Haarlemsche Courant Vijandelijke aanval in Tunis duurt voort. Helpt de getroffen Rotterdammers! #l»i Nieuwsblad voor Noord-Holland HET VERBERGEN VAN JODEN. 288e Jaargang No. 84 Bureaux: Groot* Houtstraat »S, Tel Advert. 10124, Redactie 1000* Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendapleln 11. Tel. ltttt Hoofdredacteur: t. V. Baudewyus Zaterdag 10 April 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij; Z. B. Spaame 12. Tel, 12713 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 Plaatselijke strijd aan het Oostelijk front. Het Xtaliaansche weermachtbericht luidt als volgt: De vijandelijke aanval, ondersteund door krachtige formaties vliegtugen, duurde met hevigheid langs het ge- heele Tunesische front voort, vooral in den Zuidelijken sector. Overeenkomstig de orders hebben de troepen van de As zich in nieuwe concentratiestellingen teruggetrokken. Italiaansche en Duitsche detachementen hebben, hoewel geïsoleerd en ingehaald door vijandelijke colonnes, hardnekkig gestreden in de hun toevertrouwde stellingen en ern stige verliezen aan den vijand toegebracht. Tijdens luchtgevechten in den loop van den dag werden vier vliegtuigen door onze jagers, twee door Duitsche jagers neerge schoten. Twee andere vijandelijke toestellen werden door luchtdoelartillerie vernield. Het opperbevel van de Duitsche weer macht deelt mede: Van het Oostelijk front worden slechts gevechten van plaatselijke beteekenis ge meld. Tijdens zuiveringsoperaties aan de mid- den-Donetz werden twee vijandelijke batal jons vernietigd en een aantal gevangenen 'binnengebracht. Zware artillerie van het leger beschoot voor den oorlog belangrijke doelen in Le ningrad met goede uitwerking. In Tunesië duurt de groote aanval van vele malen sterkere vijandelijke strijdkrach ten tegen de Duitsch-Italiaansche troepen voort. Aan het Zuidelijk front weken onze formaties onder voortdurend zware gevech ten naar nieuwe linies uit. Omsingelings pogingen werden in verbitterde gevechten, afgeslagen. In den centralen en Noordelijken sector mislukten verscheidene sterke door braakpogingen van Britsch-Amerikaansche strijdkrachten. Daarbij werden 33 pantser wagens vernield. De viiand verloor bij aanvallen overdag op de kusten dér bezette gebieden in het Westen drie vliegtuigen. Britsche bommenwerpers wierpen Don derdagnacht brisant- en brandbommen op West-Duïtsch gebied. De bevolking leed verliezen. LuchtdoelaHillerie der luchtmacht en van de marine alsmede nacht jagers schoten 15 vijandelijke vliegtuigen neer. Antwerpsche slachtoffers te ruste gelegd. De straten van het geteisterde district van Antwerpen, waar door de Amerikaansche vliegers dood en vernieling werd gezaaid, waren getuige van een stoet, zoo droef als nooit tevoren. Van den vroegen morgen was voor een sterken ordedienst gezorgd en terwijl aan het puin nog verder werd gewerkt, drom den de menschen samen langs de afsluiting. In de vernielde raamopeningen op de puin- hoopen stonden de menschen stom en stil. Intusschen reden riien auto's met of zonder rouwfloers, maar alle met bloemen, den weg op naar de school, waar de lijkkisten, onge veer 500, werden neergezet. Op het gemeenteplein werden de voertui gen met 8 en meer kisten in drie lange rijen naast elkaar geplaatst. De eerewacht werd betrokken door in het wit gekleede Roode Kruisverpleegsters. Even later kwamen de lijkwagens met de 10 onbekende lijken aangereden, begeleid door een eerewacht gendarmen. Er ging op dat oogenblik een huivering door de opeen gepakte men;<Ite. Kardinaal Roey verrichtte de absoute. Nadat de lijkkisten met wij water waren besprenkeld, zette de stoet zich in beweging. Een zwart hoog houten kruis met het opschrift ..5 April 1943" beheerschte de od het kerkhof verschgedolven graven. Burgemeester Delwaide legde aan de voe ten van he+ Kruis Vr^n-en neer van Koning Leopold en Koningin Elisabeth. Daarop werd om bet kruis een berc van bloemen gevormd door kransen van militaire autoriteiten, van den gouverneur, van de stad Antwerpen van Brussel. Luik en Gent. van de werk- makkers uit Met-helen en Brussel, enz. ,.5 April 1943". Deze woorden kunnen wellicht, door den tijd van het houten kruis verdwijnen, maar nooit zullen zij uit he1 hart van de Antwerpsche bevolking worden gewischt. Britsche iorpedoiaaer gebleven. Naar de Engelsche nieuwsdienst meldt heeft de Britsche admiraliteit bekend ge maakt, dat de torpedojager ..Harvester" op den Atlantischen Oceaan door een torpedo getroffen en tot zinken is gebracht. Catroux teruggeroepen. Generaal Catroux die momenteel voor be sprekingen te Algiers vertoeft, heeft van generaal De Gaulle het verzoek ontvangen naar Londen terug te keeren. Naar te Lon den verluidt, rekent men er op dat Catroux spoedig in de Britsche hoofdstad zal zijn. Ter dood veroordeeld. De Spaansehe krijgsraad heeft vier com munisten, die tijdens den Spaanschen bur geroorlog talrijke moorden hadden gepleegd, ter dood veroordeeld. Het vonnis is Woens dag voltrokken- Grootscheepsche inzamelings- actie door het geheele land. Vandaag begint een grootscheepsche inzamelingsactie voor de Rotter dammers, die bij het bombardement van 31 Maart j.l. zijn getroffen. Deze actie zal zich over het geheele land uitstrekken en een week duren. Een collecte op Zaterdag 17 en Maandag 19 April a-s. zal de inzameling be sluiten. Ingezameld zullen worden kleeding, dekking, schoeisel, huisraad en geld. Weliswaar verleent de overheid punten en vergunningen, maar daar mede zijn de gedupeerden niet geholpen. Willen de duizenden menschen, die alles en alles kwijt zijn, inderdaad doeltreffend worden geholpen, dan zal iedereen daaraan moeten meewerken. Men vertrouwt, dat deze actie zal slagen. Wat overblijft, nadat de getroffe nen zijn geholpen, zal worden opgeslagen. Zou zich onverhoopt nog eens een ramp voordoen, dan is men onmiddellijk in staat te helpen met wat het hoogst noodig is. Zou men om de een of andere reden worden vergeten en zou er niemand aan de deur komen om voorwerpen of geld in te zamelen, laat men dan wat men kan missen naar den Volksdienst zenden, Kenaupark 1, Haarlem, telefoon 11916. De Nederlandsche Volksdienst is paraat, zooals zij deze dagen steeds paraat is geweest. Er zijn groote prestaties geleverd en er zal nog meer worden verricht. Daarvoor is echter de medewerking noodig van allen Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen. s Nederlandsche Vrijwilligers strijden in het Oosten. (SS PK Zschackel O/H P e) Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als gees telijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de op leiding hun stelt, kunnen zich bij de ge noemde adressen vervoegen, teneinde ge keurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Neder land, in een speciaal wachtbataljon. Ge zinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als zij, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinners vergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in" Nederland willen toetreden. 14.4.43, 9 tot 13 uur, Rotterdam, Deut- sches Haus, Westzeedijk; 15.4.43, 9 tot 11 uur, Tilburg, Lange Schijstraat 66y 15.4.43, 15 tot 17 uur, den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45; 16.4.43, 9 tot 11 uur, Roermond, NSDAP, SwaJLmerstr. 61; Van bevoegde Duitsche zijde wordt op het volgende gewezen: Sedert de afkondiging van de beschikking van den Generalkommissar für das Sicljer- heitswesen inzake het verblijf van joden in "de provinciën werd een groot aantal voortvluch tige joden door de medewerking der bevol king gevat en naar een arbeidskamp overge bracht. Met het oog op het vrijwillig en tijdig verstrekken der aanwijzingen zijn de Neder landers en hun geziqnen, die oorspronkelijk deel hadden genomen aan de verberging der joden er in alle gevallen zonder straf van af gekomen. Daarentegen moest onlangs een aantal Ne derlanders worden gearresteerd, die getracht hadden te verhinderen, dat de politie kennis kreeg van het verblijf van verborgen joden. Teneinde een vergissing inzake het al of niet behooren tot het joodsche ras van wo ningzoekende personen en tevens het gevaar van een strafbare handeling te vermijden, wordt dringend aanbevolen alle in de huise lijke gemeenschap opgenomen personen over eenkomstig de voorschriften en onverwijld aan te geven bij de meest nabije politie-autoriteit. KORT NIEUWS. Het gemeentebestuur van Abbeville heeft besloten eenige stadsdeelen te evacueeren. Om de evacugés onder dak te brengen zijn reeds een groot aantal huizen in de overige wijken der stad gerequireerd. Minister Eden is door den Koning van Engeland in Buckinham Palace in audiëntie ontvangen, om verslag uit te brengen over zijn reis naar Amerika. Vrijdagmorgen is een Portugeesche mili taire missie naar de V.S. vertrokken op uit- noodiging van de Amerikaansche regeering. 16.4.43, 16 tot 18 uur, Arnhem, Wever straat 16 b; 17.4.43, 9 tot 11 uur, Hengelo, Deufsches Haus; 17.4.43, 15 tot 17 uur. Zwolle, Hotel Ppfprc 18.4.43, 9 tot 11 uur, Groningen, Concert- huis, Poelestraat; 18.4.43, 15 tot 17 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat; 19.4.43, 9 tot 13 uur, Amsterdam, School lepenweg 13; 20.4.43, 9 tot 13 uur, Utrecht. N.V. Huis, Oudegracht 245; 21.4.43, 9 tot 13 uur, Amersfoort, Dienst gebouw, Leusderweg; 22.4.43, 9 tot 13 uur, Den Haag, Café .Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. Wmmmmm Het Achterhoeksche „loshoes" in het openluchtmuseum te Arn hem wordt thans door Betuwsche rietdekkers van een niepw dak van dik roggestroo voorzien. (C.N.F./Stevens Pax c) KORT NIEUWS De sluitings datum voor in schrijvingen tot deelneming aan de centrale solisten auditie 1043, die oorspronkelijk was bepaald op 1 April, is uitgesteld tot 15 April. Zij, die wen- schen deel te ne men, kunnen zich opgeven bij het Muziekgilde der Nederlandsche Kul tuurkamer, afdee- ling solisten, Jozef Israëlslaan 21, Den Haag, aan welk adres men a-lle in lichtingen kan in winnen. Aan de Rijks universiteit te Gro ningen is geslaagd voor het candi- daats-examen ge neeskunde de heer H. Volker te Haar lem. MET DEN RUG TEGEN DEN MUUR, Bs. Er zit niets overdrevens in, wan neer wij vaststellen, dat wij, wat onze positie tegenover den zwarten handel betreft, met den rug tegen den muur staan. De zwarte handel heeft zóóveel terrein op ons volk veroverd, dat voor de bestrijders van dit kwaad geen achteruitgaan meer mogelijk is. Iedere hoeveelheid voedsel die via den zwarten handel haren weg vindt, wordt aan het Nederlandsche volk onttrokken, om ze te brengen in het bezit van hen die nog geen honger of koude leden. De voorraad voedsel waarover wij beschikken is, bij gebrek aan invoer, niet voldoende om ons volk te voe den op de wijze zooais het dit gewoon was. Van dezen voorraad afhalen beteekent dan ook: de grens van den absoluten honger voor hen die geen geld hebben, naderbij brengen. De gevolgen van den honger laten zich op schier elk gebied van het leven ge voelen; de openbare gezondheid wordt er aanzienlijk door verminderd; de zeden ver wilderen, de criminaliteit wordt grooter en de verwijdering tusschen de verschillende volksgroepen intenser. Daarbij komt, dat deze strijd ook een strijd is over de toe- komst van ons volk, want de gevolgen der ondervoeding kunnen zich over generaties uitstrekken. Hoe verder de oorlog vordert, hoe harder moet men dezen strijd voeren; het is de strijd tegen het beest, dat zich op den rug van anderen rijk maken wil, of, wat de verbruikers betreft, het grenzeloos egoïsme zoo ver doorvoeren, dat zij kans zien ten koste van hun medemenschen nog een betrekkelijk „goeden" tijd door té maken. De strijd tegen den zwarten handel is uiterst moeilijk, maar hij moet met ver bitterdheid gevoerd worden, wij mogen geen genade kennen, omdat de zwarte han del ook geen genade met ons keat. Tot de zwaarste misdaden welke men in tijden van oorlog tegen de gemeenschap plegen kan, behooren de onttrekkingen van voedsel aan den algemeenen voorraad. De berekeningen zijn gemaakt op grond van de oogstresulta- ten. Er is genoeg voor allen, maar dan moet ieder zich pok aan de toegestane hoeveel heden houden. Het aantal varkens en koeien waarvan vaststaat, dat het spoorloos ver dween en nimmer voor distributie in aan merking kon komen, is inderdaad zóó groot, dat de invloed daarvan zich op den be schikbaren stapel heeft doen gelden. Het is met de vleeschvoorziening van December tot Juni sleéht gegaan, met het gevolg, dat de landbouw vee heeft moeten leveren, dat voor slachting eigenlijk niet geschikt was. Dat het dezen kant uitging, kunnen wij voor een groot deel op rekening der frauduleuze slachtingen schrijven. Het is niet moeilijk te begrijpen, dat de Overheid zicb hier ge plaatst zag voor de onmogelijkheid om de v leeschverstrekking' tot ongeveer nul te laten dalen, omdat dan onmiddellijk een nóg grootere opleving van den zwarten handel hiervan het gevolg ware geweest. Zwarte handel brengt onze voedselvoorziening op ieder gebied in gevaar, want deze wijze van „distribueeren" heeft tot gevolg, dat alle berekeningen falen. Wat bijv. de aardappel- voorziening betreft, is gerekend ,Op een ruime overwaarde, maar men moet zich niet voorstellen, dat de leveranties van vele clandestiene mudden aardappelen zonder uitwerking blijft en het is voornamelijk de consument met weinig koopkracht, die, wanneer het straks eens misloopen mocht, onder de gevolgen lijden zal. Men denke niet te licht over deze zaak en bedenke vooral, dat een geregelde voorziening van voedingsmiddelen nog de éénige barrière is die tusschen ons en den echten honger in staat. Daarom schare ieder weldenkend en welmeenend burger zich aan die zijde waar de zwarte handel bestreden wordt. Paaschfeest van „Vreugde en Arbeid". Voor kinderen van hen, die in Duitschland werken. De gemeenschap Vreugde en Arbeid" van het N. A. F. heeft met Kerstmis j.l. in een aantal plaatsen voor de kinderen van in Duitschland te werk gestelden een feest ge organiseerd, dat niet alleen den kleinen doch ook hun vaders een groote vreugde bereidde. Van de toen gemaakte foto's is een montage vervaardigd, die ten getale van 30.000 stuks aan de vaders in Duitschland wordt toege stuurd. Aangemoedigd door het succes met Ksrst- mis en mede op verzoek van het Rijkscom missariaat organiseert Vreugde en Arbeid thans gelijksoortige Paaschfeesten, in totaal ongeveer dertig in verschillende plaatsen des lands. In Haarlem wordt dit feest op Zaterdag 24 April in het Rembrandt -theater gehouden. Er zijn aardige kaarten gemaakt, die de kin deren van het feest aan hun in Duitschland werkenden vader kunnen zenden Ongeveer tweeduizend vrijwillige medewerk(st)ers zul len de kinderen hierbij behulpzaam zijn. Ook uit eenige andere cijfers blijkt de groote organisatie, die voor dit feest noodig is: er liggeir 30.000 Paaschhazen en -kippen en 300.000 suikerbonbons voor de kinderen ge reed. De stenr der SS, Luistert op Zondag 11 April van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum 1, op golflengte 415 meter, naar de stem der S.S., onderwerp: De les van het front. RADIOTOESTEL GESTOLEN De recherche heeft aangehouden twee broers, die samen in den nacht van 5 op 6 April een radiotoestel uit een woning hebben gestolen. Het toestel, dat te Amsterdam ver kocht was, is daar opgespoord en in beslag ge nomen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1