Haarlemsche Courant Engelsche vliegers teisteren onze stad Actie in Koebansector en aan Donetzfront. Nieuwsblad voor Noord-Holland Groote verwoestingen aangericht Doeltreffende hulpverleening Volk aan 't geweer Uitwisseling van krijgsgevangenen. Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen. Geallieerden verloren in Tunis 200 tanks. NA DEN OVERVAL. RBfte Jaargang No. 91 Bureaux: Groot» Houtstraat It. Tel. Advert. 10134, Redactie 10908 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem BUkantoor, Soendaplein 81. Tel. last Bootdredacteur: J. v. Baudewyni Maandag 19 April 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 13. Tel. 1311» Kantoor IJmulden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Ultg Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 129T Een terreuraanval van Engelsche bom menwerpers op onze stad heeft Vrijdag avond onder de burgerbevolking meer dan vijftig slachtoffers geëischt, terwijl meer dan honderd personen gewond wer den. Vele woningen zijn verwoest of be schadigd. Omstreeks kwam over zeven verschenen de Britsche luchtpiraten en wierpen brand en brisantbommen op een dichtbevolkte arbeiderswijk. De gevolgen waren catastrofaal vele huizen kregen voltreffers en op talrijke plaat sen brak brand uit. Halve straten vielen aan dezen volkomen zinloozen en misdadigen aan val ten offer. In de zwaargetroffen wijk ontstond, nadat de bommen hun vernietigend werk hadden gedaan een paniekstemming. Radeloos van angst vluchtten de bewoners der niet getrof fen huizen de straat op, anderen begonnen in allerijl hun bezittingen in veiligheid te bren gen. In de eerste oogenblikken was de ramp nog niet te overzien, doch weldra viej reeds vast te stellen, dat het aantal slachtoffers groot zou zijn. Van vele huizen was niets dan een puinhoop overgebleven en het liet zich aanzien, dat geheele gezinnen- bedolven wa ren onder de resten van wat eens hun woning was. Op vele plaatsen laaide het vuur hoog op en tastte woningen aan, die voor het bommen geweld gespaard waren. Intusschen waren reeds de reddingsploegen - van brandweer, politie technische noodhulp ter plaatse geko men, krachtig geholpen door leden van de Duitsche weermacht, de W.A en den Jeugd storm. Terwijl de brandweer,met veel mate riaal de brandhaarden aantasttte. strekten de overige diensten ih de eerste plaats hun zorgerj^Öit over de getroffenen, Ziekenauto's reden ar en aan om de dooden en de gewon den naar de verschillende ziekenhuizen over te brengen. Hartverscheurende tooneelen speelden zich af tusschen de puinhoopen, waar radelooze mannen vrouwen en~kinderen probeerden, in den dichten rook een spoor te vinden van vermiste blpedverwanten. Buurtbewoners hadden levende kettingen gevormd, waar langs zij huisraad uit de door de branden bedreigde perceelen in veiligheid brachten. Op sommige punten waren de trot toirs van de aangrenzende straten, die geen of slechts glasschade hadden opgeloopen, vol met inboedels, een bonte verzameling voor werpen, bedden met modder besmeurd, pen dules, tafeltjes, gebroken spiegels, ledikanten, een kinderwagen met linnen volgepakt Dat was het droevi'g overschot van de bezittingen van hen, die nog niet eerts tot dè ergst getrof fenen behoorden. Vele van deze families zijn er „nog alleen maar" afgekomen met een ver nielde inboedel. Het waren niet alleen de buurtbewoners, die meehielpen. Terwijl de brandweer van drie gemeenten met hun Duitsche collega's en de luchtbescherming de vuurhaarden aangreep, trad de W.A. en de ordedienst in den chaos zooveel mogelijk regelend op. Duitsche sol daten hielpen mee aan de afzetting, het leggen van slangen van open water naar de laaiende straten, want een voltreffer had de waterlei ding ter plaatse stukgeslagen en met motor en handpompen moest het water door de slangen worden geperst. Temidden van het rumoer sjouwden eenige Duitsche officieren met bedden en kleeding, tafels en kasten. Terwijl nog de gloed der brandende huizen den avondhemel rood kleurde, vorderde het reddingswerk. Tegen het middernachtelijk uur Niet alleen in de geteisterde wijk. doch ook in het centrum was de hulp van de brand weer noodig geweest, omdat o.a. brandbom men waren geworpen op bouwwerken van groote historische en cultureele waarde. Door snel en krachtig optreden kon echter voor komen worden, dat ernstige schade werd aan gericht. In de vroege morgenuren van Zaterdag kon het troostelooze vernietigingswerk der Brit ten eerst goed worden overzien. Waar Vrij dag nog vreedzame burgers woonden, ston den nu de nog rookende puinhoopen van hun huizen. Het reddings- en opruimingswerk was nog In vollen gang én hier en daar werden nog slachtoffers uit de overblijfselen van de woningen te voorschijn gehaald. Zaterdag morgen kon het aantal slachtoffers dan ook niet "met zekerheid worden opgegeven, al vreest men dat het de zestig zal overschrij den. De lijken van tientallen slachtoffers kon den niet' meer geïdentificeerd worden. Na Rotterdam heeft thans ook onze stad zijn tol moeten betalen aan de onmenschelijke Britsche oorlogvoering. Tientallen zijner in woners, die met den oorlog niets uitstaande hadden, zijn door den Britschen dood wegge maaid, anderen werden voor hun leven ver minkt en Sfonderdeh verloren in enkele minu ten alles wat zij bezaten. Hedenavond houdt Max Blokzijl over den zender Hilversum II een weekpraatje, ge titeld „Volk aan 't geweer". Uit Italië zijn Woensdag 450 zwaar ge wonde Engelsche militairen te Mondane aangekomen. Zij zullen door Frankrijk en Spanje naar Lissabon reizen, waar zij tegen gevangen genomen Italiaansche gewonden zullen worden uitgewisseld. Het Engelsche hospitaalschip „Newfound land" wordt met ongeveer 100 gewonde Ita lianen te Lissabon verwacht. De overige Italianen en de Engelschen zullen spoedig per trein aldaar aankomen. Het SS-Ersatzkommando Niederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als gees telijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die q§. op leiding hun stelt, kunnen zich bij dé ge noemde adressen vervoegen, teneinde ge keurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Neder land, in een speciaal wachtbataljon. Ge zinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als zij. die dienen in de Waffen-SS of het Legipen: kostwinners vergoeding, kosteiooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. •- Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 19.4.43, 9 tot 13 uur, Amsterdam, School lepenweg 13; 29.4.43, 9 tot 13 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245; 21.4.43, 9 tot 13 uur, Amersfoort, Dienst gebouw, Leusderweg; 22.4.43, 9 tot 13 uur, Den Haag, Café ..Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. Het Duitsche weermachtbericht van Za terdag luidde als volgt: Aan het Koeban-bruggehoofd misluk ten de ook Vrijdag hernieuwde aan vallen der Sovjets. Tijdens de laatste drie dagen werden in den sector van een Duitsch legercorps in samenwerking met de luchtmacht 50 Sovjetpantser wagens vernietigd. Aan het overige deel van het Oostelijk front vonden slechts vrij levendige gevech ten plaats aan den bovenloop van den Do- netz. Hier sloegen formaties van het leger en de Waffen-SS verscheidene sterke aan vallen van den vijand af. In Tunesië verliep de dag over het alge meen rustig, afgezien van plaatselijke ge vechtsactie in eenige sectoren van het Wes telijke en Zuidelijke front. De luchtmacht viel vijandelijke luchtbases aan en plaatste bomtreffers tusschen geparkeerde vliegtui gen en opslagplaatsen van materiaal. Jagers en afweergeschut van de luchtmacht scho ten in het gebied van de Middellandsche Zee 11 vijandelijke vliegtuigen neer. In den nacht van 15 op 16 April ont stond er in het Kanaal een gevecht tus schen booten van de Duitsche kustbe- scherming en lichte Britsche zeestrijd krachten. Een vijandelijke artillerieboot liep zoo zware schade op, dat zij als vernietigd beschouwd kan worden. De poging van den vijand, een Van onze schepen te enteren, werd in een gevecht op korten afstand afgeslagen. Onze booten keerden voltallig op haar steun punten terug. Bij nachtelijke aanvallen van vijandelijke formaties vliegtuigen op plaatsen in Zuid en Zuidwest-Duitschland, waaronder Mann heim en Ludwigshafen, en op Oostduitsch gebied, leed de vijand bijzonder zware ver liezen. Volgens de voorloopige onvolledige berichten werden er in hef Oosten 2, in het Westen 53 overwegend viermotorige bom menwerpers neergeschoten, bovendien wer den Vrijdag overdagbij aanvallen op de bezette Westelijke gebieden 15 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. Drie eigen jacht- macninas worden vermist. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen heb ben Vrijdagnacht bommen van zwaar kali ber laten vallen op het gebied van groot- Londen. Het Duitsche weermachthericht van Zon dag luidt: •^an het front ten Zuiden van Nowojjps- sisk werd de gevechtsactiviteit Zateraag 123 vijandelijke Vliegtuigen neergeschoten Op 16 en 17 April hebben de Engelschen en Amerikanen 123 vliegtuigen verloren, voor een groot deel viermotorige bommen werpers. Alleen al bij aanvallen op het Zui den en het Zuidwesten van Duitschland en op de kust van Noord-Duitschland verloren zij tenminste 73 zware bommenwerpers. Deze gevoelige nederlaag beteekent voor de Engelschen en Amerikanen behalve het ver lies van kostbaar vliegtuigmateriaal ook dat van meer dan 1000 man jarenlang opgeleid personeel. weer levendiger. Sterke formaties van de luchtmacht vielen herhaaldelijk vijandelijke stellingen met bommen van zwaar kaliber aan. Aan de overige sectoren van het Oostelijk front werden enkele plaatselijke aanvallen der bolsjewisten afgeslagen en werden eigen ondernemingen van verkennings- en storm troepen met succe&,uitgev<5erd. Van het Tunesische front wordt alleen wederzij dsche .-activiteit der artillerie en verkenningstroepen gemeld. Op dit oorlogstooneel vernietigden onze troe pen in de zware gevechten, van 1 tot 15 April meer dan 200 Britsche en Ameri- kaansche tanks. Jachtkruisers en de luchtdoel-artillerie schoten Zaterdag in het gebied van de Middellandsche Zee 11 vijandelijke vliegtuigen, waaronder 7 zware bom menwerpers neer. Zaterdagnacht deden Duitsche ge vechtsvliegtuigen een zwaren aanval op de haven van Algiers. Een formatie Amerikaansche bommen werpers viel Zaterdag de stad Bremen aan. Bommen op woonwijken veroorzaakten ver liezen onder de bevolking. Door jachtvlieg tuigen en luchfdoelartillerie werden onder- deelen van de vijandelijke aanvalsformatie voor het bereiken van het doel gedwongen van richting te veranderen. Volgens de tot dusver ontvangen rapporten werden 20 vier motorige bommenwerpers neergeschoten. Twee eigen jachtvliegtuigen gingen in lucht gevechten verloren. Op volle zee en inghet kustgebied van de bezette gebieden in net Westen werden nog 11 andere vijandelijke vliegtuigen vernie tigd. Britsche terreuraanval op onze stad. Arbeiderswoningen en huizen werden ver nield en in de eerste plaats vielen vrouwen en kinderen als slachtoffer. C.N.F./M Pax m Na den Britschen terreuraanval op onze stad. De Nederlandsche Volksdienst heeft de zorg voor de getroffen, noodlijdende bevolking op zich genomen. C.N.F./M Pax m Bs. Wie zich langs de huizen der getroffenen van den bomaanslag be geeft, wordt getroffen door diep medelijden met de slachtoffers, die moeilijk op radicaler wijze van alles wat zij bezaten konden wor den beroofd. Voor zoover zij het veège lijf nog hebben gered uit dezen warboel, blijft hun niet meer over dan geheel opnieuw te beginnen, want de restanten van wat eens inboedels waren, waarop een zorgzame huis vrouw trotseh was, zijn niet veel meer. De grootste deernis past echter voor hen die hun naaste familieleden hebben verloren, een verlies, dat onvervangbaar is en het hart schrijnt. De vliegers van de R.A.F. verschenen on aantastbaar hoog,'zij wierpen hun bommen- last neer en verdwenen: zij hadden immers „een taak" vervuld en den volgenden dag kon het Engelsche legerbericht er met trots van gewagen, dat hier ter %tede spoorweg emplacementen met succes waren gebom bardeerd. Zoo ooit de ironie van een bericht in een scherp licht kon worden gesteld, dan was het hier. Vele tientallen burgers'gedood, een geheele wijk tot puin geslagen, maar de spoorwegemplacementen kwamen niet in 't geding. Er zijn er in dezen tijd nog velen, die Churchill als een heilige vereeren. Op deze wijze zou het er toe kunnen komen, dat zij hem met een schietgebedje vereeren; dat zou dan zoo iets zijn van „en bombardeer geen arbeiderswijken meer, als spoorweg emplacementen bedoeld zijn Alle redeneeringen kunnen niet meer goedmakep de verliezen die hier geleden zijn. Het is voor den burger pijnlijk te moe ten denken, iederen keer weer als Engelsche vliegers verschijnen: welk stadsdeel zou nu aan de beurt zijn Hoezeer zulks tenslotte op de zenuwen inwerkt van hen die met heel dezen oorlog niets hebben uit te staan, bleek ons nog Zaterdagmorgen, toen een auto langs reed. Een der slachtoffers greep ons bij den arm, richtte den blik schuw om hoog en gilde het uit „daar heb je ze weer!" Daar heb je ze weer, de moordenaars, de vliegers van de R. A. F. Zoo ziet het volk deze zaak en het kan haar niet anders zien, maar misschien vindt een of andere „Neder landsche". minister in Londen opnieuw ge legenheid voor een felicitatie. Toen de collecte voor de getroffenen van Rotterdam in onze stad werd georganiseerd; heeft niemand kunnen denken, dat ook wij zóó spoedig reeds een groot aantal slacht offers in ons midden zouden hebben. Zoo gaat het echter wanneer een partij uitslui tend de desorganisatie in haar programma voert en zich lange slingers om de slapen •vlecht van treurige „overwinningen" op burgers. Oók onze getroffenen moeten niet het gevoelen hebben, dat zij. alleen staan. Zij moeten zich veilig geborgen weten in den schoot van de Nederlandsche volksge meenschap en daarom rust op ons de taak nood te lenigen waar de gelegenheid zich voordoet en in de mate van het mogelijke goed te maken wat de Britsche vliegers be dorven hebben. Wij w.eten wel, dat er ver liezen zijn, die men niet goed maakt, maar ook dan is het voor de slachtoffers een troost te weten, dat wij hun groote smart met hen deelen. Vrijdagavond werd in deze stad in weinige oogenblikken veel liefs en een rijk bezit door vandalenhand stuk gegooid; in heel onze stad echter moeten dezer dagen" de harten van onze volksgenooten warmer kloppen van diep mededoogen en bereidheid tot hulpverleening; zoo ontstaat uit de voor bereiding tot den chaos tenslotte nog iets goeds, dat ons allen sterkt en betere men- schen maakt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1