Haarlemsche Courant Plaatselijke aanvallen in Tunis afgeslagen. BEKENDMAKING Nota van de Polen te Londen. Nieuwsblad voor Noord-Holland Wielrijders ba taillon onderscheidt zich 288e Jaargang No. 98 Bureaux! Groots Houtstraat 93. 'lal Advert. 107S4, Redactie 10(10# Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Eoendapleln ST. Tel. »8i® Hoofdredacteur! J. v. Baudewyns Donderdag 29 April 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen DrukkerijZ. B. Spaarne 12. Tel, UCTfS Kantoor IJmulden: Rembrandtlaan 55* IJmuiden-Oost Üitg Graf. Bedreven Damiate, Haarlem K 129T Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend: Aan het Koeban-bruggehoofd zijn tal rijke aanvallen van den vijand in samen werking met het luchtwapen afgeslagen. Aan het overige Oostelijk front hebben zich slechts gevechtshandelingen van plaatse lijke beteekenis voorgedaan. Boven den Zuidelijken sector van het Oostelijk front zijn op 27 April 44 Sovjet vliegtuigen neergeschoten, zeven daarvan door Slowaaksche en zes door Kroatische jagers. Drie eigen toestellen gingen ver loren. In Tunis heeft de vijand op eemge sectoren van het Westelijke front plaat selijke aanvallen gedaan, die in harde gevechten werden afgeslagen. Bij de zware gevechten der afgeloopen dagen heeft zich een wielrijdersbataillon onder leiding van zijn met het Ridderkruis bij het IJzeren Kruis onderscheiden com mandant, majoor Drewes, opnieuw onderscheiden. Formaties gevechtsvliegtuigen en toestel- len. voor don strijd op korten afstand heb- ben ingegrepen in de gevechten en con centraties en colonnes van den vijand be streden. De havens Bóne en Philippeville werden opnieuw gebombardeerd. Het Italiaansche weermachtbericht luidt: Aan het Tunesische front zijn de Dins dag door den vijand met den krachtigen steun van artillerie en tanks onderno men aanvallen verijdeld. De afdeeling pantserstrijdkrachten onder bevel van majoor Piscitelli Tacosi Oderosio, dient wegens haar dappere houding nog te worden gevoegd bij de afdeelingen die in de voorafgaande weermachtberichten een bijaondere vermelding verkregen hebben. Formaties Duitsche en Italiaansche vlieg tuigen bestookten doeltreffend op marsch zijnde vijandelijke colonnes. Vier Engelsch- Amerikaansche vliegtuigen werden vernield en wel één door Duitsche jagers in Tunesie, één door batterijen luchtdoelgeschut aan de kust van den Peloponnesus en twee door een onzer torpedobooten in de Straat van Sicilië. Telegram V3n den Führer aan den Leider. De persdienst van de N.S.B. meldt: In antwoord op den brief van gelukwensch, dien de Leider aan den Führer heeft ge zonden ter gelegenheid van zijn verjaardag, werd door den Leider het volgende tele gram ontvangen: „Für die freundlichen Gluckwunsche zu meinem Geburtstage danke ich Ihnen herz- lich. Ich erwidere ihre Grüsse mit meinen aufrichtigsten Wünschen für den Erfolg Ihrer Arbeit. ADOLF HITLER." Vertaling: „Voor de vriendelijke geluk- wenschen ter gelegenheid van mijn geboor tedag, dank ik u hartelijk. Ik beantwoord uw groeten mqt mijn meest oprechte wen schen voor het resultaat van uw werk. ADOLF HITLER. „De Nederlandsche vrouw in haar volk." Hedenavond om 18.45 uur spreekt Max Blokzijl via Hilversum II in de serie bran dende kwesties over het onderwerp: „De Nederlandsche vrouw in haar volk". Den volgenden morgen om 8.15 uur zal deze uit zending v! TTPversum II worden herhaald Het „1*.te Zvvone is door het bestuur van de vereeniging „Hendrick de Keyser" aangekocht, om te worden be waard voor het nageslacht. (C.N.F./Heukels Pax c) Een aanval van viermotorige Amerikaan- sche bommenwerpers op de omgeving van Cagliari veroorzaakte lichte schade. Er vie len geen slachtoffers onder de burgerbevol king. Drie van onze vliegtuigen keerden niet op hun basis terug. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: De zevendaagsche afweerslag in Tunesië is thans opgevolgd door een driedaagsche Eauze, welke de Britten en de Amerikanen enutten om hun troepen te reorganiseeren, aan te vullen en te hergroepeeren. Men heeft te Berlijn vastgesteld, dat vooral de verliezen van het achtste leger aan het Zuidelijk front zeer hoog geweest zijn. Intrekking' verzoek aan Intern. Roode Kruis? Naar Reuter meldt bestaat de waar schijnlijkheid, dat het Poolsche emigran ten-comité te Londen zijn verzoek aan het Internationale Roode Kruis om een onderzoek in te stellen naar den massa moord van Katyn zal intrekken. Het Poolsche emigranten-comité heeft een verklaring gepubliceerd, waarin o.a. een be roep wordt gedaan op de Sowjet-Unie „dui zenden gezinnen van Poolsche militairen en de Poolsche mannen, die zich thans op Sowjet- Russischen bodem bevinden, thans vrij te laten." De commissie wil, aldus de verklaring, de zaak van al deze personen tegenover de ge- heele wereld vertegenwoordigen. Overigens verzekert de emigranten-commissie, dat zij naar een vriendschappelijke overeenstemming met Sowj et-Rusland streeft en verklaart geenerlei aanspraak op eenig Sowjet-Russisch gebied te doen gelden. Het Spaansche blad „Ya" meldt uit Londen, dat de Engelsche regeering zich uit vrees den bondgenoot in het Kremlin te mishagen, tot de directies der Engelsche bladen heeft ge wend met den eisch van het Poolsch-Russi- sche incident in de pers geen gewag te maken. Het is den buitenlandschen eorrespon denten verboden ook maar een enkel woord over dit incident te telegrafeeren. Wat het lot van Polen betreft, zoo ziet men, naar het blad verder meldt, de toekomst zeer som ber in. De Amerikaansche World Telegram schrijft, dat Moskou door zijn stap de vrees vergroot heeft, dat de bolsjewieken na den oorlog de wereld willen overheerschen. De New York Herald Tribune schrijft, dat men beseffen moet, dat het conflict tusschen de Sowjet-Unie en de Poolsche emigranten-commissie slechts een „be scheiden voorbode" is van veel gecompli ceerder problemen. De Diplo schrijft, dat de Sowjet-Russische regeering met de nota aan Sikorski haar po> ging de misdaad van Katyn te loochenen opgegeven heeft. Het Sowjet-Russische docu ment was in werkelijkheid minder gericht tot de Poolsche uitwijkelingen dan tot de regeeringen van GTOot-Brittannië en de Ver. Staten, aan wie Stalin op niet mis te verstane wijze duidelijk maakt, dat hij genoeg heeft van iedere verdere discussie over het doen en laten van het bolsjewisme in oorlog of in vrede. Met deze nota laat de Sowjetregeering weten, dat zij op haar manier oorlog voert en op haar manier een vrede tot stand wil brengen. Practisch gezien beteekent de nota het voorspel van de definitieve uitroeiing van alle Polen, die zich op. het oogenblik nog in Sowjet-Russische handen bevinden. Hiermede wordt het laatste bedrijf van de Poolsche tragedie op het Europeesch tooneel opgevoerd Luchtactie in den afgeloopen nacht. Vijandelijke vliegtuigen hebben in den nacht van 28 op 29 April hier en daar bri sant- en brandbommen geworpen op plaat sen en landelijke gemeenten in het Noord west Duitsche kustgebied en in Oost-Prui sen. De aan gebouwen ontstane schade is gering. Volgens tot dusver ontvangen be richten werden acht meermotorige bom menwerpers neergeschoten. Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben in den afgeloopen nacht verscheidene plaatsen in Zuid- en Zuidoost-Eng#and aangevallen. De van gemiddelde hoogte neergeworpen brisantbommen van zwaar kaliber veroor zaakten branden in de getroffen doelen. Ned. deskundige bij Geallieerde valutaproblemen Volgens berichten uit Stockholm melden verschillende Engelsche financieele bla den, dat dr. U. W. Beyen, vroeger presi dent van de Bank van Internationale Be talingen te Bazel, door de Engelsche en Amerikaansche autoriteiten is uitgenoo- digd de mogelijkheden van een compro mis tusschen het Engelsche Keynes- en het Amerikaansche Wight-plan te bestudee- ren. Dr. Beyen geldt in financieele kringen als zeer orthodox met een uitgesproken neiging naar den gouden standaard. De Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, General der Flieger Fr. Christiansen, maakt het volgende bekend: Na de capitulatie van het Nederlandsche leger in Mei 1940 heeft de Führer en opperbevelhebber van de Duitsche weermacht bevel gegeven tot onmiddellijke invrijheidstelling van de Nederlandsche soldaten uit de krijgsgevangenschap. Deze maatregel werd vanzelfsprekend genomen op voorwaarde, dat de Neder landsche officieren en manschappen deze grootmoedige handelwijze met een dienovereenkomstige houding ten aanzien van de Duitsche bezettendê macht zouden beantwoorden. Een groot gedeelte van hen heeft aan deze verwachting voldaan; in vele gevallen is echter onder invloed van onverantwoordelijke ophit sers een tegenovergestelde ontwikkeling gevolgd. Reeds in Mei 1942 moesten derhalve de voormalige beroepsofficieren opnieuw in krijgsgevangenschap worden weggevoerd. De Duitsche weermacht heeft sindsdien bijna een vol jaar laten verstrijken in de verwachting, dat deze duidelijke waarschuwing zou worden verstaan. In feite hebben echter enkele leden van het voormalige Nederlandsche leger door hun vijandig gedrag telkens opnieuw het vertrouwen, dat bij hun vrij lating in hen werd gesteld, geschonden. Dit misbruik van een volkomen vrijwillig teruggeschonken vrijheid wordt thans niet langer meer geduld. De Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden beveelt derhalve, dat de leden van het voormalige Nederlandsche leger terstond opnieuw in krijgsgevangenschap worden weggevoerd. Hij zal de betrokken personen in de dagbladpers tot per soonlijke aanmelding oproepen. Wie aan den oproep van den Wehrmachtbefehls haber geen gevolg geeft of tracht, zich op andere wijze aan de krijgsgevangen schap te onttrekken, moet op de strengste maatregelen rekenen. Dit geldt eveneens voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen ondersteunen. Allen, die thans in krijgsgevangenschap moeten terugkeeren, hebben dit uitsluitend aan de ophitsers te danken, die door hun misdadig gedrag dezen maatregel nood zakelijk maakten. Een millioen ton scheepsruimte. Het Amerikaansche ministerie van marine heeft Dinsdag een verklaring uitgegeven, zoo meldt de Britsche be richtendienst uit Washington, dat vol gens de ter beschikking van de regee ring staande getallen de scheepsverlie- zen der Geallieerden in 1942 iets meer dan een millioen ton grooter zijn ge weest dan de inhoud der nieuw ge bouwde schepen. Hongarije en Bulgarije. De Hongaarsche minister van handel, Zsindely, die als gast van den Burgaarschen minister van handel in Sofia vertoeft, heeft tijdens een receptie een verklaring afge legd, waarin hij zeide: evenals bij de Hon garen is ook bij de Bulgaren het bewustzijn van 't gemeenschappelijk lot diep geworteld in de harten. Het feit, dat twee volken elkander goed begrijpen en elkander zoo oprecht en loyaal steunen als Hongarije en Bulgarije, is van groot nut voor den wel stand van het nieuwe Europa. Gelukwensch van Hitier aan den Mikado. De Führer heeft den Japanschen Keizer een hartelijk telegram van gelukwensch doen toekomen ter gelegenheid van diens verjaardag. Mijnwerkersstaking in de V.S. John Lewis heeft de algemeene werk staking geproclameerd voor 450.000 Amerikaansche mijnwerkers met in gang van a.s. Vrijdag. De arbeiders van omstreeks 50 belang rijke mijnen hebben reeds het werk neer gelegd, omdat zij geen vrijwillige aanvaar ding van het ultimatum van den vakver- eenigingsleider Lewis verwachtten. Deze staking plaatst de Amerikaansche regee ring voor een moeilijk probleem, aangezien bij inwilliging van de loonverhooging voor de mijnwerkers ook voor 1.5 millioen spoor wegarbeiders en -employé's hoogere loonen moeten worden gegeven. De eisch der steen koolmijnarbeiders betreffende een verhoo ging van het minimumloon tot 2 dollar per dag zou voor de geheele jaarlijksche pro ductie van steenkool in de Ver. Staten een prijsstijging ten bedrage van een milliard dollar ten gevolge hebben. Amerikaansche regeeringskringen verklaren, dat de inwil liging van de vakvereenigingseischen een rampspoedige inflatie in de Ver. Staten om weerhoudbaar zou maken. Staatsleider van Kroatië in het hoofdkwartier. De Führer heeft op 27 April den staats leider van den onafhankelijken staat Kroatië dr. Ante Pawelitsj voor een bezoek in zijn hoofdkwartier ontvangen. De Führer heeft met den Poglafnik besprekingen gevoerd over den politieken en militairen toestand van den gemeenschappelijken strijd tegen het bolsjewisme en de Engelsch-Ameri- kaansche plutocratieën. De besprekingen, waaraan Von Ribbentrop en de Kroatische minister van buitenlandsche zaken, dr. Bu- dak, alsmede generaal-veldmaarschalk Kei tel en generaal Begic deelnamen, zijn ver- loopen in den geest van de hartelijke over eenstemming en de vriendschap van Duitschland jegens den jongen Kroatischen staat en zijn dapper volk. Aan de samen komst namen ook deel de Duitsche gezant in Agram, Kasche, en de Duitsche gevol machtigde generaal in Kroatië, Glaise von Horstenau. HET POOLSCHE VOORBEELD. Bs. Het staat nu zoo langzamerhand wel vast, dat er tusschen de Geallieerden en de Duitschers, wat betreft hun inzicht op de toekomstige gang van zaken in Europa, nog maar nauwelijks verschil bestaat. Bei den willen één ordenende grootmacht in de Europeesche levensruimte. En toch bestaat er een zóó groot verschil tusschen beide op vattingen, dat het niemand van ons ook maar eén oogenblik onverschillig laten mag wie het voor het zeggen krijgt. Duitschland wil zelf die ordenende grootmacht zijn in Europa, zijn Angelsaksische tegenstanders willen hier het Oosten, de Sovjets, als orde nende grootmacht invoeren. Het verschil is zoo enorm, dat, bij helder inzien, in Europa wel geen staat kan te vinden zijn zoo hij zich niet aan zelfvernietiging wenscht prijs te geven, die voor Sovjet-Rusland kiezen Tot welke consequenties ae Angelsaksi- scne opvattingen leiden, bleek dezer dagen weer zonneklaar bij de diplomatieke breuk der Sovjets met de geëmigreerde Poolsche regeering. Zoo er toch werkelijk één emi- grantenregeering was, die een potje had moeten kunnen breken, dan was het deze. Want om deze Polen heet het toch, dat Engeland den oorlog is ingegaan? Welnu, zij worden op zij geschoven met het gemak waarmede men een oud kleedingstuk af- legt en thans wordt te Londen meer dan ooit gesproken over de vorming van een nieuwe Poolsche regeering on bolsiewisti- schen grondslag. Ziedaar in de praktijk reeds toegepast het Angelsaksische inzicht in de kwestie der levensruimte van Europa. Zooals het deze Polen vergaat, zoo zal het immers, indien wij tot Sovjet-Russische levens ruimte worden verklaard, ieder land ver gaan. Men make zich geen illusies, dat Stalm hier eén Nederlandsch vorstenhuis vertroetelen zal. Het eerste wat gedoemd is tot verdwijnen zal juist dit vorstenhuis zijn, dat immers volstrekt niet -past in d$ ruige Aziatische opvattingen over maat schappij en gezin. Dan zal, ook zonder Rus sische bezetting (Wij zullen onze eigen bolsjewiki wel hebben en als 't noodig blijkt kost het weinig moeite om in eeS paar dagen tijds 'n legertje aan te voeren) aan de beurt komen om te verdwijnen al datgene en diegenen, die niet passen in de nieuwe levensruimte. Een schot in den nek, 'n paar massagraven op verschillende plaatsen en zij allen, die thans nog zoo fel tegen Duitschland zijn, verhuizen naar oorden waar zij aan de zegenrijke dicta tuur van de bolsjewisten geen afbreuk meer kunnen doen en waar zij door niet# zullen kunnen verhinderen, dat wij in de dierlijkheid van het Aziatische bolsjewisme ondergaan. Welke theorieën men er op dit oogenblik omtrent den oorlog, omtrent Duitschland en zijn bondgenooten, omtrent duizend-en- een dingen die de aandacht toch maar af leiden, moge op nahouden, wie men ook de schuld aan den oorlog in de schoenen wenscht te schuiven, toch staat wel vast, dat dit alles (en nog tienmaal meer) niet de vernietiging wettigt van de kuituur van het avondland, die een winnen van de in zichten der Geallieerden onherroepelijk tengevolge hebben zou Daarom dient van dit oogenblik af ieder die zich niet met het Aziatische bolsjewis me vereenzelvigen wil, aan dézen kant van de strijdlijn te staan, waar men vecht voor een sterk Europa, dat onder leiding van Duitschland weer tot bloei zal komen. Ne- deland dient zich in het bijzonder van zijn leidende taak ten deze bewust te zijn.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1