Haarlemsche Courant Vroegere studeerenden moeten zich aanmelden. Harde afweergevechten in Koebansector Nieuwsblad voor Noord-Holland i Ouders of voogden mede verantwoordelijk voor hun verplicht verschijnen Mateur in Tunis ontruimd x BEKENDMAKJNG. 's Avonds een uur later op straat. 288e Jaargang No. 103 Bureaux: Groote Houtstraat S3. Xel Advert. 10724. Redactie 1060» Postgiro 13495S Haarlemsche Ct, Haarlsrr; BUkantoor, goendapleln SI, Xel. 1323» Hoofdredacteur» 3. V.-Bandewyn« Woensdag 5 Mei 1943 Verschijnt dagelijks, behalve oji Zon- en Feestdagen DrukkerU: Z. B. Spaarne 12. Tel. 1271# Kantoor IJrauiden: Rembrand Maan 55, ÏJmuiden-Oost üitg Graf. Bedryven öamiate, Haarlem K' 1297 's-GRAVENIIAGE, 4 Mei. Op grond van par. 64 van de Verordening tot bescher ming der orde 1943 beschik ik met verwijzing naar het door den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied afgekondigde politiestandrecht voor het geheele bezette Nederlandsche gebied tot handhaving van de openbare orde en veiligheid 1. Alle mannelijke personen, die in het studiejaar 1942/43 een Nederlandsche universiteij of hoogeschool bezocht en hun studie nog niet volgens het leerplan beëindigd hebben, moeten zich met uitzondering van de onder 3 genoemde stu deerenden op 6 Mei 1943 tusschen 10 en 18 uur voor de inschakeling bij den arbeidsinzet melden bij de volgens de plaats van hun verblijf bevoegd zijnde commandanten der SS- und Polizeisicherungsbereiche, en wel voor het Polizei- sicherungsbereich GELDERLAND in Arnhem, rest. Royal, Jans Binnensingel 1. OVERIJSSEL in Hengelo, rest. Haverkade, Enschedeschestraat 132. GRONINGEN, FRIESLAND en DRENTHE in Groningen, rest. Harmopie, Kijk in 't Jatstraat. LIMBURG, in Maastricht, kweekschool, Tongerscheweg 135. ZUID-HOLLAND in Den Haag, Nieuwe Frcderikkazerne, Alkemadelaan. NOORD-HOLLAND in Amsterdam, Koloniaal Instituut. NOORDBRABANT en ZEELAND in Tilburg, Willem H-kazerne. UTRECHT in Utrecht, Seypsstijn-kazerne. 2. 1) De tot aanmelding volgens 1 verplichte personen moeten bij de aanmel ding hun persoonsbewijs toonen. Bovendien moeten worden medegebrachtstam kaart, levensmiddelenkaart en aanwezige arbeidspapieren, alsmede mondkost voor een dag. 2) Zij moeten gewone burgerkleeding bij zich hebben. Zij moeten daagsche en Zondagsche kleeding, wollen dekens, ondergoed en werkschoeisel meebrengen. De geheele bagage mag den inhoujl van twee handkoffers niet te boven gaan, 3. De bepalingen onder 1 en 2 gelden niet ten aanzien van studeerenden, die vóór het van kracht worden van deze beschikking een verklaring overeenkomstig par. 2 der verordening nr. 28/1943 tot verzekering der orde aan universiteiten of hooge- scholen hebben afgelegd en in het bezit zijn van de bevestiging door universiteit of hoogeschool van het afgeven van deze verklaring. 4. 1) Wie in strijd met de bepalingen van deze beschikking handelt of ze tracht te ontduiken, wie in het bijzonder de verplichting tot aanmelding niet nakomt of wie opzettelijk pf door nalatigheid onware mededeelingen doet, wordt gestraft met gevangenis en boete tot onbeperkte hoogte of met een dezer straffen, voorzoover niet volgens andere bepalingen een strengere straf bedreigd is. 2) Voor aanstichters, medeplichtigen en helpers geldt dezelfde straf als voor den dader zelf. 3) Maatregelen van de Sicherheitspolizei, in het bijzonder overbrenging naar een strafwerkkamp, blijven voorbehouden. 4) Zij, die" het ouderlijke gezag of de voogdij over de onder 1 genoemde personen uitoefenen, zijn mede verantwoordelijk- voor het verplichte verschijnen dezer personen. Tegen hen blijven maatregelen der Sicherheitspolizei voorbehou den, ook wanneer zij niet strafbaar zijn volgens het onder 1 en 2 bepaalde. 5. Deze beschikking wordt door haar afkondiging van kracht. Der höhere SS- und Polizeiführer beim Reichskommissar für die besetzten Niederlandischen Gebiete RAUTER, SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei. Sterke luchtactie boven West-Europa. Britsche bommenwerpers hebben in de tweede helft van den nacht van 4 op 5 Mei West-Duitsch gebied aangevallen. Neerge worpen brisant- en brandbommen veroor zaakten verliezen onder de' bevolking en schade in woonwijken. Volgens tot dusver ontvangen berichten werden 16 Britsche bommenwerpers neergeschoten. Twee Britsche verkenningsvliegtuigen heb ben in de middaguren van 4 Mei gepoogd tot de Noorsche kustwateren door te dringen. Zij "werden door Duitsche jagers tot een gevecht gedwongen, en neergeschoten." Formaties Duitsche gevechtsvliegtuigen heb ben in de vroege ochtenduren van 5 Mei een stad in Oost Engeland aangevallen D'e van gemiddelde hoogte neergeworpen bommen veroorzaakten verscheidene branden in de doelen, waarheen de Duitsche jagers zich een weg baanden in gevechten met talrijke vijan delijke nachtjagers. Amerikaansche bommenw.erpers hebben den 4en Mei hun terreuraanval t>p de burgerbe volking van Antwerpen herhaald. Zij bardeerden laat in den middag van groote hoogte woonwijken der stad. De autoriteiten van Boekarest hebben een communiqué uitgegeven over een vijandelijken luchtaanval op de Roemeensche hoofdstad op 3 Mei. De schade is zeer klein en maar weinig personen zijn om het leven gekomen Twee der aanvallende vliegtuigen zijn neer gestort Lt. generaal Andrews, bevelvoerend generaal der V. S. op het Europeesche oor- logstooneel, is Maandagmiddag tijdens een vliegtuigongeluk op IJsland om het leven gekomen. Giraud en De Gaulle. Geallieerde dórlogscorrespondenten sei nen aan hun bladen dat géneraal Giraud aan generaal De Gaulle het verzoek heeft doen toekomen hem „zoo spoedig mogelijk na den vijfden Mei" voor een bespreking op te zoeken. Over de reden waarom de bespreking tusschen Giraud en De Gaulle eerst na Woensdag moet worden gehouden laat men zich niet uit. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend De vijand heeft de zware aanvallen op>J>ét Koeban-bruggenhoofd voortgezet, maar ook Maandag geen successen kunnen bereiken. De harde afweergevechten duren voort. Aan de rest van het Oostelijk fron.t is de dag rustig verloopen. Zware artillerie van het leger heeft met succes voor den oorlog belangrijke Installaties in Leningrad beschoten. Aan het front van Tunis hebben geen be langrijke gevechtshandelingen plaats gevon den. Binnen het bestek van systematische bewegingen betrokken onze troepen in den Noordelijken sector, in het eerst ongemerkt voor den vijand, nieuwe, gunstige stellingen. Daarbij werd de stad Mateur na vernietiging van de voor den oorlog belangrijke installaties zonder strijd- aan den vijand overgelaten. Bij aanvallen overdag van Britsche vlieger- formajjes op de kusten tfah de bezette-Weste- lijke gebieden werden 14 vijandelijke vlieg tuigen, waaronder 12 bommenwerpers neer geschoten. Twee eigen jagers gingen tijdens luchtgevechten verloren Na afweer van den vierdaagschen ononder broken stormloop der bolsjewisten op de Duitsche stellingen ten Oosten van Kryms- kaja heeft de Duitsche leiding haar formaties teruggetrokken op de sedert lang versterkte verdedigingsstelling vlak ten Westen van Krymskaja. Toen de vijand in de ochtenduren van den 4en Mei opnieuw met sterken steun van ar tillerie en vliegtuigen de oude stellingen aan viel, vond hij deze slechts bezet door de achterhoede, die vechtend terugtrok naar de nieuwe stellingen en den vijand na vernieling van de belangrijke militaire installaties slechts een stad overliet ontdaan van alle voorraden en oorlogstuig. Het Jtaliaansche weermachtbericht luidt In hit Noordelijke gebied van Tunis ont ruimden de troepen van de spil de plaats Mateur. Aan de rest van het front ongedurige actie der artillerie en levendige gevechtsactie van vooruitgeschoven afdeelingen. Aanvoer- centra van den vijand werden in naohtelijke aanvallen door formaties van onze lucht macht bestookt. Een onzer korvetten onder bevel van kor vetten-kapitein Alberto Ceccacci uit Ancona heeft een vijandelijke duikboot in den grond geboord. De commandant, vijf officieren en 41 leden van de bemanning werden gevangen genomen. De ontruiming van Mateur heeft volgens mededeeling vgn het Duitsche opperbevel een stelselmatig verloop gehad. Een halven dag na het vertrek der Duitsche en Ttaliaan- sche troepen rukten de Amerikanen de stad binnen: Mateur, dat zeer langen tijd verdedigd is, bood voor de troepen" van de Spil geen vol doende bescherming meer, daar de stad in het Noorden aareen breede" vlakte grenst; ter deze vlakte verheft zich een voor ver dedigingsdoeleinden uitermate geschikte berg helling, waarin de Duitschers en Italianen zich thans verschanst hebben. In hoeverre de inneming van Mateur door de Geallieerden een bedreiging voor Bizerta vormt, teal moeten worden afgewacht. Te Berlijn spreekt men evenwel metvertrouwen over de mogelijkheden, die de nieuwe linies bieden Het Russisch-Poolsche conflict. De New Yórk Times meldt, dat de vroe gere ambassadeur der Ver. Staten in Mos Ijou, als speciale afgezant van Roosevelt naar Moskou vertrekt. "V Reuter meldt uit Moskou, dat het stre ven van de Britsclie regeering naar een uitweg uit de huidige Poolsche, moeilijk heden in Moskou „zeer op prijs worden ge steld". Naar reeds duidelijk te verstaan is gegeven, kan geen vordering gemaakt wor den, wanneer de Poolsche emigrantenorga nisatie in Londen niet op radicale wijze al dus gereorganiseerd wordt, dat daarin „van goeden wil bezielde personen" worden op genomen, die in staat zijn den toestand „op realistische wijze" te beoordeelen Om economische redenen wordt de tijd waarna men zich 's avonds niet op den open baren weg inag bevinden, tijdens den duur van het politiestandrecht. met ingang van Woensdag 5 Mei 1943 nader bepaald óp 21.00 uur. Ik verzoek de bevolking aan de uren waarin men zich niet op den openbaren weg mag bevinden, dus van 21.00 tot 04.00 uur, strikt de hand te houden, daar tegen overtreders zeer streng zal worden opge treden. V Der höhere SS- und Polizeiführer Nordwest (w.g.) RAUTER, SS-Gruppenführer und General leutnant der Polizei. De Fransche regeeringschef»Pierre Laval hij den Führer. Rechts de Italiaansche staatssecretaris van Buitenlandsche Zaken, Bastianini. (Telefoto Hoffmann/Stapf Pax c) Te Leiden wandelde het 1S- jarig dochtertje van deg heer D. aan de hand van haar zusje op den Stationsweg. Plot seling rukte het kind zich los om den rijweg over te steken. Het kwam daarbij onder de wielen van eea juist voorbijrijden de tram en werd vrijwel op slag ge dood. Op de De Ruyterkade te Am sterdam wilde een jongen op een vrachtauto sprin gen. Hij viel en kwam onder den aanhangwagen te recht, waardoor hij werd gedood. Rijdende „calastrofewmkels". In alle sterk aan luchtaanvallen bloot staande groote steden in Duitschland zijn thans „rijdende catastrophewinKels" inge richt. Dit zijn verhuiswagens met een iadmg duurzaam brood, jam, boter, fruit, groente, vleesch in blik, chocpladg, koffie en cognac, brandstof, eetgerei/ wollën dekens, zeep, kieeding als costuums, jassen en schoenen, handtasschen, koffers en kinderwagens. De ze wagens vormen een aanvulling- op de gemotoriseerde veldkeukens en zij kómen goed te pas als „eerste hulp" in woonwij ken, die door bombardementen bijzonder zwaar te lijden hebben gehad. De waren worden terstond -na den aanval gratis aan de getroffen bewoners uitgereikt. In Haftjburg, waar men met het inrich ten dezer wagens is begonnen, zijn er reeds 25 in dienst gesteld. Dit voorbeeld hebben den laatsten tijd alle steden in Nöord- en West-Duitschland gevolgd. De werkdienst „Holland". Op het binnenplein van den „Werkdienst Holland" te Rowno, dat met Hakenkruis- vlaggen en Meigroen getooid was, zijn de eerste elf Nederlandscheambachtslieden zelfstandig verklaard. Zij zullen te Rowno, Sjitomir en Luzk in functie treden. Op 1 Juli zal een nieuwe groep Nederlandsche ambachtslieden in de Oekraine op plechtige wijze zelfstandig verklaard worden. Bolivia en hel Atlantic Charter. De Boliviaansche president, generaal Pe- neranda, is voor een officieel bezoek te Washington gearriveerd, om in naam van Bolivia de Atlantic Charter te onderteeke nen. Omvangrijke postdiefslallen opgehelderd. Te Arnhem 22 hulpbestellers in arrest. D«i laatsten tijd had het aantal postdief- stallen in Arnhem een schrikbarenden om vang aangenomen. Vrijwel geen pakket met levensmiddelen of rookgereibleek den ge adresseerde meer te bereiken en het aantal klachten over verdwenen pakketten was dan ook legio» Hoewel het onderzoek door de politie met kracht ter hand wqs genomen, kwam er aan deze diefstallen geen einde, tot dat een hulpbesteller kon worden aangehou den, die in, het bezit bleek te zijn van een postpakket, waari#n zich nog een gedeelte van een label beVond. Na een langdurig ver hoor viel de man door de mand en het bleek dat de politie een goede vangst had gedaan. Zijn verklaringen wezen namelijk uit, dat hier een georganiseerde bende aan het werk was, die haar prgctijken met groote brutali teit uitoefende. Zelfs de perrons van het Arnhemsehe "station werd de inhoud van postpakketten nagekeken en werden pakket ten ontvreemd. Steeds meer verdachten wer- den in deze zaak gearresteerd, zoo, dat zich tenslotte 22' hulpbestellers aan het politie bureau in arrest bevonden: Zij zijn allen ter beschikking van de justitie gesteld en in het buis van bewaring aldaar ingesloten Treinongeluk te Overveen. De trein van half negen uit Zandvoort is Dinsdagochtend door' een verkeerden wis selstand bij het station Overveen, gemeente Bloemendaal, uit de rails geloopen en het perron opgevlogen. De materieele schade was zeer aanzienlijk, een wagon werd ge heel vernield. Persoonlnke ongelukken kwamen niet voor. Het ongeluk gebeurde, doordat onder het binnenrijden van den trein de wissel werd omgegooid. De wissel werd omgetrokken, .luist toe^t de eleetrische trein uit Zandvoort het sta tion inreed, waardoor het voorste deel van dezen trein het spoor aan de eene zijde van het middenperron ooreed en hei, achterste deel het spoor aan de andere zijde Een der rijtuigen, waarvan voor- en achterwielstel elk op een verschillend spoor stonden, werd over een afstand van enkele tientallen me ters dwars over het perron getrokken, waarbij eenige.masten van de bovenleiding meegesleurd werden. q:elke afknapten. -Het rijtuig werd aan de onderziide vrijwel ge heel vernield. Een baanwachter werd licht gewond. Aan 'de spoorbaan en de bovenlei- dings, alsmede aan het perron werd groote schade aangericht. Het treinverkeer tus schen Haarlem en Zandvoort was geheel gestagneerd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1