Haarlemsche Courant Hevige artillerieactie in Tunis. Voortdurende druk in Koeban-sector. Nieuwsblad voor Noord-Holland Ook levendige strijd in het luchtruim. Vijand telkenmale afgeslagen. 288e Jaargang No. 93 Bnmu*: Hroota Houtstraat fi>\. Advert. 10124, Redactie 10609 #Oi»tg!ro 134098 Haarlemsclie ct, Haarlem Bijkantoor, Soendapleln If, Xel. 12201 Hoofdredacteur! 3. V. Baudewyns Woensdag 21 April 1943 Vêrschilnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukker!): z. B. Spaarne 12. Tel. 12713 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmulden-Oost Ultg Graf. Bedrüven Damiate, Haarlem TC 1297 thans hun definitieve verdedigingsstellin gen ingenomen, verklaarde men gister avond in militaire kringen der Duitsche hoofdstad. Sedert het verlaten van de Dzjodstellingen heeft maarschalk Rommel een bewegings oorlog gevoerd, welke er op gericht was den vijand zooveel mogelijk tot krachtsinspannin gen te dwingen. Eigenlijk begon Rommel deze tactiek reeds bij het verlaten van de stellin gen van El AÏamein. Sedert dat oogenblik hebben de Britten volgens hun eigen mede- 'deelingen 1400 pantserwagens verloren. Dit •cijfer is evenwel onjuist. Het achtste leger verloor tijdens den marsch van El Alamein naar Kairouah meer dan vierduizend pantser wagens. 'in Duitsche kringen houdt men er rekening Mede, dat de Britten en Amerikanen ieder oogenblik hun grooten aanval op de stellingen voor Bizerta en Tunis kunnen beginnen. Veel tijd hebben zij niet meer, daar einde Mei of begin Juni de heete maanden in Tunesië be ginnen en dan wordt het uitvoeren van groote operaties vrijwel onmogelijk. Het Italiaansche weermachtbericht van C'insdag luidt als volgt: 'Hevig artillerievuur aan het geheele front •In Tunis, plaatselijke aanvallen van vijan delijke afdeelingen zijn afgeslagen. Levendige bedrijvigheid der wederzijdsche luchtwapens: ons luchtwapen heeft doelen gebombardeerd in het gebied achter de vijandelijke linies tij dens acties overdag en des nachts. Dertien toestellen werden neergeschoten door Duit sche jagers. De vijandelijke aanval op La Spezia heeft acht dooden en 50 gewonden geëischt. Een toestel werd neergeschoten. In de Tyrrheenschë^Zee is een vijandelijke duikboot na een langdurige jacht in den grond geboord door een van onze eenheden, die dienst doen in den strijd tegen de duik- booten, en die onder bevel staat van onder luitenant ter zee Riccomani Renato- Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakte Dinsdag bekend Ten Ruiden van Noworossisk duren de hevige gevechten, waaraan de luchtmacht weef met sterke strijdkrachten deelnam, voort. Aan de kust van Westelijk Kaukasië werd een vijandelijke motortorpedoboot door gevechtsvliegers in den grond geboord en werden drie schepen beschadigd. Van de overige deelen van het Oostelijk front wordt slechts geringe gevechtsactie gemeld. In den tijd van 15 tot 19 April werden 178 Sovjet vliegtuigen vernietigd. .Daarvan schoten alleen Finsche jagers 22 machines neer. Elf eigen vliegtuigen gipgen in hetzelfde tijdvak ver loren. Plaatselijke aanvallen van den vijand on hoogtestellingen van het Tunesische Weste lijke front werden afgeslagen. In de andere gevechtssectoren heersehte levendige weder zijdsche actie van artillerie en verkenners. In den nécht van 19 op 20 April vlogen ach' vijandelijke bommenwerpers via Nederland naar het Noordwestelijke gebied van he' Duitsche rijk. Vier vliegtuigen werden omlaar geschoten. Een vijfde machine werd door mijnenvegers boven het Kanaal neergehaald. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt De gevechten in het Koebandistrict nemen He laatste dagen weer een grooteren omvang aan. De aanvallen der bolsjewisten in dit ge bied worden heviger, hetgeen er op wijst, da+ de waarde en bet gevaar van het bruggehoofd voor den Kaukasuê te Moskou niet onderscha' worden. Men verwacht dan ook stellig, dat de bolsjewisten alles zullen doen om te trach ten de Duitsche en Roemeensehe troepen uit de Koebanstellingen te verdrijven. Tot nu.toe zijn alle pogingen van de Sowjets evenwel zonder resultaat geweest. In hoeverre het plotselinge afbreken var de bolsjewistische winteroffensieven te wij ten is aan het invallen van de dooi en de daarmede gepaard gaande wegenlooze periode irr het wijde Russische land. -ais een vraag welke eerst bij het begin van de'nieuwe Duitsche offensieven beantwoord zal kunnen worden. Dan eerst zal men kunnen vast stellen in hoeverre de bolsjewistische krach ten gedurende het winteroffensief verbruikt zijn en over welke reserves- zij ongeveer nog beschikken kunnen. Opmerkelijk acht men het echter than; reeds, dat de bolsjewisten den oorlogstoestand voor alle spoorlijnen en spoorwegemplace menten in de Sovjet-Unie hebben afgekon digd, waardoor het geheele spoorwegpersoneel onder de krijgswetten komt te staan. Het feit, dat het spoorwegnet, voor de bolsjewis tische oorlogsvoering vitaal is, en dat het aantal sabotagedaden hand over hand toe neemt, acht men in dit verband te Berlijn veelbeteekenend. De Leider wenscht Adolf Hitler geiuk De persdienst van de N.S.B. meldt: De Leider heeft in een persoonlijk schrijven den Führer zijn gelukwenschen doen toekomen ter gelegenheid yan diens 54sten verjaardag. De DuitscluTurksche verhouding. In verband met de nieuwe Duitsch-Turk- sche handelsovereenkomst heeft de zender van Ankara o.m. verkaard, dat de onder handelingen gevoerd zijn in een vriendschap pelijke atmosfeer vol begrip. De nieuwe overeenkomst verzekert een handelsverkeer, dat de economie van beide landen ten goede komt. De Turksclïe minister van buitenlandsche zaken heeft voor dé diplomatieke vertegen woordigers van de Asmogendheden een maaltijd laten aanrichten. Hieraan namen 400 personen deel, onder wie een aantal hooggeplaatste Turksche gasten. Verjaardag Romeinsche fascisme. Het Romeinsche fascisme heeft Dinsdag in een groote betooging zijn 24sten oprich tingsdag gevierd De fascisten der Italiaan sche hoofdstad kwamen des middags bijeen. Na een toespraak van den vroegeren mi nister van opvoeding, Bottai, begaven de zwarthemden zich naar de Piazza Venezia, waar de Duce verscheidene malen op het balcon van het paleis verscheen. Keuringen voor de Waffen SS en hel Legioen. Het SS-Ersatzkommando Nlederlande deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook ge huwden), die lichamelijk zoowel als gees telijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de op leiding hun stelt, kunnen zich bij de ge noemde adressen vervoegen, teneinde ge keurd te worden. Thans bestaat ook de mogelijkheid tot opleiding en dienstvervulling in Neder land, in een speciaal wachtbataljon. Ge zinsleden dezer vrijwilligers hebben gelijke voorrechten als zij. die dienen in de Waffen-SS of het Legioen: kostwinners vergoeding, kostelooze ziekenverpleging, extra levensmiddelen enz. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen meiden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 21.4.43, 9 tot 13 uur, Amersfoort, Dienst gebouw, Leusderweg; 22.4.43, 9 tot 13 uur, Den Haag, Café „Den Hout". Bezuidenhoutscheweg. Luchtverkeer Lissabonlanger gestaakt. Om onbekende redenen is voorloopig het luchtvaartverkeer tusschen Lissabon en Tanger stop gezet. Daar de luchtlijn Ma dridSevillaTanger ook reeds sedert eenigen tijd is onderbroken, is er momen teel tusschen Spaansch-Marokko en het Iberische schiereiland geen verbinding meer doör de lucht./1'' Von Papen naar Beriijn. Van bevoegde Duitsche zijde wordt het uit Turksche bron komende bericht, dat ambassadeur Von Papeh onderweg is naar Berlijn, bevestigd. Naar men in dit verband verklaart, moet aan deze reis evenwel geen politieke beteekenis worden gehecht. Het betreft'hier een der gebruikelijke routine bezoeken. Zweedsche duikboot vermist De Zweedsche onderzeeër Ulven met 34 personen aan boord is van oefeningen in den nacht van 15 op 16 April in Zweed sche territoriale wateren niet teruggekeerd. SPAANSCH PRIESTER OVER DE GEALLIEERDE PROPAGANDA. „Plutocraten en bolsjewisten trachten de wereld door middel van een bedriegelijke propaganda er van te overtuigen, dat de geestelijkheid in Duitschland vervolgd wordt", schrijft de Spaansche priester dr. Portabales in het Madrileensche blad „Al cazar". De bondgenooten der rooden tijdens den Spaanschen burgeroorlog doen zich thans als vrienden der Katholieke Kerk voor. Een treffend staaltje van den waren toestand in Duitschland is echter het feit, «lat de door Engelsche vliegtuigen verwoeste Hedwigskerk te Berlijn provisorisch zal worden hersteld, terwijl dr. Goebbels den Katholieken de zangacademie ter beschik king heeft gesteld, totdat de kerk weer in gebruik kan worden genomen. „Als dat kerkvervolging is", vraagt dr. Portabales, „hoe noemen de geallieerden dan de bar- baarsche verwoesting van kerken, kloosters en ziekenhuizen!" DE BENOEMING VAN W§IZSAECKER De benoeming van staatssecretaris baron Weizsaeckertot Duitsch anfiiassadeur bij den H. Stoel, heeft, naar van' officieele Vati- caansche zijde wördt medegedeeld, in hef Vaticaan een goeden indruk gemaakt, waar men in het bijzonder aan de hooge politieke positie van den nieuwen ambassadeur als staatssecretaris van het ministerie van bui tenlandsche zaken aandacht schenkt. Het feit, dat Duitschland voor zijn vertegen woordiger bij het Vaticaan een persoonlijk heid van zoo groote politieke beteekenis heeft gekozen, toont, naar men in het Vati caan zegt, de beteekenis, die men van Duit sche zijde aan de betrekkingen met den H. Stoel hecht. Nederlandsche Vrijwilligers strijden in het Oosten, (O/H/D P. c) Onder leiding van den Nederlandschen Volksdienst deelen leden van den Nationalen Jeugdstorm en van de Technische Noodhulp eten uit aan de inwoners van onze stad, die tengevolge van een Britschen terreuraanva! dakloos werden. (C-N.F./Stevens Pax c) Uit Tsjoengking wordt gemeld dat in weerwil van alle krachtsinspanning de bestrijding van den hongersnood in de provincie Honan geen tastbare re sultaten heeft op geleverd. In ver schillende distrie ten die aan het ge teisterde gebied grenzen, is men ge noodzaakt geweest, ie korenschuren niet geweld te ope nen, omdat uit de tegervoorraden niet voldoende kon wor- ijen afgestaan. De bewoners vluchten nog steeds bij dui zenden naar het Noordwesten. Een kruidenier uit de Cabotstraat te Amsterdam die naar den wed strijd Feijenoord- Heerenveen geweest was bemerkte bij zijn thuiskomst dat er ongewenscht be zoek was geweest. Uit een kastje werd een bedrag van 9 000.- ontvreemd De kruidenierswa ren werden niet aangeroerd. De beroemde „Encyclopaedia Bri- tannica' is in Ame- rikaansehe handen overgegaan en zal In het vervolg bij de universiteit van Chicago aangevuld en verzorgd worden De politie te Amsterdam verzoekt te worden bekend gemaakt met de verblijfplaats van Anna Soeter, oud 38 jaar, gewoond hebbend Vandel- straat 15 huis aldaar Zij werd het laatst gezien op den N.Z. Voorburgwal, loo- pende in de richting van hét Spul, op 31 Maart j.l. GERUCHTENCENTRALE. Bs. Wanneer er in Nederland Iets ge beurt, dat de „echte" in z'n consequenties niet aangenaam is, dan kan men er van op aan, dat als reactie prompt een tëgengerucht ontstaat; dat alles goedmaken moet en ook goedmaakt. De lichtgeloovige massa lichtgeloovig althans wat en Engelsche en Amerikaansche zaken betreft vraagt niet beter en zuigt gretig de grofste leugens, ver dachtmakingen en laster in zich op. De leu gen-centrale, welke hier in actie is, werkt volgens een simpel en doorzichtbaar plan. Waren er in het eerste jaar van den oor log ergens bommen gevallen, dan wist het gerucht precies aan te geven, dat Duitsehers de misdadigers waren. Later, toen het moei lijker werd deze tactiek te handhaven, wa ren hetDuitsehers in het bezit van Engelsche machines en nóg later, toen zelfs het kleinste kind, ondanks alles wist, dat het wèl Engelsche vliegers waren, toen zorgde de centrale voor de verontschuldi gende bijkomstigheid: Engelsche vliegers hadden hun bommen wel moeten laten val len, omdat ze door de booze Duitsehers be laagd werden, of iets dergelijks. Rotterdam, Antwerpen, Haarlem, al deze steden hebben echter het bewijs geleverd, dat de zaak anders zit en zie: de geruchtencentrale ver andert nogmaals van tactiek. Het is niet langer meer noodig om de zaak heen te draaien, men meent zich nu met het ge rucht op de onbeschaamdste wijze aan de En gelsche voorbereidingen tot de komst van wanorde en bolsjewisme te kunnen aan sluiten. Maandag en Dinsdag werd in Haarlem het gerucht verspreid, dat van Engelsche zijde in de getroffen buurt briefjes waren neergegooid, voorzien van de „prettige" mededeeling: „Wij komen terugDe be doeling ligt voor de hand. Hier moet de bevolking van een stadsdeel, zoo mogelijk van qen geheele stad in kokende onrust en angst gehouden worden, want dat is de beste voedingsbodem voor het bolsjewisme- De resultaten van deze geruchtenactie waren gisteren dan ook duidelijk op straat merk baar, toen een groep van Engelsche vlieg tuigen onbereikbaar hoog aan den hemel voorbijtrok. Wie de gesprekken beluisterde kon zich echter ook overtuigen, dat, het ge rucht ook in den kwaadaardigsten vorm, zijn trouwe aanhangers vindt. Tenslotte is altijd nog het gerucht, al hield het ons volk dan ook een poosje in den ban, door de waarheid verslagen, anders ware het niet mogelijk, dat de geruchtencentrale thans reeds tot de uiterste methoden over gaat. Im dat opzicht kan men gerust zijn. Wat wij echter wenschen te. signaleeren is: de onmenschelijke, Joodsch'•gerichte, bolsje wistisch afgestemde wreedheid en dorst, om, terwijl de lijken van den v u Engelsehen moordaanslag nog boven aarde liggen,de naastbestaanden, de buurtbewo ners, ja de geheele stad den angst op het lijf te willen jagen. De mentaliteit van deze geruchtenyerspreiders heeft een beestachtig, ja een duivelsch karakter, zij zouden ons volk zonder de minste gewetensbezwaren overleveren aan het ergste wat het over komen kan. De gerucnten-centrale heeft met niemand 'van ons gipede bedoelingen. Het ongeluk van ons volk is voor een groot deel door deze centrale veroorzaakt. Laat men zich daar van toch vooral doordringen en ieder die met „het nieuwste gerucht" aankomt zetten de afstraffing geven,welke^hij verdient, door niet naar hem te luisteren. Verkoop je praatjes elders!" zij van heden af het devies. Dat is oneindig meer in het belang van volk en volksgemeenschap. Daarmede alleen wordt het vaderland gediend. De verjaardag van den Führer. De Führer heeft zijn verjaardag doorge bracht zonder eenige feestelijkheden of feli citatie ontvangsten. De aanwezige leden-van het hoofdkwartier en de leden van zijn per soonlijken staf boden den Führer hun geluk- wenschen aan. Ook dit jaar heeft Hitier niet alleen uit breede kringen van het Duitsche volk, doch ook van buitenlandsche zijde gelukwenschen in grooten getale ontvangen. Wederom heb ben talrijke staatshoofden, regeeringsleiders en staatslieden telegrafisch hun goede wen schen tot uitdrukking gebracht en vele andere leidende persoonlijkheden zonden schriftelijk of telegrafisch gelukwenschen De in Berlijn geaccrediteerde chefs der buitenlandsche missies brachten door teekenen in het felici- tatieregister in de Kanselarij van den Führer $igen gelukwenschen en die van de door hen vertegenwoordigde staatshoofden, regeeringen en volken over. De Italiaansche Koning-Keizer, Victor Emanuel, en de Duce zonden eveneens een elukwenschtelegram, dat door den Führer werd beantwoord. »J§|ë De Japansche radio heefTfcèf Duitsche volk de hartelijke gelukwenschen van het Japan sche volk doen toekomen met den verjaardag van den Führer. De radio gaf uiting aan den wensch, dat de Führer nog lang voor het Duitsche volk bewdard moge blijven. 3* DOOR STRAAT MAGELHAES. Naar uit. Washington wordt bericht, heeft de Amerikaansche regeering besloten het scheepsverkeer tusschen de Ver. Staten en Uruguay in het vervolg om de zuidpunt van Zuid-Amerika te leiden. De voornaam ste havens op deze route zullen Porto Gal- legos in Argentinië, Valparaiso in Chili en Callao in Peru zijn. Deze omweg wordt ge motiveerd met het duikbootgevaar op de normale route door den Atlantischen Oceaan

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1