Haarlemsche Courant Duitsche tegenaanvallen in Zuid en West Tunis. Weer 16 schepen naar den bodem der zee. Nieuwsblad, voor Noord-Holland Zware vijandelijke verliezen. Het oordeel eener Amerikaansche m Regeeringscommissie Denkt om ons nationaal bezit». 288e Jaargang No. 95 Jhweaux: Groots Houtstraat M. Tel Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsclie Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendapleln 37. Tel. 12230 Hoofdredacteur! X. V. Baudewynj Zaterdag 24 April 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij! Z. B. Spaarne 12. Tel. 1276 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmulden-Oost Uitg Graf. Bedrijven Damlate, Haarlem K 1207 Aan het Zuidelijke front in Tunesië woedt de slag met onverminderde heftigheid voort. Hoewel de Britten met een groote over macht aanvallen, zijn. zij er tot nu toe nog niet in geslaagd belangrijke strategische po sities te veroveren of-den Spilmogendheden zware slagen toe te brengen. Op de enkele punten waar de Geallieerden erin geslaagd waren tijdelijk in de Duitsche en Italiaan- sche stellingen binnen te dringen, werden tegenaanvallen ondernomen, waarbij de troepen van Montgomery weer teruggedre ven werden. Het Geallieerde commando moet zijn pantsersoldaten veelvuldig als infanteristen gebruiken, tengevolge van de zware verlie zen aan pantserwagens en vooral doordat de eerste Amerikaansche pantserdivisie uit- eengeslagen is. Tot dusverre hebben de Geallieerden in Noord-Afrika 4500 pantserwagens verloren, waarvan 2734 in de -periode van 25 Septem ber 1942 tot 18 April 1-943. Stockholms Tidningen meldt nog, dat de Britsche verliezen zwaar zijn. In een voort- durenden stroom rijden de ambulances tus- schen de vooruitgeschoven verbandplaatsen en de veldhospitalen achter de linies heen en weer. Vooral de mijnen hebben zeer zware verliezen veroorzaakt. Il'et Duitsche weermachtbericht van Don derdag luidde als volgt: Aan het Oostelijk front had de dag bij plaatselijke gevechtsactie over het algemeen een kalm verloop. De bolsjewisten verloren Woensdag 77 vliegtuigen, waarvan 20 in luchtgevechten met Finsche jagers. Twee Duitsche vliegtuigen worden vermist. Bij een nieuwen aanval van lichte Duitsche Vlootstrijdkrachten op den bolsjewistischen aanvoer langs de Kaukasische kust, zijn drie vijandelijke ravitailleeringsvaartuigen in den grond geboord. T<i den Westelijken sector van het front in Tunis werden bij een eigen aanvalsopera- tie de gestelde doelen bereikt. De vijand leed zware verliezen. Buit- en gevangenencijfers staan nog niet vast. Aan het Zuidelijke front strandden ook Woensdag vijandelijke aanvallen, die door een allerhevigst artillerievuur gesteund werden, op den onwrikbaren tegenstand van Duitsche en Italiaansche troepen. Op ver schillende plaatsen van .het front hadden eigen tegenaanvallen succes. De luchtmacht deed gedurende den nacht geslaagde aanvallen op ligplaatsen voor schepen in Algerijnsche havens en plaatste bij een aanval op een vijandelijk convooi zware treffers op een vrij groot vrachtschip. Aan de Kanaalkust hebben Duitsche ja gers zonder eigen verliezen 8 Britsche vlieg tuigen, waaronder 6 bommenwerpers, neer geschoten. Een formatie zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen heeft Woensdagnacht haven en stad van Aberdeen van geringe hoogte met brisant- en brandbommen be stookt. Bij den in twee golven ondernomen aanval werd door bomtreffers aanzienlijke schade veroorzaakt in de voor den oorlog belangrijke installaties van deze gewichtige aanvoerhaven. Alle vliegtuigen keerden op hun bases terug Uit later binnengekomen berichten van afdeelingen der Duitsche marine blijkt, dat het aantal bommenwerpers, door den vijand verloren bij zijn aan val op Stettin en Rostok in den nacht van 20 op 21 April, is gestegen tot 39. Het Duitsche weermachtbericht van Vrij dag luidt: Aan het geheele Oostelijk front vonden Donderdag geen gevechtshandelingen van beteekenis plaats. De luchtmacht heeft Donderdagnacht een zwaren aanval gedaan op de marinebasis Poti aan de kust der Zwarte Zee. Aan het Westelijk front in Tunis zijn hevige plaatselijke gevechten gaande. Bij den op 22 April gemelden geslaagden aanval zijn verscheidene honderden ge vangenen gemaakt en 5 batterijen en 50 auto's buitgemaakt of vernield. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen ver strooiden bij verrassende aanvallen in scheervlucht gereedstaande pantserstrijd krachten en autocolonnes van den vijand. De met veel sterkere strijdkrachten onder nomen aanvallen op de Duitsch-Italiaan- sche stellingen aan het front in Zuid-Tunis mislukten ook Donderdag met zware ver liezen voor den vijand. Sovjetvliegtuigen hebben Donderdagnacht zonder systeem brisantbommen op Oostprui- sisch gebied laten vallen. Twee der aanval lende bommenwerpers werden neergescho ten. Het opperbevel der Duitsche weermacht deelde gistermiddag in een extra-bericht het volgende mede: De vijandelijke koopvaardijscheepsruimte heeft in de Middellandsche Zee en op .den Atlantischen Oceaan opnieuw zware ver liezen geleden. In gevechten tegen krachtig beschermde convooien Rebben Duitsche duikbooten wederom 16 koopvaardijschepen met een gezamenlijken inhoud van 121.500 ton, waaronder verscheidene volgeladen troepentransportschepen, alsmede twee tor pedojagers en een duikboot in den grond geboord. Twee andere schepen werden door torpedo's getroffen. Omtrent dit extrabericht verneemt het D.N.B. nog: Het gelukte o.m. in het Noor delijke deel van den Atlantischen Oceaan o.a. een groot zwaar beladen schip' in- den grond te boren, dat uit Canada kwam en hout aan boord had voor de Engelsche mijnindustrie. Dagen na de vernietiging was de. zee nog mijlen in den omtrek met hout bedekt, dat afkomstig was van -de groote deklading. Voorts werden drie groote mu nitieschepen door de torpedo's getroffen, waarbij Werd waargenomen, hoe de leden der bemanning door de kracht der ontplof fing honderden meters omhoog geslingerd wei-den. ~>e Amerikaansche commissie-Truman, die door den Senaat belast is met het be- studeeren van de problemen der oorlogs productie, heeft medegedeeld, dat het vorige jaar ongeveer 12 millioen ton Geal lieerde scheepsruimte tot zinken is gebracht, hetgeen meer is dan de nieuwe aanbouw in .Engeland en de Vereenigde Staten tezamen in dat jaar. Het D.N.B. wijst er op, dat de mededee- ling van de commissie-Truman nauwkeurig overeenkomt met de van Duitsche zijde ge publiceerde berekening, dat door Duitsche vloot- en luchtstrijdkrachten 9.004.000 ton, door Italiaansche 840.000 ton en door Japan- sche 2.200.000 ton, in totaal dus 12.044.000 ton, tot zinken is gebracht. ,Wat willen de weersportkampen.' „De weersportkampen voor de Ger- maansche jeugd, waarin jongens uit zes germaansche landen elkaar ontmoeten, hebben in de eerste plaats ten doel, het saamhoorigheidsgevoel tusschen deze jongens te versterken. Door lichaams oefeningen en weersport zullen de jon gens in deze vier weken hun lichamen harden. Zij zullen in dezen tijd sterker en ge zonder worden. Daarnaast willen wij den jongens iets van het strijdende en arbeidende Duitschland laten zien. Door filmvoorstellingen, excursies, enz. zullen wij dit kamp tot een onvergetelijke ge beurtenis laten worden." Deze woorden zijn van den leider van een der weersportkampen, die elke maand in Duitschland worden gehouden. Iedere jongen van zestien tot achttien jaar kan zich aanmelden; kosten zijn aan de deelneming niet verbonden, ter wijl volgens verordening van den rijks commissaris door de werkgevers het loon moet worden doorbetaald en het verblijf in het weersportkamp niet als vacantie mag worden aangerekend. Meld je aan bij een van de volgende adres: Noordholland: Spaarne 94, Haar lem; Zuidholland: Eendrachtsweg 35, Rotterdam. De Fiihrer dankt De Fiihrer deelt mede: „Ter gelegenheid van mijn verjaardag heb ik uit alle gouwen van het Duitsche Rijk en uit het buitenland zoo talrijke ge- lukwenschen ontvangen, dat ik deze niet afzonderlijk kan beantwoorden. Ik betuig daarom langs dezen weg allen, die aan mij hebben gedacht, mijn oprechten dank." (w.g.) Adolf Hitler. Maarschalk Péfain 87 jaar. Maarschalk Pétain viert heden zijn 87en verjaardag. Er staan geen bijzondere fees telijkheden op het program. De maarschalk brengt den dag in intiemen kring d^or.- Het Am. gezantschap te Helsinki. Verscheidene ambtenaren van het Ameri kaansche gezantschap te Hesinki zijn met hun gezinnen naar Stockholm vertrokken. De leider van het gezantschap, Robert McClintock blijft met eenige ambtenaren te Helsinki om de zaken van de legatie te behartigen. De Rijkscomissaris, Rijksminister dr. Seyss-Inquart en de Leider van de Nationaal Socialistische Beweging der Nederlanden, ir. A. Mussert (v. r. n. 1.) op de groote bijeenkomst der N.S.D.A.P. en N.S.B., welke te Heerlen ter gelegenheid van den 54sten verjaar dag van den Fiihrer plaats vond. (SS Bildberichter Fritz/Stapf Pax c) Nederlandsche Vrijwilligers strijden in het Oosten. (SS PiK Zsohackel O/TL P. t) REEDS f 800.000.— VOOR ROTTERDAM. De landelijke lei der van den Ned. Volksdienst, de heer W. F. van Vloten, heeft Don derdagavond een radiotoespraak ge houden, waarin hij o. a. mededeelde, dat tot dusverre voor de getroffe nen bij het bom bardement van Rotterdam in de collectebussen is aangetroffen een bedrag van ruim 800.000 gulden. Hierin zijn niet medegeteld de gif ten, die afzonder lijk op de giro- of bankrekeningen van de verschil lende kantoren van den N. V. D. ge stort zijn. Met eenig recht mag er dan ook op ver-' trouwd worden, dat de totale opbrengst in contant geld niet ver van het millioen af zal zijn. Het laat zich ech ter aanzien, dat de geldopbrengst nog overtroffen zal worden door de resultaten der goe dereninzamelingen. Reeds zijn eenige honderden wagon ladingen bij het hoofdkantoor ge meld. Van alles heeft de offerzin van ons volk op geleverd. Nieuwe onderkleeding, bed den, dekens en lakens, nieuw en zeer bruikbaar schoeisel, ledikan ten, complete ameu blemênten, ser viesgoed, haarden en kachels, colbert- costuums, dames japonnen, baby- uitzetten, enz. De inzamelingen en collecten zijn een groot succes ge worden. MET PASCHEN OPTIMIST. Bs. Met Paschen is de tijd meer dan ooit geschikt om eens te denken aan de toekomst van land en volk. Wij geven het u grif ge wonnen wanneer u beweert, dat het beeld van de tegenwoordige situatie, waarin moed wil en kwaadwilligheid om den voorrang strijden, niet bemoedigend ismaar eens tpch zal er een oogenblik komen, waarop de oorlog beëindigd wordt en de realiteit zich aan ons opdringt. Dan zal het niet zoozeer de vraag zijn: hoeveel saboteurs van profes sie blijven den strijd tégen volk en vaderland voortzetten, dan wel: hoeveel goedwillenden zijn er onder -ons, die de gevaarlijke situatie goed inzien en daarom in volle overgave on middellijk hoofd en schouders onder hét werk van den wederopbouw "zetten, zonder dat het noodzakelijk blijkt zich eerst zoover in te ^verken, dat men in alle opzichten met Natio naal Socialisten „mee kan". Waar een wil is is ook een weg en de taak van hen, die straks ons land door de moeilijkheden hebben te voeren wordt meer verzacht door dergelijke goedwillenden, dan door hen, die in verkeerd begrepen liefde voor het vaderland dingen doen, die anderen voor hen hebben uitgedacht en waarvan zij de strekking zeker niet begrij pen. O, men stelle zich gerust! Met de sabo teurs komen wij wel klaar, de middelen daar toe zijn vele en bovendien staat de zaak er in vredestijd zoo geheel anders voor. De wel- willenden, de medewerkers waarvan wij het moeten hebben, vindt men in alle kringen van onze maatschappij. Op dit oogenblik is het nog te veel gevraagd-dat zij zich reeds aan de zaak van het nieuwe Nederland zouden geven. Daartoe zijn offers vereischt, welke alléén hij vermag te brengen, die bewogen wordt door den aandrift van den Nationaal-Socialist en bovendien staan nog zooveel in schijn onoverkomelijke dingen in den weg, dat men zich, hoezeer zij reeds begrip van den komenden tijd hebben, nog maar nauwelijks voorstellen kan, dat uit deze kringen overgangen naar de N. S. B. volgen. En toch! Wij waren, nu wij den laatsten tijd den geest in ons volk ook eens van die zijde konden bekijken, nooit meer dan thans over tuigd, dat de geneigdheid tot samenwerken sluimerend is en slechts wacht op den grooten schok, die haar wakker maken moet. Als de vele duizenden, welke wij hier op "het oog hebben, straks voor de definitieve keuze wor den gesteld, zullen zij stellig de voorkeur ge ven aan orde boven chaos en samenhoorig- heid in de'volksgemeenschap boven een kin derachtig pruilen daarbuiten. Het spijt ons natuurlijk zeer, dat deze,gang van zaken niet anders is. Wanneer zij toch, op wier medewerking land en volk zijn aange wezen, er van konden doordrongen worden, dat hun medewerking thans van zooveel groo- ter waarde is, dan ware nog oneindig meer gewbnnen. De toekomst blijft voor ons op deze beide Paaschdagen haar bijzondere aantrekkings kracht uitoefenen. Wij zijn overtuigd, dat het wederzijdsch begrijpen reeds veel verder ge vorderd is dan velen denken en dat de toe nadering slechts belemmerd wordt door aller lei onvaderlandslievende onderduimsche ac ties. De partijen die thans nog afzijdig hesteo. te staan zullen echter, op hetzelfde oogenblik waarop handelen geboden is, begrijpen wat er van hen wordt verwacht. Met deze overtuiging kan men met Paschen rustig optimist zijn! Indien ge er met de feestdagen op uit trekt, naar bpseh of hei, weest dan voor zichtig en werp geen brandende lucifers, sigaretten of sigaren weg. Reeds 100 H.A. is dit jaar weer asm onachtzaamheid ten offer gevallen. Weest zuinig 'op ons natio naal bezit Kabinetswijziging in. Kroatië. De poglafnik van Kroatië heeft dr. Budak tot dusver gevolmachtigd minister en ge zant van den onafhankelijken staat f oatië te Berlijn, benoemd tot minister van bunen- iandsche zaken en dr. Lorkowitsj, tot dus ver minister van buitenlandsche zaken, van zijn functie ontheven en hem den rang ver leend van gevolmachtigd minister. Vichy en Stockholm. De nieuwe vertegenwoordiger 'ian Vichy. gezantschapsraad Conti, is door hé sche ministerie van buitenlandsche erkend- als nieuwen Franschen zaakgelas tigde te Stockholm. Weer een kilo aardappelen exiu Evenals gedurende de week vóór Paschen zal van Maandag 26 April tot en met Zater dag 1 Mei a.s. een bijzonder rantsoen aardap pelen beschikbaar worden gesteld. Bon Alge meen 555 geeft gedurende dat tijdvak recht op het koopen van één kilogram aardappelen. VOORTAAN EEN RANTSOEN ROOKWAREN PER WEEK Zooals uit de bonnenlijst van deze week blijkt, en zooals men uit de samenstelling \jpn de nieuwe tabakskaart al wel begrepen zal hebben, zal voortaah voor hen, die een tabaks- kaart bezitten, als regel slechts één rantsoen tabak (20 sigaretten, 10 cigarillos, 5 sigaren -of- 25 gram tabak) per week beschikbaar wordea gesteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1