Haarlemsche Courant f Nieuw stadium in Tunis. Modderperiode in de Sovjet Unie. Nieuwsblad voor Noord-Holland Het Duitseh-Italiaansche pantserleger van Rommel met Von Arnim's strijdkrachten vereenigd. Definitieve stellingen bereikt Geslaagde aanval bij Orel 888e Jaargang No. 88 Aureaux: Groots Houtstraat M, ïel Advert. 10734, Redactie 10609 -» iMtgiro 134051 Haarlemsche Ct, Haarlem tj kant oor, Soendapleln 37, Tel. 1SÏ39 Hoofd redaoteurt J. V. Baudewyne Dinsdag 6 April 1943 VerschUnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukker^Z. B. Spaarne 12. Tel. 12713 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: De strijd in Tunis is in een nieuw stadium gekomen. Het Dnitsch-Italiaansehe pantser- leger van Rommel heeft zich vereenigd met de troepen van Von Arnim, die het Noorde lijk deel van Tunesië verdedigen, en men kan thans zeggen, dat het na den terugtocht uit Egypte eindelijk zijn definitieve stellin gen heeft bereikt. De thans komende ge vechten zullen wellicht een beslissend ka rakter dragen. Door knap manoeuvreeren heeft Rommel tijdens zijn terugtocht steeds de hem ach tervolgende Engelschen opgehouden en al dus tijd gewonnen. Naar uit de verklarin gen van Duitsche militaire kringen blijkt, dient men ook den strijd om de Marethlinie in dit licht te bezien. Geruimen tijd heeft Rommel het achtste Britsche leger nog voor de Marethlinie weten op te houden en nu de Engelsche generaal Montgomery deze linie is binnengedrongen, vindt hij Rommel weder in nieuwe stellingen voor zich, die ten deele op natuurlijke hindernissen steu nen en Montgomery noodzaken tot nieuwe omvangrijke voorbereidingen, waarmede uiteraard weder geruime tijd gemoeid gaat. Terwijl aldus de gevechten in het Zuiden op het oogenblik meer een plaatselijk karak ter dragen, blijven de Amerikanen -ten Noorden van het Zoutmeer Sjott-el-Dzjerid druk uitoefenen op den Oostelijken vleugel van de troepen der Spil. Het was deze flank bedreiging, die Rommel enkele weken ge leden aanleiding-- heeft gegeven, door een aanval te trachten, het gevaar van dezen kant te bezweren, teneinde zich vollediger op de verdediging naar het Zuiden te kun nen concentreeren. Deze ontlastingsaanval, Naar in militaire kringen te Berlijn ver klaard wordt, is de zoogenaamde modder periode in de Sowjet-Unie dit jaar niet te vergelijken met die in de beide voorgaande jaren. Als gevolg van den naar verhouding- weinig strengen winter en dienovereen- liomstigen sneeuwval zijn de wegen door gaans slechts gedurende betrekkelijk korten tijd onbegaanbaar. Het ijs op de rivieren, evenals op het Ladogameer, is overal ge broken. De gevechten zijn overal aan het froni van plaatselijken aard en de activiteit der Duitschers aan het Donetzfront, zoowel als- die der bolsjewisten in het Koebangebied, moeten dan ook volgens bevoegde Duitsche kringen niet als het begin van een voor jaarsoffensief worden beschouwd. Het opperbevel van de Duitsche weer macht deelt mede De bolsjewisten hebben Maandag met verscheidene divisies den verwachten aan val op het Oostelijke front van het Koeban- bruggenhoofd ingezet. De steeds herhaalde aanvallen, die gesteund werden door krach tig artillerievuur en vele pantserwagens, werden door Duitsche en Roemeensche troe pen uiteengeslagen met zware vijandelijke verliezen aan menschen en materiaal. De gevechten duren voort. die de in den strijd nog weinig ervaren Amerikanen volkomen onthutste, slaagde geheel en de tegenstander werd tot ver voorbij Gafsa naar het Zuidwesten terug gedrongen, waarmede het beoogde doel be reikt was. De Amerikanen hebben weliswaar het verloren terrein teruggewonnen, doch Rommel heeft intusschen zijn strijdkrach ten, door de Amerikanen onbedreigd, op nieuwe stellingen terug kunnen trekken. Het is een mooi staaltje van krijgmans- kunst geweest, deze strijdkrachten door de „fiesschenhals" tusschen de zoutmeren en de zee in veiligheid te brengen. Door de vereeniging der beide legers on der Rommel en Von Arnim, men kan aannemen, dat Rommel als oudste in rang thans het opperbevel voert, onder den Ita- iiaanschen opperbevelhebber (immers het is een Italiaarisch oorlogstooneel) is de positie der strijdkrachten van de Spil uiter aard versterkt en daar zij het voordeel van korte aanvoeren voor de ravitailleering heb ben, terwijl de tegenstander alles over grooten afstand moet aanvoeren, zijn de voorwaarden voor een succesvolle verdedi ging tegen de Britsch-Amerikaansche over macht niet ongunstig. De Duitschers en Italianen beschikken over een vesting, waarin zij ongetwijfeld tegen een langdurige belegering bestand zullen blijken. Het Italiaansehe weermachtbericht luidt: In Tunesië bedrijvigheid van wederzijd- sche artillerie en verkenningsdetachemen ten. Italiaansehe en Duitsche luchtforma- ties hebben de havenwerken van Bóne ge bombardeerd en herhaaldelijk aanvallen ge daan op de achterwaartsche verbindingen van den vijand, waarbij eenige tientallen auto's in brand geraakten. Zondag werden 12 vijandelijke vliegtuigen vernield, waar van acht iri luchtgevechten en vier door het afweergeschut. Voor de reede van Bou gie hebben Duitsche vliegtuigen een koop vaardijschip van 8000 ton met een torpedo getroffen. Vijandelijke vliegtuigen hebben Zondag aanvallen gedaan op Napels, Syracuse, Pa lermo en Carloforte. In de beide eerstge noemde steden werd aanzienlijke schade aangericht aan openbare en particuliere ge bouwen. Er zijn 221- dooden en 387 gewon den te Napels, 4 dooden en 20 gewonden te Syracuse, 12 dooden en 30 gewonden te Car loforte. Twee vijandelijke toestellen werden boven Napels neergeschoten. Twee bom? menwerpers, die deel hadden genomen aan den aanval op Carloforte, werden bij Mer- cureddu door luchtdoelgeschut in zee ge schoten. Een onzer duikbooten, die op den Atlanti- schen Oceaan opereerde, onder bevel van den luitenant ter zee Rossetti Mario uit Imperia, heeft het 3000 ton groote Griek- sche koopvaardijschip Granicos, dat een voor Engeland bestemde ladingpyriet aan boord had, en het 3000 ton metende Engel sche koopvaardijschip Celtic Star in den grond geboord. Luchtaanval op Antwerpen. Op 5 April heeft m den loop van den middag een formatie viermotorige Ameri- kaansche bommenwerpers het stedelijk ge bied van Antwerpen gebombardeerd. Vol treffers op blokken gebouwen veroorzaak ten branden en vernielingen en brachten de bevolking bloedige verliezen toe. Onder het puin van eenige ingestorte huizen liggen nog talrijke personen bedolven. Een school i een dichtbevolkte woonwijk werd ge troffen en stortte in, waardoor 180 kinde ren, die in den kelder een toevlucht hadden gezocht, onder de puinhoopen werden be dolven. Totdus ver is, in weerwil van de grootste inspanningen van de zijde der brandweer en van de voor hulpverleening opgeroepen Duitsche soldaten nog geen enkel kind levend geborgen. Ook op andere plaatsen in de stad ver- woessten de Amerikaansche vliegers tal rijke gebouwencomplexen, waarvan een aanzienlijk deel in brand vloog. Onder de smeulende puinhoopen bevinden zich nog de lijken «van verscheidene honderden Belgen. „COSI FAN TUTTE" VAN MOZART. Op 5 Mei a.s. zal in den Haarlemschen Stadsschouwburg door de Kameropera de Mozart-opera „Cosi fan tutte" worden op gevoerd. De ensceneering van deze opera wordt verzorgd door dr. Hans Stroobach. Te Leeuwarden had Zondag een bijeenkomst plaats van ver schillende afdèelingen van den Nederlandsehen Arbeidsdienst, waarbij de Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss-Inquart en de nieuw benoemde commandant van den N.A.D., Generaal Arbeidsleider L. A. C. de Bock, een rede hielden. Tijdens de in spectie van de arbeidsmannen. In het midden Rijksminister dr. Seyss-Inquart; tweede van rechts: Generaal Arbeidsleider L. A. C. de Bock. (C.N.F./J. Zeylemaker Pax c) Een eigen aauvalsoperatie ten Oosten van Orel had een geslaagd verloop. Aan de rest van het Oostelijk front alleen ten Zuiden van het Ilm'enmeer en voor Leningrad levendiger plaatselijke gevechtsactie Aan het front in Tunis had de dag bij plaatselijke actie van verkenningsgroepen en stormtroepen een rustig verloop. De luchtmacht bestookte met sterke afdeelin- gen vijandelijke concentraties van voer tuigen en pantserwagens, tentenkampen en artilleriestellingen. Duitsche jagers behaalden acht overwin ningen in de lucht. Ten Oosten van Bougie deden gevechtsvliegtuigen een aanvalop een groot vijandelijk vrachtschip, zij brach ten het zware schade" toe. Een gemengde Britsch-Amerikaansche formatie*heeft Zondag overdag het gebied van Parijs aangevallen. Tengevolge van bomtreffers in woonwijken, parken en sport terreinen der stad zijn er verscheidene hon derden dooden en gewonden onder de be volking. Bij dezen terreuraanval en bij an dere vijandelijke aanvallen op het bezette den vlicctuflen" nTerae "chotfm' Dri^öu»tschen tegenaanval geconstateerd en overstelpt het terrein verloren. met granaten. Een voltreffer ontploft midden in de loods, waar- Trommelvuur op een Duitsche stoottroep. De vijand heeft den eigen vliegtuigen gingen Zondagnacht hebben Britsche vliegtuigen lukraak brisant- en brandbommen laten vallen vooral op open plattelandsgemeenten in het kustgebied van Noord-Duitschland Tien der aanvallende bommenwerpers wer den door nacht jagers en afweergeschut der marine neergehaald. achter de bedieningsmanschappen van een MG dekking ge vonden hebben. Maar de oude ervaren stormers hebben met hun fijn ontwikkeld gehoor vastgesteld, dat deze treffer hen niet deren kan. Onder een regen van brandende spanten, balken en houtsplinters staan zij gereed, om het volgende oogenblik verder naar voren te springen. (Deutscher Verlag/Recla Pax c) KORT NIEUWS Te Venlo wilde iemand, die geen rijbewijs had, een vrachtauto achter uit rijden. Daar de remmen niet goed werkten, reed de auto het trottoir op. Een 3-jarig jonge tje raakte tusschen auto en muur be kneld en zooeërnstig gewond, dat het kort daarna over leed. Als spoorweg beambten verkleede politiemannen heb ben te Groningen een aantal mannen gearresteerd, die op het station talrijke fietsen hadden ge stolen. Bovendien kwam aan het licht, dat ook in de goe derenloods diefstal len werden gepleegd Hiernaar wordt thans een onder zoek ingesteld. Te Delft is een vrachtauto bij het passeeren van den spoorwegovergang bij de oliefabrieken Calvé door een lo comotief gegrepen. De auto werd totaal vernield en de be stuurder, de 36-ja rige G. K. uit Rot terdam, vrijwel op slag gedood. Een tweede inzittende kwam er met slechts onbeduidend letsel af. Te Amsterdam is een inbraak ge pleegd in een mu ziekhandel in de Bilderdijkstraat, waar 10 harmoni- ka's, tezamen ter waarde van bijna 6000.zijn ge stolen. De dieven waren door een gat in den vloer van een boven de zaak gelegen leegstaande woning den winkel binnengekomen. Te Zierikzee' is het lijk opgevischt van schipper I. de Jonge, die in de tweedy helft van October met zijn schip „Verandering" van Bruinisse op de Ooster-Schelde ver ging- ROOSE(N)VELDSTRAAT. Bs. Een hoek van twee straten bleef in Rotterdam, na het bombardement der Engel schen, nog gemarkeerd door het fragment van een muur. Veel was het niet meer: een spitse driehoek van drie meter hoogte, met aan de eene zijde de deurstijlen van wat ver moedelijk eens een café geweest was en aan den anderen kant afgebrokkelde kalk. Achter dit als een naald oprijzend overschot van een woning was zoover het oog rijkte niets dan puin en nog eens puin. De Engelsche en Ame rikaansche vliegers hebben hier een treffend staaltje van hun „kunnen" geleverd. Men waant zich, wie het getroffen stadsgedeelte van dezen kant uit beziet, in een Russische stad, om welks bezit maandenlang met wis selend succes gevochten is. Zóó ongeveer moet Stalingrad er uit zien, eenzelfde beeld krij gen wij ook, wanneer we ons het begrip „ver schroeide aarde" probeeren voor te stellen. Hier is het stempel opgedrukt van de gemeen schappelijke Engelsch-Amerikaansche actie, die ieder leven zonder respijt doodt, als het voor haar niet yan belang is. Hier zien wij in de practijk gebracht de woorden van Chur chill, die vrouwen en kinderen treffen wil om des te beter te treffen en zich op gemak kelijke manier den palm der overwinning toe te eigenen. Op deze plaats werden zonder veel omslag toegepast de „humane" ideeën van Roosevelt, die Europa voor het bolsjewis me wil reserveeren en de puinhoopen van een arbeiderswijk daarvoor den geschiktsten voe dingsbodem acht. Er is nog iets anders dat önze bijzondere aandacht trekt, wanneer wij van dezen hoek uit het rampzalig overschot van dit stadsdeel beschouwen. Boven aan de smalste zijde van den driehoek bleef nog juist het straatnaam bordje gespaard en wij lezen: „Roosenveld- straat". Men hoort als het ware den duivel zelf om de ironie van het geval grinniken. De man wiens naam eens^ wanneer de Neder- landsche arbeider weer tot het politiek onder scheidingsvermogen is teruggekeerd, zal wor den vervloekt, verheft zich in een ietwat ge moderniseerde spelling, boven het ruïnenveld. Wel zelden is een daad door het toeval zelf op scherper wijze gekarakteriseerd. Roosen- veldstraat, het terrein waar dood en- verderf in vijf minuten tijds vernielde, wat in vele tientallen jaren was opgebouwd en waar alle familieleven in bloed en tranen werd ver smoord. Roosenveldstraat, daar waar de puin hoopen nog honderden dooden zouden kunnen verbergen en de toeschouwer het hoofd ge troffen afwendt, omdat het hem teveel is. Op een Nederlandsch leven min of meer en zelfs op honderden komt het deze moordenaars niet aan, daarom gooien ze maar raak. In de arbeiderswijken van Rotterdam kun je niet misgooien en dan is zoo'n succes toch altijd stukken gemakkelijker té behalen dan bijv. de aanval op een der vele fortificaties, die Nederland tot een voor Roosevelt onneembare vesting hebben gemaakt. Deze trieste naald met haar naamsaanduiding is, voor wie in den spiegel, welke wij hem voorhouden, vermag te zien een symbool welks beteekenis niet mis kan worden verstaan Het Geallieerde opperbevel in Tunis Generaal Eisenhower heeft bekend ge maakt, dat de Geallieerde troepen, die in Tunis onder bevel van generaal Alexander staan, georganiseerd zijn als 18e legergroep, - bestaande uit het eerste Britsche leger on der generaal Anderson, het vijfde Britsche leger, de Amerikaansche strijdkrachten on der generaal Patton en het achtste Britsche leger onder generaal Montgomery. Generaal Montgomery is bij Eisenhower geweest om de voortzetting der operaties te bespreken. Zeshonderd W.A..mannen naar het Oostfront. Afscheid van den Leider Op het Domplein te Utrecht stonden Za terdagmiddag zeshonderd W.A.-mannen op gesteld, die binnenkort naar het Oostfront zullen vertrekken. Van deze WA.-mannen heeft de Leider in een hartelijke toespraak afscheid genomen. Na een inspectie voerde allereerst commandant Zondervan 't woord. Hij herinnerde er aan» dat de Leider hem onlangs bevel had gegeven een W.A.-vrij- willigersbataljon te vormen voor het Oost front. Spontaan hebben honderden uit alle rijen der W.A. zich aangemeld. Zeshonderd zijn'goedgekeurd. Zij zullen de plaatsen in nemen van hen, die in het legioen aan het Oostfront gevallen zijn en van hen, die een jaar of langer streden en nu met verlof naar het vaderland zullen terugkeeren. Toespraak van Mussert. In zijn toespraak tot de vrijwilligers zeide Mussert onder meer, dat hij zijn zwarte soldaten dankbaar was dat zij zich in zoo grooten getale hebben aangemeld. Het na- tionaal-socialisme vraagt zware offers, iedere nat.-socialist doet echter zijn plicht, zich niet afvraggnd welke offers dat vergt. De vele Nederlanders, zoo vervolgde spr., die nu nog op een nederlaag van de As hopen, en in de handen klappen als zij de dood en verderf zaaiende Britsche en Ame rikaansche vliegtuigen zien, beseffen nog altijd niet dat een bolsjewistisch Europa niet alleen een ramp beteekent maar tevens een volslagen vernietiging van het oude cultuurland. Alleen een Hitier en een Mus solini kunnen in dit belangrijke tijdperk Europa voor het bolsjewisme behoeden. Dat de W.A. medehelpt een herboren Europa te bewerkstelligen is mijn trots, zoo besloot Mussert zijn rede. Nadat een couplet van het Wilhelmus was gespeeld en miv Zondervan een driewerf „Met Mussert voor volk en vaderland houzee" had uitgebracht, was de plechtig heid ten einde.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1