Haarlemsche Courant In het Oosten, levendiger actie. De slag in de Javazee. Nieuwe Britsche aanval in Zuid-Tunis. Nieuwsblad voor Noord-Holland Malta gebombardeerd De Duitsche marine en luchtmacht brachten totnutoe 23.834.000 brt. aan vijandelijke scheepsruimte tot zinken 5.6 millioen brt# tankruimte vernietigd. Zweedsche beschouwing. 288e Jaargang' N<$. 83 Bureaux: Groote Houtstraat M. Tal Advert. 10724, Redactie 10000 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein ST. Tel. 12230 Hoofdredacteurs J. V. Baudewyiis Donderdag 8 April 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne IS. Tel. ÏSTH Kantoor Ijmulden: Remhrandtlaan 55, IJmulden-Oost Uitg Graf. Bedrijven Damiate. Haarlem K 1297 De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt Het van Duitsch-Italiaansche zijde tóng verwachte groote offensief tegen den Zuidelijken vleugel van de strijdkrachten der Spil in Tunesië is gisterochtend be gonnen. Met zijn volle sterkte is het achtste Brit sche leger op het ongeveer 35 K.M. breede front tusschen de zoutmeren en de zee ten Noorden vanf Gabes tot den aanval overge gaan. De slag is in vollen gang en het zal, naar militaire kringen te Berlijn verklaren, nog twee of drie dagen duren, alvorens iets omtrent het verloop gezegd kan worden. Het Italiaansehe/ weermachtbericht luidt: „Over een uitgestrekt frMlt in den Zuide lijken sector van Tunesië, waar de vijand na een hevige voorbereiding door artillerievuur met belangrijke gepantserde strijdkrachten heeft aangevallen, woedt opnieuw de strijd. Zes vliegtuigen werden neergeschoten in een gevecht met Italiaansch-Duitsche jagers. Een ander vijandelijk toestel werd door bat terijen luchtdoelartillerie neergehaald. Dins dagmiddag hebben formaties vijandelijke vliegtuigen bommen geworpen op woonwijken van Trapani, Ragusa en Messina. Er is ern stige schade aan burgerlijke gebouwen en er zijn 40 dooden en meer dan 100 gewonden on der de bevolking van Trapani, zes dooden en negen gewonden te Messina. Tijdens zijn aan vallen verloor de vijand zeven toestellen: twee kwamen getroffen door onze jagers neer in de omgeving van Kaap Darmi en Kaap Spar- tivento; drie vielen in zee nabij Trapani, een ter hoogte van Taormina en, een in de omge ving van Scicli fRagusa), alle getroffen door de luchtdoelartillerie. In den nacht van Dinsdag op Woensdag is te Londen bekend gemaakt dat Dinsdag het eiland Malta weer het doel is geweest van vijandelijke luchtaanvallen. Het opperbevel der Duitsche Weermacht deelt mede: „Aan het Oostelijk front wordt slechts uit enkele sectoren levendiger plaatselij ke gevechtsgctie gemeld. Afzonderlijke sterk door artillerie gesteunde aanvallen der bolsjewisten mislukten. Een eigen aanvalsonderneming aan den midden-Do nets bereikte ondanks Jaardnekkigen vijan delijken tegenstand het beoogde doel. Tijdens een succesvolle onderneming in den Noordelijken sector van het front blies een stoottroep van de Spaansche vrijwilligersdi- visie 14 kazematten in de lucht en maakte ge vangenen. Aan het Zuidelijk» front in Tunesië ging de vijand na hevige voorbereiding door de artillerie opnieuw tot den aanval over. De gevechten zijn nog in vollen gang. Een afzonderlijke Britsche bommenwerper werd tijdens een poging plaatsen in Noord- west-Duitschland met de boordwapenen aan te vallen, neergeschoten. De verliezen van de burgerbevolking van Antwerpen tijdens den terreuraanval van Britsch-Amerikaansche vliegtuigformaties op den 5en April 1943 zijn tot meer dan 2000 doo den gestegen. Zooals reeds in een extra-bericht is mede gedeeld hebben onze duikbooten in zware ge vechten tegen de vijandelijke ravitailleering ap den Atlantischen Oceaan en op de Middel- landsche Zee wederom veertien volledig ge laden schepen met tezamen een inhoud van Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen. 102.000 brt. en een torpedobootjager in den grond geboord. Vijf andere schepen werden getorpedeerd. Door de terstopd beginnende sterke afweer kon niet worden waargenomen of zij zijn gezonken. In de Golf van Biscaye heeft een onzer duikbooten een aanvallenden vijandelijken zwaren bommenwerper neerge schoten. Omtrent de vernietiging van 14 schepen verneemt het D.N.B. nog, dat zich onder de tot zinken gebrachte schepen het s.s. Mel bourne Star bevindt, metende 12.806 brt. van de Blue Star Line te Londen, dat met stuk goed geladen in het centrale deel van den Atlantischen Oceaan op weg van Amerika naar Australië, in den grond is geboord. De Melbourne Star was een modern koelschip met een laadverrhogen van 21.700 ton voor het ver voer van vleesch en boter naar Engeland. Dit is een bijzonder zwaar verlies goor de Brit sche ravitailleeringsvloot, die op elk koel schip is aangewezen. Onder de aangevallen schepen bevonden zich voorts vijf moderne, groote tankbooten met een gezamenlijken inhoud van 41.000 brt. waarvan er drie in den grond geboord zijn. Daarmede heeft de den Engelschen en Ameri kanen ter beschikking staande tankvloot sinds "het begin van den oorlog 770 tankbooten met e engezamenlijken inhoud van 5.6 millioen brt. verloren. De resultaten der eerste dagen van April meegeteld, zijn de verliezen, die de Duitscae marine en de luchtmacht tot dusverre aan de vijandelijke koopvaardij hebben toegebracht, gestegen tot 23.834.000 brt. De Duitsche duik booten haddei) daarin een aandeel van 17.135.100 brt. De andere marinestrijdkrachten een aandeel van 3.394.275 brt. en de lucht macht een aandeel van 5.303.600 brt. Nederlandsche Vrijwilligers strijden in het Oosten. (SS PK Zschackel O/H P. c) Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed in den leeftijd van 1745 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als gees telijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de op leiding hun stelt, kunnen zich bij de ge noemde adressen vervoegen, teneinde ge keurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Neder land, in een speciaal wachtbataljon. Ge zinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als zij, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinners vergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen/ enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden- 14.4.43, 9 tot 13 uur, Rotterdam, Deut- EChes Haus, Westzeedijk; 15.4.43, 9 tot 11 uur, Tilburg, Lange Schijstraat 66; 15.4.43, 15 tot 17 uur,»den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45; 16.4.43, 9 tot 11 uur, Roermond, NSDAP, Swaimerstr. 61; 16.4.43, 16 tot 18 uur, Arnhem, Wever straat 16 b; 17.4.43, 9 tot 11 uur, Hengelo, Deutsches Haus; 17.4.43, 15 tot 17 uur, Zwolle, Hotel Peters, Markt; 18.4.43, 9 tot 11 uur, Groningen, Concert* huis, Poelestraat; 18.4.43, 15 tot 17 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat; 19.4.43, 9 tot 13 uur, Amsterdam, School Iepenweg 13; 20.4.43, 9 tot 13 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245; 21.4.43, 9 tot 13 uur, Amersfoort, Dienst gebouw, Leusderweg; 22.4.43, 9 tot 13 uur, Den Haag, Café „Den Hout". Rezuidenhoutscheweg. Ruim een jaar geleden werd het lot van Java door den slag in de Javazee be slist. Ondanks heldhaftig verzet dolf de Geallieerde vloot, waarvan ook de krui sers „De Ruyter" en „Java" deel uitmaak ten, het onderspit tegen de Japansche overmacht. Over) het verloop van dezen slag is slechts weinig bekend geworden. Totdat thans ddèr de Zweedsche generale staf een geschrift is uitgegeven, waarin aan de hand van alle beschikbare gegevens een uitvoerig overzicht wordt gegeven. In den namiddag van 27 Februari meldde een Nederlandsche vliegboot, ter verkenning uitgezonden, dat een „kleine, vijandelijke vlootformatie" zich 50 zeemijl ten Noorden van de voor Soerabaja kruisende Geallieerde vloot bevond. Admiraal Doorman, commandant der Ge allieerde zeestrijdkrachten, zette terstond koers naar den 'vijand. Hij beschikte over de zware kruisers „Houston" en „Exeter", de lichte krusiers „Perth", „De Ruyter" en „Java" en elf torpedojagers, w.o. enkele Nederland sche. De Japansche vloot bleek later aan zienlijk sterker te zijn dan de eerste melding deed vermoeden. Zij bestond uit circa 40 transportschepen, die door twee zware en vier lichte kruisers benevens 12 a 13 torpedo jagers werden beschermd. Bovendien hiel den de Japanners zware zeestrijdkrachten, Waarschijnlijk zelfs een vliegkampschip, ge reed om zoo noodig in te grijpen. 's Middags om 16.14 uur ontbrandde de strijd circa 30 zeemijl ten Noorden van Soerabaja. De „Exeter" kreeg reeds terstond een vol treffer en moest, begeleid door den torpedo jager „Witte de With", naar Soerabaja terug- keeren. Japansche torpedojagers ondernamen twee aanvallen, waarvan de eerste werd af geslagen, terwijl bij den tweeden aanval de torpedojager „Kortenaer" door een torpedo tot zinken werd gebracht. Bij een tegen aanval ging een Britsche torpedojager ver loren. Na deze inleidende gevechten hulden de Japansche schepen zich in een nevelgordijn. Ondanks Nederlandsche luchtverkenning van af de vliegvelden op Java kon de Geallieerde vloot voorloopig niet meer in contact komen met den tegenstander. Op dit tijdstip had zij reeds twee torpedojagers verloren, een zware kruiser was buiten gevecht gesteld, terwijl bij het invallen van de duisternis wederom een Britsche torpedojager verloren ging Vage berichten omtrent zware Japansche ver liezen werden later niet bevestigd. Intusschen hadden beide tegenstanders zich steeds verder naar het Westen verplaatst, zoodat zij zich toen om 23.30 uur wederom gevechtscontact tot stand kwam, 12 zeemijl ten Noorden van Rembang bevonden. Spoedig bereikte de opnieuw ontbrande strijd zijn hoogtepunt. „De Ruyter" werd getroffen en ondanks het feit, dat de Geallieerde for matie terstond van koers veranderde om tor pedo's te ontwijken, werden zoowel „De Ruy ter" als de „Java" noodlottig getroffen. Zij zonken onder zware ontploffingen. Korten tijd later ging het contact weer verloren en thans voorgoed. De kruisers „Houston" en „Perth" liepen den volgenden dag met geringe schade de haven van Tand jong Priok binnen. De slag was ten gunste der Japanners beslist. Hun transportschepen zetten op verschillende punten van Java's Noordkust troepen aan land, die de strijd krachten op dit eiland een week later tot capitulatie dwongen. Na den eigenlijken slag trachtten de over gebleven Geallieerde schepen zich langs ver schillende wegen in veiligheid te brengen. De „Exeter", die Soerabaja 23 Februari had be reikt, werd voorloopig gerepareerd en ging den daarop volgenden nacht onder escorte van een Britschen en een Amerikaanschen torpedojager naar Australië in zee. Deze for matie werd op 1 Maart door Japansche krui sers voor Oost-Java in den grond geboord. Hetzelfde lot ondergingen de kruisers „Hous ton" en „Perth", die met den torpedojager .Evertsen" door straat Soenda trachtten fe ontkomen. Japansche vliegtuigen ontdekten de schepen, gingen tot den aanval over én troffen de „Evertsen". 1 ^Taart werden zij vervolgens door Japansche zeestrijdkrachten vernietigd. De „Evertsen" liep op het strand en werd wrak geschoten. Conclusies. Het Zweedsche geschrift bepaalt zich niet tot het aldus geschetste verloop van den slag. Het geeft ook een nabeschouwing over de oorzaken, die tot de Geallieerde nederlaag hebben geleid. Het begint met vast te stellen, dat de Japanners in de meerderheid waren, zoowel wat aantal schepen betreft als door hun grootere snelheid, betere pantsering en vooral veel zwaardere bewapening. In totaal hadden de Japanners 20 kanonnen van 20.3 cM. en 60 van 15.5 cM, terwijl de Geallieerden slechts over 15 van 20.3 cM. en 25 van 15.2 cM. beschikten. Ook in technisch opzicht, b.v. met zoeklichten, waren de Japansche schepen beter uitgerust De Geallieerde vloot was voorts^ van zeer heterogene samenstelling, terwijl admiraal Doorman nauwelijks gelegen heid had dit euvel door oefeningen in groot verband zoo veel mogelijk op te hefferi. Ondanks de Japansche overmacht hadden de Geallieerde verliezen echter niet een der gelijke^ omvang behoeven aan''te nemen, be toogt men van Zweedsche zijde, indien admi raal Doorman zijn aanval tegen de Japansche transportschepen in plaats van tegen de oor logsschepen had gericht. Daartoe was een splitsing van zijn strijdkrachten in enkele homogene groepen het beste middel geweest. In plaats hiervan bood hij den Japanners, be wust van hun meerderheid, gelegenheid den strijd overdag te rekken, totdat zij hun over macht des nachts ten volle konden uitbuiten. In sterke mate heeft voorts de onvoldoende samenwerking tusschen vloot en luchtmacht tot de nederlaag bijgedragen. Reeds de eerste berichten gaven een on- juisten indruk van de sterkte der Japansche vloot en ook tijdens den slag bleek de lucht verkenning niet tegen haar taak opgewassen. Het catastrophale einde van enkele schepen na den slag wijst tenslotte op een onvoldoende bescherming door jachtvliegtuigen. Latere onderzoekingen zullen ongetwijfeld nog meer licht kunnen werpen op de hier van Zweedsche zijde naar voren gebrachte kwesties. In elk geval is het thans reeds mo gelijk zich een beeld te vormep van het ver loop van den slag in de Javazee. Een slag, die èn door den ondergang der Nederlandsche kruisers en door het feit, dat zij de Japan sche bezetting van Java mogelijk maakte als een dramatisch hoogtepunt in onze ge schiedenis zal blijven voortleven. (CD.) Te Delft had Dinsdag de plechtige instal latie plaats van den nieuwen burgemees ter, mr. A. van Leyenhorst. De eerste, die den nieuwen burgervader geluk kwam vvenschen, was diens voorganger, de heer F. W. van Vloten, secretaris-generaal van Winterhulp Nederland. (C.N.F./Sagers Pax c) NA ROTTERDAM ANTWERPEfy Bs. De overval op Antwerpen heeft allerwegen ontsteltenis teweeg gebracht. Ziedaar het werk van beroepsmoordenaars, begaan in een kalmte en met een zekerheid die ons met ontzetting moet vervullen. „Toen .op een gegeven oogenblik een der groote bfcmbardementsvliegtuigen neerge schoten werd, sprongen de Amerikanen tij dig met hun parachutes uit het vliegtuig en kwamen behouden op den grond tereent. Zij staken na deze hemeltergende moord partij eenvoudig een sigaret op, aldus Belga- press. Daarna gaven zij zich aan de inmid dels toegesnelde leden van de Duitsche weermacht over. Deze laatsten hadden alle moeite om te verhinderen dat de burgers, die razend van woede op de flegmatieke luchtpiraten kwamen toegesneld, de Ameri kanen lynchten". Het heeft er inderdaad alles van weg, dat de gangsters van New York op de Neder landen zijn afgestuurd teneinde den oorlog tegen vrouwen en kinderen te voeren. De verontwaardiging van de bevolking kent geen grenzen en in dat opzicht verkondigt de pers volkomen haar meerling, wanneer zij zich in de scherpste bewoordingen uit. ..Het Vlaamsche Lan$" schrijft o.m.: „Hier hoüdgn alle subjectieve redeneeringen en tendefftieuze interpretaties op: wie dit ge zien heeft, kent nog slechts een woord waarmede een dergelijke^ „oorlogvoering" kan worden gekenschetst. Dit is misdaad. Dit is misdaad tegen ieder begrip van m§n- schelijkheid, misdaad, die dubbel laaghar tig is, daar zij gepleegd werd door onze voormalige „bóndgenooten", door degenen, die ons dagelijks nog willen wijsmaken dat zij ons zullen komen „bevrijden". „Dat is aldus „Volk en Staat" de .totale oorlog" der Angelsaksische lucht vloot, die lukraak van op duizenden meters" hoogte haar bommen over de Europeesche steden zaait en dan terug over de zeeën vlucht om een zegebulletin op te stellen, dat enkele uren later aan de onnoozele luister aars van de B. B. C. triomfantelijk wordt voorgedragen. Onze volksgenooten, die al- zoo uit Londen de zegebulletins van Lorient, Saint Nazaire, Rouen, Brest, Rotterdam, Eindhoven, Keulen, Essen, Duisburg, Dus- seldorf, Hamburg en Lübeck gehoord heb ben, al deze verdwaasden en kortzichtigen, die juichen om de Angelsaksische raids, maar die anderzijds toch zoo een vreeselij- ken angst hebben voor bloed en dood, zou men moeten weghalen uit hun huiskamer om -ze onmiddellijk na een ramp als deze, ter pjaatse te brengen". „De vermoorde kinderen, aldus „Het Laatste Nieuws", voegen zich "bij de duizenden Boe renkinderen, voor veertig jaren door de Engelschen omgebracht in Transvaal. Zij blijven een getuigenis voor de onmensche- lijkheid van de Angelsaksers, wier priesters hun altaren overdekken met roode vaan dels, met hamer en sikkel. Dit onschuldige bloed zullen de Britten en de Yankees nooit meer van zich kunnen aïwisschen". Dat het tenslotte mogelijk blijkt iedere sluipmoord „goed te praten" en zelfs den schijn van een geoorloofde handeling te geven, moge blijken uit een bericht, volgens hetwelk de Amerikaansche kardinaal Spellman deze vliegtuigen vóór hun vlucht gezegend heeft! Het Vaticaan heeft naar aanleiding van deze mededeeling op gemerkt, dat aldaar van een zegening niets bekend is. Het feit echter, dat men er in het land van Roosevelt en Churchill geen been in ziet, dergelijke mededeelingen in omloop te brengen, karakteriseert voldoen de den geest, die er heerscht. Europa moet in 'zijn achterfrmt murw geslagen worden, opdat de bevolking zich straks niet meer verzetten zal, bij den intocht der Tommies, welken men hóópt zonder strijd te kunnen doen plaats vinden, want voor vechten te gen wérkelijke militairen, die immers terug kunnen slaan, is de Brit niet te vinden. Het bombardement op onze steden, net zoolang herhaald tot zij volkomen in elkaar gezegen zijn, zou dan hun roemrijkste mili taire handeling vertegenwoordigen. Rene de - Clercq. heeft tijdens d^n vorigen oorlog wel een vooruitzienden blik gehad, toen hij dichtte: Engeland, nijpland, grijpland, steek schoon Vlaanderland niet m brand.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1