Weer 21 schepen in den grond geboord Nieuwsblad voor Noord-Holland Luchtactiviteit aan het Oostelijk front Verborgen joden en joodsche vermogenswaarden. De zwarte handel én de export 288® Jaargang No. 81 JBWaaux: OrooSe Houtstraat M. jfcel Advert. 10734, Radactie 10600 ~t Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendapleln 31. Tel. 13330 Hoofdredacteur: 3. V. Baudewyus Woensdag 14 April 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: z. B. Spaarne 12. Tel. 12713 Kantoor IJmuiden: Berahrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg Graf, Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 Het opperbevel van de Duitsche weermacht «deelt mede „Aan het Oostelijk front verliep de dag bij plaatselijke gevechtsactie over het algemeen kalm. Sterke formaties der luchtmacht vielen op véle plaatsen van het front en in het vijandelijke achterterrein- stellingen troe penverblijfplaatsen, ravitailleeringscol onnes, spoorwegdoelen .en luchtsteunpunten. aan. In Tunesië verliepen de bewegingen van onze troepen ten Noorden van de lijn Kairöèan Soussa volgens de plannen. Achterhoeden vertraagden den opmarsch van den vijand. De luchtmacht beschermde de bewegingen der Duitsch-Italiaansche troepen met goed effect en bombardeerde Maandag scheepsdoelen en ravitailleeringskampen in de hav^n van Böne met succes. In de Middellandsche Zee vernietigden Duitsche duikbootjagers twee vijandelijke duikbooten. Viiandelijke vliegtuigen vielen in den nacht van 12 op 13 April eenige plaatsen in Oost- Pruisen, vooral Koningsbergen, met brisant- en brandbommen aan, ^In woonwijken, aan ziekenhuizen 'én aan de universiteit werd schade toegebracht. In het kustgebied van de bezette gebieden in het Westen en van Noorwegen werden vier Britsehe vliegtuigen neergeschoten. Zooals in een extra-bericht medegedeeld, hebben Duitsche duikbooten haar onophoude lijke strijd voortzettende, in het Noorden van den Atlantischen Oceaan een zwaar geladen, naar Engeland varend convooi aangevallen. Daarby, alsmede by de aanvallen op alleen varende schepen in de Caraibische Zee en voor dê kust van Zuid-Afrika hebben zij 21 schepen met een totalen inhoud van 138.500 ton tot zinken gebracht en 6 andere schepen met torpedo's getroffen." Betreffende het nieuwe succes van Duit sche duikbooten, deelt het opperbevel mee, dat ten Oosten van de kust van New Found- land een groep Duitsche duikbooten een zwaarbeladen van Amerika naar Engeland varend convooi heeft aangevallen. Een duik boot maakte zich, om van den haar achter volgenden torpedoboojager los te komen, gereed voor een torpedoaanval op dit schip. De ontwijkingsmanoeuvre deed het effect van den torpedo niet geheel tot zijn recht komen, zoodat de commandant besloot den torpedobootjager te rammen. Enkele oogenblikken later boorde de neus van de duikboot zich met de grootste kracht in den wand van den beschadigden torpedo bootjager, die terstond zware slagzy vertoonde. Ofschoon de duikboot daarbij zelf beschadigd werd, kon zij dienzelfden nacht nog een wol- geladen tankschip van 9000 brt. in den grond boren. Het grootste deel der tot zinken gebrachte schepen is afkomstig uit het voor Engeland bestemde Noord-Atlantische convooi. „Wij hebben door de duikbooten zooveel schepen verloren, dat alleen de gedachte hier aan voor iederen Engelschman onpleizierig is," zoo schrijft de luchtvaartcorrespondent van de Daily Hërald, escadrille-commandant Bray in een speciaal artikel. Het duikboot gevaar, bestaat niet alleen in de fantasie, doch het isN een harde realiteit, zoo schrijft hij. Daarenboven mag men geen illusies koes teren, Het is jammer, dat de regeering geen nauwkeurige cijfers publiceert, want hierdoor wordt de groote omvang van het gevaar voor het volk verzwegen. De kardinale fout die men van Britsehe zijde maakt bij het bestrij den der duikbooten is de gebrekkige samen werking tusschen luchtmacht en vloot. Beide gedragen zich als rivalen in plaats van vrien dinnen te zijn. Op de groote landbouwbedrijven worden de pootaardappelen machinaal gezaaid. (C.N.F./Kuiper Pax c) Bij tijdige aanwijzing geen str^j. Van bevoegde Duitsche zijde wordt op het volgende gewezen: Sedert de afkondiging van de beschikking van den Generalkommissar für das Sicher- heitswesen inzake het verblijf van joden in de provinciën is een groot aantal voort vluchtige joden of verborgen joodsche ver mogens waai-den door de medewerking van de bevolking achterhaald. Het het oog op de vrijwillig en tijdig verstrekte aanwijzin gen zijn in alle gevallen de Nederlanders en hun gezinnen, die oorspronkelijk daar aan deel hadden, zonder straf ervan af ge komen. Daarentegen moesten onlangs een aantal Nederlanders worden gearresteerd, die ge tracht hadden te verhinderen, dat de poli tie kennis kreeg van het 'verblijf van ver borgen joden of vermogenswaarden. Teneinde een vergissing inzake het tot het joodsche ras behooren van woningzoekende personen en tevens het gevaar van een strafbare handeling te vermijden, wordt dringend aanbevolen alle in de huiselijke gemeenschap opgenomen personen overeen komstig de bepalingen onverwijld aan te geven bij, de meest nabije politie-autoriteit B. K. Een veel gebruikte verontschul diging van menschen, die in den zwarten handel koopen, is de volgende: Kijk 'ns, zoo redeneeren zij, doordat ik in den zwarten handel lébop, onttrek ik goede ren aan de markt, die dus dan niet ge ëxporteerd kunnen worden. Dat is der halve weer een nadeel voor de bezettende Overheid. Met 'zeer grooten nadruk is onlangs nog eens van bevoegde Neder- landsche zijde op het onjuiste van deze redeneering gewezen. De toestand is na melijk zóó, dat. een bepaald percentage van alle producten, die Nederland voort brengt, wordt uitgevoerd. Dit percentage moet echter onder alle omstandigheden gehandhaafd blijven. Verdwijnen nu vele producten in den zwarten handel, dan wordt niet het percentage van den export verlaagd, doch wèl het kwantum dat voor de Nederlandsche bevolking be stemd was. Een eenvoudig voorbeeld. Nemen we eens aan, dat Nederland aan producten voortbrengt 100 en dat hiervan het voorbeeld is geheel wille keurig 40 "/o moet worden uitgevoerd. Er blijft dan 60 voor het Nederland sche volk over. Alles .wat in den zwarten handel verdwijnt, wordt nu van die 60 afgetrokken. Zóó en niet anders zijn de nuchtere feiten en iedereen kart hieruit zijn eigen conclusie trekken. Of: men gaat door met den zwarten handel en besteelt zijn eigen landgenooten en op den duur óók zichzelf öf we zorgen er gezamenlijk voor, dat datgene wat voor ons beschik baar is, eerlijk wordt verdeeld. Zoodat ook die Nederlander zijn portie krijgt, die niet f 20,voor 'n pond boter of f 8,a f 9,voor een suikerbon kan en wil betalen. PLUNDERAARS NAAR EEN CONCENTRATIEKAMP. Wegens plundering in het geëvacueerde gebied in .Den Haag zijn de volgende per sonen voor geruimen tijd- naar een concen tratiekamp in Duitschland gezonden: 1. Alex Wilhelm Linnenbank, 28 jaar oud 2. Van de Pluyn, 29 jaar oud; 3. Cornells de Raad, 31 jaar oud; 4. Jakobus P. Th. van de Mey, 42 jaar oud 5. Leendert C. de Jonge, 23 jaar oud. Niettegenstaande de versterkte bewaking was de laatste weken het aantal diefstallen en inbraken in het geëvacueerde gebied van Den Haag toegenomen. De Generalk.-mmissar für das Sicherheits- wesen heeft daarom bepaald, dat dergelijke misdrijven voortaan strenger zullen worden bestraft en wel door de Sicherheitspolizei. In Duitschland vallen de bedrijvers on der het begrip „Volksschadlung", op grond waarvan zelfs doodstraffen kunnen worden uitgesproken. VERBETERING. Omtrent de publicatie van gisteren van de beschikking van den commissaris-generaal voor het veiligheidswezen omtrent jhet ver blijf van joden in de provincies Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland moet nader gemeld worden, dat de in de stad Amster dam wonende joden niet onder deze be schikking vallen. Paragraaf 1 van de beschikking moet dus in juisten vorm aldus luiden: „Met in gang van-23 April 1943 is aan joden het verblijf in de provincies Utrecht, Zuid-Hol land en Noord-Holland verboden. Uitgezon derd hiervan is 'de stad Amsterdam. Nederlander en 7 Duitschers te ruste gelegd. Na den bomaanval op Antwerpen. Op de Schoonselbegraafplaats bij Antwer pen zijn zeven Rijksduitschers en een Ne derlandsche W.'A.-man als slachtoffers van den bomaanval ten grave gedragen. Op de lijkkisten der Rijksduitschers lag de Hakenkruisvlag gespreid. Op die van den Nederlander de partijvlag der N.S.B. Aan de gemeenschappelijke groeve las een militaire geestelijke de laatste gebeden en hield een korte toespraak. Nadat de kist was neergelaten werden kransen en bloemen naar de graven gedra gen en wérden nog toespraken gehouden. De plechtigheid werd besloten mqt het lossen van drie. eeresalvo-schoten. Stalin ontvangt hoofd van Britsehe missie. Naar Tass meldt, heeft Stalin in tegenwoor digheid van Molotof, den leider ontvangen van de Britsehe militaire missie in de Sow- jet-Unie, luitenant-generaal Martell. Casino te Nizza wordt gesloopt. Men deelt mede, dat het bekende Casino van Nizza, dat gebouwd is op pijlers in de Engelenbaai, binnenkort zal worden afge broken. "1 Nederlandsche Vrijwilligers strijden in het Oosten. (O/H/D P. c) ONTSLAG AAN BURGEMEESTERS Bij besluit van den Commissaris-ge neraal voor bestuur en justitie van 30 Maart 1943 is mr. J. A. M. van Oor schot onmiddellijk ingaand ontslagen jjfs burgemeester van Hardenberg. Voorts is, op eigen .erzoek, onmiddel lijk ingaand ontslag verleend aan H. Schelhaas, gis bur gemeester van Lan- gedijk;"aan J. H. Schreurs als bur gemeester van Heel en panheel en aan mr. A. J. J. de Glas als burgemeester van Horn. EEN SCHOT IN DEN NEK Bs. De gruwelijke vondst van lijken in het bosch van Smolensk verwekt overal groot opzien. Geen wonder, want het is dui delijk geworden, dat hier het geheele offi cierscorps van Polen werd uitgemoord. Het waren deze menschen, die kort tevoren nog in hun grenzelooze haat moord en dood slag hadden georganiseerd op alles wat Duitsch was en die liever uitweken naar dit deel van Polen, dat door de bolsjewisten zou worden bezet, dan de wijste partij te kiezen. In zekeren zin bestaat er een overeen komst tusschen hen en .vele Nederlanders, die liever mét Rusland den sprong in het massagraf zouden wagen, dan ook maar één oogenblik dé taal van het gezonde ver stand te laten spreken. Men vindt ze in arbeiderskringen en tusschen de intelïec- tueelen. Zij vormen groote groepen van Christelijken huize, die, met de geestelijk heid aan het hoofd, naar den „gelukkigen" staat van vadertje Stalin zouden willen op- marche'eren. Doch ook daar waar God en geld synoniem zijn, moet men ze zogken. Het is duidelijk waarom de Gepeoe1 di rect begonnen is met het doodschieten van deze Poolsche officieren. Immers een volk .zonder leiding, maar vooral een volk zonder militaire leiding is tot machteloosheid ge doemd en wordt een willige prooi in de klauwen van het bolsjewisme, dat nimmer iets prijs geeft wat het eenmaal gegrepen heeft en uitzuigen wil. De vergelijking met onze „echte" Neder landers gaat ook op wat dit aanzien van de Zaak betreft. Zij kunnen het zich, met het voorbeeld der Poolsche officieren voor oogen, voor gezegd houden. In ons land zou de ruimte voor het massagraf zelfs nog wel iets grooter moeten worden, want dit volk houdt men niet stil met de uitmoor ding alléén van officieren. Wanneer de bolsjewieken bij ons hun kans kregen, dan zouden zij wel radicaler „werken" en ook alle inteliectueelen de salon-bolsjewikï niet uitgezonderd met het gezicht naar de aarde gekeerd een plaatsje in het mas sagraf geven. Dan wordt dezelfde geeste lijkheid, die nu niet weet hoe ze het Natio- naal-S&cialisme genoeg afbreuk zal doen, met een goedgericht schot in den nek afge maakt, %pdat de schaapjes zich onder lei ding van de Godloozenbeweging der bolsjewiki voldoende „veilig" zouden kun nen. voelen. Dit is geen fantaisie, dit is geen voorspiegeling met politieke oogmerken, maar uitsluitend en zonder opsmuk datgene wat ons op grond der ervaring blijkt. Het Poolsche massagraf moge nog tijdig - door wie het in Nederland aangaat begrepen worden. Het is éen-en-dezelfde koude geest van misdaad, die in koelen bloede van een hoog te van 5000 tot 6000 meter een geheel stads deel laat uitmoorden? als diegene welke op de idee der massagraven kwam. Immers: zij gaan beiden van hetzelfde standpunt uit, zij willen beiden hetzelfde: de bolsjewisee- ring van Europa en toch zijn er nog genoeg echte" die weigeren zulks in te zien. Wie de taal der Poolsche massagraven niet tot zich laat doordringen, wie Rotter dam niet begrijpt, stelt zich op één lijn met hen, maar hij zal het dan ook uitslui tend aan zich zelve te danken hebben, wan neer hem en de zijnen ooit eens een plaats in een dergelijk graf zou worden „ge schonken". Een schot in den nek, het hoofd naar de aarde gekeerd, wat kalk er over heen en wie belet Stalin de bolsjewiseerïng van Europa door te voeren? Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen. Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders vin arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als gees telijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen géven ,aan de eischen, die de op leiding hun stelt, kunnen zich bij de ge noemde adressen vervoegen, teneinde ge keurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Neder land, in een speciaal waclitbataljon. Ge zinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als zij, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinners vergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen meiden, die tot.de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. Bange 15.4.43, 9 tot XI uur, Tilburg, Schijstraat 66; 15.4.43, 15 tot 47 uur, den Bosch, Hotel Noord-Brabant, Markt 45; 16.4.43, 9 tot 11 uur, Roermond, NSDAP, Swaimerstr. 61; 16.4.43, 16 tot 18 uur, Arnhem, Wever straat 16 b; 17.4.43, 9 tot 11 uur, Hengelo, Deutsches Haus; 17.4.43, 15 tot 17 uur, Zwolle, Hotel Peters, Markt; 18-4.43, 9 tot 11 uur, Groningen, Concert huis, Poelestraat; 18.4.43, 15 tot 17 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Br.eedstraat; 19.4.43, 9 tot 13 uur, Amsterdam, .School Iepen weg 13; 20.4.43, 9 tot 13 uur, Utrecht, N.V. Huis, üudegracht 245; 21.4.43, 9 tot 13 uur, Amersfoort, Dienst gebouw, Leusderweg; 22.4.43, 9 tot 13 uur, Den Haag, Café „Den Hout", Bezuidenhoutsciheweg. Vrouwelijke brievenbestellers. Twee zijn in Haarlem in dienst getreden. Ook in Haarlem zijn vrouwelijke brie venbestellers in dienst getreden. Dinsdag rukten twee jongedames met het andere personeel uit, om brieven in de stad te bezorgen. Het is de bedoeling het aantal uit te breiden, indien de posterijen over geschikt personeel beschikt. Mogelijk kan Maandag a.s. de eerste in Overveen -haar werkzaamheden beginnen. DE VERKLARING DER STUDENTEN. De Secretaris-generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Kuituurbe scherming maakt, in aansluiting op de reeds gepubliceerde bijzonderheden, inzake het hooger onderwijs bekend Studenten die aan eenige instelling van hooger onderwijs zijn ingeschreven en die de verklaring, bedoeld in mijn besluit van 10 Maart 1943 wenschen te onderteekenen, kunnen, indien deze hun niet werd toegezonden, zich schriftelijk tot het departement, Paschlaan 19, Apeldoorn, wenden, met het verzoek om toezending van deze verklaring. Zij kunnen daarbij hun in- schrijvingskaart opzenden, die door het De partement zal worden afgestempeld. Voorts kunnen studenten, die van een der inrichtin gen voor bijzonder hooger onderwijs naar een der Rijksuniversiteiten willen overgaan een desbetreffend verzoek tot-' het Departement richten. Indien men naar de gemeentelijke universiteit te Amsterdam wil overgaan, richte men dit verzoek tot den burgemeester. DE INZAMELINGSACTIE VOOR ROTTERDAM. Zooals medegedeeld kunnen .goederen be stemd voor de slachtoffers van het bombar dement té Rotterdam worden afgeleverd aan 't Plaatselijk Bureau N. V. D., Ged. Oude Gracht 47, Floraplein 4, Schotersingel 13 en Berkenstraat hoek Marnixstraat. Deze kan toren zijn tot en met Zaterdag geopend van 10—13, 15—17 en 18—20 uur.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1