Haarlemsche Courant Harde strijd in Tunis. De verschillen van meening tusschen Londen en Washington. Nieuwsblad voor Noord-Holland Eden 's reisverslag in het Lagerhuis Zwarte handel en inflatie. 888e Jaargang No. 83 Bureaus: Oroota Houtstraat II. X«1 Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendapleln 3T. Tel. 12280 Hoofdredacteur: J. V. Baudewyns Vrijdag 9 April 1943 VerschUnt flageiyks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 127H Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg Graf. Bedreven Damiate, Haarlem K 1297 Rommel betrekt nieuwe stellingen Rust aan Oostelijk front. Het ïtaliaansche weermachtbericht luidt als volgt In Tunesië wordt de krachtige aanval van den vijand, die zich tot den Noordelijken sec tor van het front heeft uitgestrekt, met hard nekkigheid weerstaan door de strijdkrachten van de Spil, die harde defensieve gevechten leveren. De strijd duurt voort. ïtaliaansche en Duitsche jagers hebben in luchtgevechten acht vliegtuigen neergescho ten. Woensdagmiddag hebben vijandelijke viermotorige vliegtuigen brisant- en brand bommen laten vallen op Palermo, die lichte schade veroorzaakten aan enkele gebouwen aan den rand van de stad; er zijn geen slacht offers. Twee vliegtuigen, waarvan er één door onze jagers en een ander door batterijen luchtdoel-artillerie was getroffen, zijn in zee gestort in de omgeving van Kaap Gallo en Mongerbino. Het opperbevel van de Duitsche weermacht deelt mede „Aan het Oostelijk front heerschte over het algemeen rust. Afzonderlijke vijandelijke aan vallen aan het Koebanbruggehoofd en aan de midden-Donets werden afgeslagen. Aan het Zuidelijk front in Tunesië bieden Duitsche en ïtaliaansche troepen taai weer stand aan den met groote meerderheid aan vallenden vijand. Doorgebroken vijandelijke pantserstrijdkrachten werden in verbitterde gevechten tot staan gebracht en omsingelings pogingen verijdeld. Nieuwe stellingen werden volgens de plannen betrokken. In den Centralen en Noordelijken 'sector van het front mislukten verscheidene aan vallen met verliezen voor den vijand. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben Woensdag overdag voor den oorlog belang rijke doelen op het eiland Wight en aan de Engelsche Zuidkust aangevallen. Curacao steunpunt der V.S. Naar uit Buenos Aires wordt gemeld, zijn de Amerikanen bezig Jiet eiland Curasao tot een Amerikaansch steunpunt te maken. Een Amerikaansehe firma is belast met den aan leg der versterkingswerken en werft op het oogenblik arbeiders in Venezuela aan, daar het werk bespoedigd moet worden. Besprekingen in Turkije. De Duitsche ambassadeur in Turkije, Von Papen, heeft Donderdagmorgen een lang durig onderhoud gehad met den Turksehen minister van buitenlandsche zaken, Numan Menemend j ogloe. Te Ankara wordt officieel medegedeeld, dat de Turksche minister-president, Sarad- jogloe, zich naar Istanboel heeft begeven. Hij heeft de reis ondernomen op uitnoodi- ging van president Ineunu, die sedert eeni- gen tijd te Yalova bij Istanboel vertoeft. In politieke kringen te Ankara kent men aan deze reis groote beteekenis toe. De Turksche minister van buitenland sche zaken, Menemendjogloe, die iri ver band met de economische onderhandelingen tusschen Duitschland en Turkije de hoofd stad niet kan verlaten, heeft in besloten kring een overzicht gegeven over de poli tieke ontwikkeling gedurende de laatste weken. Eden heeft gisteren in het Lagerhuis rap port uitgebracht van zijn reis naar de Ver. Staten en Canada. Zijn besprekingen, zoo zeide hij, hebben drie verschillende punten tot onderwerp gehad: operatie-aangelegenheden, de politieke coöpe ratie in verband met actueele militaire ope raties die plaats gevonden hebben of nog zul len plaats vinden, en problemen, die zich na den oorlog zullen voordoen. Het is zeker dat, wat de toekomstige politiek tegenover Frank rijk aangaat, een volledige overeenstemming heerscht. Een „zeer gelijksoortige meening" bestaat over problemen, waarvoor men na den oorlog zal komen te staan. Hij, Eden, is ,zeer bemoedigd door den grooten omvang van algemeene overeenstemming" en is ervan overtuigd, dat dit van groote waarde zal zijn bij de gedachtenwisseling, die Engeland zoo- _wel met de Ver. Staten als ook met andere regeeringen, welke bondgenoot van Engeland zijn, in de toekomst zal hebben. Deze bespre kingen vormen een begin en hij eischt er niets anders voor op dan deze benaming. Éden zei verder, dat hij is teruggekomen met een, hij verklaarde dit openlijk, van Washington verschillende opvatting omtrent den oorlog en omtrent den tijd na den oorlog. Hij gelooft, dat de mogelijkheden groot zijn, ofschoon de moeilijkheden grooteren omvang hebben dan hij mogelijk geacht heeft. Voortgaande zeide Eden, dat de Amerikaan sehe regeering er goed aan gedaan heeft, de betrekkingen met de regeering van Vichy in stand te houden, aangezien het den Amerika nen alleen daardoor mogelijk is geweest, een belangrijk aantal agenten in Noord-Afrika te Atóionneeren, welker aanwezigheid zeer waar devol is geweest voor het openen van den weg voor de Geallieerde troepen. Wij hebben, aldus Eden, onze buitenlandsche politiek ten aanzien van Spanje, Poftugal, Turkije en andere nog resteerende neutralen in Europa bestudeerd en hebben onze politiek ten aanzien van deze landen naar alle kanten op elkander afgestemd. Overgaande tot de Engelsch-Amefikaansche betrekkingen verklaarde Eden, dat het een fout was,wanneer men deze betrekkingen wilde fundeeren op den gevoelsfactor, op den gemeenschappelijken oorsprong, gemeenschap pelijke verwanten of zelfs op de gemeenschap pelijke taal. Het is integendeel gewenscht ze te baseeren op het gemeenschappelijke be- lapg in het behoud van den wereldvrede, aan gezien men dan in een minder groot gevaar voor ups en downs zal verkeeren, zooals in de Engelsch-Amerikaansche betrekkingen soms te zien geweest zijn. In het verdere verloop van zijn rede verklaarde Eden te gelooven, dat het Amerikaansehe volk de noodzakelijkheid inziet van de een of andere autoriteit, om met geweld te garandeeren, dat noch Duitschland. noch Italië, noch Japan bij B. K. Er zijn dikke boeken geschre ven over inflatie en haar gevolgen, die niet door iedereen begrepen kunnen worden. Wat echter wel iedereen be grijpt is het feit, dat bij een inflatie het geld vrijwel waardeloos wordt en men dus niet meer de noodzakelijke levens middelen kan koopen. Of, om het nog duidelijker te zeggen: zeer vele Neder landers zouden bij inflatie aan den hongersnood zijn prijs gegevenEr is geen redelijk mensch, die dat wenscht. Als men op den man af aan iemand de vraag zou stellen: Wilt u inflatie? dan zou hij geen oogenblik aarzelen om te zeggen: Nee, natuurlijk niet! Als er ech ter aan dienzelfden man zou worden ge vraagd: Wilt u een pond boter voor 15 gulden? dan zegt hij misschien: Graag. Binnen de minuut zou hij zich dan heb ben tegengesproken, want als men in den zwarten handel voor fantastische prijzen levensmiddelen koopt, dan doet men niets anders dan regelrecht op inflatie afstevenen. Helaas, lezer of lezeres, moet ik zeggen, tenminste tegen velen: Gaat het maar bij u zelf na. De ééne week kost 'n pond. boter twaalf gulden, over twee weken vraagt men vijftien en over een maand is men „goedkoop af" als men hetJVOor twintig kan krijgen. Dat is nu inflatie. Als men zoo handelt ont trekt men dus niet alleen levensmidde len aan de distributie, men werkt ook een waardevermindering van het geld in de hand. Het feit dat hier een bezetten de overheid is doet aan deze logica niets toe of af. Dit is zuiver een zaak die het Nederlandsche, ons eigen volk raakt. En zelfs, als de zwarte handel in omvang toeneemt, midden in het hart zal raken! machte zullen zijn hun aanvallen te her halen. Wanneer dit gezichtspunt doeltreffend wil worden, is het noodig, dat alle vrijheidslie vende volken daartoe ook hun bijdrage leve ren. Eden zeide het voorts noodig te achten, dat de Geallieerden zich reeds thans 'bezig houden met de problemen van den tijd na den oorlog. Omtrent zijn indrukken in Canada zeide de minister: Canada is er trotsch op lid te zijn van de commonwealth der Britsche naties en op zijn „heerlijke trouw" in het somber ste uur van Gr. Brittannië. De Canadeesche ministerpresident Mackenzie King, heeft mij opgedragen, aldus Eden, den Engelschen ko ning de „uitdrukking van verknochtheid der Canadeesche onderdanen" over te brengen en hij heeft hieraan toegevoegd, dat Canada met hart en ziel één is met Gr. Brittannië. Eden besloot zijn betoog aldus: „Het is al tijd moeilijk, de waarde van dergelijke bezoe ken te schatten, daar er altijd onberekenbare imponderabilia zijn, die men op het eerste gezicht nauwelijks naar waarde kan afmeten. Ik geloof echter, dat nog geen enkele mijner raizen zoo de moeite waard geweest is als deze, wanneer het resultaat der besprekingen die ik gehad heb, een „bijdrag geleverd heeft tot de Engelsch-Amerikaansche betrek kingen". In ieder geval zijn de mogelijkheden die zich voordoen, hoe groot ook de moeilijk heden mogen zijn, van grooter strekking, dan ik voor mogelijk gehouden heb." 1000 lijken te Antwerpen geïdentificeerd. Gistermiddag waren .de lijken van meer dan duizend slachtoffers van den Engelsc'n- Amerikaanschen luchtaanval op Antwerpen geïdentificeerd. Van de 17.000 bewoners van de getroffen wijk zijn er tenminste 10.000 door den luchtaanval getroffen, d.w.z. of gedood, gewond of dakloos geworden. De. openbare begrafenisplechtigheden zul len heden en Zaterdag worden gehouden. Daar geen enkele kerk te Antwerpen groot genoeg is om de kisten met de tot dusver geborgen lijken binnen haar muren te kun nen opstellen, zullen de slachtoffers naar de kathedraal van Antwerpen worden overge bracht, waar de aartsbisschop van Meche- len, kardinaal Van Roey een plechtige Mis van Requiem zal opdragen. Te midden van de ruïnes op Het marktplein van de getrof fen stadswijk zal voorts ook een requiemmis worden opgedragen. In gezelschap van den burgemeester van Antwerpen heeft Graaf Capelle, secretaris van Koning Leopold, Woensdagmiddag een bezoek gebracht aan het geteisterde gebied van Groot-Antwerpen. Britsche vliegtuigen boven West Duitschland. Naar het D.N.B. verneemt, hebben Brit sche bommenwerpers in den nacht van 8 op 9 April West -Duitsch gebied aangevallen. Een groot aantal der Engelsche vliegtuigen werd ten val gebracht. De restauratiewerkzaamheden aan de Groote- of St. Laurenskerk te Alkmaar zijn zoover gevorderd, dat men thans aan de gewelven heeft kunnen beginnen. Dit is een karwei voor speciale vaklieden met groote ervaring. De restaurateur aan den arbeid in den nok van het gebouw. (C.N.F ./Kuiper Pax c) Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen. Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als gees telijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de op leiding hun stelt, kunnen zich bij de ge noemde adressen vervoegen, teneinde ge keurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Neder land, in een speciaal wachtbataljon. Ge zinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als zij, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinners vergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansehe SS in Nederland willen toetreden. 14.4.43, 9 tot 13 uur, Rotterdam, Deut- sches Haus, Westzeedijk; 15.4.43, 9 tot 11 uur, Tilburg, Lange Schijstraat 66; 15.4.43, 15 tot 17 uur, den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45; 16.4.43, 9 tot 11 uur, Rqermond, NSDAP, Swaimerstr. 61; 16.4.43, 16 tot 18 uur, Arnhem, Wever straat 16 b; 17.4.43, 9 tot 11 uur, Hengelo, Deutsches Haus; 17.4.43, 15 tot 17 uur, Zwolle, Hotel Peters, Markt; 18.4.43, 9 tot 11 uur, Groningen, Concert huls, Poelestraat; 18.4.43, 15 tot 17 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat; 19.4.43, 9 tot 13 uur, Amsterdam, Bchool lepenweg 13; 20.4.43, 9 tot 13 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245; 21.4.43, 9 tot 13 uur, Amersfoort, Dienst gebouw, Leusderweg; 22.4.43, 9 tot 13 uur, Den Haag, Café „Den Hout", Bezuidenhoutseheweg. Nederlandsche Vrijwilligers strijden in het Oosten. (SS PK King O/H P. c) KORT NIEUWS De Fransche deur te Massigli, vroegere vroegere ambassa' Ankara, en de directeur van buitenlandsche betalingsproblemen in het ministerie van financiën, Cöu- vé de Mourville, die dissident ge worden zijn, zijn van de Fransche nationaliteit verval len verklaard. Te Halsteren is brand uitgebroken in het landhuis van C. Boogert. Een meisje van 8 maan den is in de vlam men omgekomen. Het geheele- huis is in vlammen opge gaan BEZPRIZORNIYE. D. Toen nu vijf en twintig jaar ge leden de bolsjewistische revolutie in Rus land een feit was geworden, bleek een der gevolgen al spoedig te zijn: het ontstaan van ontelbare groepen buiten alle toezicht staande kinderen, die Zondèr verzorgmg en zonder middelen van bestaan aan zienzelf waren overgelaten. DoSr allerlei omstandig heden, waarop- het onnoodig is, dieper m te gaan, was het ouderlijk huis voor hen ver loren. Deze „bezprizorniye" sloten zich by eikander aan, trokken overal waar maar wat te eten d.i. te rooven en te stelen viel en het behoeft weinig betoog, dat het lot dezer kinderen huiveringwekkend was. Voorzoover ze niet bij duizenden langs de wegen of in holen en gaten den hongerdood of den koudedood stierven, vielen ze groo- tendeels aan het geweid ten offer, waar mede men zich verzette tegen de rooflust dezer verwilderde jeugd. Wat nog in teven bleef ging onder in de losgelaten Hartstoch ten en haar rampzalige gevolgen. Deze verwilderde ktnderen zijn geen tij delijk verschijnsel in Sovjet-Rusland ge weest. Vijf en twintig jaar lang hebben hun ongetelde troepen het land gebrandschat en het bolsjewisme heeft aldus den dood en den ondergang van honderdduizenden jonge menschen op zijn geweten. Dit alles is niet nieuws. Reeds jaren ge leden hebben Russen van onverdachte auto riteit heele boeken aan deze schande ge wijd. Iedereen weet het en het bolsjewisme heeft het nimmer ontkend. En men zou dan ook de tragedie van de verwilderde kinde ren in Sovjet-Rusland kunnen -aanvaarden als een sinister getuigenis van de methoden, die het bolsjewisme zich heeft gekozen en haar aanmerken als een verschijnsel, dat eigenlijk buiten het bevattingsvermogen van'den Europeaan ligt. Maar de zaak wordt anders ais gaat blij ken, dat het bolsjewisme deze methoden zal aanwenden overal waar het maar vasten voet kan krijgen. Zeker, dat klinkt ongeloof waardig, maar we leven nu eenmaal in een tijd, die ons duidelijk maakt dat de 'schoone schijn in korten tijd kan verkeeren in harde werkelijkheid. En daartoe behooren de kin deren, die kort geleden nog hun zorgeloos leventje leiden en nu als „bezprizorniye" hun verderf tegemoet gaan ofreeds ten verderve zijn gebracht. Want wanneer het getuigenis van den Poolschen bisschop Jozef Cawtina nog ge loofwaardig is, dan hebben de Sovjets twee jaar geleden uit Polen een millioen kinde ren gedeporteerd. Deze kinderen zijn aan iedere verzorging onttrokken. Vierhonderd duizend zijn er reeds dood. Waar de restee rende 600.000 Poolsche kinderen zich be vinden en onder welke omstandigheden ze (nog?) leven weet niemand. Zóó luidt het bericht, dat enkele dagen geleden de wereld ingestuurd is. En nu wil len we hier geen woord propaganda aan verbinden, omdat de feiten overduidelijke taal spreken. Daar in Polen dat is in vredestijd maar anderhalven dag sporen van hier heeft men destijds óók niet ge loofd, dat een millioen kinderen wegge voerd zouden worden en in de Russische steppe hun einde zouden vinden. En het gebeurde. In weerwil van allen twijfel en ongeloof. En hetzelfde Sovjet-Rusland, dat een millioen Poolsche kinderen roofde, heeft zich een kwart eeuw lang tot den oorlog toegerust met het doel, zich van geheel Europa meester te maken. Ook van West- Europa. En als de strijd aan het Oostfront vergeefsch zou zijn, dan zou het kunnen gebeuren, dat de Sovjet-benden ook hier verschenen, zoogoed als ze verschenen in Polen, in Roemenië, in Finland en in Li- thauen en ze zouden komen, ge weet het, met instemming van Engeland „en Amerika, die sedert enkele weken dat weet ge ook de rechten der kleine staten niet meer erkennen. Als de strijd aan het Oostfront vergeefsch zou zijn Willen we, nu we het toch over eeff ge- bolsjewiseerd Europa hebben, vandaag een enkele gedachte wijden aan dat millioen Poolsche knapen en meisjes, waarvan er reeds 400.000 zijn gestorven en de rest ronddwaaltniemand weet waar? Hebt ge zelf misschien kinderen?

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1