Haarlemsche Courant De viering van Hitler's verjaardag in Nederland. Geallieerde aanval in Tunis begonnen. Nieuwsblad, voor Noord-Holland i9Het is den Führer gelukt, Europa in één militaire hand te krijgen en de horden uit het Oosten terug te hóuden. Redevoeringen van den Rijkscommissaris en den Leider. BERICHT Tegenstander in zware gevechten afgeslagen. „DIRECT S9fra Jaargang No. 94 flttfuiix: Qroote Houtstraat 99. •t. Advert. 10734. Redact!» 10100 Postgiro 154958 Haarlemscha Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendapleln IT. III. ISSM Hoofdredacteurs J. V. Baudewyni Donderdag 22 April 1943 Verschijnt dagelijks-, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12712 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg Graf. Bedrijven Damiate» Haarlem K 1297 In meer dan zestig vergaderingen zijn Dinsdagavond Duitsche en Nederlandsche nationaal socialisten bijeengekomen om den 54-sten verjaardag van den Führer gemeenschappelijk te vieren. In stad en land en over het geheele in lichte voor jaarsglans stralende land wapperden de Hakenkruisvlaggen en daarnaast het oranje-blanje-bleu en de kleuren van de N.S.B., welker leden aan hun verbonden heid met de Duitsche kameraden in hun trouw aan Adolf Hitler als den Leider van alle Germanen, op deze wijze uitdrukking hadden gegeven. In het middelpunt van den dag stonden de plechtigheden in Heerlen, waar de Leider en de Rijkscommissaris Seyss Inquart het woord voerden en in Amster dam, waar commissaris-generaal Schmidt en de plaatsvervangende Leider Van Geelkerken, zich tot de volksgenooten wendden. In Heerlen waren reeds lang voor het vastgestelde uur talrijke volksgenooten bijeengekomen, zoodat de voor de betooging gekozen lokaliteit lang* niet vol doende was en duizenden op straat de betooging moesten volgen. Een geestdriftig „Sieg Heil" en „Houzee" weerklonk, toen de Rijkscommissaris en de Leider de zaal betraden. Onder het spelen van den Fridericus-marsch vond de intocht der vlaggen der N.S.D.A.P. en N.S.B. plaats. Na een korte inleiding van Kreisleiter Quandt nam de Leider der N.S.B. en van het Nederlandsche volk, Mussert, het woord. Mijnheer de Rijkscommissaris, Duitsche en Nederlandsche kameraden, De verjaardag van den Führer was eens, een gebeurtenis, die alleen Adolf Hitler en zijn naaste omgeving betrof, die van 1919 tot 1933 was een feestelijke gebeurtenis in het leven van de partij in Duitschland, de N. S. D. A. P., die van 1933 tot 1939 betrof het hoofd van den Duitschen Staat, als verper soonlijking van de herrijzenis van het Duit sche volk en die sinds 1939 betreft de histori sche figuur, die maatgevend is vopr het zijn of niet zijn van Europa. Zoo zijn wij dan nu hier op Nederlandschen bodem tezamen gekomen als Nederlandsche en Duitsche nationaal-socialisten, om dezen 20sten April van het jaar 1943 te gedenken en is het mijn taak om nu de figuur Adolf Hitler te belichten, zooals hij gezien wordt van de zijde van de Nationaal-Socialistische Bewe ging der Nederlanden en van een deel van het Nederlandsche volk dat ons begrijpt. Niet alleen het Duitsche volk, maar ook het Nederlandsche volk heeft zwaar te lijden van de wereldworsteling te midden waarvan wij ons nu bevinden. Dit lijden stelt hooge eischen aan het moreel der volkeren, want de huidige generatie draagt de offers, die noodig zijn om de volgende generaties te kun nen doen leven. Weinigen zijn er, die dit ten volle beseffen. Het behoort tot onze taak om dit duidelijk te maken aan dat deel van het volk, dat verzucht: was hef nationaal-socia- lisme maar niet gekomen, dan zou er nu geen oorlog zijn en wij zouden in rust en welvaart verder geleefd hebben. Welk een kortzichtig heid! Het nationaal-socialisme is integendeel de onontbeerlijke voorwaarde voor het voort leven der Europeesche volkeren, maar kan dit doel niet bereiken zonder offers te brengen. Zoo is het. Niet het nationaal-socialisme heeft het marxisme, het communisme uitgevonden. Niet het nationaal-socialisme heeft in 1917 in Rus land het communisme tot de macht gebracht, maar de democraten hebben dit gedaan uit kortzichtigheid en domheid. Het communisme heeft altijd gestreefd naar de wereldrevolutie en in 191? is het vaste uitgangspunt daarvoor geschapen, doordat het de absolute macht kreeg in een wereldrijk met een paar hon derd millioen inwoners en vrijwel onbeperkte hoeveelheden grondstoffen en mineralen. Van 1917 af is de fabriek in werking gesteld die de Russische massa's tot de grootste en sterkste legermacht ter wereld zou maken, in staat om de communistische revolutie uit te dragen tot in de verste hoeken van de wereld. Wij zijn de jaren 1919. 1920 en volgende niét vergeten, waarin de communistische gee- sel ging over Hongarije, Duitschland en'Ita lië. Wij zijn Bela Kun, Kurt Eisma, Rosa Luxenburg enz. niet vergeten, evenmin als de Spartakisten. de bloedige opstanden in het Ruhrgebied en het feit, dat de communisten reeds aan de Nederlandsche grens stonden bij Wezel. De vroegere deelnemers aan den we reldoorlog, jonge boeren en arbeiders wareji het, die in Duitschland deze e,erste uitbar stingen konden neerslaan Dat, kon deze klei ne schare gelukken, omdat vanuit Rusland toen nog geen voldoende hulp gezonden kon worden. In Italië heeft het fascisme het com munisme den weg versperd. Moskou's aefi© in Europa. Toen de gewelddadige overrompeling van Europa was mislukt, werd het parool van Moskou: langs democratischen weg de ver overing van de macht voorbereiden, intus- schen zullen wij in Rusland hét groote wa penarsenaal maken, dat op het juiste oogen- blik het beslissende woord zal spreken. Toen begon de phase van den opbouw van de com munistische partijen in ieder land van Euro pa, quasi nationaal, in werkelijkheid allen werktuigen van de Komintern, d.w.z. van de machthebbers in het Kremlin. Alleen in Ita lië was deze weg versperd. Overal elders stond hij open. In ieder land van Europa werd onder Moskou's leiding de weerloosheid ge predikt (het gebroken geweertje) en de com munistische invloed geleidelijk maar zeker versterkt. In Duitschland was tenslotte het aantal communistische, zetels in den Rijksdag gestegen tot. over de honderd. In Nederland was de invloed officieel kleiner, maar in wer kelijkheid was het al zoover, dat de aanvoer der van de communisten met zijn jubileum gelukgewenscht. werd door de hoogste demo cratische partij-functionarissen en overheids personen. Eén ding moet ik hier ter eere zeg gen van de Nederlandsche democratische overheidzij heeft ieder diplomatiek contact met Moskou afgewezen. Nederland behoorde tot een van de zeer weinige landen, die zich niet lieten vertegenwoordigen in Moskou. Dat langs dezen democratischen parlementairen weg Duitschland en daarmede gehéél Midden- en West-Europa door het bolsjewisme ver overd zou zijn, als het nationaal-socialisme daar geen stokje voor gestoken had, daaraan kan toch nu geen redelijk mensch meer twij felen. Van 1919 tot 1933, 14 jaren lang, heeft Adolf Hitler met zijn getrouwen gezwoegd en geofferd om het zoover te brengen, dat een groot deel van het Duitsche volk besef had gekregen van de joodsch-bolsjewistisch-kapi- talistische dreiging, dat dit begrijpende en strijdenda gedeelte zich had geschaard om de hakenkruisvlag en dat de staatsmacht in Ja nuari 1933 door het nationaal-socialisme werd overgenomen. Daarmede werd het communis me in Duitschland de nek gebroken. Had toenmaals Rusland gegrensd aan Duitschland, dan zouden de Russische communistische le gers dien nacht van dfen 30sten Januari 1933 zonder twijfel Duitschland zijn binnengerukt, óm met hun aanhangers in Duitschland de macht in handen te nemen. Op 30 Januari 1933 heeft Adolf Hitler voor de eerste mtial Europa gered van bolsjewisti sche overheersching door de aanvaarding van de macht in Duitschland (Vervolg op pag. 3) Op Goeden Vrijdag en Tweeden Paasch- dag zal ons blad niet verschijnen. Onze bureaux zullen op die dagen geslo ten zijn. Het Italiaansche weermachtbericht luidt: De vijand is tot den aanval overge- gaan in den Zuidelijken sector van het front in Tunis, na een artillerievoor bereiding van uitzonderlijke hevigheid. De heftige schok werd doeltreffend op gevangen door de Italiaansche en Duit sche troepen,die na tot den®tegenaan- val te zijn overgegaan, op verscheidene punten ér in slaagden de voorateelenxUe in den aanvang door den tegenstander waren behaald te neutraliseeren. De slag gaat verbeten en op korten afstand voort met ruime deelneming van de wederzijdsche luchtwapens. Tijdens verscheidene luchtgevechten heb ben Duitsche jagers 8 toestellen neerge schoten Dinsdag is een schitterend resultaat be haald door Italiaansche jagers boven het Kanaal van Sicilië, waar formaties van het eerste luchtregiment onder bevel van ma joor Luigi di Barnardo de Citta della Pieve en van kapitein Clizio Nici de Terranova Pausania, hoewel zij numeriek in de min derheid waren, den' strijd aanbonden met 60 Spitfires en er in slaagden 17 neer te schieten. Twee andere toestellen werdén door onze jagers vernield; 1 aan de kusten van Tunis en 1 buiten de Strofaden (Grie kenland). In den nacht van 19 op 20 April zijn onze bommenwerpers overgegaan tot een doel- treffenden aanval op de depóts en raffina derijen van Haifa. Vijandelijke vliegtuigen hebben bommen en mitrailleurvuur gericht op eenige plaatsjes in Zuid-Italië en op Sicilië, waar eenige slachtoffers vielen en lichte schade werd aangericht. Een Ameri-* kaansch vliegtuig werd neergeschoten door het afweergeschut te Porto Empedocle. Van de operaties der laatste twee dagen zijn 3 onzer vliegtuigen niet teruggekeerd. Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakt bekend: Ook Dinsdag is het ten Zuiden van No- worossisk tot harde gevechten gekonien. Het luchtwapen schoot hier 91 Sovjetvliegtuigen neer tegenover 2 eigen toestellen die ver loren gingen. Lichte Duitsche zeestrijdkrachten hebben bij de bestrijding van de bolsjewistische ra vitailleering drie met- munitie geladen pra men in den grond geboord. Aan de rest van het Oostelijk front ver liep de dag rustig. In den nacht van 19 op 20 April zijn sterke Britsche strijdkrachten na een hevige artillerievoorbereiding van verscheidene uren overgegaan tot den aanval op de Duitsch-Italiaansche stellingen aan het Zui delijke front in Tunis. De vijand werd in zware gevechten die op het oogenblik nog voortduren, bloedig afgeslagen. Plaatselijke inbreuken konden door tegenaanvallen weer opgeheven worden. Vij andelijke bombardementsvliegtuigen hebben Dinsdagnacht Tilsit aangevallen en schade aan gebouwen veroorzaakt. De be volking leed verliezen. Terreuraanvallen van Britsche bommen werpers waren gericht op Stettin en Rostok. Bommen die insloegen in woonwijken en ziekenhuizen, veroorzaakten verliezen onder de bevolking en deels aanzienlijke schade aan gebouwen. Nachtjagers en afweergeschut van het luchtwapen hebben, voorzoover tot dusverre kon worden vastgesteld 30 der aanvallende vijandelijke bommenwerpers neergeschoten. Nog één toestel werd aan de kust van het Kanaal ten val gebracht. Over het verloop van het Maandagavond door generaal Montgomery in Tunis geopen de offensief tegen de stellingen der As- mogendheden meldt de Britsche pers nog weinig bijzonderheden. Algemeen spreken de bladen van het „begin eener nieuwe phase" en zij knoopen aan de nieuwe offen sieve onderneming hooge verwachtingen. De correspond'enten wijzen er - overigen op, dat de Duitsche en Italiaansche verste kingen zeer deskundig zijn gebouwd, waar bij men de voordellen, die het bergachtige terrein oplevert, heeft uitgebuit. Rommel beschikt over zeer sterke linies van hoog gelegen stellingen. Hij heeft vele kanonnen en overal zijn zware machinegeweren en mortieren ingebouwd. zei een der deelnemers aan het weer- sportkamp, toen hem gevraagd werd, of hij nog eens terug wilde. Op uitnoodi- ging van de Duitsche jeugd zijn hon derdtwintig Nederlandsche stormers met jongens uit Noorwegen, Denemarken, Vlaanderen en Wallonië een maand bij een geweest in een der mooiste gedeel ten van Duitschland. Half Mei zal wederom een groot aan tal Nederlandsche jongens naar een weersportkamp vertrekken. Iedere Ne derlandsche jongen van zestien tot achttien jaar kan zich hiervoor aanmel den. Volgens verordening van den Rijkscommissaris moeten werkgevers voor deze kampen, welke ten doel heb ben de kameraadschap tusschen de jeugd uit de germaansche landen te ver stevigen, vrij geven met behoud van loon, terwijl het verblijf in het weer sportkamp niet als vacantie mag wor den aangerekend. Meld je dus aan voor het volgende weersportkamp, dit kan geschieden aan een van de volgende adressen, schrif telijk of mondeling: Noordholland: Spaarne 94, Haarlem; Zuidholland: Een- drachtsweg 35, Rotterdam. Nederlandsche Vrijwilligers strijden in het Oosten. (SS PK Augustin 0/H P. c VRIJSTELLING DUITSCHLAND. Gelijk bekend, zul len zij, die werk zaam zijn in den landbouw en in ver schillende landelijke ambachten, een be wijs van vrijstelling voor uitzending naar Duitschland kunnen ontvangen. Deze bewijzen wor den afgegeven door de plaatselijke bu reauhouders. doch de Landstand krijgt het recht en heeft de plicht bedoelde vrijstellingsbewijzen te controleeren De Landstand is hier door verantwoorde lijk in een taak in geschakeld die voor de oorlogseconomie, vooral voor het sa menhouden van den Nederlandschen landbouw, van be slissende beteekenis is. JOODSCHE INVLOEDEN. Bs. -De verwijdering der Joden uit Ne derland heeft ons volk bevrijd van een fatalen invloed, die juist in oorlogstijd dubbel gevaarlijk moet voorden geacht. Wij zouden echter niet gaarne willen beweren, dat daarmede dan ook alle beïnvloeding met Joodsch karakter een einde genomen heeft, want het is, helaas, een feit dat er zeer vele ariërs zijn, die net denken, spre ken en handelen als Joden. Dat het zoo ver zou komen in een land waar de Jood overal de eerste viool speelde, is niet zoo heel vreemd, het mag ons slechts verbazen dat het terrein waarop zij hun werkzaamheid nog kunnen uitoefenen zoo groot is. De zwarte handel kent voorbeelden genoeg, in kringen van prijsopdrijvers en profiteurs wemelt het er van. De invloed der Joden op ons volk was veelzijdig, men kan nau welijks een kant van het leven noemen waar zij niet werkzaam zijn gewees't aan de vervorming van het volksche Germaan sche beeld van ons volk en het was er zoo ver mee gevorderd, dat de meesten het on derscheid zelfs niet meer aanvoelden. Kun nen wij de Duitsche Overheid derhalve voor haar maatregelen dankbaar zijn, van den anderen kant staat wel vast, dar er nog wel iets aan ontbreekt en dat de be ïnvloeding door Joden, zij het niet meer door rechtstreeks contact, nog dag aan dag door gaat. Het is juist een terrein waarop de Joden het gevaarlijkst zijn, dat nog geheel vrij en open vóór hen ligt en het zijn onze arische joden die alles doen wat mogelijk is om dezen strijd voor htm geestverwanten te winnen. Wij bedoelen: het gebied der litteratuur. De Joden kun nen nog," alsof er niets gebeurd was, via onzen boekhandel en wel meer in het bij zonder via den tweede handsch boekhan del een even uitgebreid terrein bereiken als vóór den oorlog en wat meer zegt is, dat zij nu speciaal gepousseerd worden. Wie de étalages van deze zaken bekijkt, vindt er op het mooiste plaatsje altijd een paar boe ken van Joden aangeprijsd. Het genre is uitgebreid, de Jood schrijft over alles en nog wat. Overal probeert hij den geest van ons volk naar eigen inzichten te verkrom men. Dat hier sprake is van een bewust naar voren brengen van dit Joodsche pro pagandamateriaal blijkt aan ieder, die slechts even kijkt en vergelijkt. Het gaat trouwens zoover, dat niet alleen tweede handsch Boekenwinkels, maar zelfs ook tweedehandsch meubelhandels op een der gelijke manier werkzaam zijn. Wanneer zij hun doel bereiken, dan snijdt het mes van twee kanten. In het eene geval wordt er goed verdiend, want de mesjogge „echte" betaalt grif een veel te hoog bedrag voor Joodsche boeken en aan den anderen kant ook is weer een propagandise!: tgnrk van beteekeni-s doorgezet. Het wordt dan ook hoog tijd, dat men ee- einde stelt aan deze geschiedenis. Mét de Joden behoort ook hun geestelijke invloed op ons volk te verdwijnen. Maatregelen zijn stellig noodzakelijk om aan dezen han del een, einde te stellen. Wie op dergelijke wijze Joodsche litteratuur aan den man poogt te brengen, doet immers niet anders dan de van Overheidswege getroffen maat regelen saboteeren. En op sabotage kan een zóó voorbeeldige straf geplaatstworden, dat deze Arische joden de moed vergaat hun bedrijf voort te zetten.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1