Haarlemsche Courant Moskou weigert informaties aan Vaticaan. Sov j etnederlaag in Koebansector. Landingspoging in Tunis mislukt. Nieuwsblad voor Noord-Holland Poolsch verzoek tot Intern. Roode Kruis. Soussa ontruimd. Veertig Britsche- bommen werpers neergeschoten. 288e Jaargang No. 90 Bureaux: Groot# Houtstraat »S. Tel Advert. 10724, Redactie WriOÏ 1 Postgiro 13195» Haarlemscha ct, Haarlem BUkantoor, Soendapletn 37. Tel. 122M Hoofdredacteuri J. V. Baudewyns Zaterdag 17 April 1943 Verseh#nfc dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukker#: Z. B. Spaarne 1Z.Tel. 1Z71É Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55. ÏJmuiden-Oost TJItg Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1207 Sovjetcommuniqué over de massagraven bij Smolensk spreekt vèn prae-historische graven en Duitsche moorden. Na een stilzwijgen van drie dagen (heeft Sowj et-Rusland ten aanzien van de ontdekking der met duizenden Foolsche officierslijiken gevulde mas sagraven bij Smolensk een standpunt bepaald. Het Sowjetrussische communiqué is naar Duitsche meening zoo weinig steek houdend, dat tusschen de regels door zon der meer de verlegenheid, waarin de ver antwoordelijke machthebbers geraakt zijn door de ontdekking der gruwelen, maar al te duidelijk .wordt. Het vermoeden wordt uitgesproken, dat het bij de - vondst gaat om „archaeologi sche opgravingen van een historisch graf en dat bovendien vroegere Foolsche krijgs gevangenen van Duitsche zijde naar de streek van Smolensk gebracht en daar als arbeiders tewerk gesteld en later omge-, bracht zijn. In dit verband wordt verklaard, dat een deel der officierslijken reeds ondubbelzinnig is geïdentificeerd en dat het zonder uitzon dering persoonlijkheden waren, die zich na de vernietiging van Polen op Sowjetrus- siscli gebied bevonden. Wat de bewering be treft, dat het om praehistorische graven gaat, wordt in Berlijn ironisch verklaard, dat wel niemand ter wereld op weten schappelijke wijze zou kunnen aantoonen, dat massagraven, die eerst twee jaar ge leden zijn aangelegd, praehistorisch ge noemd kunnen worden. Misschien zou het den bolsjewisten aangenaam zijn geweest, wanneer men later eens ook van deze gra ven als praehistorisch had kunnen spreken. Berichten uit Istanboel, volgens welke de Sowjet-consul aldaar op grond van instruc ties der Moskousche regeering geweigerd heeft, met vertegenwoordigers van het Va ticaan kwesties van het onderzoek naai krijgsgevangenen te behandelen, zijn vol komen overeenkomstig de feiten, zoo wordt van Vaticaansche zijde medegedeeld. In dit verband wordt er van Vaticaansche zijde opnieuw op gewezen, dat de Moskou sche regeering, waafmede het Vaticaan, zoo- als bekend, in het geheel geen diplomatieke betrekkingen onderhoudt, als eenige staat ter wereld weigert, eenigerlei inlichtingen te verschaffen over het verblijf van krijgs gevangenen of vermisten, aanvragen over het lot van krijgsgevangenen te beantwoor den of de uitwisseling van inlichtingen tus schen krijgsgevangenen in de Sowj et-Unie en hun familieleden in het vaderland toe te laten. De Moskousche regeering plaatst zich daarmede, naar verder betoogd wordt, bui ten de rij van beschaafde staten, die thans alle zonder uitzondering onverwijld inlich tingen over het lot van krijgsgevangenen of Wij zijn aan de grens. B. K. In die goede, oude dagen, toen in het Verre Westen mannen nog man nen waren, zat eens 'n redacteur van een plaatselijk krantje vol vuur aan zijn arti kel over den zedenverwilderenden in vloed van paardendiefstallen te schrijven toen hij plotseling werd opgeschrikt doordat eenige kogels vlak bij zijn hoofd in den muur drongen. Een oogenblik keek-ie van zijn werk op en zei met 'n verzaligde glimlach: Gelukkig, mijn artikelen beginnen succes te krijgen". Zoo verging het ook mij, waarde lezer, toen mij van vele kanten een vloed van op- en aanmerkingen en ook aanmoedi gingen bereiktèn naar aanleiding van deze stukjes tegen den zwarten handel., Gelukkig, dat men in breede kringen over dit onderwerp gaat nadenken en gaat inzien, dat, als de zwarte handel blijft bloeien als een giftige roos, het niet al te lang meer zal duren of we zijn van het smalle walletje der voedselvoorzie ning in de breede en'diepe sloot van den hongersnood terecht gekomen. Tusschen ons en den hongersnood niet te ver warren met het gevoel van honger, dat we allemaal wel kénnen staat slechts de distributie. Indien die in het onge- reede raakt, dan is de ellende niet te overzien. Eén misvatting over den zwar ten handel wil ik nog uit den weg rui men. De zwarte handel heeft namelijk niets en niets met politiek te maken. Als hier geen bezettende Overheid was en we hadden distributie, dan zou dit stukje waarschijnlijk even hard noodig zijn als thans. Trouwens: zwarte handelaren en zwarte koopers vindt men onder Neder landers van elke politieke schakeering. Hoe verdeeld ons volk ook is, op dit ge bied is een, zij het dan ook treurige, eenheid bereikt. De twee hoofdmotieven van den zwarten handel zijn uitsluitend: winstzucht en kortzichtig egoisme. Tegen beide moeten wij te velde trekken. In dien ge slechts wilt zien, zult ge kunnen constateeren, dat de toestand steeds ern stiger wordt. Er_ zijn reeds nu zieken en herstellenden, die niet in voldoende mate versterkende middelen kunnen krijgen. Zoudt gij daar mede verantwoordelijk voor willen zijn? vermisten verschaffen en de uitwisseling van berichten tusschen de krijgsgevange nen en familieleden in het vaderland toe laten. Alie aanvragen die van de zijde van het „krijgsgevangenbureau" van het Vaticaan langs verschillende wegen tot de Moskou sche regeering gericht zijn over het lot en de positie van krijgsgevangenen of vermis ten zijn door de Moskousche regeering af gewezen. Vertegenwoordigers der Poolsche emi granten te Londen hebben Vrijdag een extxra-communiqué uitgegeven, waarin gezegd wordt, dat indertijd een deel der krijgsgevangenen, die de Sowj ets in Oos telijk Polen gemaakt hebben, naar drie groote kampen in de buurt van Smolensk, Charkof en Kalinin was overgebracht en dat het Poolsche leger van de zich aldaar bevindende krijgsgevangenen niets meer vernomen heeft, zelfs niet, toen er na de overeenkomst Ihet de Söwjet Unie in den zomer van 1941 in de Sowjet Unie een „Poolsch leger" zou worden opgesteld. Daar er tot dusver geen bevredigend ant woord verkregen kon worden op de gedane stappen, is thans van de zijde der verte- genwobrdigers van de geëmigreerde Polen het verzoek gericht aan het Internationale Roode Kruis, het massagraf van Katyn te onderzoeken om te constateeren, of daar- döor fot de ontdekking der verdwenen krijgsgevangenen kan worden bijgedragen. Groote slag kan elk moment beginnen. Een kleine afdeeling Britsche en Amerikaansche soldaten trachtte Don derdag in den rug van de Duitsche troe pen in Tunesië ajp land te gaan. De kustverdediging trad evenwel onmid dellijk actief op, zoodat de Geallieerden hals over kop de vlucht namen en met verlies van een groot aantal dooden en gewonden weer aan boord van hun vaartuigen gingen. Overigens heerschte er Donderdag aan het front in Tunesië een betrekkelijke'rust. Aan beide zijden bereidt men zich voor op den grooten slag, welke ieder oogenblik kan beginnen. Het Italiaansche weermachtbericht luidt: Aan het Tunesische front geconcentreerd artillerievuur van weerskanten en hevige gevochten van plaatselijk karakter. Sousse is ontruimd. De luchtmacht der Spil be stookte autocolonnes en deed met goede re sultaten aanvallen op kruispunten van we gen en vijandelijke havenbases. In het cen- KORT NIEUWS Het Amerikaan sche leger zal bin nenkort in zijn mid den propaganda- compagnieën gaan oprichten. De eer ste zal .bestaan uit 300 man, die eerst naar Noord-Afrika zullen vertrekken. Het Amerikaan sche ministerie van justitie heeft mee gedeeld, dat het Flnsche informatie bureau in de V.S. is gesloten. De aartsbis schop van New- York, Spellman, zal de Paaschweek in Palestina doorbren gen. Het O. M. bij de Bossche recht bank heeft 3V2 jaar gevangenisstraf ge- eischt tegen een bagageknecht. der Ned. Spoorwegen uit Eindhoven, die uit de fietsenloods 21 fietsen gestolen had. De Nederlandsche Arbeidsdienst verlegd een rivier. De ruilver kaveling te Diessen vereischt naast het maken van nieuwe wegen eveneens het verleggen en verbreeden van het riviertje de Reusel, waardoor ongeveer 100 H.A. nieuw bouwland wordt gewonnen. De werkzaamheden worden verricht door de arbeidsmannen van het kamp 433 N.A.D. C.N.F./N.A.D./rMolkenboer Pax c '.rale deel der Middellandsche Zee werden twee vliegtuigen door onze jagers vernield. Amerikaansche .viermotorige vliegtuigen hebben Donderdagmiddag brisant- en brand bommen laten vallen- in de omgeving van Napels en op Palermo, Catania, Messina en Scia.cca, waardoor de burgerbevolking ver liezen leed. Er zijn in het geheel 102 dooden en 115 gewonden. Te Palermo werden twee vliegtuigen neergeschoten' door batterijen afweergeschut en een door onze jagers. Een ander viermotorig vliegtuig werd in de na bijheid van Catania door het afweervuur getroffen. Doelen te Londen gebombardeerd Veertig meermotorige Britsche bommen werpers zijn in den nacht van 16 op 17 April bij acties legen Duitsch gebied neer geschoten. Verwacht kan worden dat door verdere berichten dit aantal nog zal stijgen. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen heb ben in den afgelbopen nacht voor den oor log belangrijke installaties te Londen met goed effect gebombardeerd. De stem der SS. Luistert op Zondag 18 April van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum I, op golflengte 415 meter, naar de stem der SS. Onderwerp: een reportage over de uitreiking van het Riechssportabzeichen in Avegoor. Extra rantsoen aardappelen Van 18 tot en met 24 April a.s. wordt voor éénmaal een bijzonder rantsoen van één kilo gram aardappelen' beschikbaar gesteld. Dit rantsoen zal verkrijgbaar zijn op bon „Alge meen 554". Nederlandsche Vrijwilligers strijden in het Oosten. SS PK Schackel O/H P.c. Nadat er een jaar aan is gewerkt is te Mexico het paleis voltooid, waarin Carol van Roemenië en me vrouw Loepescoe nun intrek zullen nemen. Het fraaie bouwwerk is zeer kostbaar ingericht. Het reizigersver keer in Noorwegen zal van 20 April af drastisch worden beperkt. Zonder bij zondere vergunning mag men zich niet meer dan 30 k.m. van zijn woonplaats verwijderen. Te Utrecht is, 10 jaar oud, over leden prof. mr. dr. A. J. van den Bergh hoogleeraar aan het Oud-katholieke se minarium te Amers foort. Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen. Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook ge- duwden), die lichamelijk zoowel als gees telijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de op leiding hun stelt, kunnen zich bij de ge noemde adressen vervoegen, teneinde ge keurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Neder land, in een speciaal wachtbataljon. Ge zinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als zij, die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinners vergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 18.4.43, 9 tot 11 uur, Gromngen, Concert huis, Poelestraat; 18.4.43, 15 tot 17 uur, Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat; 19.4.43, 9 tot 13 uur, Amsterdam, School tepenweg 13; 20.4.43, 9 tot 13 uur, Utrecht, N.V. Huis, Uudegracht 245; 21.4.43, 9 tot 13 uur, Amersfoort, Dienst gebouw, Leusderweg; 22.4.43, 9 tot 13 uur, Den Haag, Café „Den Hout". Bezuidenhoutseheweg. De vooruitzichten aan het Oostelijk front. Het opperbevel van de Duitsche weer macht deelt mede: Bij het Koebanbruggehoofd zetten de So vjets ook Donderdag hun aanvallen vergeefs voort. Zij werden in samenwerking met de luchtmacht bloedig afgeslagen of in een onmiddellijk volgenden tegenaanval uiteen geslagen. De vijand leed zeer zware ver liezen. Aan het overige Oostelijk front verliep de dag rustig. De luchtmacht vernietigde Don derdag, terwijl ze zelf slechts twee toestel len verloor, 60 Sovjetvliegtuigen. Voor de kust van den Kaukasus boorden lichte Duit sche zeestrijdkrachten een Sovjet-Russisch kustvaartuig in den grond. Van het front in Tunis wordt levendige plaatselijke gevechtsactie gemeld. Vijande lijke aanvallen op eenige heuvelstellingen werden afgeslagen en talrijke gevangenen werden daarbij gemaakt. Een eigen tegen aanval bereikte het gestelde doel. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben Donderdagnacht de haven van Bóne aangevallen, een vij andelijk oorlogsschip en een vrachtschip beschadigd ën voltreffers geplaatst op de kadewerken en pakhuizen. Duitsche motortorpedobooten voeren ia den nacht.van 14 op 15 April opnieuw naar de Britsche kust en brachten in een gevecht met numeriek sterkere vijandelijke kustbe- veiligings-strijdkrachten een krachtig be wapend groot vrachtschip tot zinken Onze booten keerden zonder beschadigingen te hebben opgeloopen, op hun steunpunten terug. De speciale correspondent van Ofi te Ber lijn schrijft, dat een militaire personaliteit in de Wilhelmstrasse over den toestand aai» het Oostelijk front verklaard heeft, dat daar nog steeds rust heerscht. De lente is in Rusland vier weken vroeger dan gewoonlijk begonnen en de thermometer wijst ongeveer 10 graden, zoodat de we gen, welke voor een paar dagen nog echte rivieren en modderpoelen waren, geleidelijk een normaal aanzien krijgen. De aanvoer kan dus worden hervat en de achterwaart- sche verbindingen kunnen bijgevolg zoowel bij de Duitschers als bij de Sovjets, hersteld wordeA met het oog op de a.s. operaties. Zal deze kalmte nog lang voortduren? Militaire kringen in de Duitsche hsofd- stad voorspellen hieromtrent niets. Zif be palen zich tot de verklaring: „het is gepast het denkbeald te laten varen, dat de weer macht het inzicht zou hebben, zich in zijn gordel van verdedigingsstellingen in te slui ten en zich in het Oosten zooals in het Wes ten tot de verdediging te bepalen. De stel lingen, die zij veroverd heeft, kunnen even goed gebruikt worden met het oog op hevige afweergevechten als tot uitgangsposities voor een grootscheepsch offensief, dat het Duitsche opperbevel zal ontketenen, wan neer het oordeelt, dat het uur daarvoor Is gekomen. Sicilië en Sardinië operatiegebied De Duce heeft in zijn hoedanigheid van opperste bevelhebber der Italiaansche weer macht aan alle oorlogsfronten een verorde ning uitgevaardigd, waarbij Sicilië en Sar dinië en de in de nabijheid daarvan liggende eilanden met ingang van 15 April tot opera tiegebied worden verklaard. De Spaansche defensie Het Spaansche staatsblad publiceert een decreet van generaal Franco, krachtens het welk de lichtingen, welke in 1944 dienst plichtig worden, reeds dit jaar voor den militairen dienst worden opgeroepen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1