Haarlemsche Courant BEKENDMAKING Beroepspersoneel der voormalige Ned. Weermacht opgeroepen. BEKENDMAKING. Politiestandrecht in verschillende provincies. Verbod tewerkstelling studeerenden. Nieuwsblad voor Noord-Holland Het Politiestandrecht. 288e Jaargang No. 98 Bureaux! Groote Houtstraat SIS. Tel Advert. 10731, Redactie 108M Postgiro 134958 Haarlcmscha Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendapleln ST. Tel. ISWM Hoofdredacteur! J, V. Baudewyns Vrijdag 30 April 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 13. Tel. «Til Kantoor XJmuIden: Rembrandtlaan 35, IJmuiden-Oost Ultg Graf, Bedrijven Damiate, Haarlem K 129T De Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, General der Flieger Fr. Christiansen, maakt het volgende bekend: Na de capitulatie van de Nederlandsche weermacht in Mei 1940 heeft de Führer en opperbevelhebber van de Duitsche weermacht bevel gegeven tot onmiddellijke invrijheidstelling van de Nederlandsche soldaten uit de krijgsgevangenschap. Deze maatregel werd vanzelfsprekend genomen op voorwaarde, dat de Neder landsche officieren en manschappen deze grootmoedige handelwijze met een dienovereenkomstige houding ten aanzien van de Duitsche bezettende macht zouden beantwoorden. Een groot gedeelte van hen heeft aan deze verwachting voldaan; in vele gevallen is echter onder invloed van onverantwoordelijke ophit sers een tegenovergestelde ontwikkeling gevolgd. Reeds in Mei 1942 moesten derhalve de voormalige beroepsofficieren opnieuw in krijgsgevangenschap worden weggevoerd. De Duitsche weermacht heeft sindsdien bijna een vol jaar laten verstrijken in de verwachting, dat deze duidelijke waarschuwing zou worden ver staan. In feite hebben echter afzonderlijke leden van de voormalige Nederlandsche weermacht door hun vijandig gedrag telkens opnieuw het vertrouwen, dat bij hun vrijlating in hen werd gesteld, geschonden. Dit misbruik van een volkomen vrij willig teruggeschonken vrijheid wordt thans niet langer meer geduld. De Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden beveelt derhalve, dat de leden van de voormalige Nederlandsche weermacht terstond opnieuw in krijgsgevangen schap worden weggevoerd. Hij zal de betrokken personen in de dagbladpers tot per soonlijke aanmelding oproepen. Wie aan den oproep van den Wehrmachtbefehls haber geen gevolg geeft of tracht, zich op andere wijze aan de krijgsgevangen schap te onttrekken, moet op de strengste maatregelen rekenen. Dit geldt eveneens voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke 'pogingen ondersteunen. Allen, die thans in krijgsgevangenschap moeten terugkeeren, hebben dit uitsluitend aan de ophitsers te danken, die door hun misdadig gedrag dezen maatregel nood zakelijk maakten. 2. 3. De Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, General der Flieger Fr. Christiansen, maakt bekend: In vervolg op de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekend making wordt hiermede ter aanmelding en terugvoering in de krijgsgevangen schap opgeroepen Het beroepspersoneel van de voormalige Nederlandsche weermacht beneden den rang van officier, met geboortedatum na 31 Maart 1898, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst van de Nederlandsche weermacht stond. In het weermachtskamp te Amersfoort, Zonnebloemstraat, moeten zich tel kens tusschen 8 en 11 uur de volgende personen aanmelden: de leden 1. van het wapen der infanterie, cavalerie, artillerie, technisch personeel, politïetroepen, op 7 Mei 1943; van de zeemacht met beginletters AH en de leden van het wapen der genie, nontonniers en tornedisten, militaire luchtvaart, mil. geneeskun digen dienst, on 10 Mei 1943; van de zeemacht met beginletters IZ en de leden van alle boven niet genoemde wapens en onderdeden op 13 Mei 1943. BH de aanmelding moeten het persoonsbewijs en voor zoover nog aanwezig de wwf.ifwoffle vertoond. Kleedinfr: Zooveel mogelHk uniform, anders burgerkleedïng. Dringend wordt aanbevolen daagsche en Zondagsehe kleeren, wollen dekens, lijfgoed en extra schoeisel mede te bremren. De gezamenlijke bagage mag den omvang van twee handkoffers niet overschrijden. Van de aanmelding en terugvoering in de krijgsgevangenschap zijn uitge zonderd 1. Alle leden der Nederlandsche politie en haar nevenorganisaties in zooverre deze personen momenteel in actieven dienst staan bij a. de staatsordepolitie; de gemeenteliike ordepolitie; de marechaussee (gendarmerie) de politie te water; de staatsrecherche (recherchecentrale, recherchehoofdafdeelingen, rechercheafdeelingen) de gemeentelijke recherche; de staatsbrandweer; de gemeentelijke brandweren; de vrijwillige brandweren voor zoover deze personen daar als hoofdberoep een functie uitoefenen of leiders zijn; de vaste kern van den luchtbeschermingsdienst (bezoldigd door den staat) onderofficieren, die tijdens hun actïeven diensttijd bestuursambtenaren (administrateurs) waren; personen, die als hoofdberoep een functie bij den Nederlandschen Arbeidsdienst uitoefenen; 4. in Duitschland werkende personen. De onder 1. genoemde personen moeten vóór 15 Mei 1943 een bevestiging van de boven hen staande Nederlandsche dienstinstantie betreffende hun tegen woordige aanstelling (actief dienstverband) inzenden aan den commissaris voor de belangen van de voormalige Nederlandsche weermacht te Den Haag, Lange Voorhout 7. Wie geen gevolg geeft aan den oproep van den Wehrmachtbefehlshaber of zich op andere wijze aan de terugvoering in de krijgsgevangenschap probeert te ont trekken, moet op de scherpste maatregelen rekenen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen 'bij dergelijke pogingen ondersteunen. Verdere oproepingen zullen volgen. b. c. d. e. f. s- h. i. k. 2. 3. Het Rijkscommissariaat maakt bekend: De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft op grond van de paragrafen 62 e.v. van de verordening op de bescherming der orde 1943 voor de gebieden der provincies Overijssel, Lim burg, Noord-Holland en Gelderland met onmiddellijk van kracht worden het Politiestandrecht afgekondigd en in ver band hiermede beschikt: „Ik verbind daarmede het bevel dat zich een ieder heeft te onthouden van iedere be roering die de openbare orde en de veilig heid van het openbare leven kunnen ver storen of in gevaar brengen en zich heeft te voegen naar mijn speciale beschikkingen, die ik uitvaardig onder uitdrukkelijke ver wijzing naar de gestrengheid van het Politiestandrecht. Wie handelt in strijd met dit bevel wordt standrechtelijk veroordeeld. De Höhere S.S.- und Polizei-Führer treft alle maatregelen die hem tot instandhou ding of herstel van de openbare orde of de veiligheid van het openbare leven noodza kelijk voorkomen. De Höhere S.S— und Polizei-Führer kan bij de uitvoering van zijn opdracht afwij ken van het geldende recht". Tot speciale gemachtigden volgens par. 65 van de verordening op de Bescherming der Orde heeft de Rijkscommissaris aan gewezen: voor de provincie Overijssel zijn ge machtigde voor deze provincie, Weidlich; voor de provincie Limburg den Ober- Bereichsleiter Himmerich; voor de provin cie Noord-Holland zijn gemachtigde voor deze provincie en de stad Amsterdam Dr. Schroder, tot diens plaatsvervanger den Reichsrichter Schwebel; voor de provincie Gelderland den plaatsvervangenden ge machtigde voor deze provincie Brandes. Bovendien heeft de Rijkscommissaris op grond van par. 63, art. 3, van de Verorde ning op de Bescherming der Orde 1943 met uitdrukkelijke verwijzing naar de ge strengheid van het Politiestandrecht voor de bovengenoemde provincies het volgende beschikt: „lo. Wie aan openbare samenscholingen van welken aard ook deelneemt; 2o. Wie, staakt of door louter passief ge drag, weigert te werken, wie werknemers uitsluit; 3). Wie zonder verlof vuur-, houw-, of steekwapens draagt of bezit; 4.) wie vlugschriften vervaardigt, ver spreidt of bezit, welke de openbare orde kunnen verstoren; 5.) wie weerstand biedt aan de openbare macht, wordt standrechtelijk veroordeeld en zal derhalve volgens par. 66 van de ver ordening op de bescherming van de orde 1943 principieel met den dood gestraft wor den. Poging, opruiing of hulpverleening wor den gestraft op dezelfde wijze als de vol trokken daad". De Höhere SS- und Polizeiführer bij den Rijkscommissaris voor het bezette Neder landsche gebied heeft op grond van par. 64 van de Verordening op de Bescherming der Orde 1943 met verwijzing naar het door den Rijkscommissaris voor het bezette Ne- derandsche gebied afgekondigde Politie standrecht voor de bovengenoemde provin cies het volgende beschikt: „1) De aan mij ondergeschikte SS- en Polizeieenheden schieten onverwijld zon der waarschuwing, wanneer samenscho lingen van welken aard ook voorkomen of wanneer zich meer dan 5 personen op openbare wegen of pleinen verzamelen. Uitgezonderd zijn door de Duitsche politie goedgekeurde bedrijfsvergaderingen. 2) Verboden is het oponthoud buitens huis in den tijd van 20 uur tot 6 uur. Uit zonderingen staat de Duitsche politie toe. 3) Verboden is het schenken en gebrui ken van brandewijn en andere alcoholische dranken in openbare lokalen en het afle veren en verkoopen van dergelijke dran ken. 4) Den werkgevers is de uitbetaling van loonen en salarissen aan stakers verboden voor dagen, waarop geheel of gedeeltelijk is gestaakt. 5) De Duitsche veiligheidspolitie neemt alle zaken in beslag, die tijdens den duur van het politiestandrecht op de voorge schreven of ter plaatse gebruikelijke tijden niet open zijn. Wie handelt in strijd met een van de on der 2 tot 4 genoemde verboden wordt ge straft met gevangenisstraf en boete tot een onbeperkte hoogte of met een van deze straffen, voor zoover niet volgens andere bepalingen een strengere straf is ver beurd. Maatregelen der veiligheidspolitie blij ven voorbehouden." Het Politiestandgerecht, bepaalt (vol gens de verordening van 9 Jan. 1943) voor zoover in deze afdeeding niet anders is bepaald zijn procédure overeenkomstig plichtmatige beoordeeling. Met betrekking- tot de inleiding van een onderzoek of tot het voeren van de standrechterlijke proce dure dan wel tot niet verdere vervolging BESCHIKKING van den commissaris-generaal voor het vei- ligheidswezen betreffende het verbod van tewerkstelling van studeerenden. Op grond van par. 52 der verordening op de bescherming van de orde 1943 (no. 1) beschik ik om redenen van het handhaven der openbare orde: Par. 1. 1) Werkgevers mogen in het bezette Nederlandsche gebied personen, die in het studiejaar 1942-1943 of later een Nederlandsche universiteit of hoogeschool hebben bezocht en hun studie nog niet vol gens het leerplan hebben voltooid (in het vervolg studeerenden genaamd) niet in dienst hebben. 2) Studeerenden mogen geen werk aan nemen bij werkgevers in het bezette Neder landsche gebied of verder werk verrichten. Zij moeten de werkplaats met het van kracht worden dezer beschikking verlaten. Par. 2. 1) De werkgevers .zijn verplicht te onderzoeken of zich onder hun werkne mers studeerenden bevinden, die vallen onder de bepalingen van par. 1. 2) Werknemers, die studeerenden zijn, moeten dit aan hun werkgever mededeelen. Dit geldt o.m. bij aanstelling in een nieuwe positie. Par. 3. 1) De bepalingen van par. 1 gel den niet ten aanzien van studeerenden, die een verklaring volgens par. 2 van de ver ordening no. 2/1943 betreffende de beveili ging van de orde aan universiteiten of hoogescholen afgelegd hebben of afleggen. 2) Het bewijs betreffende het afleggen van de in art. 1 genoemde verklaring wordt geleverd door de bevestigingsverklaring van de universiteit of hoogeschool. Par. 4. 1) Wie opzettelijk of door na latigheid inbreuk pleegt op de bepalingen van deze beschikking of tracht haar te ont duiken, wordt gestraft met hechtenis tot' zes maanden en met een boete tot 2000 gulden of met een van deze straffen. 2) Maatregelen der veiligheidspolitie blijven voorbehouden. Par. 5. Deze beschikking wordt op 3 Mei 1943 van kracht. DEN HAAG, 27 April 1943 Der Generalkommissar für das Sicherheitswesen (gez.) RAUTER. SS-Gruppenführer und General-leutnant fW Polizei. kan de hoogere S.S.- en politieleider aan het gerecht opdrachten geven. Het politiestandgerecht dient in de pro cedure alles te doen wat tot ontdekking van de waarheid noodzakelijk is. De ver dachte dient, zoo noodig door tusschen- komst van een tolk. te worden gehoord. Als verdediger wordt hij bijgestaan door een SS-leider of een politie-officier. Het gerecht kan in diens plaats eveneens een door den verdachte zelf gekozen verdediger toelaten, voor zoover de procedure hierdoor niet wordt vertraagd. Dé namen der rechters, van den griffier en van den verdachte, de bewijsmiddelen, het straf bare feit, het met redenen omkleede vonnis, zoo mede de dag en de plaats der terechtzitting van het standgerecht worden in een door den' voor zitter en den griffier te onderteekenen proces verbaal neergelegd. Indien ter terechtzitting blijkt, dat een straf baar feit in den zin van artikel 62, lid 3, niet heeft plaats gevonden, of in een standrechte lijke procedure de zaak niet kan worden opge helderd, wordt de zaak verwezen naar den ge wonen rechter. Eden en Malsky bijeen. Litwinof naar Moskou. Reuter meldt, dat de Britsche minister van buitenlandsche zaken, Eden, een ont moeting heeft gehad met den Sov,iet-am bassadeur, Maisky. De Sovjet-ambassade in Washington heeft bekend gemaakt, dat de ambassadeur, Lit winof, de volgende week naar Moskou zal vertrekken, Het is niet bekend, of de reis in verband staat met de breuk in de be trekkingen tusschen de Sovjetregeering en de Poolsche emigranten in Londen. Radio Moskou meldt, dat de vertegenwoor diger van de Poolsche emigranten in de Sov jet-Unie, Romer, met zijn personeel heden uit Moskou vertrekt en naar Koeibysjef reist. Hij zal dan met het geheele personeel bestaan de uit ongeveer 100 personen de Sovjet-Unie verlaten en doorreizen naar Iran. Amnestie op Java. De Japansche militaire autoriteiten op. Java hebben op 29 April, ter gelegenheid van den verjaardag van den Japanschen Keizer, een algemeene amnestie afgekondigd voor inland- sche strafgevangenen. Uitgezonderd van deze amnestie zijn communisten, anarchisten en gevangenen, die voor den Japanschen krijgs raad terecht hebben gestaan, die zijn gestraft wegens vergrijpen tegen de openbare orde en rust, of die nog in voorarrest zitten. RADIOREDE VAN DEN LEIDER OP 1 MEI. De persdienst van den Nederland schen Omroep deelt mede, dat de Lei der op den „Dag van den Arbeid 1 Mei, om 13 uur over den zender Hil versum 1 een rede tot het Nederland sche volk zal houden. (Zie voor de weermachtberichten pag 3.)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1