Haarlemsche Courant Nederland, één groote vesting Aanvallen in Koeban- sector afgeslagen, Minder actie in Tunis. Meesterlijke camouflage. Jongste ervaringen toegepast 288e Jaargang No. 7® Bureaux: Groote Houtstraat tJ. Tel Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem BUkantoor, Soendapleln 31. Tel. 12230 Hoofdredacteur: J. V. Baudewyo% Nieuwsblad voor Noord-Holland Maandag 5 April 1943 Verschijnt dadelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 127H Kantoor IJmuiden: Rernbrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg Graf. Bedryven Damiate, Haarlem K 1297 Verdedigingsstelsel gericht naar zeenaar het binnenland en naar liet luchtruim. De militaire correspondent van het D.N.B. is op een reis langs de Nederlandsche kust door het opperbevel van de weermacht in de gelegenhed gesteld, de aldaar gebouwde omvangrijke en diep geëchelonneerde ver- sterkingswerken in oogenschouw te nemen. Hij schrijft hierover het volgende: Een réis door Nederland is thans meer nog dan kort na de Juni-dagen van 1940 een reis door oorlogsgebied. Er is niets, dat het spiedende oog van den bezoeker zou vinden, dat aan de krijgsoperaties in het voorjaar van 1940 herinnert. De enkele re miniscenties hieraan zijn zoo goed als ver dwenen. Men zou zich in vollen vredestijd wanen, wanneer men niet hier en daar in de steden en dorpen versche sporen zag van de bombardementen der Geallieerde oorlog voering op Nederland met het doel ook hier door terreur de bevolking tegen het Duit- sche rijk in het harnas te jagen. Men zou zich thans in Nederland voelen als in vollen vredestijd, wanneer men niet overal op straat het veldgrijs van de Duitsche weer macht zou zien, wanneer men niet overal in de polders borden zou tegenkomen mei de mededeeling dat hier een militair ver- sperringsgebied begint en dat daar een an der ophoudt, wanneer niet langs de geheele kust, waar eens de bonte kleuren van een vroolijk strandleven regeerden, thans de grauwe kleur van reusachtige versterkings- werken te zien zou zijn, die elk civiel lever uitsluiten. Inderdaad, nergens in Europa krijgt men zoo opeens den indruk, dat een geheel land veranderd is in één enkele groote vesting zooals hier in Nederland. Aan een militair geschoold oog ontgaat het niet, dat al deze uitgestrekte installaties, die hier in den loop van de laatste twee jaar zijn ontstaan, een enkel geheel vormen: een werk der verde diging, waaraan de ervaringen van de Ma- ginotlonie en van den Westwal evenzoo ten grondslag liggen als die van den veldtocht in het Oosten met zijn eerst daar ontwik kelde totaal nieuwe camouflagemethoden. Artilleristiseh gezien, is hier een werk ontstaan, waarvan men kan zeggen, dat het tot dusver uniek is en wel niet alleen met het oog op de aanwezigheid van de meest verschillende kalibers, doch juist met het oog op de beweeglijkheid. Van de Duitsch- Nederlandsche grens tot aan de kust is er geen vierkante meter, die in geval van nood niet onder het vuur van een ontelbaar aan- tal stukken geschut, mitrailleurs of van bat terijen pantser- en luchtafweergeschut ligt. Alle installaties, die men reeds sedert het begin van dit jaar als „klaar voor de ver dediging" beschouwen kan hoewel van zelfsprekend nog koortsachtg aan de vervol making gewerkt wordt hebben een drie ledig doel. Zij dienen voor: 1. De verdediging met het front gericht naar de kust, dus het afweren van elke lan dingspoging van vijandelijke strijdkrachten. Langs de kust vindt men daarom ook de zwaarste en vèrdragende stukken geschut, ingebouwd in moderne pantserkoepels op reusachtige betonnen kazematten, waarvan de camouflage zich telkens zoo natuurlijk «bij het terrein aanpast, dat zij zelfs wan neer men er vlak voorstaat, voor het meest geoefende oog niet te zien zijn. Op de stra tegisch bijzonder belangrijke punten aan de kust is een zoodanige massale vuurkracht aanwezig, dat een vijandelijke actie van zee uit reeds ver uit de kust tot een jammerlijke mislukking is gedoemd, temeer daar de Duitsche marine hier met nieuwe eenheden klaar staat, die vanuit de verte geleid, voor den vijand niet minder gevaarlijk zullen zijn dan de vèrdragende zware kustartillerie Door beide wapens elkaar te laten aanvul len. schijnt hier een middel gevonden te zijn, dat aanspraak kan maken op de be naming „universeel". Tevens echter zijn langs de geheele kust voor afweer en tegenaanvallen pantserbre- kende wapens geconcentreerd, zijn diepe en breede pantsergrachten en pantserhiri"- dernissen aangelegd, waaraan men kan zien, dat aan den bouw van deze installaties de ervaringen, opgedaan in het Oosten, klaar blijkelijk op de Krim en het Taman-schier- eiland, ten grondslag liggen Op meesterlij ke wijze gecamoufleerd loopen grachten én hindernissen zoo door de duinen en geëva cueerde kustplaatsen, dat men ze eerst ont dekt wanneer men zelf hierover is gestrui keld. Dat juist hier in deze sectoren de kunst van de Duitschers 'in het ondermijnen, de kunst van. het aanleggen van zeer diepe mijnverspérringen hoogtij viert, behoeft wel niet te worden vermeld. 2. Voor de verdediging met front gericht naar het binnenland voor het geval van een gecombineerde invasiepoging door middel van afdeelingen valschermjagers resp. van uit de lucht gelande troepen en marine eenheden. Hier is een nieuw systeem ontwikkeld. Artilleristiseh gezien is een klein onderdeel hiervan, dat de pantserkoepels van de stuk ken geschut niet meer zooals nog in de Ma- ginotlinie het geval was tot maximum 180 graden, doch tot 360 graden draaibaar zijn Het geheele achterland is voorts in zoogenaamde steunpunten ingedeeld, die op zichzelf een gesloten deel van de vestingwerken vormen, voorzien van alle wapens, uitgerust met groote on- deraardsche munitie- en levensmidde lendepots onder betonnen lagen van meters dikte die ervoor zorgen, dat zij absoluut „veilig voor beschieting" zijn Deze steunpunten zijn van hun kant nog onderverdeeld in kazematgroepen, waarvan iedere afzonderlijk met haar vuurkracht de doode hoeken van een aansluitende tweede en derde groep bestrijkt. Als gevolg van den moerassigen bodem is het gebruiken van tanks voor een aanvallenden vijand nauwe lijks mogelijk en toch heeft de Duitsche versterkingskunst ook met deze onwaar schijnlijkheid rekening gehouden. Door mid del van pantserversperringen opgenomen in het stelsel van deze steunpunten waarvan er honderden over het geheele land ver spreid liggen zijn voorzorgsmaatregelen hiertegen getroffen 3. Alje installaties dienen tevens ook voor de luchtafweer waarvan de werkelijke sterkte pas dan duidelijk wordt, wanneer het geval zich zou voordoen, waarvan de weermachtbevelhebber in Nederland, gene raal der vliegers Friedrich Christiansen ter gelegenheid van een ontvangst van buiten- landsche journalisten zeide: „De vijand kan zich verzekerd houden van een warme ontvangst. Wij zien hem met die belang stelling tegemoet, die de welvoorbereide soldaat voor elke gewaagde operatie koes tert". Het is geen toeval, dat aan den ouden pour le merite-vlieger van Zeebrugge, die den Engelschen reeds in den eersten we reldoorlog veel zorgen bereidde, de verde diging van Nederland is toevertrouwd, den aan den strijd gewenden zoon van Frie- schen bodem. De laaghartige Britsche bomaanval op Rotterdam. Op 31 Maart wierpen Britsche vliegers op niets ontziende wijze bommen op arbeiderswijken van Rotterdam, welke in puinhoopen werden herschapen. Een der te hulp geroepen reddingsploegen vernam de schreiende stem van een kind en begon in alle haast de puin hoopen te verwijderen. (A. Stapf/Pax c) KORT NIEUWS Naar verluidt zal de nieuwe Fransche minister van justi tie zijn departement grootendeels van Vichy naar Parijs laten overbrengen, opdat men doeltref fender tegen com munistische elemen ten op kan treden. Vice-admiraal Lorenzo Gasparri, commandant van een Italiaansch es kader torpedojagers, is gesneuveld. In den eersten wereld oorlog verwierf hij de Zilveren dapper heidsmedaille. Aan mr. J. L. M Meckmann. raadsheer in den Hoogen Raad der Nederlanden, is met ingang van 1 April eervol ontslag uit zijn functie ver leend wegens het bereiken van den 65-jarigen leeftijd. Parijsche woonwijken gebombardeerd. Amerilcaansche bommenwerpers hebben Zon dagmiddag een aanval ondernomen op het stadgebied van Parijs, dat in den helderen zon neschijn tot in alle bijzonderheden te onder scheiden viel. Zij lieten hun bommen vallen op woonwijken van de stad. Volgens de voor- loopige berichten werden talrijke woonhuizen verwoest en meer dan honderd personen ge dood. Tn luchtgevechten boven het Noord- Fransche kustgebied werden ten minste zeven viermotorige Amerikaansche bommenwerpers en een vrij groot aantal vijandelijke jagers neergeschoten. De Amerikaansche luchtaanval was een zui vere terreuraanval, zoo verneemt het D.N.B. dit blijkt reeds uit het feit, dat er bommen geworpen zijn op twee sportvelden, die juist voiop in gebruik waren. Ook vielen de bom men op een paardenrenbaan, die op dezen Zondagmiddag het voorjaarsseizoen had ge opend en waar zich als gevolg daarvan een groo'e menigte menschen bevond. Voorts kwa men er bommen terecht op een sportveld, waar een betooging plaats had ten gunste van de krijgsgevangenen. Onderdeelen van een Luftwaffen-veld- divisie zijn op een station aan het Ooste lijk front uitgeladen. De afdeelingen ver zamelen zich met hun munitiewagens, om den marsch naar de stellingen aan te vangen. (PK Rutkowski FBZ/R P. c) Daiadier, Blum en Gamelin naar Duitschland. De Duitsche regeering heeft uit ontvan gen inlichtingen de overtuiging gekre gen, dat de Engelsche en de Ameri kaansche regeering met het plan rond- loopen zich meester te maken van eenige vroeger in Frankrijk aanwezige voor aanstaande Fransche personen, om hen te gebruiken voor de opstelling van een tegenregeering en daardoor onrust en verwarring in Frankrijk te zaaien. De Duitsche regeering heeft daarom be sloten om, zooals reeds vroeger de oud ministers Paul Reynaud en Mandèl, zoo thans ook de vroegere minister-presidenten Daiadier en Léon Blum, alsmede generaal Gamelin naar Duitschland over te brengen. Aan het verzoek van den Franschen regee- ringschef Laval om deze personen in Frank rijk te laten, kon de Duitsche regeering na diepgaande overweging der boven aange voerde redenen geen gevolg geven. Zij heeft echter aan de Fransche regeering de verzekering gegeven, dat het overbrengen van genoemde personen naar Duitschland, dat om militaire redenen noodig is, voor de betrokkenen geen verzwaring beteekent vergeleken met de behandeling waaraan zij tot dusver waren onderworpen. Bovendien heeft de Duitsche regeering aan de Fran sche regeering medegedeeld, dat de genoem de personen haar weder ter beschikking ge steld zullen worden, zoodra de omstandig heden dit zullen veroorloven. „Wordt het niet eindelijk tijd Hedenavond om 19.00 uur spreekt Max Blokzijl, via Hilversum I, in zijn politiek weekpraatje over „Wordt het niet eindelijk tijd?" General-Oberst Daluege in Nederland. De chef der Ordnungspolizei, de SS-oberst- gruppenführer en General-Oberst der politie plaatsvervangend Rijksprotector in Bohemen en Moravië, Daluege, heeft in de afgeloo- pen dagen op uitnoodiging van den Rijks commissaris, Rijksminister dr Seyss-Inquart een bezoek aan Nederland gebracht. Hij in specteerde gedurende zijn verblijf te 's-Gra- venhage het daar gestatiomieerde regiment brandweer-politie, afdeeling Nederland, dat bij den terreuraanval der Engelschen op Rotterdam voor het eerst-.zijn uitstekende opleiding bewees, welke het van de Duitsche brandweerpolitie heeft gekregen. General- oberst Daluege inspecteerde voorts de te Schalkhaar bij Deventer ondergebrachte af deelingen van het Nederlandsche politie opleidingsbataljon. Zoowel over de brand weer-politie als over het opleidingsbataljon liet de chef der Ordnungspolizei zich in zeer waardeerende woorden uit. Zware Sovjet-verliezen aan I het llmenmeer. Het Duitsche weermachtbericht van Zater dag luidde „Ten Zuiden van het llmenmeer is in weer wil van de groote terreinmoeilijkheden een aanvalsoperatie met succes ten uitvoer ge bracht. Door modder, die tot de knieën, en water, dat tot de borst reikte, bereikten onze troepen hun aanvalsdoel. Zij drongen een groep vijandelijke strijdkrachten in een moeras en vernietigden .haar De vijand verloor 1225 man aan dooden en 370 aan gevangenen. Voorts werden 26 pantserwagens, 25 stukken geschut, 66 vlammenwerpers, 14 granaatwerpers en 92 machinegeweren vernield of buitge maakt. Ten Zuiden van het Ladogameer herhaalde de vijand zijn vergeefsche aanvallen met zwakkere strijdkrachten dan de voorgaande dagen. Aan de rest van het Oostelijk front heerschte rust. Ook van het front in Tunis wordt slechts geringe gevechtsactie gemeld. "Door eigen aanvalsoperaties werden verscheidene bres sen, welke de voorgaande dagen ontstaan waren, gedicht. Daarbij leed de vijand ge voelige verliezen. Vrijdagnacht hebben Duitsche gevechts vliegtuigen een vijandelijk convooi voor de kust van Noord-AXrika aangevallen en tref fers geplaatst op twee groote koopvaardij schepen. In de Middellandsche Zee hebben Duitsche duikbootjagers- een Britsche duik boot in den grond geboord en een tweede duikboot alsmede een torpedomotorboot zóó zwaar beschadigd, dat ook die verloren ge acht kunnen worden." Het Duitsche weermachtbericht van Zondag luidt Verscheidene malen herhaalde aan vallen der bolsjewieken op het Oostelijk f"ont van het bruggehoofd in den Koeban, ten Zuiden van het llmenmeer en voor Leningrad zijn onder zware vijandelijke verliezen afgeslagen. Nieuwe concentra ties werden door artillerievuur en aan vallen van ons luchtwapen uiteengeslagen. Aan de rest van het front heerschte. uitge zonderd plaatselijke gevechtsactiviteit in het gebied van Isjoem, rust. Ook in Tunis is de Zaterdag over het alge meen zonder groote gevechtshandelingen verloopen Slechts in eenige sectoren van het Centrale en het Zuidelijke front in Tunis kwam het tot vrij levendige plaatselijke ge vechtsactiviteit. Britsche bommenwerpers hebben Zaterdag nacht verscheidene plaatsen in West-Duitsch- land aangevallen. Vrij groote schade is ont staan vooral in het stedelijke gebied van Essen. De bevolking leed verliezen. Nacht jagers en afweergeschut schoten ten minste 21 der aanvallende vliegtuigen neer Door afweergeschut van het luchtwapen, der marine, patrouillebooten en duikboot- lagers zijn aan de kust van Noorwegen, van de bezette Westelijke gebieden en op de Mid dellandsche Zee acht vijandelijke foestellen neergeschoten. Een formatie snelle Duitsche gevechts vliegtuigen heeft bij een aanval overdag op de Zuidkust van Engeland militaire doelen der riad Eastbourne met bommen van zwaar kaliber bestookt. Het Italiaansche weermachtbericht van Zaterdag luidde als volgt „In Tunis was de bedrijvigheid Vrijdag minder groot. Door geslaagde plaatselijke aanvallen hebben wij onze stellingen op en kele punten van het front verbeterd en ge vangenen gemaakt. De luchtmacht der Spil- mogendheden heeft concentraties van auto's en artilleriestellingen gebombardeerd en in 'uchtgevechten twee Spitfires vernield Twea andere vijandelijke vliegtuigen werden door het afweergeschut neergehaald. Duitsche vliegtuigen hebben een convooi in het Westen der Middellandsche Zee aange vallen en twee" koopvaardijschepen waarvan één 8000 ton groot was. met torpedo's ge troffen. Een formatie vijandelijke vliegtuigen poog de Vrijdagmiddag Napels aan te vallen, het geen echter mislukte door het prompte in grijpen onzer jagers, die twee viermotorige vliegtuigen neerschoten. Door eenige bom men, welke op plaatsen op Sicilië ir%,de pro vincie Salerno werden geworpen, werden eenige personen gewond. Van de operaties der laatste dagen zijn twee onzer vliegtuigen niet teruggekeerd. Het Italiaansche weermachtbericht van Zondag luidt Gematigde activiteit over de geheele lengte van het front in Tunis. In den Noordelijken sector heeft onze artillerie met doeltreffend geconcentreerd vuur vijandelijke tanks en gemotoriseerde voertuigen verslagen In Zuid- Tunis zijn vijandelijke vliegvelden des nachts aangevallen door onze bommenwerpers. Vier toestellen werden door Duitsche jagers ten val gebracht. In het Oosten van de Middellandsche Zee hebben onze torpedovliegtuigen tijdens een offensieve verkenning een tankschip van 4000 ton doen zinken. Het maakte deel uit van een onder escorte varend convooi.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1