Haarlemsche Courant r Wederom 102.000 b.r.t. tot zinken gebracht. Nieuwsblad voor Noord-Holland De situatie der As in Tunis. „E^n noodzakelijke waarschuwing." j# 288e Jaargang No. 104 Bureaux: Groote Houtstraat St. Tel Advert. 10724, Redactie liWOt Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendapleln 37. Tel. 1223* Hoofdredacteur: 3. V. Baudewyoa 1 Donderdag 6 Mei 1943 1 Verschijnt "dagelijks. behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: z. B. Spaame 12. TeL 12713 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Ultg Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem k i m Zware Sovjetaanvallen op .Koeban.bruggehoofd tijdelijk gestaakt. Krymskaja ontruimd. Britsche luchtaanval op Dortmund. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijke front van het Koe ban.bruggehoofd hebben de Sovjets Dins dag tijdelijk hun zware aanvallen gestaakt. Bij de gevechten op den 3en en 4en Mei Werden alleen in den sector eener Duitsche divisie 28 vijandelijke pantserwagens ver nietigd. In de vroege ochtenduren van 4 Mei werden onze in de vooruitspringende frontbocht van Krymskaja staande troe pen teruggetrokken op een sinds lang voorbereide en versterkte verdedigings stelling ten Westen van de plaats. Kryms kaja 'zelf werd na verwoesting van alle „belangrijke inrichtingen ontruimd. Ten Zuiden van het Ilmenmeer werden ver scheidene aanvallen afgeslagen, die door ster ke artillerie en geschutvuur werden onder steund. De luchtmacht zette haar aanvallen op den vijandelijken aanvoer overdag en des nachts voort en schoot op 3 en 4 Mei-75 Sovjetvlieg- tuigen neer. In den centralen sector van het front van Tunis viel de vijand met steun van pantser wagens de Duitsch-Italiaansche stellingen aan. Hij werd na onbeteekenende successen in een tegenaanval verdreven. Aan de overige front sectoren slechts geringe plaatselijke gevechts actie. Bij militair ondoeltreffende aanvallen over dag door Britsche en Amerikaansche lucht strijdkrachten op twee plaatsen in het Fran- sche en Belgische kustgebied werden 5 vijan delijke vliegtuigen neergeschoten, zondei^lat aan Duitsche zijde verliezen voorkwamen. Twee andere Britsche torpedovliegtuigen wer den voor de Noorsche kust in een luchtgevecht vernietigd. Britsche bommenwerpers vielen Dins dagnacht Westduitsch gebied aan en wier pen talrijke brisant- en brandbommen neer hoofdzakelijk op woonwijken der stad Dortmund. De beyolking leed verliezen. In de stad ontstond vrij groote schade aan ge bouwen. Nachtjagers en luchtdoelartillerie der luchtmacht schoten volgens de voor- loopige berichten 36 der aanvallende over wegend viermotorige bommenwerpers neer Een sterke formatie zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen heeft in den nacht van 4 op 5 Mei doelen" in Zuid-Oost-En geland met tal rijke brisant- en brandbommen bestookt. Zooals reeds in een extra bericht is bekend gemaakt, hebben Duitsche duikbooten in het centrale deel van het Noorden van den Atlan tische Oceaan 16 schepen in den grond geboord met een gezamenlijken inhoud van 102.000 brt. die deelwuitmaakten. van een .vol geladen con- vooi dat op weg was van Amerika naar Enge land en van eèn convooi dat naar Amerika te rugvoer. Vier andere schepen kregen torpedo treffers. De door de Duitsche troepen in den Noor delijken sector van het front van Tunis be trokken nieuwe stellingen zijn door gebruik te maken van de groote meren ten Noorden van Mateur korter en gemakkelijker te ver dedigen dan de vroegere stellingen. De hui dige stellingen loopen dicht ten Oosten van Mateur. Door het betrekken der nieuwe linie £s als voordeel voor den komenden strijd ont staan, dat de stellingen beter dan tot dusver kunnen steunen op de verzorgingsbases en vooral dat den 'vijand de voor den aanval noodige ruimte is ontnomen, terwijl de Duit sche troepen over een diep geechelonneerde verdedigingsruimte beschikken. Het eerste succes van deze geslaagde bewegingen is reeds gebleken. De aanvallende vijand viel eerst in een ledige ruimte en moest zich ver volgens door het met mijnen bezaaide ge vechtsterrein uiterst voorzichtig en zonder zijn zware wapens terstond te kunnen aan voeren, naar de nieuwe stellingen optrekken, zoodat zijn moeilijke aanvalsvoorbereidingen nutteloos werden en een nieuwe tijdroovende opmarsch voor hem noodzakelijk werd Het ïtaliaansche weermachtberlcht luidt: De vijand vernieuwde Dinsdag zijn aan vallen op verscheidene punten van het Wes telijke front van Tunis, hetgeen gepaard ging met' het gebruik van aanzienlijke strijdkrach ten en veel artillerie en pantserwagens. Deze aanvallen werden overal door de troepen van de As afgeslagen. De elfde afdeeling van het twintigste regiment artillerie „Trieste" ver dient bijzondere vermelding wegens haar dap per optreden. Duitsche jagers schoten in een luchtgevecht drie vliegtuigen neer. Onze bom menwerpers vielen herhaalde malen de ha venwerken van Bóne aan. Meermotorige vijan delijke bommenwerpers deden aanvallen op Tarente en Reggio di Calabria. Er werd geen enkel militair doet geraakt. Aan woonhuizen werd lichte schade' aangericht. Onder de be volking van Tarente vallen twee dooden en acht gewonden te betreüren De Geallieerde verliezen aan vliegtuigen. Het aantal der gisternacht boven West- Duitsch gebied neergeschoten Britsche bommenwerpers is inmiddels gestegen tot 36. hoofdzakelijk viermotorige vlieg tuigen. De Geallieerde luchtstrijdkrachten hebben de laatste maanden voortdurend stijgende ver liezen boven Europa en Noord-Afrika gele den. Waren het in Februari j.l. 508 en in Maart 606 toestellen, in April steeg het aantal tot 967 ^machines. Bij deze cijfers is het vooral op merkelijk, dat het hier in hoofdzaak gaat om meermotorige bommenwerpers. Vooral ernstig waren de verliezen boven het Europeesche vasteland Volgens de slotcijfers der Duitsche en ïtaliaansche luchtverdediging werden hier in totaal 482 neergestorte toestellen geteld. Maar ook boven Noord-Afrika en de Middel- landsche Zee waren de Geallieerde vliegtuig- verliezen zwaar. De Britten en Amerikanen waren daar niet in staat hun numerieke supe rioriteit te doen gelden. Hun aanvalsvluchten tegen de Duitsch-Italiaansche stellingen en ravitailleeringsbases mislukten meestal reeds bij de ontwikkeling door de Duitsch-Italiaan- Rede secretaris fase. partij. inisterf ■I-)' 1 ceert NOGMAALS KATYN. De ïtaliaansche partijsecretaris, minister) Scorza, heeft in de vergadering der hoog- waardigheidsbekleeders uiteengezet, dat hij wilde spreken over verschillende proble men, die den laatsten tijd aanleiding hebben gegeven tot discussie. Fascist zijn beteekent in de eerste plaats strijder zijn, beteekent den strijd zoeken en wenschen, beteekent hinderpalen zoeken en overwinnen, betee kent den vijand zoeken en vernietigen. Al len, die deze eigenschappen niet kunnen aantoonen, zullen uit de lijst der fascisti sche partij geschrapt worden. Scorza verklaarde vervolgens, dat de fascistische partij in haar gelederen dat gene zal verwezenlijken, wat als aristocratie der massa wordt aangeduid. De partij vormt heden nog de revolutie en zal haar nog ge durende verscheidene jaren vertegenwoor digen. t Tenslotte besprak de partij-secretaris de in het middelpunt der partijorde staande kwestie der hoogwaaïdigheidsbekleeders en zeide o.m. „iedere hooge functionaris moet de hem toekomende plaats innemen". Voorts sprak Scorza nog vluchtig over de-kwestie der .zuivering van de partij, waaruit allen gesloten zullen worden^ die. zich de partij niet waardig hebben getoond. Een stoottroep is van een* onderneming in het Koeban-brugge- hoofd teruggekeerd en.brengt thans verslag uit over het resul taat ervan. (PK Fenske O/H P,. C) KORT NIEUWS De economische politie heeft een inval gedaan in café Verbeek aan de Markt te Eind hoven en 48 perso nen gearresteerd. De politie nam 1300 bonnen in be slag, terwijl zij op het spoor" kwam van verschillende '"andere partijen. De Haagsche jolitie heeft wegens poging tot moord den 52-jar. koop man G. J. gearres teerd. Hij had on- eenigheid met eeo vrouw en trachtte haar op de Nieuwe Haven met een zak mes te verwonden. Hij bracht haar eenige steken en een snede toe over het gelaat. De vrouw kon na be handeling in een ziekenhuis huis waarts keeren. De Afrika-ziekte. Rede van Mussolini. Gisteravond heeft op de Piazza Venezia een groote demonstratie van het ïtaliaan sche volk voof- den Duce plaatsgevonden. Na de ontvangst van alle hoogwaardigheids- bekleeders der fascistische partij uit de ver schillende ïtaliaansche provincies dóór den nieuwen partij-secretaris, minister Scorza, verzamelde zich op het groote plein voor het Palazzo Venezia ëen groote menigte. Toen de Duce op het balcon verscheen, brak een stormachtig gejubel los. „Negen jaar geleden, zoo zeide de Duce, is van deze plaats het einde van de campagne in Afrika en de vorming van het ïtaliaansche imperium medege- 'deeld. Deze ontwikkeling is thans geenszins afgesloten. Wanneer de ge beurtenissen van den laatsten tijd tot den huidigen toestand hebben geleid, ,^dan beteekent'dit slechts een pauze en "niet het einde van een ontwikkeling. Italië moet en zal naar Afrika terug- liccrcn Toen de Duce nog eenmaal verklaarde „wij zullen naar Afrika terugkeeren", ont stond een stormachtige bijval, die geen einde scheef: te willen nemen. Vervolgens zeide de Duce: „Vele millioenen Italianen lijden thans aan de Afrika-ziekte. Hun ge- heele verlangen en streven gaat er naar uit naar Afrika terug te keeren en aldaar de historische missie voort te zetten, die Italië op het Afrikaansche vasteland op zich heeft genomen. God is rechtvaardig, "flie is onsterfelijk. Wij zullen overwinnen. Wij moeten den' frontstrijders eer bewijzen en alle verraders, alle lafaards en zwakkelingen wegzenden. Den verraders van allerlei soort komt de kogel toe. Voor de millioenen Italianen, die thans aan -de Afrika-ziekte lijden, is. er slechts één geneesmiddel: de terugkeer. En wij zullen terugkeeren", zoo riep de Duce met stemverheffing van het balcon de menigte toe. Na deze toespraak ontstond opnieuw een geestdriftige bijval. Steeds weer verlangde de menigte mét Duce-geroep Mussolini op het balcon. De indrukwekkende demonstra tie sloot met het zingen van. de volksliede ren. Opnieuw bleek de onwankelbare trouw, liefde en onlosmakelijke verbondenheid van het ïtaliaansche volk met den Duce. De diplomatieke correspondent van het D.N.B.* schrijft, dat de toespraak van Mus solini in haar kernachtige formuleering een even ondubbelzinnig als waardig antwoord is op alle speculaties op iets als .een inwen dige ineenstorting van Italië. Juist nu de strijd in Noord-Afrika zijn hoogtepunt na dert, meent de vijand door een combinatie van terreur en propaganda-actie een bres te kunnen slaan in de houding van 't Italiaan- volk en deei-rnode in het front der Een tractatie. Aan de kinderen op de openbare scholen in Amsterdam worden gedurende eenige dagen sinaasappelen uitgereikt. Bij het uitgaan der school deelt '.juf" de kostelijke vruchten uit. (C.N.F./de Haan Pax c) mogendheden van het^Pact van Drie. De vastbesloten verklaring van den Duce en de stormachtige bijval van de duizendkop pige menigte bewijzen, dat de wil van Italië zich in te spannen voor den gemeenschap- pelijken strijd om een gemeenschappelijk doeï, nog slechts vastberadener wordt. ïtaliaansche generaal verongelukt. De ïtaliaansche generaal-majoor der vlie gers Ma.rio 'Piccini, commandant van de ItaliaansShe luchtmacht in Slovenië en Dal- matië, is tijdens de vervulling van zijn taak bij een vliegtuig-ongeluk om het leven ge komen. Met generaal Piccini verliest Italië den vijfden generaal van de ïtaliaansche lucht macht tijdens den huidigen oorlog. 1 Hedenavond om 18.45 uur zal Max Blok zijl, via Hilversum II, in de serie brandende kwesties, spreken over „Een noodzakelijke waar 'wMg". Vrijdagmorgen om kwart over t wordt een herhaling van deze radio-^-u-serie gegeven. Dezer dagen is het rapport gepubli ceerd van de internationale commissie van deskundigen, die een bezoek heeft gebracht aan de opgravingen in het bosch van Katyn. In een uitvoerig protocol heeft deze com missie van vooraanstaande mannen uit di verse landen waaronder ook het neutrale Zwitserland was vertegenwoordigd, haar bevindingen geboekstaafd en deze bevesti gen de eerste berichten van een maand ge leden: Er heeft zich daar in 1939 in het bosch van Katyn een drama afgespeeld, zóó afschuwelijk, zo'ó afgrijselijk, dat een West- Europeaan zich toch eigenlijk niet ten volle een vooxstelling kan vormen van den ernst en de verschrikking van het gebeurde. Meer dan tienduizend weerlooze Poolsche officie ren, krijgsgevangenen, wier eenige misdaad was dat zij behoorden tot een Sovjet-Rus land onwelgevallig land, zijn op beestach tige wijze afgeslacht en in massagraven van duizend en meer lijken geworpen, die door een toeval een maand geleden ontdekt wer den. Vastds komen te staan, dat deze meer dan tienduizend slachtoffers van den Sovjet- Volkscommissaris, zonder vorm van proces zijn ter dood gebracht. Met een schot in het achterhoofd werd: niet het vonnis, want dat was er niet, maar het drama vbltrokken. Wanneer er thans nogal wat stol" op waait over de Poolsch-Sovjetrussische kwestie, dermate, dat zelfs Churchill en Roosevelt er zich mede bemoeien, zoodat er straks xn Londen wel een andere emigran ten-regeering 'zal optreden, mag nooit wor den vergeten, dat het di'ama van Katyn hiertoe de aanleiding vormde, het drama van Katyn, dat weer eens zoo scherp in het licht stelt, wat Amerika en Engeland de be langen van kleine staten, ja zelfs de belan gen van „lievelingsbondgenooten" waard zijn.. Dit woord „lievelingsbondgenoot" is van Britschen huize. Er is een tijd geweest, dat in Polen, het land van dezen lievelingsbond genoot, duizenden Volksduitsehers werden vermoord. Dat Engeland zich daar niet om bekommerde, nu ja, zoo was het nu een maal. Maar ditmaal betrof het Polen zelf, het land.- waarvoor Engeland naar het heette,-den oorlog ingegaan was, en dat tot op dezen dag bij monde van Churchill nog de verzekering heefmet hulp van Enge land en Amerika tot een groot en onafhan kelijk Polen te zullen worden hersteld. Van dit Polen zijn dus meer dan tiendui zend officieren in 1939 afgeslacht. Dóór het Sovjet-schrikbewind. Door trawanten van den heer Stalin. Sikorsky, het hoofd der Poolsche emigranten-regeering beklaagde zich en vroeg zich terecht af, wat zijn latid ooit te wachten stond van de Aziatische dic tatuur. Het antwoord was een Russische scheldpartij en een verbreken door Moskou van de Russisch-Poolsche betrekkingen. kwalijk kon men andex-^ verwachten. De Sovjet-Unie heeft drie jaar lang gezwegen of gelegen over 't lot der weggevoerde Poien De Sovjet-Unie is in haar onderwereld methoden steeds zeer konsekwent gebleven. Genoeg over Sovjet-Rusland. Het zijn Londen, en Washington, die in de Katyn- affaire weer zulk 'een treurige rol Voor Churchill en Roosevelt moet h e- beux-de wel hoogst pijnlijk zijn gewees m- mers de geheele beschaafde wereld heeft de kreet oxn recht door de Polen verstaan en het kan niet anders of overal ter wereld deAziatische steppe wellicht uitgezonderd - moet afschuw en verontwaardiging rijn gerezen. Wat zou men anders-verwachten dan dat twee mannen, die naar het heet de wereld moeten beveiligen en haar de rust moeten hergeVen, hun diepen afkeer te ken en hadden gegeven van dezen massamoord? Maar de oorlogsbelangen van Lonckyx #x Washington vergen in deze dagen een vriendschappelijke verhouding met Moskou, En daar voor het oorlogsbelang alles moet wijken, werd Polen opgeofferd. Er is den poging gedaan om het Poolsch-Russisch conflict tot een „oplossing" te orengen. Moskou deed weten, dat Stalin voor geen andere oplossing iets voelde dan die, welke hem straks half Polen in uitzicht sieU. Er is een poging gedaan, oaa Sikorsky te 'land- haven. Stalin antwoordrfe, dat hij 'n nndëre d.w.z. onderdanige Poolsche emigran tenregering Verlangt. En Londen en Washington zwijgen thans bedremmeld en hebben te kennen gegeven, dat zij niets voor Polen, den „lievelingsbondgenoot" kunnen doenvoor de zooveelste maal is met cynische onverschilligheid -=en land, dat zich in goed vertrouwen aan Londen en Washington had overgegeven, opgeofferd. Katyn heefPeen nieuwe schuld geladen op de schouders van Engeland en Amerika, een schuld, die woorden noch beloften er ooit af kunnen nemen. ARTS WAS AAN MORFINE VERSLAAFD Het gerechtshof te Den Bosch heeft de strafzaak tegen den 33-jarigen arts,, H. J. W. xxit Eindhoven behandeld, die têrecht- stond wegens het onbevoegd voorhanden, hebben van morfinehoudende preparaten en het schrijven van recepten op gefingeerde namen ter verkrijging van morfine, waar aan hij verslaafd was. De Bossche rechtbank had hem deswege veroordeeld tot 6 maanden gevangenisstraf, van welk votxnis de verdachte in appèl was gekomen. De advöcaat-generaal achtte bewezen dat verdachte de preparaten onbe voegd voorhanden heeft gehad en valsche recepten heeft uitgeschreven. Hij eisehte een jaar gevangenisstraf., Het Hof wees de zaak terug naar de in structie, teneinde een psychiatrisch rapport over den verdachte te doen samenstellen. NED. HERV. KERK. Bedankt voor Ned. Herv. Kerk Schoten'(Haar lem-Noord) ds. A. Oskamp te Haren.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1