Haarlemsche Courant BEKENDMAKING Sovjetaanvallen duren in Koebansector voort. Nieuwsblad voor Noord-Holland <van deu Commissaris voor belangen van de voormalige Nederlandsche Weermacht. In Tunis zware defensieve gevechten. 288e Jaargang No. 105 Hsreamtl Groots Houtstraat ttj. 9fst Advert. 10714, Redact!* 10400 Postgiro UlOSt HaaMemscho ct, Haarlem BUkuntoor, Soendapletn n. Xel. imi Hoofdredacteur» I. V. Baudewyn* Vrijdag 7 Mei 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 11. Tel. 1271Ï Kantoor IJmulden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Ultg Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1207 Aan verwanten van liet personeel der voormalige Nederlandsche weermacht, dat zich in krijgsgevangenschap bevindt, kan overeenkomstig de regelen die bij opkomst onder de wapenen van toepassing waren kostwinnersvergoeding worden toegekend. Degene, die meent voor zoodanige vergoeding in aanmerking te kunnen komen, moet daartoe aanvraag doen, op de gemeente-secretarie van haar ot zijn woonplaats nadat de desbetreffende militair zich voor afvoering in krijgs gevangenschap heeft aangemeld. De uitbetaling van de vergoeding zal door de zorg van den burgemeester geschieden. Voorts wordt verwezen naar eventueele nadere bekendmakingen van gemeentewege. De verwanten van het beroepspersoneel dienen zich voor de uitbetaling van bezoldiging rechtstreeks te wenden tot den commissaris voor de belangen van de voormalige Ned. weermacht, Lange Voorhout/7. Buitenlandsch geld op Geallieerde vliegers. Het ds reeds eenige keeren gebleken, dat Geallieerde vliegers, die doelen in Skandinavië mdeten aanvallen, geldsommen In Noorsche, Zweedsche en Deensche valuta bij zich hebben om zich ingeval van een noodlanding te kun nen behelpen. Zondag Is in Zuid-Zweden het lijk van een vermoedelijk Canadeeschen piloot aangespoeld. Op 't lichaam vond men Noorsch Zweedsch en Deensch geld, in het geheel een belangrijk, bedrag. Vermoedelijk had de doode ook belangrijke documenten bij' zich, want de Amerikaansche consul te Göteborg heeft zich ijlings naar de plaats begeven, waar het lijk zich bevindt. Nieuwe Zweedsche kruiser. Na een'recordbouwtijd van 5V2 maand heeft del Zweedsche marinekruiser Alvsnabben zijn eerste proefvaart gedaan. Het schip is op de Eriksbergwerf in Göteborg gebouwd De krui ser heeft een waterverplaatsing van rond 4200 ton. Hij is bewapend met 4 kanonnen van 15 cM. en een aantal luchtafweerkanon- nen. Von Papen bij Mene,mendzjog!oe. De Duitsche ambassadeur in Turkije Von Papen, is door den Turkschen minister van buitenlandsche zaken, Menemendjogloe, ont vangen. Nadere bijzonderheden hieromtrent zijn nog niet bekend gemaakt. Keuringen voor de Waffen SS, het Legioen en de Landwacht. Bü onze vrijwilligers. Welverdiende rust na harden strijd. (SS PK Zschackel O/H P. c) Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in deri leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen voor de familieleden, enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde rede nen in Nederland moeten blijven, de moge lijkheid -bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het waeht- bataljon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 11.5.43 815 uur Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 12.5.43 815 'uur Breda, Restaurant Mo dern, Markt. 13.5.43 815 uur Goes, Café Centraal. 14.5.43 815 uur Den Bosch, Hotel „N. Brabant, Markt 45. 15.5.43 815 uur Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16. 16.5.43 8—15 uur Arnhem, Café Royal. 17.5.43 815 uur Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18. 18.5.43 815 uur Zwolle, Hotel Gijten- 19.5.43 815 uur Groningen, Concerthuis, Poelestraat. 20.5.43 815 uur Leeuwarden, Huize Schaaf. Breedstraat. 21.5.43 815 uur Amsterdam, School, Iepenweg 13. 22.5.43 815 uur Utrecht, N.V.-huis, Oude gracht 245. 23.5.43 815 uur Amersfoort, Pol. Durch- gangslager. Leusderweg. 24.5.43 815 uur Den Haag, Café „Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. Het Vaticaan en de krijgsgevangenen. Te Vaticaanstad wordt vernomen, dat de H. Stoel nog eenmaal een poging wil ondernemen om met behulp van de neutrale landen en ver scheidene instellingen een onderzoek naar de krijgsgevangenen in te stellen, waarbij men o.a. alle nog levende krijgsgevangenen wil registreeren; tot nu toe zijn de pogingên in deze richting van het Vaticaan zonder vrucht gebleven. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend Aan het Oostelijk front van het Koeban- bruggehoofd viel de vijand Woensdag den geheelen dag met sterke strijdkrachten aan. Alle aanvallen werden afgeslagen en daarbij talrijke pantserwagens vernietigd. Van het overige deel van het Oostelijk front worden met uitzondering van de afweer van plaat selijke vijandelijke aanvallen ten Zuiden van het Ilmenmeer geen gevechtshandelingen van beteekenis gemeld. In Tunis werden verscheidene vijandelijke aanvallen op den Noordelijken en Centralen frontsector afgeslagen. Daarbij werden ten Oosten van Mateur van 24 aanvallende pant ser-wagens 13 stukgeschoten. Duitsche en Italiaansche formaties vlieg tuigen vernietigden bij duikaanvallen een vrij groot aantal voertuigen en verscheidene pant serwagens. Zware gevechtsvliegtuigen vielen Woensdagnacht havenwerken aan de Algerijn- sche kust aan. In de ochtenduren van 6 Mei brachten Duit sche strijdkrachten der kustbescherming voor de Bretonsche kust, zonder zelf verliezen te lijden,, een Britsche motortorpedoboot tot zin ken en beschadigden drie andere booten ernstig. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt De hevige bolsjewistische aanvallen in de Oostelijke sectoren van het Kojebanfront hou den aan en men verwacht te Berlijn ook in de komende dagen nog geen veranderingen in den algemeenen toestand. De ontruiming van Krymskaja wordt in militaire kringen gemotiveerd met de ver klaring, dat het aan de stad grenzende Lagunengebied hetwelk door de Duitsche troepen reeds tijdens de wintermaanden ont ruimd werd, daar de dooiperiode het toch reeds moeilijke terrein volkomen onbegaan- Presidenf van Bolivia te Washington. De president van Bolivia, generaal Pena- randa, is in de Amerikaansche hooft^'ad aan gekomen. Hier vertoeft hij als eeregast van president Roosevelt. Penaranda zal, de groote industriesteden en militaire oniMdingsplaat- sen der V. S. bezoeken. Duitsche duikbootbunkers. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt: In een verslag over zijn reis langs de Atlan tische kust vertelt een verslaggever van de Hannoversche Zeitung, dat hij een duikboot bunker bezocht heeft, die een lengte van 400 meter had en waarin 30 oorlogsvaartuigen een veilig onderdak konden vinden Het inwendige van de betonkolos deed hem denken aan het schip van een Dom. Onder het zware ondoor dringbare plafond liggen in lange rijen de boxen voor de schepen, die met behulp van een speciale pompinstallatie drooggemalen kunnen worden. De bunkers beschikken over eigen electri- sche centrales en ketelhuizen, zoodat zij te allen tijde, ook indien zij van het achterland zijn afgesneden, volkomen zelfstandig kunnen werken. Voorts toonde then den correspondent de uitwerking van de bomtreffers op het plafond van den bunker. Hij beschrijft deze voltreffers als onschuldige wonden. die slechts kleine gaten in de betonmassa, hadden veroorzaakt Ook indien de vernietigende lading van de bommen viermaal zoo groot geweest zou zijn, zouden de bunkers nog niet bezweken zijn. LAATSTE PREMIETREKKING WINTER HULPLOTERIJ. Zaterdagmiddag zal om 15.00 uur in een der zalen van hotel Bellevue te Amsterdam de zesde en laatste premietrekking beginnen van de tweede loterij Winterhulp, die daarmee tevens wordt beëindigd. baar maakte, in de zomermaanden uitdroogt, in welk geval Krymskaja .ook van die zijde direct bedreigd zou worden. Daarom heeft men de stad ontruimd en de frontlijn in de heuvels vlak achter de stad gelegd, doch zoo dat de in Krymskaja binnengedrongen bols jewisten in de vuurlijn van de Duitsche artillerie liggen. De bolsjewisten vallen volgens de laatste berichten met volwaardige troepen aan, die voor een deel zelfs tot de keurtroepen van het Sovjet-Russische leger behooren. Het Italiaansche weermachtbericht luidt In den Westelijken sector van het front van Tunis hielden de Italiaansche en Duitsche troepen ook Woensdag de zware defensieve gevechten op doeltreffende wijze vol. Tijdens een geslaagde verrassende actie vielen onze jagers en bommenwerpers vijandelijke pant serwagens aan, waarvan eenige, tientallen in brand werden geschoten en vernietigd. Zeven Engelsch-Amerikaansche vliegtuigen werden door Duitsche jagers in luchtgevechten ver nield. Boven de straat van Sicilië schoten Italiaan sche jagers onc^er bevel van luitenant Amadeo Quidi uit Bologne, die een convooi door de lucht escorteerden, negen Curtiss-machines in zee, na een korten en hevigen strijd met een vijandelijke formatie. Van de operaties der laatste twee dagen zijn zes van onze vlieg tuigen niet teruggekeerd. De positie van de „Uiven". De staf van de Zweedsche marine heeft de juiste positie van de verongelukte Zweedsche duikboot aangegeven als 57 gr. 45.10 minuten N.B. en 11 gr, 26.71 minuten O.L. De leider van het bergingswerk heeft verklaard, dat voor zoover men kan zien, de „Ulven" 00 een mijn Is geloopen. Men heeft op de plaats van het engeval reeds ongeveer 50 mijnen opgevischt. Als merkwaardige bijzonderheid wordt nog vermeld, dat de plaats van het schip en het punt waar het schip is beschadigd, wonderwel overeenstemmen met hetgeen door een hel derziende is opgegeven. Duitsche bisschoppen naar Rome. Het Vaticaan heeft verscheidene Duitsche bisschoppen uitgenoodigd voor een bezoek aan Rome, waarbij besprekingen zullen worden gehouden over reorganisaties in de Katholieke kerk. Tot de genoodigden behooren bisschop graaf Preysing, Berlijn; bisschop graaf Galen Münster en bisschop Berning, Osnabrück, die als eenige Katholieke bisschop lid is van den Pruisischen staatsraad. Opvolger van generaal Andrews. Als opvolger van generaal Frank M. An drews, die tot dusver bevelvoerend generaal was van de Amerikaansche strijdkrachten in Europa en die bij een vliegtuigongeluk om het leven is gekomen, Hs benoemd generaal-majoor Harry C. Ingolls. Onder de passagiers, die met het Ameri kaansche vliegtuig van Andrews bij IJsland om het leven zijn gekomen, bevond zich ook de Amerikaansche bisschop, van de Episcopale kerk, Leonard, die onderweg was naar Europa om de Amerikaansche troepen te bezoeken. Militaire actie tegen Martinique? De situatie op en om het Fransche eiland Martinique heeft zich dermate toegespitst, dat men binnenkort met gewelddadige maatrege len der Geallieerden rekening kan houden. Te Vichy betreurt men de ontwikkeling der ge beurtenissen ten zeerste en verwijt men den voormaligen bondgenooten, dat zij thans ook de op Martinique gestationeerde Fransche vlooteenheden en het Fransche goud willen bemachtigen. Een militaire operatie tegen het weerlooze eiland zou volgens Fransche krin gen een nieuwe vernedering voor Frankrijk beteekenen. Verblijf in de open lucht na negen uur verboden. De Höhere S.S.- und Polizeiführer bij den Rijkscommissaris voor het bezette Nederland sche gebied wijst er op, dat het door zijn bekendmaking van 5 Mei 1943 gegeven ver bod van verblijf „op openbare straten en pleinen" thans van 9 uur af, aldus opgevat moet worden, dat vanaf genoemd tijdstip „het verblijf in de open lucht" verboden is. De stem der SS. Luistert op Zondag 9 Mei van 11.30 tot 11.45 uur, over den zender Hilversum I, op golf lengte 415 M., naar de stem der SS, onderwerp „De les van het front" (II). Bon 19 vleeseh A en B voor 28 dagen. Deelen van den Nederlandsehen land bouw zijn de laatste week op groote schaal in gebreke gebleven t.a.v. bun af leveringsplicht. De aanvoer op de abat toirs is derhalve niet voldoende om de bevolking volgens de plannen van vleeseh te voorzien. Dat is de reden, waarom de bekendgemaakte vleeschbon 19 A en B op het oogenblik niet gehonoreerd kan worden. Zooals onlangs werd medegedeeld, ge ven de bonnen 19 A recht bp het koopen ■van 100 gram vleeseh met been, de bon nen 19 B op het koopen van 25 gram vleeseh met been in den tijd van 2-15 Mei 1943. Dit rantsoeneeringstijdvak moet om bovenvermelde reden met 14 dagen tot 29 Mei 1943 worden verlengd. Men zaj dus met het op de bonnen 19 A en B verkrijg bare rantsoen niet, zooals anders, 14 dagen, maar 28 dagen moeten doen. Niet getroffen worden door dezen maatregel de werklieden, die zwaren; zeer zwaren, langdurigen en nachtelijken arbeid ver richten. Zij krijgen van 16 Mei af op speciale bonnen van hun distributiekaart zoowel het normale rantsoen, als het bij zondere rantsoen voor 14 dagen. De hervatting van de normale vleesch- verdeeling hangt af van de houding der boeren. Nadere, bijzonderheden zullen te- zijnertijd bekend gemaakt worden. Partijbegrafenis voor lutze. De Führer heeft, naar de Nationalsozialis-1 tische Parteikorrespondenz meldt, bepaald, dat den overleden Stabschef der S.A., Viktor "Lutze, een partijbesrafenip za1 even Stalin beantwoordt 2 vragen over Polen. De New York Times publiceert een schriftelijk antwoord van Stalin op twee vragen van den correspondent te Moskou van dit blad. De vraag, of de Sovjet-Russische regeering een sterk, onafhankelijk Polen wenscht, beant woordt Stalin met „ja". De tweede vraag, op welke grondslagen de betrekkingen tusschen de Sovjet-Unie en Polen na den oorlog ge plaatst moeten worden, beantwoordt Stalin als volgt: „Op den grondslag van hechte betrek kingen van goede nabuurschap en wederzljd- sche achting, of ingeval het Poolsche volk dat- wenscht, op den grondslag eener alliantie," De New York Times voorziet deze verkla ring van eei^ commentaar van zijn correspon dent, die dit standpunt van Staïin beschouwt als een geschikten grondslag om te onderhan delen over een herstel der betrekkingen tus schen de Sovjet-Unie en de Poolsche emigran ten. De correspondent geeft toe, dat de hou ding van de Sovjet-Unie tegenover de na- oorlogsche plannen der Geallieerden Vt.a.v. Europa hoofdzakelijk afhankelijk ziin van de omstandigheid, in hoeverre tusschen alle be trokken partijen nog voor het einde der vijan delijkheden een accoord bereikt wordt over de zone van Oost-Europa, die gelegen is tusschen Rusland en het naar Sta'ins eigen woorden overblijvende Duitsche volk en staat. Dat be- teekent niet meer en niet minder, dan de eisch om erkenning eener regeling van alle Oost- Europeesche ^kwesties door de bondgenooten van Moskou overeenkomstig de wenschen die Stalin probeert te pousseeren door het te ber de brengen Van zijn conflict met de Poolsche emigranten te Londen. Minister Eden heeft inmiddels met den Sovjet-ambassadeur te Londen, Maisky, een bespreking gehad, waarbii „de nieuwe toe stand" in de kwestie der "Sovjet-Poolsche be trekkingen is behandeld, d;e ..ontstaan is door Stalins brief aan de New York Times." In Londensehe bevoegde kringen wordt er op gewezen, dat de eischen van Stalin jegens Polen de instemming der Britsche politiek hebben. Het schriftelijke antwoord van Stalin op de vragen van den Moskou schen vertegen woordiger van de New York Timès wordt uit- drukkeliik „nuttig en constructief" genoemd. Het Engelsche agentschap Reuter werd ge machtigd' hieromtrent een bericht uit te geven, waarin' gezegd wordt dat men in deze ver klar^pg van Stalin een openliikj bevestiging van de houding der Sövjet-Unle ziet, zooals deze in de toezeggingen van Stalin aan Si korsky van December 1941 tot uitdrukking ls gekomen. Omtrent het feit dat de SovjetiRus- Sische politiek, ondanks de toenmalige toe zeggingen intusschen aanspraak maakt op voormalig Poolsch gebied, zonder acht te slaap op de opvattingen van de uitgeweken Pool sche regeering. weigert men zich in bevoegde Londensehe kringen uit te laten en wijst men slechts op een volledige overeenstemming van de Engelsche en de Sovjet-Russische politiek. Naar uit Koeibysjef gemeld wordt; heeft de vertegenwoordiger van de Poolsche emigran ten in de Sovjet-Unie met zijn personeel Koeibysjef verlaten om zich per vliegtuig naar Teheran te begevan.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1