Haarlemsche Courant De verjaardag van den Führer Levendige actie bezuiden Noworossisk wmmem Nieuwsblad voor Noord-Holland Rede van dr. Göbhels. Belangrijke schade op Hitier 54 jaar. Goede Vrijdag Dagorder van Antonescu Keuringen voor de Waffen SS en het Legioen. WAT GEZEGD MOEST WORDEN. S58«e Jaargang No. 98 Stare au*: Groot* Houtstraat W, X4L Advert. 10724, Redactie 10000 v Postgiro 134958 Haarlem»die Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendapletn it. Tel. imi Hoofdredacteur: J. V. Baudewyns Dinsdag 20 April MM» i Verschijnt dagelijks» behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel, 32»W Kantoor Umuiden: Rembrandtïaan s9L IJmuiden-Oost Ültg Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 'Aan den vooravond van den 20sten April vond in de Berlijnsche Philharmonie een feestelijke bijeenkomst plaats, waaraan door leidende vertegenwoordigers van partij, staat en weermacht, oorlogsgewonden, be wapeningsarbeiders en vele andere volks- genooten werd deelgenomen. Rijksminster dr. Goebbels hield een rede, in den aanvang waarvan hij verklaarde, dat het Duitsche volk dezen dag viert iq, een bij zonder ernstige houding en stemming. De oorlog heeft zijn tot nu toe hardste stadium bereikt. De volken,, die er aan deel nemen, weten nauwkeurig, dat het ditmaal niet gaat om meer of minder belangrijke grens correcties. doch om hun nationale leven. De Führer H. Hoffmann/Stapf Pax c Dr. Goebbels verklaarde vervolgens, dat er aan de zijde der tegenstanders van Duitsch- land duizend mogelijkheden zijn geweest om zonder het geringste aan macht, aanzien en prestige te verliezen, te voldoen aan de gerechtvaardigde nationale eischen van Duitschland. Doch men heeft den oorlog ge- wenscht omdat Duitschland te sterk was ge worden. Engeland heeft zijn nationale be staan in de waagschaal der beslissing gewor pen en moet thans tot zijn ontzetting consta- teeren, dat het dat, zonder ook maar het ge ringste van zijn oorlogsdoelstellingen te kun nen bereiken, beetje bij beetje moet opgeven. In de beide afgéloopen verschrikkelijke winters heeft de Führer bewezen, dat hij en met hem het geheele Duitsche volk bereid en vastbesloten is, de historische fout van den laten herfst van 1918 weer goed te ma ken en juist daarvoor den prijs van de groo- te overwinning naar huis te brengen. Het is niet gemakkelijk de persoonlijkheid van 'den Führer op zijn vierden verjaardag in den oorlog te schilderen, zoo vervolgde dr. Goebbels; want hijzelf staat volgens zijn eigen wil volkomen achter zijn werk, dat op het punt staat voltooid te worden. Juist door 'deze zoo bescheiden levens- en werkwijze echter is de Führer des te nader tot het- Duitsche volk gekomen, dat hem eerst thans uit de diepte van zijn hart heeft leeren lief hebben. Men kan thans nog niet beseffen, wat het bewustzijn, den Führer te hebben, voor Duitschland als oorlogvoerend volk be- teekent. Wanneer het Duitsche volk aan den voor avond van den 54sten verjaardag van den Führer zich rond hem verzamelt, geschiedt dat in vertrouwen vol geloof. Vertrouwen is het beste moreele wapen in den oorlog. Wan neer er echter iets voor de Duitschers van zelfsprekend is geworden dan zijn het de trouw en het onvoorwaardelijk volgen door allen aan het front en in het vaderland van den man, die niet slechts de veiligheid van het Duitsche heden, doch ook de verwachting voor de Duitsche toekomst belichaamt. Als volk van negentig millioen legt Duitschland opnieuw getuigenis af van zijn geloof in hem. „Wij gelooven", zoo verklaarde dr. Goebbels, „in de groote Duitsche overwinning, omdat wij in hem gelooven, trouw en onwankelbaar als steeds willen wij hem volgen, waarheen hij ons leidt. Hij is ons geloof en onze trot- sche hoop. Een volk, dat een dergelijken lei der het zijne noemt, en hem met zoo onvoor- waardelijken trouw aanhangt is tot groote dingen geroepen. Het moet het groote slechts onverstoorbaar willen". EEN DAGORDER VAN GOERING Rijksveldmaarschalk Hermann Göring heeft den volgenden dagorder tot de Duit sche weermacht gericht: „Soldaten der weermacht, "voor de vierde maal in de geweldigste volkenworsteling van alle tijden treedt ge heden aan, in trotsche vreugde den verjaardag van onzen zeer ge liefden Führer en veldheer vierend. Wat gij in onwrikbare trouw aan en liefde voor Adolf Hitler gevoelt, ligt besloten in uw sol- dateneed. In dit uur uiten wij voor de ge heele wereld de bede tot de Voorzienigheid, dat zij den Führer moge zegenen en bescher men zooals tot dusverre, de gelofte, als dap pere soldaten op ieder oogenblik en in eiken strijd te land, ter zee en In de lucht met on zen hoogsten inzet de met roem bedekte vaandels te volgen, de wetenschap van de onoverwinnelijkheid van onze wapenen en van de eeuwige grootheid van Duitschland. Kameraden, wij groeten den eersten soldaat van ons rijk. Heil onzen Führer". OPROEP VAN GOERING Naar aanleiding van den verjaardag van den Führer heeft rijksmaarschalk Göring een op roep uitgevaardigd, waarin o.m. het volgende wordt gezegd: In de sterke hand van den Führer berust het Duitsche lot. Welk een onbuigzame kracht er van hem uitgaat is in de afgeloopen win termaanden opnieuw bewezen. Door het op de been brengen van enorme troepenmassa's hebben de bolsjewisten gepoogd het Duitsche Iront omver te rennen en de poort naar het Duitsche rijk te doen springen. De geest en de wil van den Führer echter doorgloeiden de heldhaftig str ijdende Duitsche weermacht en voerden haar uit de verdediging vol offers weder naar den zegevierenden aanval. Sedert tientallen jaren staat het leven van den Führer ingespannen in dienst van voik en rijk. Dat hebben wij allen nooit sterker en directer gevoeld dan in deze van strijd ver vulde jaren. De tijd der hardste en beslis- sendste beproeving van ons volk en van eiken afzonderlijken Duitscher is gekomen. Wat wij den Führer in de afgeloopen jaren, bezield door de door hem bevochten successen vol vreugde hebben beloofd, zullen wij thans in de zwaarste stormen van dezen oorlog ge trouw nakomen. Dat geldt voor het front, dat geldt ook voor het vaderland. Laat ons, niet met woorden, doch met da den, mijn Duitsche volksgenooten, vandaag en de toekomst onze onwankelbare trouw aan den Führer en onzen vastbesloten wil tot medewerking aan zijn groot werk verkondi gen. Toonen wij ons in het beslissende tijd perk van onze geschiedenis zijn dappere, niet te overwinnen strijders voor ons trotsche, eeuwige Duitschland. v. d, L. Weer is een jaar voorbijgegaan in een bewogen menschenleven, waarin nog zooveel als in geen ander valt te doen. Het lot heeft Hitier beurtelings over top pen en door diepten geleid, en zooveel is er in een korte spanne tijds gebeurd, dat het moeilijk valt zich voor te stellen, dal jpog slechts vijf en twintig jaar geleden deze man als een der millioenen teleurgestelden uit den eersten wereldoorlog terugkeerde. Hij vond bij zijn terugkomst een ontred derd volk, dat in de komende jaren steeds verder in het moeras scheen te zullen ver zinken. De idee van het nationaal socialisme is de vrucht geweest van de ervaring van vier jaren oorlog en de daarop volgende, steeds verder om zich grijpende ontbinding', waaraan Duitschland, Oostenrijk en later zoovele andere landen ten prooi gevallen zijn. In die eerste jaren, na afloop van den oorlog, bouwde Hitier zijn eigen persoon lijkheid opnieuw op, hij bouwde daarop den eiigen kring zijner vertrouwden, hij bouwde zijn kleine partij. Het eerste optreden van deze partij mislukte. De graven van hen, die in 1923 te München vielen, getuigen van de vertwijfeling, waaraan het Duitsche volk ten prooi was, en van het eerste ontluiken van de macht, die tien jaar later zou triomfee ren. Hitier heeft daarop zijn wereldbeschou wing toevertrouwd aan hét papier, het nut tigste, wat hij in gevangenschap kon ver richten. En de opbouw der partij ging, on danks tegenslag na tegenslag, in vertrou wen op Duitschlands geest, voort. Op 30 Januari 1933 aanvaardde de Führer Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend Ten Zuiden van Noworossisk duurt de levendige gevechtsactie voort. De lucht macht ondernam zware aanvallen op vijandelijke stellingen eh steunpunten voor den aanvoer in het kustgebied van de Zwarte Zee. In eenige sectoren der aan het hoofd der N.S.D.A.P. den boedel van de republiek van Weimar. Het partij- instrument was zijn eenige staatkundige macht, een werktuig, dat bovendien bleek nog een radicale zuivering te moeten onder gaan. Hitler had deze partij gebouwd, vervol gens bouwde hij er het Duitsche volk op nieuw mee op. Het experiment stelde niet teleur, de Führer had den Duitschen geest begrepen en zijn vertrouwen was niet tever- geefsch geweest. Dezelfde tegenstanders, die vóór 1-933 trachtten de ontwikkeling der partij tegen te houden, die. daarna hebben geprobeerd te beletten, dat Duitschland zich weer bewust werd van zijn krachten en deze ging gebrui ken, bleven echter voortbestaan buiten de grenzen van het inmiddels aanzienlijk ver- groote Duitsche Rijk. Vormde de Sovjet unie voor alle staten van Europa en voor de overige continenten reeds voortdurend het voornaamste gevaar, Engeland en de Vereenigde Staten verzetten zich steeds meer tegen den gang van zaken in Duitsch land in het bijzonder, en tenslotte vonden deze drie mgoendheden elkaar, ondanks hun zéér uiteenloopende aspiraties en mogelijk heden, aan het front tegen het nieuwe Duitschland. Doch dit stond niet alleen. Het bondgenootschap met Italië had in den beginne reeds geleid tot het wegnemen van politieke moeilijkheden in centraal Europa en vormde voortaan de basis voor Duitschlands Europeesche politiek. Het bondgenootschap met Japan ontstond niet slechts uit het feit, dat beide staten dezelfde vijanden tegenover zich zagen, maar ook door het parallel loopen der buitenlandsche oogmerken van beide landen. En zoo staat de -man, op wiens schouders de verantwoordelijkheid voor de toekomst van een geheel werelddeel rust, aan het begin van een nieuw levensjaar, dat wel licht niet slechts voor hem, maar voor een dozijn volken de beslissing zal brengen. De soberheid van Hitiers levenswijze en het feit, dat zijn-volk midden in den groot sten strijd om zijn bestaa-n staat, zullen ma ken, dat hij om zich geen feestelijkheden toelaat, in evenredigheid met het belang van zijn figuur. Talloozen echter gedenken in hem hun leider bij den strijd om het voortbestaan, hun toekomst. Dit jaar zal in Duitschland de Goede Vrijdag, die tot dusver daar niet officieel als feestdag was erkend, wel als zoodanig worden beschouwd. In een dagorder aan het geheele Roemeen- sehe leger spreekt maarschalk Antonescu zijn bijzondere waardeering uit voor het gëdrag in den strijd van de aan het Koeban- front in den strijd geworpen 19e Roemeen- sche divisie infanterie in den afgeloopen winter. overige deelen van het Oostelijk front werden plaatselijke aanvallen der Sovjets afgeslagen. Aan het Tunesische front verliep de dag over het algemeen kalm. Het havengebied van Algiers werd door gevechtsvliegtuigen der Duitsche luchtmacht opnieuw gebombar deerd. Bij een zeegevecht in de ochtenduren van 18 April brachten Duitsche bewakingsstrijd krachten voor de Nederlandsche kusi een Britsche artilleriebo.pt tot zinken en be-» schadigden drie andere booten ernstig. Een eigen vaartuig is -gezonken. Het Italiaansche weermachtbericht luidt In Tunesië werd de gevechtsactie inten-.- siever. Aanvalspogingen van vooruitgesehovacj vijandelijke, elementen werden verijdeld, dab® zij de onmiddelijke reactie van onze detache menten. Tijdens luchtgevechten schoten jacht* vliegtuigen van de As 13 vijandelijke toe= stellen neer. Formaties van#onze luchtmacht vielen concentraties gepantserde strijdmidd» len met gunstig resultaat aan. Palermo, Ragusa, Porto Torres (Sassari) «E La Spezia werden door viermotorige Amerjr< kaansche bommenwerpers bestookt. Te Pa lermo is de schade aanzienlijk. Tot dusver heeft men 38 dooden en 99 gewonden geteld. Bovendien werden een persoon gedood en 8 gewond te Ragusa, vier gedood en zes ge wond te Porto Torres'. De verliezen, geleden door de bevolking van La Spezia zijn nog niet vastgesteld. Een vijandelijk vliegtuig is neei - gehaald door het afweervuur van Palermo^ vier andere machines door Italiaansche en Duitsche jagers, waarvan één boven Catania, één boven Palermo en twee te Marsala. Vijl van onze vliegtuigen zijn niet op hun basil teruggekeerd. Het SS-Ersatzkommando Niedériande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als gees telijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de op leiding hun stelt, kunnen zich bij de ge noemde adressen vervoegen, teneinde ge keurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Neder land, in een speciaal wachtbataljon. Ge zinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als zij. die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinners vergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen rgelden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 20.4.43, 9 tot 13 uur, Utrecht, N.V. Huis, Oudegracht 245; 21.4.43, 9 tot 13 uur, Amersfoort, Dienst gebouw, Leusderweg; 22.4.43, 9 tot 13 uur, Den Haag, Café „Den Hout". Bezuidenhoutschevveg. MUM» Nederlandsche Vrijwilligers strijden in het Oosten. SS PK Zschackel O/H P.c ÏPVOEDERSGILDE Donderdag 29 April :al in de raadszaal ran het stadhuis te Jtrecht een land iag van de afdee- ing lichamelijke op voeding gehouden worden, waarop preken mej. A. J. J deyerink en de hee- ■en J. M. van der jijke, J. G. N. Möhl- nann en F.v.d.Sluis. Tijdens afwe- ligheid der bewo ners zijn inbrekers ;en huis in de Zui- Ier Am'stellaan te Amsterdam binnen gedrongen. Niet ninder dan elf Per- :ische tapijten, drie schilderijen, een hantelcostuum en '.wee kamerjassen naakten zij buit, te- samen ter waarde van- circa 10.000 Bs. Een van de vele anonieme schrij vers stuurde mij dezer dagen een overigens onooglijk briefje, waarin hij mij.... felici teerde met de bomaanslagen te Rotterdam# en Antwerpen. Het was een felicitatie waar» meende hij, omdat er zooveel copie m zaü Tegelijkertijd echter condoleerde hij mi| ook, want dergelijke gebeurtenissen zijn spoedig achter den rug en dan ook weer gauw vergeten, zoodat de copiewaarde ten slotte toch niet zoo bijster groot was. Wij hopen voor dezen naamloozen „vriend" va» harte, dat hij niet woonachtig was in d# getroffen buurt, want anders heeft hij, spoediger wellicht dan hij ooit zal gedacht hebben, gelegenheid gehad de voosheid van zijn inzicht aan den lijve te ondervinden. Het is onze gewdonte niet op anoniem# schrijvers in te gaan, m'aar deze „vriend" staat niet op zich zelf, zooals hij is zijn er velen. De collecte van den N.V.D. voor Rot terdam heeft het bewezen. De oude dame, die reeds naar de portemonnaie grijpt maar zoodra zij N.V.D. gelezen heeft, door loopt, zónder te geven, is geen haar beter, evenmin als de vrouw, die haar muntstuk reeds halverwege in de bus had en het nog terugtrok, toen zij hoorde, dat de opbrengst niet speciaal voor R.K. bestemd was. D# velen, wien het gedreun der bomontplof- flingen en van het afweerkanon nog in <36 ooren nasuisde, maar die voor de collectan ten niets dan een brute weigering over hadden, zijn niet anders. Wij moesten, toen wij de W. A. aan heè werk zagen, terugdenken aan een andere» anoniemen briefschrijver, die het kunstwerk volbracht om een brief te „fabriceeren" mal de liederlijkste beleedigingen en verdacht makingen over het werk der W. A. in Rot terdam en nogmaals vragen wij ons af, o* misschien óók deze schrijver intussche» reeds aan den lijve heeft kunnen onder-, vinden, wat het voor den burger te betee- kenen heeft, wanneer zijn Engelsche ea Amerikaansche vrienden een bomaanval organiseeren. Het bommenwerpen op burger woningen behoort tot de luguberste bedrij ven, die een mensch ter hand nemen kan» Het is misdadigerswerk waartoe een gang- stersnatuur wordt vereischt. Hier wordt nie* alleen alles vernield, waarvoor de burger een léven lang moeizaam had gewerkt, maar ook het leven zelf wordt aangerand op d« manier waarop men dat alleen van een struikroover zou kunnen verdachten. Wij hebben de W. A. op dit terrein der droefenis zien zwoegen en wij voelden ons voor d« vraag gesteld: hoe zou nu zoo'n briefschrij ver handelen,wanneer zijn woning eens door een bom getroffen werd en de W. A. kwan\ om nog zooveel mogelijk van het schamel# inboedeltje bijeen te houden en misschie» vrouw en kind uit het puin te redden? Wei geren, kwaadaardig afwijzen ware de eenig» consequentie, maar wie gelooft het Du# toch wel hulp van N.VD. en W.A., maar al léén in nood en intusschen anderen, die werkelijk in dezen nood verkeeren, zooveel mogelijk'het verleenen van hulp onmogelijk maken. Men zal moeten toegeven, dat dit facet in het karakter van tal van volksge nooten wel héél erg leelijk is. Principe kaa men er niet in ontdekken, rest nog het zelf zuchtige bezinksel, dat een beletsel is om de volksgemeenschap te geven wat haar toekomt en zelf een trouw lid van deze volksgemeenschap te zijn. Het is de groote fout van deze eeuw, die ons met sneltrein vaart naar den ondergang heeft gevoerd. De gunstige uitzonderingen die zich ook bij deze collectg hebben voorgedaan,de velen die gaven, terwijl men van hen juist andersom verwacht had, zij vormen de» overgang, welke ongetwijfeld komen moet; omdat hét gezonde verstand eens zijn rech ten hernemen zal; dat is de troostende ge dachte bij dit alles.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1