Haarlemsche Courant Tegenaanvallen van Rommel in Tunesië. Sovjetoperaties als geëindigd beschouwd. Nieuwsblad voor Noord-Holland Engelschen in sector-Matoer teruggeworpen- Door de geteisterde wijk van Rotterdam. 288e Jaargang No. 78 Bureaux: Groote Houtstraat M. iel Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 17. Tel. 11210 Hoofdredacteur: J. V. Baudewyns Zaterdag: 3 April 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12713 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJrauiden-Oost Uitg Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 Engelsche journalisten melden uit het hoofdkwartier van generaal Montgomery tegenaanvallen van Rommel op de Ame- rikaansch-Fransche troepen, die trach ten naar de kust door te dringen. Het zwaartepunt van den strijd schijnt thans bij Vadir Akarit en de iets verder naar het noorden gelegen bergstellingen van Fatnassy te liggen. De Britsche luchtmacht is hier actief. Op den straatweg naar Matour moesten de Engelsche troepen voor een hevigen aan *val van de Duitsche tanks wijken, zoo gaat het bericht verder. Zij hebben in dezen sector een strook terrein ter breedte van 3 K.M. moeten prijsgeven. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: In den middensector van het front in Tunis zijn vijandelijke aanvallen afgesla gen. Formaties vliegtuigen der Spilmogend- heden.hebben in verschillende opeenvolgen de operaties vijandelijke auto- en troepen colonnes en de havenwerken van Bóne aan gevallen. Duitsche jagers schoten in lucht gevechten negen vijandelijke vliegtuigen neer, vijf vliegtuigen werden door het af weergeschut van Sfax neergehaald Vijandelijke vliegtuigen hebben Donder dagnacht eenige lichte bommen laten vallen op Messina en Villa san Giovanni. Er zijn eenige gewonden. Eenige bommen werden ook op Catania geworpen, waar-echter geen slachtoffers zijn. Het afweergeschut van Catania trof een vijandelijk vliegtuig, dat in zee viel. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: In Tunesië hebben de gevechten eenigs- zins aan hevigheid afgenomen, zij het ook waarschijnlijk voor slechts korten tijd. In het Noorden rukken de Engelschen op den weg die over Djebel Abiod naar het Oosten leidt, langzaam op onder hevigen tegen stand der Duitsch-Italiaansche troepen, die eenigen tientallen tanks buiten gevecht stelden. In het Zuider. en midden van Tunesië zijn Britsch-Amerikaansche aanvallen met ver sterkte krachten, die de omsingeling van de Duitsch-Italiaansche trdnpen ten doel had den, mislukt, waarbij den aanvallers zware verliezen werden toegebracht. Maknassy en El Guetar zijn weder brandpunten Van den strijd geworden, doch de in deze sectoren opereerericle deeien van het vijfde Ameri- kaansche leger hebben, naar men te Berlijn verklaart, geen noemenswaardige terrein winst kunnen behalen. Men verwacht in militaire kringen te Berlijn, dat het nog eenige dagen zal duren alvorens de Geallieerden tot den grooten aanval op de nieuwe stellingen van Rommel zulleri overgaan, daar hiertoe hergroepee- Radiorede van Pétain. Naar officieel te Vichy wordt mede gedeeld, wordt er Zatqrdag een minis terraad gehouden onder voorzitterschap van Laval.Voigens een tweede officieele mededeeling zal Maarschalk Pétain Zon dagavond voor de radio tot het Frati- sche volk spreken.. Generaal Clark in Spaansch Marokko. Te Melilla heeft een .ontmoeting plaats gehad tusschen den Amerikaanschen gene raal Clark en den hoogen commissaris van Spaansch Marokko, generaal Orgaz. De ont moeting werd gevolgd door een gemeen- schappelijken maaltijd en naar uit offcieele bron verluidt, zou zij een beleefdheidsbezoek van den kant vaii generaal Clark zijn ge weest. Generaal Clark werd vergezeld door hooge Arnerïkaansche officieren, den chef van de Braziliaansche militaire commissie in Fransch Noord-Afrika, generaal Gomes en den directeur voor politieke aangelegen heden in Fransch Noord-Afrika, kolonel Guillaume. Generaal Orgaz was vergezeld door den opperbevelhebber der Spaarrsche troepen in Sevilla generaal Yague, den Franschen mili tairen attaché in Tanger, majoor Miquel en den Amerikaanschen gezant in Tanger, Chils Sumner Welles ook naar Turkije Naar te Ankara bekend wordt, zal Sum ner Welles bij gelegenheid van zijn aan gekondigde reis naar Londen, ook een be zoek aan Turkije brengen. Dit bericht is echter nog niet bevestigd. Neger-import in de V. S. Van de Bahama-eilanden is het eerste contingent zwarte landarbeiders in de Ver. Staten aangekomen. De Amerikaansche re geering wil van de eilanden in totaal 5000 negers en negerinnen importeeren ter ophef fing van het gebrek fan landarbeiders. Bo vendien streven de Amerikaansche vak- vereenigingen op Jamaica er naar duizenden negers voor den landarbeid in de Ver. Staten te werven. Voorts zouden 50.000 Mexicanen aangesteld worden, waarvan de eerste 1500 reeds in de Ver. Staten zijn aangekomen. ringen noodig zijn, die den noodigen tijd vereischen. Rommel heeft thans zijn voorste stellingen terugverlegd naar de ongeveer 35 K.M. breedte landrug tusschen de zoutmeren en de zeê./De zoutmeren, die door enkele smalle, slechts voor één man begaanbare paden doorkruist worden, bieden een veilige flankbescherming. Daar de Duitsche opper bevelhebber tijdens de gevechten om de voorste verdedigingsstellingen cler Mareth- linie ruimschoots gelegenheid heeft gehad, de thans betrokken linie te versterken, kan verwacht worden, dat zich hierom weder 'n harde strijd zal ontspinnen. Ook van Engel sche zijde heeft men er trouwens reeds op gewezen, dat een overwinning zonder zware gevechten niet mogelijk is. In Maart 1267 Sovjet-vliegtuigen neergeschoten. Naar het M.T.I. van bevoegde mili taire zijde verneemt, kunnen de aan- valsoperaties der Sovjets over het al gemeen als geëindgd worden beschouwd. De laatste fazen van den Sovjet-Russi- schen aanval speelden zich af in het ge bied tusschen Orel en Koersk en wer den, zooals bekend gebroken in 't bosch- gebied van Brtansk. Tijdens deze gevechten speelden ook Hon- gaarsche bezettingstroepen een belangrijke rol. De aanvattende Sovjet-Russische massa's wier taak het was dit boschterrein te ver- otteren, stieten op Hongaarsche veiligheids troepen, die tijdens afweergevechten, welke verscheidene dagen duurden, niet alleen de aanstormende Sovjet-Russische massa's tot staan brachten, doch het tevens mogelijk maakten, dat de intusschen in den strijd gebrachte verbonden strijdkrachten de om standigheden konden scheppen voor 't over nemen van het initiatief. De Duitsche pers wijdt bijzondere aan dacht aan de vernietiging van 1267 Sovjet vliegtuigen in de maand Maart (Zie weer machtbericht van gisteren. Red.) De Deut sche Allgemeine Zeitung wijst er op, dat dit een verlies van 41 toestellen per dag be- teekent en dat de Duitsche luchtmacht wederom bewezen heeft, den tegenstander de heerschappij in de lucht te kunnen ont rukken. De Berliner Börsenzeitung schrijft, dat de bolsjewistische oorlogsindustrie en de transportmiddelen van Engeland en de Vereenigde Staten tot het uiterste moeten worden ingespannen om een zoo geweldig verlies aan gevechtstoestellen te compen- seeren. Hulp bij luchtaanvallen verplicht. Voortaan mag niemand meer werkeloos toezien wanneer andere volksgenooten ern stig gevaar dreigt. Dit is de zin van de nieuwste Duitsche verordening, die de hulp- verleening bij luchtaanvallen regelt. Terwijl tot dusver reeds alle huisbewoners verplicht konden worden, aan de bestrijding der ge volgen van luchtaanvallen mede te helpen, bestaat deze plicht thans, in geval van ge vaar. voor iedereen, waar men zich ook be vindt. Iedere politiebeambte of lid van den luchtbeschermingsdienst kan zoodoende bij bominslag personen, die zich in de nabij heid bevinden, tot hulpverleening verplich ten Een pakkende scène uit de straatgevech ten om Charkof. De jneesterschutter" van den stoottroep maakt een hardnekkigen Bolsjewistischen scherpschutter met een goed gericht schot onschadelijk. (PK King DV/R P. c) Neergeschoten. Het einde van een vijan delijken bommenwerper. (PK Teschendorf HH/St P. m) De Franschen in Tunis. Zooals uit een mededeeling van Donder- dagavonctmijkt, heeft generaal Esteva, de Fransche rësident-generaal van Tunis een eenheid van het onder zijn toezicht opge richte Fransche vrijwilligerslegioen ge ïnspecteerd. Van militaire zijde te Berlijn wordt er in verband hiermede op gewezen dat Fransche vrijwilligers aan den strijd der Asmogendneden deelnemen. Britsche kustzones verboden gebied In het Lagerhuis heeft de Britsche minister van binnenlandsehe zaken een nieuwe rege ling van de verboden kustzones aan de Oost en Zuidkust van Engeland bekend gemaakt. Volgens deze regeling zal slechts het eiland Wight en de kuststrook van de Theemsmon- ding tot Hastings Verboden gebied zijn. Eden door het bommenluik Over de aankomst van minister Eden in Ottawa meldt de correspondent van de Daily Mail te Ottawa, dat zich tijdens de landing een incident heeft voorgedaan. Het toestel functionneerde n.l. tijdens de landing niet goed, zoodat, om erger te voorkomen, de in zittenden door het „bommenluik" uit het vliegtuig zijn gespongen. Ook minister Eden sprong van de geringe hoogte en bereikte, zij het eenigszins besmeurd, ongedeerd het hoofd gebouw van het vliegveld. Koning Boris bij den Führer. De Führer heeft op 31 Maart in tegenwoor digheid van Von Ribbentrop Koning Boris van Bulgarije ontvangen en met hem een lang en hartelijk onderhoud gehad, dat in den geest van de traditioneele vriendschap tusschen Duitschland en Bulgarije verliep. Erfenissen van soldaten. Te Berlijn wordt officieel bekend gemaakt, dat de erfenissen van Duitsche soldaten, van in het Duitsche leger dienende buitenlanders en van soldaten behoorend tot de met Duitsch land bevriende mogendheden zullen zijn vrij gesteld van successierechten. Stilstand luchtverkeer met Portugal. De luchtlijn Londen-Lissabon-Caïro wordt sinds het begin dezer week niet meer bevlogen. Ook is er te Lissabon deze week nog geen Clippertoestel uit de V.S. aangekomen. Inlichtingen worden door de luchtvaartmaatschappijen niet verstrekt. In het hoofdkwartier. De Führer heeft in zijn hoofdkwartier in tegenwoordigheid van den chef van het opper bevel van de weerwacht, generaal-veldmaar- schalk Keitel, den opperbevelhebber van het aan het Oostelijk front in den strijd gewor pen achtste Italiaansche leger, kolonel-gene raal Gariboldi ontvangen, aan wien ter ge-' legenheid van dit bezoek het hem verleende Ridderkruis van' het IJzeren Kruis door den Führer persoonlijk werd overhandigd. Boter of margarine op bon 13. Van Maandag 5 tot en met Vrijdag 16 AprH geeft bon „boter 13a" van de bon kaart voor voedingsmiddelen recht op het koopen van 250 gram boter of margarine en bon „i3b boter." op het koopen van 125 gram boter of margarine. Men zal genoegen moeten nemen met het artikel, dat de leve rancier in voorraad heeft. Zij, die deze bönnen tusschen 24 en 27 Maart j.l. bij hun slager hebben ingeleverd, ontvangen op bon „boter 13a" 200 gram en op bon ,,13b boter" 100 gram rundvet. De stem der SS. Luistert op Zondag 4 April van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum 1, op- golflengte 415 meter, naar De stem der S.S. Onderwerp: Reportage over den Landdag der Germaansche S.S.. in Utrecht. COMMANDANT VAN DEN N. A. D. BENOEMD. De Rijkscommissaris voor het bezette Ne- derlandsche gebied heeft luitenant-kolonel b.d. en generaal-arbeidsleider L. A. C. de Boek te 's-Hertogenbosch, benoemd tot com mandant van den Nederlandschen Arbeids dienst. 'Donderdagmiddag zijn wij in de gelegenheid geweest onder geleide van Dr. Völckers, den Beauftragte van den Rijkscommissaris voor de stad Rotterdam, nog een rondgang te maken door de getroffen stadswijk.' De aanblik was verbijsterend. Men ziet uit op de ruïnes van woningen van vier verdie-- pingen. Door de explosies is een deel dezer etagewoningen geheel vernield, van andere bleven stukken muur nog overeind, maar was het inwendige een volkomen puinhoop. Ver scheidene hadden minder van de explosies te lijden gehad doch waren aan het vuur ten prooi gevallen. Hierachter strekt zich een veld uit van puin en brokstukken, het eenige dat van de kleinere woningen is overgebleven. Politie-agenten en W.A.-mannen handhaven afzettingen, leden van den Jeugdstorm ver- leenen hulp. Juist passeert ons een groep van de tefchnische noodhulp. Werklieden met stofbrillen op zijn bezig met ruimen. Wolken puinstof waaien door de straten, Waarin eenige enorme kraters de plaats markeeren waar bommen insloegen. Uit de tramrails is een stuk finaal weggeslagen, de bovenleiding hangt in verwarde slingers omlaag. Een bakkershandkar ligt in een poel met water. Twee mannen dragen een naai machine uit de ruïnes. Overal knerpen glas scherven' onder de. schoenen In wiiden om trek zijn de ruiten vernield. Wie kan zich thans een dag na het bom bardement eigenlijk precies realiseeren wat hier geschied is, hoeveel leed hier in enkele minuten is aangericht. Het geheele kwartier is een levenlooze dorre woestenij geworden. Midden op een zonnigen dag is hier het leven ineens stil blijven staan, stortte alles ineen, werden duizenden dakloos. 180 menschen en wellicht megr op wreede wijze uit het leven weggerukt. Beter dan wij, die hier thans ;loo- pen door de treurige overblijfselen van deze stadswijk kunnen zij dat beseffen, die thans hulp verleenen aan gewonden en dakloozen in noodhospitalen, evacuatieposten en zieken huizen. Van heel nabij, door het contact van mensch tot mensch, kunnen zij wellicht beter dan wij zich een oordeel vormen omtrent den waren omvang der ramp. Dr. Völckers vertelt ons tijdens den rond gang, dat de aanval Woensdagmiddag om streeks kwart over een geschiedde. Hij heeft hoogstens vijf minuten geduurd. Zijn woning, die op minstens een kilometer afstand ligt, schudde onder de hevige explosies Heel even ging het licht uit en weer aan. Kort daarop zag men een reusachtige stofwolk boven het getroffenstadsdeel opstijgen spoedig ver mengd met zware rookwolken. Een krachtige wind wakkerde de vlammen aan, die tenge volge hiérvan ook de niet getroffen huizen aantastten. Practisch werd de geheele wijk met ondergang bedreigd. Ongeveer een uur na den inslag waren alle hulpdiensten ter plaatse in actie: -Duitsche weermacht, luchtbescherming, brandweer, technische noodhulp en niet te vergeten weer- afdeelingen der N. S. B. die zich zeer ver dienstelijk hebben gemaakt Ook het Deutsche Feuerschutzregiment voor havenbewaking verleende hulp. Voorts werd de Haagsche brandweer ter assistentie geroepen. Later op den dag liet men nog 150 politiemannen uit Den Haag aanrukken om de nieuwsgierigen op een afstand te houden. Waar huizen nog buiten het bereik der vlam men waren trachtte men de goederen daaruit te redden. Omstreeks vijf uur in den middag stond alles nog in lichterlaaie, des avonds werden eenige huizen opgeblazen om bet vuur een grens te stellen. Hoewel des nachts hier en daar nog een hel schijnsel viel waar te nemen, is het voor mijn gevoel aldus Dr. Völckers een wonder, dat de brandweer het vuur bij zoo straffen wind zoo snel meester is kunnen worden. Een Oogenblik, aldus vervolgde hij. hebben we nog overwogen de heele wijk fe evacuee- ren. In een school werd een centrale evacua- tiepost ingericht, andere scholen als hulppos ten in gebruik genomen Gisteravond werden daar 9000 Liter door de centrale keuken be reid warm eten uitgereikt, vandaag is deze hoeveelheid opgevoerd tot 18.000 Liter Vanmorgen werden mij 139 geborgen dooden gemeld. Ongetwijfeld zullen er nog van onder de puinhoopen te voorschijn komen. (Dit aan tal is inmiddels tot 180 gestegen - Red.). De vele zwaargewonden worden uitstekend ge neeskundig verzorgd. De geneesheeren, aldus Dr. Völckers, hebben zich onder deze omstan digheden volledig ingezet". Wij vernamen voorts nog, dat de Rotter- damsche W.A. zich duchtig heeft geweerd. Zij richtte het heerbankwartier als hulphospitaal in.'' Ook de Nederlandsche Rijksbrandweer heeft voortreffelijk werk geleverd. Zoo is dan Rotterdam voor de zooveelste maal slachtoffer van een bombardement. Onze grootste havenstad heeft het wel zwaar te verantwoordenOngetwijfeld zullen er zijn, die ook voor dit bombardement verontschul digingen zullen trachten te zoeken. Wie in Rotterdam echter eenigszins bekend is, weet dat er in het getroffen stadsdeel geen fabrie ken of zelfs maar eenigszins belangrijke werk plaatsen gevestigd waren. Wij allen weten dat oorlog „oorlog" ls. De genen echter, die Rotterdam zoozeer beklaag den, hadden die stad de jongste ramp moeten besparen. Rotterdam heeft een dergelijk bom bardement aan hen niet verdiend. RECTIFICATIE. In het hoofdartikel van gisteren staat ver meld: vervolgens ook is het gelaat van ben die de bemanning, enz. De lezer zal begrepen hebben, dat „vervolgens" moest zijnver wrongen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1