacht dan tot dus ver schenkt aan zijn duikbootwapen, wel met de bedoeling het te maken tot een voor den afloop van den oorlog beslissenden fac tor. Het duikbootwapen heeft in dit opzicht het luchtwapen in zekeren zin verdrongen. Rommel's nieuwe situatie. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt „De vijand handhaafde Dinsdag zijn druk aan het front in Tunis; hij ondernam nieuwe heftige aanvallen, waartegen de troepen der Spil hardnekkig tegenstand boden in nauwe samenwerking met de luchtstrijdkrachten. Een afdeeling van onze jagers onder bevel van kapitein Giorgio Tunioli uit Rome bond den strijd aan met een sterke groep vijan delijke jagers en schoot er vier van neer. Zes andere vijandelijke toestellen werden ver nield door het afweergeschut en door Italiaan sche jagers. Amerikaansche vliegtuigen hebben op Cro- tone (Catanzaro) eenige bommen laten vallen en de plaats met machinegeweervuur be stookt; een doode en vijf gewonden." De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Terwijl in Noord-Tunis de gevechtshan- zcoals op het Noord-Afrikaansche strijdtoo- neel tot dusver nog niet zijn voorgekomen. De Engelschen en Amerikanen, terzijde ge staan door Fransche afdeelingen, zijn teza men tegenover de Duitsch-Italiaansche strijdkrachten in de meerderheid, doch Rommel heeft op de beproefde wijze een doorbraak van het achtste Britsche leger weten te verhinderen. Nadat Montgomery, togp frontale aanvallen op de Marethlinie vruchteloos bleken, het zwaartepunt van. zijn aanvallen nad verlegd naar het in den rug van deze linie gelegen El Hamma, heeft de Duitsche opperbevelhebber door een te rugtocht, die ook volgens de Engelschen vol komen stelselmatig is uitgevoerd, voor komen, dat zijn strijdkrachten de terug tocht door de „flesschenhals" van Gabes de tusschen deze plaats en de zoutmoerassen gelegen laagvlakte werd afgesneden. Hierbij heeft Rommel weder de oude tak- tiek gevolgd: de achterhoede heeft door hardnekkigen tegenstand een ordelijk terug trekken van het gros der troepen mogelijk gemaakt. Dat het terugtrekken op de nieuwe linie volkomen geslaagd is, zoo verklaart men te Berlijn, blijkt uit het buitengewoon geringe aantal gevangenen, dat de Engel schen volgens hun eigen opgaven hebben gemaakt. De nieuwe situatie maakt uiter aard een hergroepeering der Britsche strijd krachten noodig en op de nieuwe stellingen der Duitsch-Italiaansche strijdkrachten zijn dan ook, naar men te Berlijn verklaart, tot dusver nog geen aanvallen ondernomen. Zooals een blik op de kaart leert, heeft Rommel thans een door het geberste eener- zijds en de zee anderzijds gevormden corri dor achter zich. Aan de westzijde van dezen corridor vormeri de op verschillende punten in het gebergte staande Amerikaansche en Fransche troepen een flankbedreiging, die er kennelijk op gericht is, de vereeniging van Romrpels pantserleger, zoo dit tot een verderen terugtocht zou worden gedwon gen, met de in het Noorden staande troepen onder generaal Von Arnim te voorkomen. Alle pogingen van de Geallieerden, waarvan vooral de Amerikanen nog van weinig ge vechtservaring blijk geven, tot de zee op te rukken, zijn op hevigen tegenstand gestuit. De verdraagzame huistyran. Hedenavond om 19.00 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum 1, in de serie „bran dende kwesties", over het onderwerp „De verdraagzame huistyran". Voor Duftschers ter kennisneming. De Commissaris-generaal voor de open bare veiligheid en hoogere SS 6n politielei der maakt bekend: Ingevolge de verordening van den Rijks commissaris voor het bezette Nederlandsche gebied betreffende de registratie der Duit- schers zijn alle in Nederland woonachtige Duitschers verplicht zich bij het voor hun woonplaats bevoegde registratiebureau aan te melden. Het is gebleken, dat een aantal Rijksduit- schers tengevolge van onbekendheid met deze verordening in het bijzonder bij ver huizing binnen Nederland en naar het bui tenland de bepalingen dezer verordening niet naleven. Ik roep derhalve alle tot aan melding gehouden personen, onder verwij zing naar de bij de verordening bedreigde straffen, op zich bij het bureau van den politie-officier bij den gevolmachtigde van den Rijkscommissaris voor de provincie hunner woonplaats bij vestiging uit het buitenland, bij verhuizing binnen Nederland en bij vertrek naar het buitenland schrifte lijk of mondeling aan te melden. Deze verplichting geldt ook voor personen, die tot het Duitsche volk behooren, maar in het onzekere zijn betreffende hun nationa liteit of als statenloos worden aangemerkt. De verplichting tot aanmelding geldt even eens voor Duitschers uit het vroegere Oos tenrijk, voor Sudetenduitschers en voor Volksduitschers uit de Oostgebieden. De verplichting tot aanmelding bestaat ook voor het geval, dat personen ter ver vulling van hun dienstplicht voor de weer macht worden opgeroepen. Bij minderjarigen is de wettelijke ver tegenwoordiger eveneens wanneer hij zo; f geen Duitscher is, voor de nakoming vo, deze verplichting tot aanmelding verant woordelijk. Aanmelding kan mede geschieden bij de hulpregistratiebureaux bii de „Ortsgruppen der N.S.D.A.P." (get.) RAUTER, SS-Gruppenfiihrer und General leutnant der polizei.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1