Haarlemsche Courant Doodvonnissen voltrokken. In Tunis 16000, gevangenen in 14 dagen. In Koebansector gelande Sovjets vernietigd. Nieuwsblad voor Noord-Holland Bekendmakingen. Alle frontaanvallen afgeslagen. Geallieerd zee-offensiej versterkt. 288e Jaargang no. 101 Butmuxi Qroota Hontttraat 91. I«l. Advert. 10724, Redact!» 10604 Postgiro 124051 Haarlemiche Ct, Haarlem BUkantoor, Soendapleln 17. lal. 1(2}0 Hoofdredactenri J. V. Baudewym Maandag 3 Mei 1M3 VerschUnl dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen DrukkerU: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12T1S Kantoor IJmulden: Rembrandtlaan 55# IJmuiden-Oost Ultg Graf. Bedreven Damiate, Haarlem K 1297 's GRAVENHAGE, 2 Mei. De Höhere SS- und Polizeiführer deelt mede: „Het Polizeistandgericht van het SS- und Polizeisicherungsbereich Friesland, Groningen en Drente te Groningen heeft den lsten Mei 1943 den Nederlandschen ondetdaan J o c h e m van Zwol, geboren den 16en Mei 1923 ter dood veroordeeld, daar hij na afkondiging en door middel van plakkaten bekendmaken van het standrecht als stakingsophitser is aange troffen met een wapen. Het vonnis werd door den kogel ten uitvoer gelegd. De veroordeelde droeg een wapen bij zich en spoorde arbeiders, die zich op ordelijke wijze naar hun werk wilden begeven, aan, het werk neer te leggen. Het feit van de afkondiging van het politiestandrecht was hem evenzeer bekend als de inhoud van de bekendmaking van den lsten Mei 1943, die uitdrukkelijk en duidelijk bepaalt, dat wie tot staking aanspoort of op onrechtmatige wijze wapens draagt of in be zit heeft met den dood gestraft wordt. „Het Polizeistandgericht van het SS- und Polizeisicherungsbereich Noord-Holland heeft den lsten Mei 1943 te Amsterdam de higrna ge noemde Nederlandsche onderdanen ter dood veroordeeld: 1. Johan van Lemmeren, geboren den 15en November 1902 te Amsterdam, woonach tig te Krommenie; 2. Gerard Wiersma, geboren den 12en Februari 1905 te Amsterdam, woonachtig te Krommenie; 3. Theodorus Rijkhoif, geboren den llen Juni 1914 te Assendelft, aldaar woon achtig; 4. Hendrik Blank, geboren den 4en No vember 1888 te Krommenie, aldaar woonchtig. De veroordeelden zijn des middags van den 30sten April 1943 in de Vereenigde Blikfabrie- kën te Krommenie in staking gegaan. Het standrechtdecreet was hun bekend. Deson danks hebben zij het werk niet hervat, doch verder gestaakt. Ook hebben zij na de aanma ning het werk onmiddellijk te hervatten, in de staking volhard. Bovendien hebben zij actie gevoerd voor de stakingsbeweging. De vier vonnissen werden door middel van den kogel voltrokken. „Het Polizeistandgericht van het SS- und Polizeisicherungsbereich Noord-Holland te Amsterdam heeft den 2en Mei 1943 de hierna genoemde Nederlandsche onderdanen ter dood .veroordeeld: 1. Den stationschef Herman Pieterde N o o, geboren den 18en Maart 1887 te Utrecht. 2. Den kantoorbediende Hendrik Stra ti n g, geboren den llen Februari 1905 te Haarlem. 3. Den metaalbewerker NicolaasNieuw koop, geboren den lOen November 1912 te Velsen. 4. Den fabrieksarbeider Jacob W ij k e r,' geboren den 2en October 1893 te Egmond a. Zee 5. Den lasscher Theodortis Hendrik- s e, geboren den 5en April 1907 te Beverwijk. 6. Den arbeider Pieter Houtkooper, geboren den 30sten Januari 1898 te Oudorp. De Noo was stationschef te IJmuiden. Hij heeft getracht spoorwegpersoneel tot stajking aan te sporen en openlijk uitdrukking gegeven aan zijn spijt, dat dit niet gelukt is. De overige veroordeelden hebben in een hoogovenfabriek en pletterij alsmede in een papierfabriek den 30sten April en den lsten Mei 1943 gestaakt, ofschoon hun het standrecht decreet in alle bijzonderheden, met inbegrip van het strafbare feit bekend was. Zij hebben gepoogd'een stakingsbeweging te organiseeren Het zijn ten deele voormalige leidende leden van Marxistische vakvereenigingen. De metaalbewerker Nieuwkoop heeft boven dien een poging tot illegale communistische celvorming gedaan. Zes andere beschuldigden, die voor het Stand gericht werden gebracht, ziin vrijgesproken, omdat bleek, dat zij na afkondiging van het standrechtdecreet ernstig gepoogd hebben het werk te hervatten en slechts door uiterlijke omstandigheden verhinderd werden het werk te hervatten. De .procedure tegen nog twee andere be klaagden is geschorst en naar de gewone recht banken verwezen, daar tijdens de standrecht- procedure de toedracht niet onmiddellijk ten volle kon worden opgehelderd. De zes vonnis sen werden door middel van den kogel vol trokken. Het Polizeistandgericht: te Maastricht heeft den 2en Mei 1943 de hierna genoemde Neder landsche onderdanen ter dood veroordeeld: 1. Dên hoofdcontroleur van den Centrale- Controledienst Martlnus Bouman, uit Roermond, geboren den 5en Mei 1899. 2. Den adj .-hoofdcontroleur van den Centra le-Controledienst Bernhard Ruyters uit Heer, geboren den lOen October 1892. 3. Den districtsleider van den Centrale-Con troledienst Leo B r o u w e r, uit Maastricht, geboren den lstèn Juni 1907. 4. Den chemicus Johannes B'ougerd uit Roermond, geboren den 24sten Augus tus 1906. 5! Den mijnwerker Meinardus Tempe laars. uit Heerlerheide, geboren den 6en Juni 1904. 6. Den electromonteur Renter Savels- b e r g uit Heerlerheide, geboren den 27sten April 1895. 7. Den houwer SalvatiusH endrikus Toussaintuit Amstenrade, geboren den 22sten December 1914. De drie veroordeelde ambtenaren -van den Centrale-Controledienst hebben onder de amb tenaren van den Centrale-Controledienst hand leekeningen verzameld, waarmede deze zich tot staking verplichtten. De uitdeeling van de daartoe vervaardigde fosmulieren geschiedde den lsten Mei 1943. De desbetreffende hand- teekeningen werden dienzelfden dag geplaatst. Alle drie veroordeelden hielden nauw contact en hebben door de poging, een staking van de ambtenaren van den Centrale-Controledienst te organiseeren, de openbare veiligheid en orde in gevaar gebracht. De veroordeelden onder 4 tot 7 hebben on danks het feit, dat zij kennis droegen van het standrechtdecreet, gestaakt. Zij hebben den arbeid ondanks aanmaning-niet hervat. De 7 vonnissen werden door dep kogel vol trokken. Het Polizeistandgericht van het SS- und Po lizeisicherungsbereich Gelderland in Arnhem veroordeelde op 2 Mei 1943 den technisch-di- recteur van de papierfabriek Coldenhoven in Eerbeek Dirk Willem van Vreeswijk geboren op 6 Januari 1908 in Rotterdam, ter dood. Van Vreeswijk heeft op 1 Mei 1943 na afkon diging en bekendmaking van het standrecht zijn werkwillige arbeiders van hun werk te ruggehouden en hen weder naar huis gezon den. Hij heeft daarmede bewust de stakings beweging begunstigd. Bovendien werden de Nederlandsche onderdanen Van Zetten geboren op 26 Maart 1912 in Tiel en Teunis Campagne, geboren op 13 Sep tember 1895 in Tiel ter dood veroordeeld. Zij hebben op 1 Mei 1943 na de openbare be kendmaking van het standrechtbpsluit ge staakt. Van Zetten heeft daarenboven reeds op 30 April 1943 tot staking aangespoord. Een derde lid van het bedrijfspersoneel werd vrijgesproken, aangezien hij aannemelijke gron den voor het wegblijven van zijn arbeid kon aanvoeren. De drie doodvonnissen werden door den ko gel ten uitvoer gelegd. Het Polizeistandgericht van het Polizeisiche rungsbereich Friesland, Groningen en Drente in Groningen heeft bij vonnis van 2 Mei 1943 den landbouwbedrijfsleider Berend Trip, geboren op 2 November 1917 in Gieten, als opruier ter dood veroordeeld. Hij heeft 400 landarbeiders tot staking aangedreven. Het vonnis werd door den kogel ten uitvoer ge legd. Het Polizeistandgericht van het Polizeisiche rungsbereich Gelderland en Overijsel in Hen gelo, veroordeelde op 2 Mei 1943 de volgende Nederlandsche onderdanen ter dood: 1. den student Antpnius Lambertus Frederiks, geboren op 25 Juni 1920, uit Nijmegen; 2. den boekdrukker Willem And ré van de r Veer, geboren op 23 April 1919, uit Nijmegen; 3. den boekdrukker Emanuel And ré van der Veer, geboren op 26 December 1921, uit Nijmegen. De student Frederiks trachtte een tot sta king ophitsend vlugschrift te verveelvoudigen en te verspreiden. Frederiks wendde zich tot de hem bekende boekdrukkers van der Veer, die onmiddellijk de vermenigvuldiging van het stakingsgeschrift op zich namen en uitvoerden. De drie vonnissen zijn door den kogel ten uitvoer gelegd. Verder heeft hetzelfde gericht een doodvon nis uitgesproken tegen den Nederlandschen onderdaan Johan van Oenen, geboren op 6 Augustus 1905, landbouw'arbeider in Kamper zeedijk. Van Oenen is bij een overval op een melk wagen als raddraaier opgetreden, heeft met gebruik van geweld het vervoer van de melk verhinderd en deze op straat gestort. Het vonnis werd door den kogel ten uitvoer gelegd. In tien andere gevallen hebben standgerech ten eveneens doodvonnissen uitgesproken. Deze vonnissen zijn bekrachtigd, doch de ten uitvoerlegging van deze straf is vooralsnog uitgesteld. Beschikking Op grond van art. 64 der verordening open bare orde 1943 beschik ik: „Het irr mijn be schikkingen van 30 April en 1 Mei 1943 ge noemde verbod om zich tusschen 20 en 6 uur in de open lucht op te houden, geldt niet ten aanzien van de in art. 45 der verordening openbare orde 1943 genoemde personen. 's Gravenhage,. 1 Mei 1943. De Höhere SS- und Polizeiführer bei dem Reichskommissar für die Besetzten Niederlaendischen Geblete RAUTER. (Zooals uit een elders in dit blad opgenomen bericht blijkt, mag men zich tusschen 20 en 4 uur (dus niet 6 uur) niet in de open lucht op houden). Niet buiten van 20 tot 4 uur De Generalkommissar für das Sicherheits- wesen deelt mede Met het oog op de voed selvoorziening van de bevolking wordt het einde van den tijd gedurende welken het tijdens het politiestandrecht verboden is zich in de open lucht te bevinden, in de ochtend uren van 6 naar 4 uur vervroegd. Het verbod zich in de open lucht te bevinden geldt der' halve slechts voor den tijd van 20 tot 4 uur. Het Duitsche weermachtbericht van Zon dag luidt als volgt; Aan het Koebanbruggehoofd tracht ten de bolsjewisten ook Zaterdag met sterke strijdkrachten door de Duitsche stellingen heen te breken. Alle aan vallen werden in een zwaren afwèer- strijd tot mislukking gebracht. In den Noordelijken sector van het brügge- hoofd gelande vijandelijke strijdkrach ten werden vernietigd. Voor de kust van den Kaukasus hebben lichte Duitsche vlootstrijdkrachten een vijandelijke motor-torpedo-artillerieboot in den grond geboord. In Tunesië verliep de dag, behalve geringe plaatselijke gevechtsactiviteit- over het al gemeen rustig. De luchtmacht viel Zater dagnacht een vijandelijk convooi in de wateren voor Benghazi aan en beschadigde vijf groote vrachtschepen zwaar. Bij aanvallen op een Duitsch stèunpunt aan de kust van dgn Atlantischen Oceaan en in de Noorsche wateren verloor de Amerikaansche luchtmacht Zaterdag 11 viermotorige bommenwerpers, de Britsche luchtmacht 12 torpedovliegtuigen, en jacht- kruisers. Een eigen jachtvliegtuig wordt vermist. Lavai te Parijs terug Na zijn terugkeer te Parijs uit het hoofd kwartier van den Führer, heeft Laval de pers ontvangen. De houding van Frankrijk zal zijn toekomstige plaats en ook de toekomstige betrekkingen met de Asmogendheden bepalen. De openbare meening moet dat inzien en voortaan mag de binnenlandsche politiek de buitenlandsche politiek niet meer saboteeren. Laval onderstreepte vervolgens de gemeen schappelijkheid van den strijd tegen het bolsjewisme. Zulks beteekent nog niet een anti-kominternpact, al is dat in de toekomst ook niet uitgesloten. Frankrijk moet zijn voor- deelen veroveren door deelneming aan het arbeidsproces. Vervolgens wees Laval meer malen op het bolsjewistische gevaar voor heel Europa, waarbij hij verklaarde, dat Stalin reeds regeeringen voor alle Europeesche lan den gereed heeft. Hij herinnerde aan Frank- rijks dwaasheid, dat het den oorlog verklaard heeft om Polen te verdedigen. Thans is im- crrnrs juist het lot van Polen onzekerder dan óóit. Onder voorzitterschap van Pétain is een ministerraad gehouden. Laval heeft verslag uitgebracht van zijn ontmoeting met den Führer. .Moeilijkheden van het oogenblik" Max Blokzijl spreekt hedenavond over den zender Hilversum II om kwart voor zeven óver het onderwerp „Moeilijkheden van het oogenblik". Deze uitzending wordt Dinsdag morgen om kwart over acht herhaald. RUST EN ORDE Over den eersten Mei is dit jaar de scha duw geworpen van onrust in verschillende plaatsen des lands. Geen rekening houden de met den ernst der situatie, die door de afkondiging van het Politiestandrecht ge schapen is, hebben onverantwoordelijke elementen pogingen in het werk gesteld, rust en orde in het maatschappelijk leven te ontwrichten, pogingen, die over het algemeen neerkwamen op aanzetting tot werkstaking. Wat te voorzien was is geschied: de be zettende macht heeft met de scherpste middelen, die het Standrecht haar verleent, dit verzet gebroken en een aantal stakers, opruiers en andere medeplichtigen aan het verwekken van onrust en wanorde met den dood gestraft. Het heeft geen nut, over de aanleiding tot dit alles in beschouwingen te treden. Met grooten nadruk is Vrijdag tegen orde verstoringen gewaarschuwd en wie niette min handelingen verrichtte die den onge- stoorden gang van het maatschappelijk leven aantastte, wist met volle zekerheid, dat hij hiermede zijn leven in de waag schaal zette. Hoe tragisch dan ook de afloop geweest moge zijn, de harde les was onver-; mijdelijk. Deze harde, droevige les is echter thans ook een waarschuwing geworden. Meer dan ooit dient ons volk zich in acht te nemen voor de influisteringen van hen, die thans, meestal in hef verborgen, aanzetten tot ongeregeldheden en aldus slachtoffers maken onder hen, die de draagwijdte van hun besluit niet altijd vermogen te overzien. Dat zij hiermede veel, zeer veel rampspoed veroorzaken laat dezen ophitsers natuurlijk koud. Dat zij de oorzaak kunnen zijn van den dood van htm medeburgers deert hen niet. Vandaar, dat het krachtigst beroep dient te worden gedaan op ons volk, om iedere onbezonnenheid ver van zich te houden en rekening te houden met alle voorschriften en maatregelen, die door de autoriteiten getroffen zijn. Een waardige houding der Nederlandsche burgerij zal bij de Duitsche bezetting respect afdwingen. Daden van geweld worden, gelijk de jong ste uren leeren, met geweld gekeerd. Moeilijkheden worden niet vermeden door daden, die de situatie slechts kunnen ver scherpen, zij kunnen wel worden verzacht door een streven naar wederzijdsch be grijpen. Daarom zij een krachtig beroep gedaan op den zin voor rust en orde, het eenige, dat ons over de zwarigheden vdn deze dagen heen kan helpen. Het U.S'.A.-vliegkampschip „Ranger" van 14.500 b.r.t., dat in 1933 van stapel liep werd door een Duitsche Ü-boot onder bevel van Kapitanleutnant von Bülow tot zinken gebracht. Dit moderne Amerikaan- sehe vliegkampschip kon 50 vliegtuigen meevoeren en had aan beide zijden in trekbare schoorsteenen. Orbis/Holland Pax c Tijdens de succesvolle afweergevech- ten der Duitsch-Italiaansche legerfor- maties aan de fronten in Tunesië heb ben de Britsche en Amerikaansche strijdkrachten in de twee weken van 1 16 tot 30 April, naar het DN.B. ver neemt, 16.000 man aan gevangenen, 377 pantserwagens en gepantserde voertui gen, 45 stukken geschut en meer dan 100 auto's verloren. De situatie in Tunis wordt door een cor respondent van de B.B.C. als volgt samen gevat: tijdens zware gevechten aan het ge- heele front hebben de Geallieerden beschei den vorderingen gemaakt in het Noorden en in het Zuiden, terwijl zij in het centrum genoodzaakt waren zich terug te trekken als gevolg van de krachtige vijandelijke tegenaanvallen. In den sector, die bezet wordt door de strijdkrachten van het le leger en door de Amerikaansche troepen hebben de tegenaanvallen van de Asmo gendheden succes opgeleverd. Het Italiaansche weermachtbericht van Zondag luidt als volgt: Aan het front in Tunesië was de gevechts- activiteit Zaterdag minder hevig. De vijand versterkt meer en meer zijn offensief ter zee en vooral zijn activiteit in de lucht, dia gericht is op ons scheepvaartverkeer in de Straat van Sicilië. In de Middellandsche Zee hebben Duit sche vliegtuigen tijdens een nachtelijken aanval op een vijandelijk convooi eenige koopvaardijschepen met torpedo's en bom men bestookt. In de afgeloopen dagen hebben sterke vijandelijke formaties bommenwerpers onze hóspitaalschepen. gaande en komende van Tunesië aangevallen. Een van deze schepen werd vier maal achter'elkaar aangevallen. De aan deze schepen toegebrachte schade is onaanzienlijk. Van het personeel werden echter verscheidene personen gewond. Wanneer men den algemeenen toestand in Tunesië aandachtig beschouwt, krijgt men sterk den indruk, dat de Geallieerde legerlei ding niet goed weet wat zij wil. Men schijnt nog niet met zichzelf te hebben uitgemaakt of men zal overgaan tot een groot offensief dat natuurlijk zware offers met zich mee zou bren gen, doch waardoor men hoopt een beslissing te forceeren, of dat men zijn toevlucht zal ne men tot een tijdroovende maar menschen- en materiaal sparende belegeringsoorlog.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1