Haarlemsche Courant Vergeefsche aanvallen op Rommel's strijdkrachten. Stalin's breuk met Sikorski. Nieuwsblad voor Noord-Holland Verbitterde tegenstand. Londen en Washington niet van te voren verwittigd. Officieel DuitscH commentaar. 288c Jaargang No. 97 Buire&uxt Groot® Houtstraat SPol, Advert. 10781, Redactie 10608 Rpstglro 134058 Haarlomsche Ct, Haarlem 'Ujk.nitoor, Soendapletn 37, Iel, 18238 Hoofdredacteurs J. V. Baudewyno Woensdag 28 April 1943 VerschUnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukker^: Z. B. Spaarne 12. Tel. i 12713 Kantoor IJraulden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 Amerikanen uit eerste linie teruggenomen. Zware geallieerde verliezen aan manschappen en tanks. Het Duitsche luchtwapen grijpt in. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: Nadat de gevechten aan het Westelijke front in Tunesië op Goeden Vrijdag en Zaterdag hun hoogtepunt hadden be reikt, is gedurende de Paaschdagen een aanmerkelijke verzwakking in de vijan delijke aarivalskracht te bespeuren ge weest. Daarmede is evenwel niet gezegd, dat de vierde phaze ten einde is. Dit is pas dan het geval, wanneer de Engelsche en Ameri- kaansche aanvallen gedurende geruimen tijd onderbroken moeten worden wegens de groote verliezen, of wanneer de vijand er inderdaad in slaagt zijn doel te bereiken en naar Bizerta of Tunis door te breken, even tueel zelfs het geheele bruggehooid der Spilmogendheden op te rollen Vooralsnog is hiervan echter geen sprake. Zelfs in de Britsche berichtgeving spreekt men van de buitengewone dapperheid en 't uithoudings vermogen van de Duitsche en Italiaansche soldaten. Opmerkelijk acht men het te Berlijn, dat aan het Westelijke front in Tunesië alle Amerikaansche troepencontingenten uit de eerste linies zijn teruggetrokken en ver vangen door Britsche eenheden. Men wijst erop, dat de Amerikaansche soldaten aan alle fronten, waar zij tot nu toe verschenen zijn, gefaald hebben en door de Britten ondersteund moesten worden, De pauze, die thans aan de meeste sectoren in Tunesië is ingetreden, wordt te Berlijn als een stilte voor een nieuwen storm beschouwd. De spreker van het opperbevel verklaarde: „Wij verwachten binnenkort een nieuwen groo- ten aanval van de Britten en wel van het eerste en van het achtste leger De rol van de Amerikanen is uitgespeeld. Zij nemen niet meer aan de gevechten deel." Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakt bekend: Van het Oostelijk front wordt wederzijd- sche bedrijvigheid van verkenners en stoot troepen gemeld. Ook de tweede faze van den grooten Britsch-Amerikaanschen aanval op het Tunesische front is mislukt door den wil tot afweer van de Duitsch-Italiaansche troepen. Maandag overdag ondernam de vijand slechts nu en dan hevige aan vallen en opmarsehen. Zij werden ten deele in tegenaanvallen afgeslagen. In den tijd van 20 tot 26 April werden 193 vijandelijke pantserwagens door formaties van het leger en de luchtmacht vernietigd of defect geschoten. De bloedige verliezen van den vijand zijn ernstig. Bij de zware afweergevechten hebben zich de Italiaansche divisies „Pistoia" en „Tries te" bijzonder onderscheiden. In trouwe wa penbroederschap met de daar opgestelde Duitsche formaties sloegen zij talrijke met groote overmacht ondernomen vijandelijke aanvallen af. Britsche bommenwerpers vielen Maan dagnacht eenige plaatsen in West-Duitsch- land aan, waaronder de steden Duisburg, Oberhausen en Mülheim. Woonwijken, zie kenhuizen en andere openbare gebouwen werden getroffen. De bevolking leed ver liezen; 16 der vijandelijke vliegtuigen wer den neergeschoten. Volgens latere berichten zijn tijdens den Britsehen bomaanval op West-Duitsch ge bied in totaal 17 vijandelijke bommenwer pers neergeschoten. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: De vijand heeft zijn offensief in den Wes telijken sector van het front in Tunis met vrij sterke strijdkrachten van infanterie en tanks voortgezet. Al zijn aanvallen strand den onder zware verliezen aan manschap- pen en tanks op den verbitterden tegenstand der Italiaansche en Duitsche troepen, die op verscheidene plaatsen tot den tegenaanval overgingen. Het luchtwapen der Spilmogendheden greep herhaaldelijk in ter ondersteuning van de eenheden op den grond, door con centraties auto's en tanks te bombardeeren, waarbij talrijke tanks vernietigd én be schadigd werden. Maandagmiddag hebben viermotorige Lïbe- ratorvliegtuigen de stad Grosseto gebom bardeerd en met mitrailleurvuur bestookt. Aan burgergebouwen, o.m. het Roode Kruis- hospitaal en de kinderbewaarplaats werd aanzienlijke schade veroorzaakt.Twee vlieg tuigen werden door de afweer op den grond vernield. Meermotorige vijandelijke vlieg tuigen hebben San Antioco (Cagliari), Augusta, Bari en Trani aangevallen. De afweer op den grond bracht drie bommen werpers ten val: een in San Antioco, een in Augusta en de derde boven de woonwijk van Bari. In aanvulling op het Duitsche weermacht- bericht verneemt het D.N.B. nog de volgen de bijzonderheden: Kenmerkend voor den strijd in Tunesië zijn drie factoren: 1. De vijand is als gevolg van het terrein genoodzaakt zijn tanks in de smalle rots dalen, die tevens de wegen vormen, in den strijd te werpen. Door deze concentratie worden de zware verliezen verklaard, die de Duitsch-Italiaansche pantserafweer den vijandelijken tanks kon toebrengen. 2. Het aandeel, dat de vliegende Duitsche artillerie en de jagers bij de vernietiging van vijandelijke tanks hebben, wordt steeds grooter. De tanks hinderen elkaar op de smalle wegen en zijn tot een moeizamen op marsch veroordeeld. De derde factor, die aan den strijd een bijzonder kenmerk verleent, is de wil van iederen soldaat afzonderlijk om zijn plaats tot het uiterste te verdedigen. Dit blijkt wel uit de hardnekkigheid waarmede in de thans afgeloopen phase van den Britsch-Ameri kaanschen aanval om eiken meter rots bodem in gevechten van man tegen man gestreden is. Op de onwrikbare afweer van de Duitsch-Italiaansche verdedigers moest ook nu weer de overmacht van den vijand opnieuw te pletter loopen. Tijdens de zevendaagsche worsteling aan het Zuidelijke en Westelijke front van het Tunesische bruggehoofd leden de Engelschen en Amerikanen uitermate zware verliezen, zooals reeds blijkt uit het aantal stukgescho ten tanks, dat 193 beloopt. Wanneer men in aanmerking neemt, dat een volledig uitge ruste vijandelijke pantserdivisie over onge veer 150 tanks beschikt, en dat na de zware gevechten het aantal voor den strijd ge schikte tanks tot ongeveer 60 tot 70 per divisie is gedaald, dan impliceert de ver nieling van 193 tanks, dat ongeveer drie vijandelijke pantserdivisies haar tanks ver loren hebben. KORT NIEUWS. Te Eindhoven had de veertienjarige J. van D., voor drie stuivers van een medescho lier een projectiel gekocht. Thuis demonteerde hij het gevaarlijke speelgoed met het gevolg, dat het ontplofte. Re jongen werd ernstig ge wond en moest naar een ziekenhuis vervoerd worden, waar zijn hand geamputeerd werd. De Helmondsche politie heeft 15 personen aangehouden, die uit de N.V. van Vlissingen en Co's katoenfabrieken ongeveer 3000 meter kunstzijdestoffen gestolen hadden. Op eersten Paaschdag is op de rivier de Noord bij Dordrecht, een zeilboot omgeslagen. Van de drie inzittenden wisten twee zich te redden. De 26-jarige J. Dooren uit Dordrecht is echter verdronken. Bij het maken van een groepsfoto tijdens een bijeenkomst in een hotel in Hengelo ge raakte een vonkje in een flesch vol magnesium poeder. Een hevige ontploffing, gepaard met een groote steekvlam, ontstond. Zes personen werden gewond, waarvan drie ernstig. Terug van den grootsten convooislag. De zege-vanen aan den periscoop: een tank boot van 12.000 brt. en een Engelsche torpedojager. Links de commandant. (PK Beilstein PBZ/R P. c) Het Noordhollandsch Tooneel geeft onder regie van Jan C. de Vos in den Stads schouwburg te Haarlem op 8 Mei a.s. de première van Shakespeare's „Twee edel lieden van Verona". Een der scènes. (C.N.F./A. Peperkamp Pax c) United Press meldt uit Londen, dat de Sowjet-regeering het besluit om de betrek kingen met de Poolsche emigranten te verbre ken, genomen heeft zonder van te voren overleg te plegen met de andere geallieerden met inbegrip van Groot-Brittannië. Reuter meldt uit officieele bron, dat de Britsche regeering „met het oog op de nieuwe ontwikkeling der Sovjet-Russisch-Poolsche betrekkingen" onderhandelingen met de re geering der Ver. Staten heeft geopend. De woordvoerder der Wilhelmstrasse heeft inmiddels een officieele verklaring afgelegd waarin het volgende wordt gezegd: Het Duitsche antwoord op de vraag, waar om Stalin dezen stap heeft gedaan, luidt: 1. Stalin wil met den z.g. Poolschen ambassadeur te Moskou een lastigen vra gensteller verwijderen, die niet alleen naar de dooden van Katyn, doch ook naar de a~ndere IV2 millioen weggevoerde en verdwenen Polen zou kunnen vragen. De Poolsche krijgsgevangenen, dtje in Duitsche handen gevallen zijn het betreft hier 694.000 man zijn allen nog in leven. Wij vragen Stalin: Waar zijn de IV2 millioen Poolsche soldaten en burgers, die In bolsje wistische handen vielen 2. Stalin wil zich door deze breuk ontrek ken aan iedere verdere bespreking over ter ritoriale kwesties aan de Westelijke grens der Sovjet-Unie. Hij beschouwt Polen zooals bekend als te liggen binnen de strategische grenzen der Sovjet-Unie en denkt er niet aan een of ander verdrag of een overeenkomst na te komen. Door deze breuk wil hij ook den Engelschen en Amerikanen zeer duidelijk elk debat over territoriale kwesties in Oost- Europa beletten. 3. De in de nota van Mólotof voorkomende bewering, dat Duitschland en Sikorski een ge meenschappelijk plan hebben gesmeed om de misdaden der Sovjets propagandistisch uit te buiten, is te dwaas, dan dat men hierop nader zou behoeven in te gaan. Het betreft hier een te doorzichtige zwen- delarij, waaruit men de formeele redenen voor de breuk zou willen construeeren. De zoogenaamde regeering der Poolsche emigran ten moest ook uit den weg geruimd worden, omdat klaarblijkelijk reeds een bolsjewistisch systeem, resp. een bolsjewistische regeering voor geheel Polen naar het voorbeeld van Kuusinen is voorbereid. In dit verband mag bij het beschouwen en beoordeelen van den toestand het feit niet over het hoofd gezien worden, dat Engeland terwille van Dantzig en den Corridor den oorlog heeft ontketend, niet te vergeten ook het feit, dat de Britsche minister van buitenlandsche zaken de Polen de „lievelings bondgenooten" van Engeland heeft genoemd, die hem bijzonder ter harte gingen. Nu moeten Engeland en ook de Ver. Staten, naar .uit de eerste perscommentaren van gene zijde blijkt, hun lieveling van tot dusverre zonder met de oogen te knipperen, in den steek laten omdat de bolsjewistische bondgenoot zulks wil. Vele Europeesche landen en volken en som mige neutralen diénen zich dit voorbeeld voor oogen te houden en hieruit de les te trekken, dat uitsluitend en alleen de wapens van Duitschland en zijn bondgenooten door hun strijd en overwinning de landen en vol ken van Europa voor een lot bewaren, zoöals de bolsjewisten nu het Poolsche volk en de „Poolsche regeering te Londen" hebben toe gedacht. In Londen zoowel als in Washington is men koortsachtig bezig om den „kloof in het Ge allieerde kamp" te dichten. Objectieve beoor deelaars in Londen wijzen er op, dat de kan sen om „de aangelegenheid" op te helderen afhankelijk zijn van de bedoelingen der Sov jet-Unie. In bolsjewistische kringen te Londen is men van meening, dat er slechts één oplos sing is, nl. dat de Poolsche emigranten boete doen en om excuus vragen. Men hoort zelfs de meening uitspreken, dat Moskou mogelijk slechts tevreden zou zijn met de erkenning door de Geallieerden van een door Poolsche communisten gevormde z.g. „Poolsche regee ring". ENGELSCHE GARANTIES IN DE PRACTIJK. Bs. Er was eens een tijd, toen het brave gedegen Engeland, der oude manne tjes met parapluie's, voor het forum van de geweldig geestdriftige, maar aemechtige de mocratische wereld „verontwaardigd" den oorlog in stapte. Als die booze Nazi's voor niets ter wereld meer wenschten stil te staan, dan zouden zij ze eens mores gaan leeren. Wat dacht men wel, die arme on schuldige Polen zoo te mishandelen, neen, dat was het einde van alles. En onder nóg grooter geestdrift gaf het „eerlijke" Enge land aan Polen alle militaire en politieke garanties die het maar verlangen kon, mits dit slechts alléén en zonder Engelsche hulp zoover wilde doorvechten, tot de vijand ,,er onder zat". De oorlog echter verliep anders dan de oude mannetjes het zich hadden voorgesteld. Engeland geraakte in een positie waarin het practisch reeds verloren had en toen kwam er een tijd van andere grootere beslissingen. Met Stalin, de vijand der menschheid, werd een overeenkomst aangegaan. Om den oor log te kunnen winnen, zou Churchill met Satan zelf op stap gegaan zijn. De toezeg gingen waardoor JSuropa aan den invloed van het bolsjewisme werd onderworpen, waren voor Engeland geen beletsel en zoo verkocht het het land waarvoor het politiek en militair garant stond en waarvoor het, voor het forum van de juichende democra tische wereld, den oorlog was aangegaan, in een ommezien aan Stalin.... Deze Stalin was zóó zeker van zijn zaak, dat hij reeds dadelijk begon met alle Poolsche officieren, die hem in handen vielen, op Russisch ge bied het bekende schot in den nek te geven en in massagraven onder te brengen. Hij, Stalin, kon dit rustig en zelfverzekerd doen, want zijn Russische wals zou met verplet terende snelheid over Europa rollen. Achter af' bekeken, waren zijn berekeningen van zulk een grooten opzet en ontstellenden om vang geweest, dat men zich afvragen moest of zij nog anders dan door God's ingrijpen konden worden verhinderd. Maar ook dat alles is misgeloopen en het Duitsche leger bezette een groot deel van Rusland, ook dat deel waarin het massagraf van Katyn ge legen is, waardoor de wereld vermocht ken nis te nemen van de afschuwelijkste mis daad, die ooit aan een volk gepleegd werd. Het was een tegenvaller, want Duitsch land had nooit in dit gebied moeten ver schijnen, dan was het geheim van Katyn steeds het geheim van Katyn gebleven. Intusschen kwam óók de uitgeweken Poolsche regeering op de hoogte van het feit, dat haar land, ongeacht de uitslag van den oorlog, bijvoorbaat als prijs in handen van Stalin was gelegd en zij werd kwaad! Wie zal het haar euvel duiden Zij wilde een onderzoek van het Internationale Roode Kruis naar de identificatie der 12.000 lijken van Katyn. Maar zoo iets ligt niet in de lijn van Rusland, dat immers wel weet, dat het de kous op den kop krijgen zou en er daar om de voorkeur aan geeft de diplomatieke betrekkingen ruw te verbreken. De beteeke- nis van een en ander gaat echter nog iets verder en nu ontwikkelt zich een drama, nogmaals voor het forum van de (geest driftige?) democratische wereld. Wanneer nl. Rusland de diplomatieke betrekkingen met Polen verbreekt, dan zal Engeland, dat zijn bondgenoot van beteekenis: Rusland nu niet in den steek laten kan, wel verplicht zijn tegenover Polen eenzelfde houding aan te nemen. Het Russisch besluit is welover wogen genomen, met kennis van alle gevol gen die er aan verbonden zijn. Van het tegenovergestelde n.l., dat Engeland voor de variatie tóch maar de partij van Polen kiest, behdeft men zich geen enkele voorstelling te maken. En daar staat nu die arme onschuldige Poolsche emigranten regeering letterlijk in den Londenschen mist, regen en kou; be roofd van al haar garanties, beroofd van haar land en volk, met den dolk van Stalin dreigend in den rug. Het kan zijn dat zij, mits zij er verder het zwijgen aan toe doet, nog langer in Engeland wordt geduld; het kan echter óók zijn. als zij verder haar recht zoekt, dat haar het verblijf wordt ontzegd en bovendien zijn er alle mogelijkheden, waartoe een vijandig gestemd Sovjëtgezant- schap in een land als Engeland de gelegen heid biedt. De instelling van een officieele, wel door Moscou erkende mits communistische Poolsche regeering is een van de moge lijkheden die reeds ijverig wordt opgewor pen. Het is een drama, dat duidelijk bewijst waartoe alle kleine emigranten-regeeringen kunnen komen in dezen oorlog, waarin bij de geallieerden uitsluitend nog de belanden der grooten van tel zijn en deze grooten lig gen op hun beurt weer op den uitkijk hoe ze elkaar bij de eerste de beste gelegenheid de wurgende hand om de keel zullen leggen. Europa, dat zijn eigen levenskansen ver dedigt, heeft met dat alles niets uit te staan; het laat de groote geallieerden evengoed als de emigranten-regeeringen „koekhakken" en het neemt vastbesloten de positie in die past in dezen strijd. Nederland zal mét Europa dien strijd ter bevrijding voeren. De Turksche scheepswerven. Turkije kari voorloopig geen nieuwe schepen op eigen werven bouwen, heeft de Turksche minister van verkeer medegedeeld. Alle Turk sche scheepswerven zullen daarom voor het repareeren van schepen worden ingericht. MEISJE WILDE VADER VERGIFTIGEN. Te Vlaardingen heeft de politie de zestien jarige dienstbode C. E. V. aangehouden. Het meisje heeft getracht door middel van ver giftiging haar vader van het leven te be- rooven. De man ontdekte echter tijdig den aanslag op zijn leven.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1