Haarlemsche Courant In Maart 1.100.000 b.r.t. vernietigd. Engelsche bommen op Nederland NA ROTTERDAM. Krachtige aanvallen in Koeban-sector afgeslagen. Felle strijd in Noord- en midden-Tunis. Nieuwsblad voor Noord-Holland Duitschland alleen boorde 149 schepen met 926.000 b.r.t. in den grond. Verklaring van groot-admiraal Dönitz. 288e Jaargang No. 77 ftamaux: Groote Houtstraat M, Tel Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem BUkantoor, Soendapleln 37. Tel. 18234 Hoofdredacteur: J. V. Baudewyns Vrijdag 2 April 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. TeL 1271J Kantoor Umuiden: Rembrandtlaan ss, IJmuiden-Oost Uitg Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 In Maart zijn door de mogendheden van het Pact van Drie 1,1 millioen brt. geallieerde koopvaardijtonnage in den grond geboord. De Duitsche wapens hebben daarvan 149 schepen met tezamen 926.600 brt. tot zinken gebracht. Sedert 7 December 1941 zijn 3028 schepen vernietigd, waaruit blijkt, dat de Amerikaan- sche aanbouw ongeveer 40 ligt benederi dè In dezelfde periode vernietigde tonnage. In aanvulling op het Duitsche Weer- machtsbericht verneemt het D.N.B., dat de Ver. Staten en Gr. Brittannië thans nog beschikken over 21 millioen brt. bruik bare scheepsruimte. Dit is 8V2 millioen brt. minder dan de scheepsruimte waar mee Gr. Brittannië' en de Ver. Staten den oorlog zijn ingegaan. Groot-Admiraal Dönitz heeft onlangs een be zoek gebracht aan een ligplaats voor Duitsche motortorpedobooten aan het Kanaal. Bij een toespraak tot de bemanningen van deze vaar tuigen verklaarde de groot-admiraal het vol gende: „Deze oorlog is een- zee-oorlog. Engeland kan alleen ter zee verslagen worden. Enge- Iands zeeverkeerswegen, die zijn levensaders vormen, moeten afgesneden worden. Dit doen de duikbooten en de motortorpedobooten. Voorts kondigde Dönitz aan, dat steeds meer flotieljes motortorpedobooten opgesteld wor den en worden ingezet om convooien aan te vallen. De motortorpedobooten zullen niet Duitschers vernietigden dit jaar 6.410 Sovjet-tanks. Naar het D.N.B. verneemt, hebben de bolsjewisten in het eerste kwartaal van dit jaar alleen al door de operaties van het Duitsche leger 6410 pantserwagens verloren. Het opperbevel der Duitsche Weermacht deelt mede: Vrij krachtige vijandelijke aanvallen op het Noordelijke front van 't Koeban- bruggehoofd zijn bloedig afgeslagen. Van de andere sectoren van het Oos telijk front wordt slechts plaatselijke gevechtsactie gemeld. De luchtmacht heeft aan de Moermansk kust een vijandelijk vrachtschip van 2000 ton in den grond geboord. In de periode van 21 tot 31 Maart zijn aan het Oostelijk front alleen al door af- deelingen van het leger en de Waffen-SS 456 Sovjet-pantserwagens vernield buitge maakt-of onbruikbaar gemaakt. In Tunis leverden onze troepen ook Woensdag zware afweergevechten. Nume riek sterkere Britsche en Amerikaansehe afdeelingen trachtten vergeefs door omsin geling deelen der Duitsch-Italiaansche troe pen af te snijden. De superieure leiding en de gevechtsprestaties onzer troepen hebben tot dusverre al deze bedoelingen van den vijand verijdeld. Bij een overdag door vijandelijke bom menvverpers op Rotterdam ondernomen aan val werden woonwijken in de binnenstad zwaar getroffen en zware verliezen onder de bevolking veroorzaakt. Donderdagochtend verscheen één enkel viermotorig vijandelijk vliegtuig onder be scherming van het wolkendek boven het grensgebied van Noordwest-Düitschland en het verscheidene bommen vallen. Het werd neergeschoten. In den strijd tegen de Britsche en Ame rikaansehe verbindingen ter zee hebben duikbooten in Maart 138 vijandelijke koop vaardijschepen met een gezamenlijken in houd van 851.600 ton in den grond geboord en 18 andere schepen met torpedo's getrof fen. De luchtmacht heeft in dezelfde periode 11 koopvaardijschepen met een gezamen lijken inhoud van 75.000 ton tot zinken ge bracht en 39 vrachtschepen met een geza menlijken inhoud van 220.000 ton bescha digd; een deel daarvan kan eveneens als tot zinken gebracht worden beschouwd. Aldus zijn in Maart 1943 tenminste 149 Vijandelijke koopvaardijschepen met een ge zamenlijken inhoud van 926.600 ton tot zin ken gebracht. Ook in den strijd tegen vijandelijke oor logsschepen hadden marine en luchtmacht succes. Lichte vlootstrijdkrachten boorden 2 torpedojagers, 7 duikbooten en 9 motortor pedobooten in den grond. Een derde torpedo jager werd door een duikboot tot zinken gebracht Twee torpedojagers en 7 motor torpedobooten werden beschadigd. De luchtmacht vernietigde een duikboot en een escortevaartuig en beschadigde 2 torpedo jagers 2 duikbooten en een patrouillevaar- meer te vervangen tonnage tot zinken hrengen en tegelijkertijd krachten binden, die zoodoen de aan de bestrijding van de duikbooten ont trokken worden. Wij moeten, zoo verklaarde de Groot-Admiraal tenslotte, taai en verbeten den vijand op de hielen blijven en wij mogen hem geen rust gunnen waar hij ook opduikt". En Churchill verklaarde Donderdag in het Lagerhuis in antwoord op vragen van vele afgevaardigden: „Ik kan noch op de openbare noch op de ge heime .zitting van het Huis bijzonderheden over de activiteit der vijandelijke onderzee booten meedeelen en vraag thans, meer dan ooit, het vertrouwen van het Huis". Volgens een bericht van den vertegenwoor diger van het N. B. C. te Reykjavik is inmid dels tijdens de jongste duikbootactie op den Atlantischen Oceaan de geheele Amerikaan sehe post voor de troepen op IJsland, in Groot-Brittannië, Noord-Afrika, Egypte en Indië verloren gegaan. De correspondent be treurt dit verlies in het belang van de Ame rikaansehe soldaten, vooral op IJsland, die nauwelijks nog verbinding met het vaderland hebben, daar het postverkeer steeds onregel matiger functionneert. Britsche militaire kringen bevestigen, dat aan de Zuid-Afrikaansche kust een intensi veering der Duitsche duikbootactie valt waar te nemen. Zij ontleenen dit aan een informa- Een schrijnend beeld na het bombardement der Britsche vliegers op Rotterdam. (C.N.F./M Pax m) Van bevoegde zijde wordt mede gedeeld, dat in den loop van de afge- loopen week ruim 6000 Fransche krijgsgevangenen in Frankrijk zijn aangekomen. In een grasperk bij de Ambonstraat in Den Helder is een meisje van zes maanden gevonden, dat daar te vonde ling was gelegd. In een sigaren winkel te Amster dam verscheen een man, die verklaar de distributie-amb tenaar te zijn en de tabaksbonnen wilde controleeren. De winkelier liep er ia en toen de man na zijn „controle" ver trokken was, ble ken bijna 300 bon nen verdwenen te zijn. tieve mededeeling van het Zuid-Afrikaan- sche ministerie van defensie. Naar te Londen verluidt is door hetzelfde Zuid-Afrikaansche ministerie aan de bevol king een waarschuwing gegeven, zich niet ge- dachtenloos uit te laten over feiten die zij kent omtrent het scheepsverkeer. Vier en twintig uur na den ferit'schen terreuraanvai op de arbeiderswijken van Rotterdam heeft de uitgeweken minister van oorlog, Van lidth de Teude, den treurigen moed gehad den volgenden telegrafischen gelukwensch te zenden aan den Engel- schen minister van luchtvaart, Sinclair: „Namens de Nederlandsche regeering en mijzelf bied ik naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Kon. Engelsche luchtmacht mijn hartelijkste geluk- wenschen aan. Het prachtige werk van deze luchtmacht is onge ëvenaard en de behaalde prestaties vormen voor alle vereenigde volken de bezieling, aangezien zij zooveel hebben bijgedragen tot de grondlegging van de overwinning en voor een betere wereld." In Maart 353 dooden en 761 gewonden Officieel wordt medegedeeld: In den loop van de maand Maart had de Nederlandsche burgerbevolking door Brit sche luchtaanvallen op woonwijken in ste den en verschillende plaatsen op het platte land 353 dooden te betreuren, terwijl 361 personen zwaar en meer dan 400 licht ge wond werden. Een groot aantal woonhuizen is vernieid. Duizenden gezinnen verloren have en goed en moesten hun woonplaats verlaten om elders te worden gehuisvest. Onder de tot dusverre geïdentificeerde dooden tengevolge van den Britschen lucht aanval op arbeiderswijken in Rotterdam bevinden zich 48 vrouwen en 26 kinderen. Zes lijken konden niet meer geïdentificeerd worden. Dag der Overwinning te Madrid. De feestelijk versierde Spaansche hoofdstad vierde gisteren den „dag der overwinning": vier jaar geleden stortte de bolsjewistische heerschappij in Spanje ineen. Sedert den vroegen ochtend geleken de Noordelijke voorsteden op een legerkamp Steeds weer kwamen nieuwe troepen aan voor het défilé voor Franco. Infanterie, Ca valerie, marinetroepen in gala-uniform en Marokkaansche afdeelingen namen daaraan deel. Het voorbijtrekken der 20.000 man troe pen van alle wapens voorbij het staatshoofd heeft bijna drie uur geduurd. Op de eere tribune hadden behalve generaal Franco en de geheele regeering o.a. plaats genomen de chef van het militaire kabinet, luitenant generaal Munoz Grande, het corps diploma tique, en talrijke gewonden van de Spaan sche vrijwilligersdivisie. Na afloop van de parade bood generaal Franco her corps diplomatique een maaltijd aan in het Orlentpaleis. Des avonds werd in het gebouw van den militairen bevelheb ber van Madrid een groote militaire receptie gehouden. Bij frontverkorting Gabes en Et Hamma ontruimd. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: In Tunis worden de gevechten voort gezet met bijzondere felheid in de Noor delijke en centrale sectoren van het front. Tijdens onze tegenaanvallen wer den 172 krijgsgevangenen gemaakt en eenige kanonnen en gepantserde strijd middelen vernield. In den Zuidelijken sector zijn Gabes en El Hamma ontruimd ingevolge bewe gingen ter verkorting van het front. Duikbommenwerpers hebben vijandelijke batterijen en concentraties van tanks aan gevallen waarvan een groot aantal bescha digd werd. Elf vijandelijke toestellen wer den neergeschoten door Duitsche jagers tijdens luchtgevechten. Op de Middellandsche Zee zijn tijdens een aanval op een van onze convooien drie vijandelijke toestellen, getroffen door vuur van het escorte, in zee gestort. Een groote formatie veelmotorige bom menwerpers heeft brisant- en brandbommen geworpen op Cagliari en omgeving. Onder de bevolking vielen 60 dooden en 62 ge wonden, voor zoover tot dusver geteld kon worden. Aan de huizen werd ernstige schade toegebracht. Onze jagers bonden felle ge vechten aan met de vijandelijke formatie en schoten drie viermotorige machines neer. Een van onze vliegtuigen is niet op zijn basis teruggekeerd. De aanvallers in Tunis trachten van het Westen naar het Oosten op te rukken, zoo meldt S.P.T. om aldus de kust van de Mid dellandsche Zee, waar deze in Noord-Zuide lijke richting verloopt, te bereiken. Deze pogingen hebben, volgens de mededeelingen van officieele Duitsche zijde, geen succes. Hef Duitsche luchtwapen is in deze afweer gevechten zeer actief. In het gebied van Gabes en ten Noorden daarvan heerscht op het oogenblik betrekkelijke rust. De door de troepen der As betrokken nieuwe stellingen zijn tot nu toe nog niet aangevallen. Het achtste Britsche leger volgt zijn tegenstan der slechts aarzelend. In de middaguren van Woensdag hebben Britsche vliegers bij zeer goed zicht de stad Rotter dam aangevallen. Een overzicht van de vernielde arbeiderswijken. (C.N.F./M Pax m) ENGELANDS MILITAIRE SAMENWERKING MET DE SOVJET-UNIE. Te Londen wordt officieel meegedeeld dat binnenkort een Britsche militaire missie onder leiding van generaal Martell naar de Sovjet-Unie zal ver trekken. Martell is een des kundige op het gebied der ge motoriseerde oorlogvoering. Hij zal in de Sovjet-Unie bespre kingen voeren met Russische officieren van het tankwapen. In een radio-rede heeft Lord Trenchard inmiddels verklaard dat het Britsche Empire en de Vereenigde Staten in de toe komst met de hulp der Sovjet- Unie denvrede door middel van een luchtvloot zullen waarborgen. STOCKHOLM EN VICHY. De Zweedsche gezant te Vichy, Einar Hennings, die zich op 't oogenblik met vacantie in Zwe den ophoudt, zal niet naar Vichy terugkeeren. De „Stock holm Tidningen" meldt in dit verband nog, dat de Zweedsche regeering van pldn is haar be langen in de toekomst te Vichy door een zaakgelastigde te laten behartigen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1