Haariemsche Courant Antonescu bij den Fuhrer. Aanvallen in Tunis afgeslagen. Nieuwsblad voor Noord-Holland D uits ch-Ro erne ensche wapenbroederschap bekrachtigd BEKENDMAKING. F' 288c Jaargang No. 88 Bureaux: Groote Houtstraat 99. Tol Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haariemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur: J. V. Baudewyns Donderdag 15 April 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 127t| Kantoor IJmuiden: Rembrandüaan 55, IJmuiden-Oost Uitg Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 De Führer heeft op 12 April den staats leider van Roemenië, maarschalk Anto nescu, voor een tweedaagsch bezoek ontvangen. De besprekingen over den algemeenen politieken toestand en over vraagstukken van den gemeenschappelijken strijd tegen het bolsjewisme en tegen de daarmede ver bonden Engelsch-Amerikaansche plutocra tieën, hadden plaats in den geest van de Duitsch-Roemeensche vriendschap en van de hechte strijdgemeenschap der in het Pact van Drie verbonden naties. De Duitsche minister van buitenlandsche zaken, Von Ribbentrop, en de chef van het opperbevel van de weermacht, generaal-veldmaarschalk Keitel, namen aan de besprekingen deel. De Führer en de staatsleider van Roe menië bekrachtigden hun vaste besluit, om den strijd tegen de vijanden van Europa vastberaden zonder eenig com promis tot aan de overwinning voort te zetten. Het Roemeensehe volk zal schouder aan schouder met de volken van de Asmogendheden den strijd tot aan de eindoverwinning voeren. Maarschalk Antonescu was vergezeld door den chef van het militaire kabinet, kolonel Davidescu en door officieren van den Roe- meenschen generalen staf. De Duitsche gezant te Boekarest, Von Kil- linger, en de Duitsche generaal bij het opper bevel van de Roemeensehe weermacht, ge neraal Hansen, waren bij de samenkomst tegenwoordig. De militaire wapenbroederschap, die reecis door het veelvuldig verleenen van de hoog ste onderscheidingen van dapperheid aan Roemeensehe en Duitsche officieren, die zich in gemeenschappelijk optreden dapper had den gedragen, tot uiting kwam, trad bij de besprekingen van den maarschalk met de aanwezige Duitsche militaire personen en ook in het samenzijn van de Duitsche en Roemeensehe officieren van den generalen staf opnieuw aan den dag. Met deze bijeenkomst hebben de Führer en maarschalk Antonescu elkaar voor de achtste maal ontmoet. De vorige samen komst vond plaats drie maanden geleden, op 10 en 11 Januari in het hoofdkwartier van den Führer. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Het ligt voor de hatid, dat de rust aan het Oostelijk front evenals in het vorige jaar door de Spilmogendheden is gebruikt om het onderlinge contact te verstevigen. De ontmoetingen tusschen den Führer en den Duce en tusschen den Führer en maarschalk Antonescu wijzen erop, dat men in het kamp der Geallieerden in de naaste toekomst op militaire gebeurtenissen voorbereid moet Plaatselijke strijd aan Oostelijk front Het opperbevel der Duitsche weermacht deelt mede Aan het Oostelijke front kwam het slechts in" eenige sectoren tot gevechtshandelingen van plaatselijke beteekenis. De luchtmacht zette haar aanvallen op de stellingen en aan- voerwegen van den vijand voort en bracht in de wateren bij het Visschersschiereiland een schip van 2000 ton tot zinken. Bij een ver lies van twee eigen toestellen werden 48 Sowj et vliegtuigen vernield. in Tunis werden verscheidene aanvallen op den Westelijken sector van het front afgeslagen, ten deele in. tegenaanvallen. In den Zuidelijken sector naderde de vijand met sterke strijdkrachten de Duitsch- Italiaansche stellingen en ondernam ver- kenningsaanvallen, die evenwol mislukten. Bij vruchtelooze aanvallen op een Duitsch convooi voor de Noorsche Westkust werden 5 Britsche tórpedovliegtuigen en bommen werpers neergeschoten. Aan de kust van het bezette gebied in'het Westen haalden jagers en afweergeschut der marine 4 vliegtuigen neer. In den vroegen ochtend- van Woensdag lieten vijandelijke vliegtuigen eenige bommen vallen op plaatsen aan de Duitsche bocht." Het Italiaansche weermachtbericht luidt „Door levendige tegenaanvallen boden onze troepen weerstand aan den vijandelijken druk, die in den Westelijken sector van het front in Tunis toenam. Formaties vliegtuigen van de Spil troffen bij nachtelijke aanvallen doelen aehter de vijandelijke linies en havenwerken van Tripoli. De Engelsch-Amerikaansche luchtmacht heeft plaatsen in Ligurië, op Sicilië en op Sardinië gebombardeerd. Uit Trapani wordt schade van een zekeren omvang gemeld. Deze aanvallen veroorzaakten in totaal 25 dooden en 30 gewonden onder de burgerbe volking. Zes vliegtuigen werden door de af- weerbatterijen neergeschoten, 4 door onze jagers." zijn, welker details thans nog onbekend zijn, doch die straks, aldus diplomatieke kringen te Berlijn, de ongebroken kracht van de Spilmogendheden en hun bondgenooten zul len moeten bewijzen. Ook het vorige jaar werden in de pauze tusschen de bolsjewistische winteroffensie ven en de Duitsche zomeroperaties derge lijke besprekingen gevoerd en men wijst er te Berlijn op, dat de daaropvolgende maan den toen geleerd hebben hoeveel waarheid er achter de zakelijke woorden van de ge bruikelijke slotcommuniqué's schuilde. Men twijfelt er in de Rijkshoofdstad niet aan of dit zal ook nu weer het geval zijn. Dat ook maarschalk Antonescu een bezoek aan den Führer heeft gebracht, behoeft in zekeren zin geen verbazing te wekken, daar de Roemenen zich in den strijd aan het Oostelijk front en vooral in de Zuidelijke sectoren gelijkwaardige wapenbroeders van de Duitschers heb ben getoond. Men kan gevoegelijk aan nemen, dat zij ook in de toekomst in den strijd tegen het bolsjewisme nog een belangrijke rol kunnen en zullen spelen, hetgeen door de jongste ontmoeting tus schen den Führer en den Duce nog eens onderstreept wordt. Antonescu is gistermiddag in gezelschap van den Duitschen gezant Von Killinger, den generaal der cavalerie Hansen en de leden van zijn militair kabinet, weer te Boekarest teruggekeerd. 15 Britsche vliegtuigen neergeschoten. Britsche bommenwerpers hebben in den nacht van 14 op 15 April Zuid-West-Duitsch gebied aangevallen. Door branden ontstond eenige schade aan gebouwen. De vijand stiet op sterke geconcentreerde afweer, waar door ten minste 15 der aanvallers neerge schoten werden. Afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen heb ben zonder bijzondere schade aan te richten brisant- en brandbommen geworpen vooral op landelijke gemeenten in Oost-Pruisen. Formaties zware Duitsche gevechtsvlieg tuigen hebben in den nacht van 14 op 15 April een geconcentreerden aanval ondernomen op Britsche bewapeningsfabrieken in een stad benoorden de Theems. Het kort na midder nacht beginnende bombardement duurde een half uur en veroorzaakte in de getroffen doelen talrijke branden. Het goede 'zicht ver gemakkelijkte den bemanningen de waar nemingsmogelijkheden. Het gelukte defi vij and niet door optreden van nachtjagers, op laten van versperringsballons en het vuur van talrijke afweerbatterijen de Duitsche ^Heg- tuigen jjan hun doelen weg te drijven. DE MOORD IN DE VAN HILLEGAERT- STRAAT TE AMSTERDAM. De rechtbank te Amsterdam heeft den 29- jarigen havenarbeider C. Riem, die in Febr. van het vorig jaar zijn vriend, een 45- jarigen alleenwonenden handelsreiziger,- in diens woning aan de Van Hillegaertstraat te Amsterdam had vermoord, veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf en ter beschik king stelling van de regeering. De officier van» justitie had zes jaar geëischt. De Commissaris-generaal voor de veiligheid deelt mede Krachtens dè verordening van den Rijkscommissaris over de bescherming der orde (nr. 1/43) is het verblijf in de open lucht gedurende den tijd van 23.00 tot 4.00 uur (in de steden Amsterdam, 's-Gravenhage en Haarlem op het oogenblik van 22.00 tot 4.00 uur) verboden. Als verboden verblijf in de openlucht geldt ook het verblijf in tenten alsmede het overnachten in sportvaartuigen van alle soorten, bijvoorbeeld in kajuiten van zeiljachten. (w.g.) RAUTER, S.S.-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei MAXIMUMSTRAF GEëlSCHT TEGEN BAKKER UIT DEURNE. Voor het gerechtshof te 's-Hertogenbosch heeft terechtgestaan de 39-jarige bakker L. van Moorsel, uit Deurne, die na een huise lijke twist zijn vrouw met een stoel had gegooid, waardoor zij zoo ernstig werd ge wond, dat zij eenige weken later overleed. De rechtbank had hem deswege tot 10 jaar gevangenisstraf veroordeeld. In hooger be -oep werd thans de maximum straf van 13 jaar en 4 maanden geëischt zonder aftrek van voorarrest. Het vernietigen van woon- en zieken huizen, kerken en cultuurmonumenten, het op misdadige wijze dooden van vrou wen en kinderen door bommen, dat is typisch Britsch-Amerikaansche oorlogs voering, zooals o.m. bleek uit den laatsten terreuraanval bij klaarlichten dag op Antwerpen. Een kijkje in het inwendige van een verwoeste oude kerk iit Antwerp pen. Ook voor deze kerkschending sprok kel! de Britsch-Amerikaansche vliegers bij het werpen van hun bommen niet terug. (Atlantic/Holland Pax c) Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen. Het SS-Ersatzkommand'o Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als gees telijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de op leiding hun stelt, kunnen zich bij de ge noemde adressen vervoegen, teneinde ge keurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Neder land, in een speciaal wachtbataljon. Ge zinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als zij, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinners vergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die.tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 16.4.43, 9 tot 11 uur, Roermond, NSDAP, Swaimerstr. 61; 16.4.43, 16 tot 18 uur, -Arnhem, Wever straat 16 b; 17.4.43, 9 tot 11 uur, Hengelo, Deutsches Haus; 17.4.43, 15 tot 17 uur, Zwolle, Hotel Peters, Markt; 18.4.43, 9 tot,11 uur, Groningen, Concert huis, Poelestraat; 18.4.43, 15 tot 17 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breed straat; 19.4.43, 9 tot 13 uur, Amsterdam, Fchool lepenweg 13; 20.4.43, 9 tot 13 uur, Utrecht, N.V. Huls, üudegracht 245; 21.4.43, 9 tot 13 uur, Amersfoort, Dienst gebouw, Leusderweg; 22.4.43, 9 tot 13 uur, Den Haag, Café „Den Hout", Bezuidenhoutsehewèg. BETER BEGRIP. Bs. Toen de Gepeoe de Poolsche offi cieren vermoordde, is zij te werk gegaan met feen wreedheid en een bloeddorst, die ons niet onbekend voorkomt. Waar toch wordt een dergelijk optreden nog meer vertoond? De Nederlander aan het Oost front zal 't u onmiddellijk zeggen: zóó treden de joodsche volkscommissarissen op, wan neer zij de massa's Russische soldaten in het Duitsche afweervuur jagenHet is dat zelfde optreden, dat Russische kerels-als- boomen slap maakt en tot gewillig werk tuig in de handen van hun beulen. Dit sadisme is Joodsch van uitdrukking. Wij willen daarmede niets ten voordeele van den Rus in het algemeen zeggen, want ook de Rus is bloeddorstig, maar een dergelijk tot in het schier onmogelijke opgedreven sadisme en dierlijkheid is noodig onf den Rus er onder -te, houden. Het onderzoek naar de gebeurtenissen in verband met de moordpartij op Poolsche officieren wordt gevoerd in de aanwezig heid van buitenlandsche waarnemers; de buitenlandsche pers uit niet-oorlogvoerende landen is aanwezig, zoodat hier wel een garantie geboden wordt, dat het onderzoek volkomen eerlijk geschiedt. Bij dit onder zoek nu is gebleken, dat- de moordenaars van de Gepeoe in hoofdzaak: Joden zijn geweest. Engeland zwijgt in alle talen over deze aangelegenheid, waarom ook zou men haar nog bespreken? De verhouding tegen over de Polen, wiens land men bijvoorbaat aan de Sovjet-Unie ten geschenke- aange boden heeft, komt nu heelemaal in een ho- pelooze situatie. -In Engeland kent men dit Joodsch sadisme wel, maar het is nog veel te vroeg om er zich van te ontdoen. Inte gendeel: men hoopt er nog een groot doel mee te bereiken; de onderwerping van Europa aan het bolsjewisme. Engeland heeft de gewoonte zich voor het be reiken van zijn doel van hulp volken te bedienen en het hoopt ook de Joden nog eens voor zijn wagen te kunnen spannen. De Joden, die uitsluitend de overwinning van hun eigen ras voor oogen hebben, zul len zich laten gebruiken in zooverre dit ter bereiking van hun doel noodzakelijk is. Het kort geleden in Engeland en de Vereenigde Staten onder den titel: „Trust van de ver woesting van Europa" uitgegeven boek van den in nauwe verbinding tot Stalin staan- den journalist Ehrenburg is in dit opzicht zeker veelbelovend; men kan het beschou wen als een publicatie van het oorlogsdoel van het internationale jodendom. Ehrenburg schrijft in zijn „verheffend" boek, dat een jaar voldoende is om het continent met zijn 350 millioen menschen te vernietigen, naar aanleiding waarvan de „Berliner Börsenzeitung" opmerkt: Ehrenburg kenmerkt in zijn boek de ware bedoelingen van de Sowjetmachthebbers. Het antwSord op deze plannen heeft de Führer gegeven in zijn- rijksdagrede van Januari 1939, waarin hij verklaarde; „Wan neer het aan het internationale financieele jodendom binnen en buiten Europa zou ge lukken de volken- nog eens in een wereld oorlog te drijven, dan zal het resultaat niet zijn: bolsjewiseering van de wereld en over winning van het jodendom, doch de ver nietiging van het joodsche ras in Europa". In Polen heeft het internationale joden dom intusschen een goed deel van zijn oor logsdoel bereikt. Op ons rust thans de taak te zorgen, dat het daarbij blijft. Daartoe wordt van ons niet veel gevergd. Wij moe ten ons niet plotseling jn den strijd werpen en ons in de rangen van ae veel-gesmade N.S.B.-ers scharen, het is evenmin noodig, dat wij direct voor het Oostfront teekenen; maar wèl noodzakelijk is, dat wij van heden af wat meer begrip gaan toonen voor de werkelijkheid, opdat Het Nederlandsche volk weer een eenheid worde, die met haar sympathieën" aan den goeden kant staat. Nederlandsche Vrijwilligers strijden in het Oosten. (SS PK Augustiii O/H P. c) KORT NIEUWS Montague Nor man is weer voor een jaar herkozen tot gouverneur van de Bank van Enge land. Norman ver vult dezë functie reeds -24 jaar zon der onderbreking. De landbouwer J. Volhand te Ap- pingedam, die groo- te hoeveelheden granen en peul vruchten clandestien en tegen te hooge prijzen had ver kocht, heeft 3150.- boete gekregen. Te Eindhoven hebben inbrekers uit de fabriek van de fa. Hoppenbrou wers tienduizend sigaren gestolen. Postbeperking in Engeland. De Britsche minister van posterijen heeft in het Lagerhuis medegedeeld, dat het post verkeer in Engeland beperkt moet worden. De bezorging van pakketten wordt geheel afgeschaft. Het verzenden van gelukwensch- telegrammen is verboden, terwijl een der dagelijksche bestellingen vervalt. Sociale voormannen in den N.O.-polder., Te Zwolle zijn een sociale voorman en 18 sociale medewerkers voor den nieuwen Noord- Oostpolder geïnstalleerd. De leider van het Ned. Arbeidsfront, H. J. Woudenberg, zei de o.a. dat men thans ook de sociale verzorging ter hand zal nemen van de 5000 arbeiders, die in den polder werken. De sociale voorman moet deze arbeiders doen beseffen, dat zij niet louter grondwerkers of landarbeiders zijn, maar dat zij medewerken aan de toekomst van het Nederlandsche volk en een bijdrage leveren voor de oplossing van het vraagstuk der voedselvoorziening. Na een gemeenschappelijken maaltijd is een tocht door den polder gemaakt, waarbij ir. B. Prummel, inspecteur bij de Wieringermeer, een uiteenzetting gaf van den stand der werk zaamheden. Des avonds werd een bedrijfsappèl in het kamp te Vollenhove gehouden, waar de heer Woudenberg 13 verplaatsbare bibliotheken namens „Vreugde en Arbeid" aanbood. De bijeenkomst werd door verschillende Ne derlandsche en Duitsche autoriteiten bijge woond. „Het voorbeeld vah Rotterdam.** Max Blokzijl spreekt hedenavond om kwart voor 7, via den zender Hilversum II, over: „Het voorbeeld van Rotterdam".

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1