Haarlemsche Courant Beroepspersoneel der voormalige Ned. Weermacht opgeroepen. BEKENDMAKING. Politiestandrecht uitgebreid tot het geheele land. Sovjets in Koeban-sector weer afgeslagen. Nieuwsblad, voor Noord-Holland g. Laatste waarschuwing inzake houding der bevolking bij luchtalarm. Geïnterneerde burgers te Chiangi. De stem der SS. Verbitterde tegenstand der As in Tunis. „Zeegevecht voor Ned. kust. I 888e Jaargang- No. 1<99 ftwaawci (Sroote Houtstraat w, «ol Advert. 10724, Redactie 106Mv Postgiro 134088 Haarlemsohe et, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 37, Tel, 11331 Hoofdredacteurs J, V, Baudewyns Zaterdag 1 Mei 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukker!):. Z. B. Spaarne 12. Tel. 127» Kantoor Ijmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmulden-Oost Ultg Graf. Bedrijven Damlate, Haarlem K 1297 r De Weh rm achibef elilshaber in den Niederlanden, General der Flïeger Fr. (Christiansen, maakt bekend: - In vervolg op de op 39 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekend making wordt hiermede ter aanmelding en terugvoering in de krijgsgevangen schap opgeroepen: Het beroepspersoneel van de, voormalige Nederlandsche weermacht beneden den rang van officier, met geboortedatum na 31 Maart 1898, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst van de Nederlandsche weermacht Stond. In het weermachtskamp te Amersfoort, Zonnebloemstraat, moeten zich tel kens tusschen 8 en 11 uur de volgende personen aanmelden: deleden 1. van het wapen der infanterie, cavalerie, artillerie, technisch personeel, politietroepen, op 7 Mei 1943; 2. van de zeemacht met beginletters A—H en de leden van het wapen der genie, pontonniers en tornedisten, militaire luchtvaart, mil. geneeskun digen dienst, op 10 Mei 1943: 3. van de zeemacht met beginletters IZ en de leden van alle boven niet genoemde wanens en onderdeden op 13 Mei 1943. Bij de aanmelding moeten het persoonsbewijs en voor zoover nog aanwezig 3e jrïlïfn1^ worden vertoond. KTeeding: Zooveel moeei'ik uniform, anders hnrgerkleeding. Dringend wordt aanbevolen daagsehe en Zendasrsche kleeren, wollen dekens, lijfgoed en extra schoeisel mede te hrene-on. De gezamenlijke bagage mag den omvang van twee handkoffers niet overschrijden. Van de aanmelding en terugvoering in de krijgsgevangenschap zijn uitge zonderd: 1. Alle leden der Nederlandsche politie en haar nevenorganisaties in zooverre deze personen momenteel in actieven dienst staan bij a. de staatsordcpolitie; de gemeentelijke ordepolitie; de maréchaussee (gendarmerie) de politie te water; de staatsrecherche (recherchecentrale, recherchehoofdafdeclingen, rechercheafdeelingen) de gemeentelijke recherche; de staatsbrandweér; de gemeentelijke brandweren; de vrijwillige brandweren voor zoover deze personen daar als hoofdberoep een functie uitoefenen of leiders zijn; de vaste kern van den luchtbeschermingsdienst (bezoldigd door den staat) onderofficieren, die tijdens hun actieven diensttijd bestuursambtenaren (administrateurs) waren; personen, die als hoofdberoep een functie bij den Nederlandschen Arbeidsdienst uitoefenen; 4. in Duïtsehland werkende personen. De onder 1. genoemde personen moeten vóór 15 Mei 1943 een bevestiging van de boven hen staande Nederlandsche dienstinstantie betreffende hun tegen woordige aanstelling (actief dienstverband) inzenden aan den commissaris voor de belangen van de voormalige Nederlandsche weermacht te Den Haag, Lange Voorhout 7. Wie geen gevolg geeft aan den oproep van den Wehrmaehtbefehlshaber of zich op andere wijze aan de terugvoering in de krijgsgevangenschap probeert te ont trekken, moet op de scherpste maatregelen rekenen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen ondersteunen, Verdere oproepingen zullen volgen. b. c. d. 0. f. h. 1!. 3. Ondanks herhaalde waarschuwingen heeft de Nederlandsche bevolking in den laatsten tjjd tjjdens luchtalarm in verschillende groote steden van het land blijk gegeven van een buitengewoon ongedisciplineerd gedrag. Voor dat ik in dit opzicht bevel geef tot scherpere maatregelen, waarschuw ik de Nederlandsche bevolking nogmaals met den meesten nadruk alle voor het geval van luchtalarm gegeven voorschriften zeer nauwkeurig op te volgen. Het is in het belang van ieder, dat bij luchtalarm de straten en pleinen totaal ont ruimd en schuilkelders of andere beschermde onderkomens opgezocht worden. Ook het kijken uit vensters en deuren moet bij lucht alarm achterwege blijven. Nieuwsgierigen begeven zich hierdoor op een onverantwoor delijke wijze in gevaar. Eveneens is het in het belang der gemeen schap noodzakelijk, dat auto's, bespannen voer tuigen, fietsen en alle andere voertuigen be hoorlijk geparkeerd worden. Het kan onder geen omstandigheden geduld worden, dat voertuigen bij luchtalarm zoo blijven staan, dat zij een beletsel vormen voor de lucht beschermingsdiensten, die voor hulpverlee- ning uitrukken. Het bovenstaande is een laatste waarschu wing en ik zal voortaan overtredingen van de bij luchtalarm voorgeschreven gedrags lijnen zeer streng bestraffen. (w.g.) RAUTER, S.S. Gruppen- führer en Generalleutnant der Polizei. Het informatiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis ontving uit Japan een opgave van namen van te Changi geïnterneerde bur- gerpersonen. Deze lijst bevat de volgende namen: Dutch housewives mrs. tm callen, 35 jaar, wilhel- mina degraff, 38 jaar, toosje dejagfr, 33 jaar, kh rolff, 50 jaar, kathleen toussaint, 30 jaar, edith waiter 47 jaar, antoinette winters, 59 jaar, stenographer miss pauline jeltes, 22 jaar, schoolteacher miss gae vanroode, 31 jaar, spastic paraplegia (zielszieke) miss em von- hagt, 18 jaar, hairdresser miss ethne vonhagt, 25 jaar, schoolgirl miss teresa waiter, 15 jaar, bccupations nil miss de vonhagt, 26 jaar, miss gn. vonhagt, 22 jaar, miss hw vonhagt, 31 jaar, mrs roslaind vonhagt, 58 jaar, miss yr vonhagt, 20 jaar, miss violet vonhagt, 23 jaar, miss diana waiter, 18 jaar. Familieleden van deze geïnterneerden gelie ven zich tot het bekomen van inlichtingen omtrent correspondentie, enz. te wenden tot de 2e afdeeling van het informatiebureau van het Nederlandsche Roode Kruis, dr. Kuyper- straat 9, 's-Gravenhage. Luistert op Zondag 2 Mei van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum 1 op golf lengte 415 meter, naar de stem der S.S. Onderwerp: „Reportage over het afscheid van de vrijwilligers der Germaansche S. S. In Nederland, die zich gemeld hebben voor het front". ROMANPRIJSVRAAG GOTTMER EN Co. HAARLEM. De inzendingstermijn van handschriften voor de romanprijsvraag van de firma J. H. Gottmer en Co. te Haalem is verlengd tot 15 Mei 1943. Het is de bedoeling den uitslag bekend te maken vóór of op 1 September 1943. Het Rijkscommissariaat maakt bekend: De Reichskommissar für die besetzten Niederlaendischen Gebïete heeft op grond van de artikelen 62 en volgende der Veror dening Openbare Orde 1943 met onmiddel lijke werking voor het bezette Nederland sche gebied In zijn geheel het politiestand recht afgekondigd en in verband hiermede beschikt: Ik beveel, dat een ieder zich heeft te ont houden van iedere handeling, welke de openbare orde en de veiligheid van het openbare leven zou kunnen verstoren of in gevaar zou kunnen brengen en zich heeft te schikken naar de bijzondere maatregelen, welke ik, daarbij uitdrukkelijk de aandacht vestigende op de scherpte van het politie - standrecht, zal uitvaardigen. Hij, die in strijd handelt met dit bevel wordt standrechtelijk veroordeeld. De höhere SS- und Pollzeifiihrer treft alle maatregelen, welke hij voor de hand having of het herstel yan de openbare orde of van de veiligheid van het openbare leven noodig acht. Bij de uitvoering van zijn taak kan de höhere SS- en Pollzeifiihrer van het gel dende recht afwijken. Tot mijn bijzondere gemachtigde in den zin van artikel 65 der Verordening Open bare Orde 1943 voor het bezette Nederland sche gebied in zijn geheel benoem ik den Commissaris-generaal voor bestuur en justi tie, dr. dr. Wimmer. Aan hem is onderge schikt het geheele openbare bestuur, met uitzondering van de politie en onvermin derd de aan den höhere SS- en Polizei- führpr opgedragen taak. Aan den bijzonderen gemachtigde voor het bezette Nederlandsche gebied in zijn ge heel zijn de bijzondere gemachtigden voor de afzonderlijke provincies ondergeschikt, ïk benoem tot bijzonderen gemachtigde voor de provincie: Noordbrabant: den Oberbereichsleïter Himmerich; Gelderland: den plaatsvérvangenden ge volmachtigde Brandes; Zuidholland: den gevolmachtigde, Relchs- riehter Schwebel, en tot diens vertegen woordiger den gevolmachtigde voor de stad Rotterdam, PFasident dr. Vülkers; Noordhollanö: den gevolmachtigde dr. Schroder en tot diens vertegenwoordiger den Reichsrichter SÓhwebel; Zeeland: den gevolmachtigde, Oberhe- reichsleiter Miinzer; Utrecht: den gevolmachtigde, Oberbe- reichsleiter Miilier-Reinert; Friesland: den gevolmachtigde, Ministe- rialrat Ross; Overijssel: den gevolmachtigde Weidlich: Groningen: den gevolmachtigde, Landrat dr. Conring; Drenthe: den gevolmachtigde, Oberbe- reichsleifer Sellmer; Limburg: den Oberhereichsleiter Himme rich. Bovendien heeft de Rijkscommissaris op grond van artikel 62, lid 3, dér verordening openbare orde 1943 met uitdrukkelijke ver wijzing naar de gestrengheid van het politie standrecht voor het bezette Nederlandsche gebied in zijn geheel het volgende beschikt: 1. Hij die deelneemt aan samenscholin gen in het openbaar van welken aard ook. 2. Hij die weigert zijn werk te verrichten, zij het ook door een uitsluitend passief ge drag, die staakt of die werknemers uitsluit: 3. Hü die zonder daartoe gerechtigd te zijn, schiet-, slag- of stootwapenen bij zich draagt of in zijn bezit heeft. 4. Hij die pamfletten vervaardigt, ver spreidt, of in zijn bezit heeft, welke de openbare orde zouden kunnen verstoren. 5. Hij die zich tegen de openbare macht verzet, wordt standrechtelijk veroordeeld en wordt derhalve ingevolge artikel 66 der verordening openbare orde 1943 in het al gemeen gestraft met den dood. Poging, uitlokking of deelneming zijn op gelijffe wijze strafbaar als het voltooide strafbare feit. 3 De höhere SS- und Poiizeiführer beim Reichskommissar für die besetzten Nieder laendischen Gebiete heeft op grond van artikel 64 der verordening openbare orde 1943 in verband met het door den Reichs kommissar für die besetzten Niederlaendi schen Gebiete afgekondigde politiestand- Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakt bekend: De Sovjets gingen Donderdag opnieuw met sterke strijdkrachten tot den aan val op het Oostelijk front van het Koe- ban-bruggehoofd over. Ondanks hevige voorbereiding door de artillerie en krachtige ondersteuning door pantser strijdkrachten en vliegers vermocht de vijand op geen enkele plaats terrein te winnen. In zware' afweergevechten die door de luchtmacht doeltreffend onder steund werden; Werden de Sovjet3 bloedig afgeslagen, pvaarbij talrijke pantserwagens vernietigd werden. In luchtgevechten schoten Duitsche jagers boven den Zuidelijken frontsector 67 Sovjetvliegtuigen neer. Aan het Westelijk front van Tunis wer den verscheidene plaatselijke aanvals- pogingen van den vijand verijdeld. De luchtmacht schoot in het gebied van de Middellandsche Zee 12 vijandelijke vlieg tuigen neer, terwijl 5 eigen toestellen vee- loren gingen. In de ochtenduren van 29 en 30 April brachten Duitsche kustbeschermings- strijdkrachten voor de Nederland sche kust 2 Britsche motortorpedö- booten tot zinken, beschadigden een andere boot ernstig en schoten een vierde in brand. Onderzeebooten boorden in het Noorde lijke deel van den Atlantischen Oceaan en op de Middellandsche Zee 10 scheDen in den grond met een sezamenlijken inhoud van 53.000 brt. die deel uitmaakten van krachtig beschermde convooien. Vijf andere schepen, waaronder 1 van het type ..Win chester Castle", met een inhoud van 20.000 brt. werden door torpedo's getroffen. Een duikboot schoot een zwaren vijandelijken bommenwerper neer. Het Italia ansche weermachtbericht luidt als volgt: In Tunis stieten de herbaalde vijande lijke pogingen om door onze linies heen te breken, ook Donderdag op den verbitterden tegenstand van de Italaansch-Duitsche troepen. Er viel een bijzonder levendige bedrijvigheid waar te'nemen van de lucht macht der Asmogendheden. die vijandelijke troepenconcentraties aanviel eii talrijke voertuigen in^ brand schoot en vernielde; 17 Engelsche ën Amerikaansche vliegtuigen werden in luchtgevechten neergeschoten, n.l. 10 door Duitsche jagers en 7 tijdens hevige gevechten tegen een formatie van ongeveer 60 Engelsche-vliegtuigen, en wel door een van onze formaties jachtvliegtui gen onder bevel van den kapitein-vlieger Bruno Politi uit Milaan. Twee andere vijan delijke vliegtuigen werden bij den start door een onzer jagers vernietigd. Tijdens een vijandelijken aanval op een convooi stortten twee vijandeliike toestel len, getroffen door het luchtdoelgeschut der schepen in zee. Vier van onze machines zijn de-beide laatste dagen van hun optre den tegen den vijand niet op hun basis teruggekeerd. recht voor het bezetf» Nederlandsche gebied in zijn geheel beschikt: 1. De aan mij ondergeschikte SS- en po litic-eenheden schieten onverwijld zonder waarschuwing, wanneer samenscholingen van welken aard ook plaats vinden of wan neer meer dan vijf nersonen op oninbare wegen of pleinen zich verzamelen. Door de Duitsche politie toegestane bedrijfsverga deringen zijn daarvan uitgezonderd. 2. Het is verboden zich tusschen 20 en 8 uur-in de open lucht op te houden. Uitzon deringen worden door de Duitsche politie toegestaan. 3. Verboden is het schenken en het ge bruiken van brandewijn en andere alcohol houdende dranken in openbare iocaliteiten, alsmede het afleveren en het verkoopen van zoodanige dranken. 4. Aan werkgevers is het verboden, loo- nen en salarissen uit te betalen aan stakers voor dagen, waarop geheel of gedeeltelijk werd gestaakt, 5. De Duitsche veiligheidspolitie neemt alle winkels in beslag, .welke gedurende den tijd dat het politiestandrecht van kracht is, niet geopend zijn op de voorgeschreven of op de ter plaatse gebruikelijke tijden. Hij die in strijd handelt met .een der ver boden, genoemd onder 2 tot en met 4, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoog ste vijf jaren en met geldboete tot een on beperkt bedrag of met een dezer straffen, voor zoover niet op grond van andere be palingen een zwaardere straf is verbeurd. Het nemen van maatregelen op het gebied der veiligheidspolitie bltjft onaangetast.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1