Haarlemsche Courant Doorbraak der Geallieerden in Tunesië. Alle mannen van 18 tot 35 jaar moeten zich aanmelden, Nieuwsblad voor Noord-Holland Berliner Börsen ZeitungBruggehoofd heeft zijn taak vervuld. Zware Sovjetverliezen in Koebangebied. Roosevelt en Churchill naar Moskou? Nieuwe Onderkoning voor Britsch.lndië. Oorzaak spinale kinderverlamming ontdekt Beschikking. Boterbonnen 13 en 17 inwisselen tegen rantsoenbonnen. Afscheid van Viktor Lutze. Keuringen voer de Waffen SS, het Legioen en dé Landwacht. Beschikking van den Rijkscommissaris. „Hij die voorgaat." 388e Jaargans No. 108 Boraatw» Qroot* Hout«traal *•1, Advert. M72I, Bedaetl« lom Poitglro 134053 Baarlemscbe Ct, Haarlem Bijkantoor, goendapleln jj, iel. Hoofdredacteur! 3. V. Bondewyni Zaterdag 8 Mei 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 127t» Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 V - De A.N.P.-eorrespondent te Berlijn meldt: Met de volle kracht van hun overmacht, die zoowel wat manschappen als materiaal betreft van Duitsche zijde als een tienvoudige wordt aangegeven, ondernemen de Geallieerden aan vallen van een buitengewone hevigheid, die in het gebied van Medjez el Bab reeds tot een verscheidene kilometers diepen doorbraak in de richting van Tunis hebben geleid. Nog zijn de gevechten aan den gang, doch de po sitie van de op verschillende punten tegelijk aangevallen Duitsche en Italiaansche strijd krachten, die ten deele stellingen ,in het ge bergte hebben betrokken, schijnt verre van benijdenswaardig. Naar van Duitsche zijde wordt onderstreept verdedigen verwonderlijk zwakke strijdkrach ten het 280 K.M. lange front, waartegen de Amerikanen en Erfgelschen, voor wie dit op oogenblik het eenige strijdtooneel is, waarop zij actief oorlog voeren, met alle kracht aan stormen. In het uiterste Noorden rukt langs de kust een sterke Fransche strijdmacht op in de richting van Bizerta, terwijl deze belangrijke havenstad eveneens het doel is van de Ameri- kaansche troepen, die Mateur hebben bezet. Bizerta wordt aldus van twee kanten bedreigd. Het zwaartepunt van de aanvallen ligt meer in het midden, bij Medjez el Bab, waar het Britsche eerste leger met sterke nantserstrijd krachten opereert. Het doel is kennelijk, een wig te drijven in de ^frijdkrachten van de Spil en de laatste overgebleven verbinding tusschen de beide belangrijke centra Bizerta en Tunis af te snijden. De Berliner Börsen Zeitung wijst er in een commentaar op het verloop van den strijd in Tunesië op, dat het bruggehoofd zijn taak vervuld heeft. Het blad is vol lof voor de Afrikastrijders. die in tallooze gevechten de vérstrekkende vijandelijke plannen zoolang vertraagd hebben, dat hieraan geheel anders het hoofd kan worden geboden.' Aan den rand van den oorlog valt geen beslissing, deze valt slechts in het centrum van het oorlogsgebeu ren zelf. De ontwikkeling, die de strijd in Tu nesië genomen heeft, zoo besluit de B. B. Z.. is voor ons smarteliik, doch wii weten, dat de wetten van den oorlog hard zijn. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijk front van het Koeban- bruggehoofd duurden de felle afweergevèch- ten voort. De Sovjets, die met-gebruikmaking van talrijke pantserwagens op onze stellingen losstormden, werden onnicuw bloedig afgesla gen. In talrijke hevige luchtgevechten en door luchtdoelgeschut werden Donderdag 146, door infanteriewapens 9 andere Sovjetvliegtuigen neergeschoten. Daarvan werden alleen 50 van in totaal 70 aanvallende vliegtuigen vernie tigd bij een mislukten aanval op Orel. De eigen verliezen aan het geheele Oostelijk front bedroegen vijf vliegtuigen. Marine-kustbatterijen brachten In het zee kanaal {pij Leningrad twee Sovjet-patrouille booten tot zinken en beschadigden twee an dere ernstig. In Tunis viel de vijand met veelvuldig su perieure formaties infanterie en pantserwa gens, die door sterke formaties vliegtuigen on dersteund werden. de Duitsch-Italiaansche stellingen in den Noordelijken en centralen frontsector aan. Ondanks heldhaftigen tegen stand der Duitsche en Italiaansche troepen en ondanks het afslaan van talrijke aanvallen, waarbij 12 pantserwagens werden stukgescho ten en eenige honderden gevar.-naakt werden, slaagde de vijand er op een plaats in diep door te dringen. De slag duurt voort in verbitterde gevechten. Voor de kust van West-Frankriik schoot een enkele Duitsche havenpatrouilleboot twee Britsche vliegtuigen uit een aanvallende for matie bommenwerpers neer. Het Italiaansche weermachtberlcht luidt als volgt: Een hevige veldslag woedde Donderdag in Tunis, waar de troepen Van de As met dap perheid en verbetenheid het hoofd boden aan een nieuwen aanval van.-massale vijandelijke strijdkrachten infanterie en pantserwagens. In den Noordelijken sector, hebben de troepen van de As ziëh al strijdende teruggetrokken op meer achteruit gelegen stellingen. De vijande- liike luchtmacht, die den aanval met een over- macht aan strijdkrachten ondersteunt, heeft Donderdag tien vliegtuigen verloren, waarvan vier werden neergeschoten.door jagers en zes door het afweerges&hut. Reggio di Calabria, Marsala en het eiland Favignana wérden ggjpombardeerd door for maties viermotorige toestellen. In de steden werd aanzienlijke schade aangericht en ver liezen veroorzaakt onder de burgerbevolking. Boven Sicilië werden door Italiaansche en Duitsche jagers zeven vliegtuigen vernietigd. De in de laatste Italiaansche weermachtbe- richten gemeldeluchtaanvallen hebben te Reggio di Calabria 200 dooden en 277 gewon den veroorzaakt. Gaat Roosevelt naar Moskou? Deze vraag wordt in Berlijnsche kringen levendig bespro ken. Een dergelijke reis is niet uitgesloten te achten, daar Stalin tot dusver elke bijeen komst buiten de Sovjet-Russische grenzen van de hand heeft gewezen en Roosevelt er thans .blijkbaar een bijzonder belang bij heeft om door een persoonlijke ontmoeting van Stalin vele hangende kwesties op te lossen. Volgens Amerikaansche uitlatingen, zal, ook Wiston Churchill zich binnenkort naar Mos kou begeven. Roosevelt heeft medegedeeld, dat de voor malige Amerikaansche ambassadeur in de Sovjet-Unie, Davies, zich met een buitenge- wone boodschap aan Stalin naar Moskou zal begeven. Roosevelt weigerde nlle vragen over den inhoud en verklaarde, det zelfs Davies er niet van op de hoogte was. Wanneer echter de bries te Moskou is geopend, zal Davies den inhoud kennen en desbetreffende onderhande lingen met Stalin opeden. De Sovjet-ambassadeur Litwinof heeft een bezoek gebracht aan het ministerie van buiten- landsche zaken der V.S. om afscheid te nemen. Hij weigerde een commentaar te geven op de Moskousche missie van Davies, aangezien al les afhankelijk is van den brief, die Davies aan Stalin zal overhandigen. Nog voor eind Mei zal een officieele mede- deeling verschijnen over de benoeming van een nieuwen Onderkoning voor Britsch Indië. Er zou een minister uit het kabinet benoemd worden. Het vorige jaar zijn in dit verband genoemd Sir John Anderson en Archibald Sinclair. Het is het physisch-chemisehe instituut der universiteit te Upsala, onder leidtng van de professoren Svedberg en Tiselius ge lukt de oorzaak van de spinale kinderver lamming te ontdekken en te isoleeren. Het betreft een eiwitmicrobe die onder normale omstandigheden absoluut ongevaarlijk is. doch waarvan het karakter veranderen kan waarop zij het centrale zenuwstelsel, de hersenen én het ruggemerg aantast. Verkoop van bier weer toegestaan. 's-Gravenhage, 7 Mei. Op grond van par. 64 der vérordening tot handhaving van de orde bepaal ik het volgende voor get geheele Nederlandsche gebied: Als wijziging op no. 3 van mijn beschikking van 1 Mei 1943 betreffende het politiestand recht in het bezette Nederlandsche gebied, is van Zondag 9 Mei 1943 het schenken en ge bruiken van bier in openbare lokaliteiten als mede het verstrekken en verkoopen van bier toegestaan. Voor andere alcoholische dranken blijft het verbod bestaan. Der Höhere SS- und Polizeifiihrer bü den Rijkscommissaris voor het bezette Neder landsche gebied. (w.g.) RAUTER. SS-Gruppenführer en General-leutnant der Polizei. Aangezien de geldigheidsduur van de bon nen „Boter 13 A", „13 B boter", „Boter 17 A" en „17 B boter" in tegenstelling met hetgeen in de bonnenljjst is vermeid, op Maandag 10 Mei a.s. afloopt en de mogelijkheid bestaat, dat nog niet alle verbruikers op deze bonnen boter, margarine, rundvet of bak- en braad vet hebben kunnen verkrijgen, kunnen zij, die genoemde bonnen nog in hun bezit heb ben, deze van Dinsdag ft tot en met Zaterdag 15 Mei a.s. bij de plaatselijke distributie diensten inwisselen tegen' rantsoenbonnen voor boter, welke zooals bekend een onbe- perkten geldigheidsduur hebben. De Führer aanwezig. In de mozaiekzaajl van de nieuwe Rijkskan selarij te Berlijn had Vrijdag in tegenwoor digheid van den Führer de plechtige partij begrafenis plaats voor den bij een auto ongeluk om het leven gekomen Stabschef der S.A. Viktor Lutze. Mjü>ister dr. Göbbels hield een toespraak, waarin hij het werk en den persoon van den overledene huldigde. Vervolgens wijdde de Führer woorden van herinnering aan zijn ouden medestrijder en verleende hem ais vierden Duitseher na de partijgenooten Todt, Heydrlch en Hühnlein de hoogste Duitsche onderscheiding, de Oberste Stufe des Deutschen Ordens". Bijna 311e toonaangevende mannen van de Nat Socialistische partij, van -den staat en de weermacht, het geheele „Führerkorps" der S.A., alsmede vertegenwoordigers van de ver bonden en bevriende naties waren aanwezig en bewezen den doode de laatste eer. In aansluiting op de rouwplechtigheid volg de de overbrenging van het stoffelijk over schot naar Westfalen, waar het in den ge boortegrond zijn laatste rustplaats zal vinden. Het SS-Ersatzkommandó Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd v-an 1745 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen voor de familieleden, enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde rede nen in Nederland moeten blijven, de moge lijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of hij het wacht- ba tal jon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 11.5.43 815 uur- Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 12.5.43 815 uur Breda, Restaurant Mo dern, Markt. 13.5.43 8—15 uur Goes. Café Centraal. 14.5.43 815 uur Den Bosch, Hotel „N. Brabant. Markt 45. 15.5.43 815 uur Venlo, Deutsches Haus. Egmondstraat 16. 16.5.43 815 uur Arnhem, Café Royal. 17.5.43 8—15 uur .Hengelo, Café Modern Spoorstraat 18. 18.5.43 8—15 uur Zwolle, Hotel Gijten- beek. 19.5.43 815 uur Groningen, Concerthuis. Poelestraat. 20.5.43 815 uur Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 21.5.43 815 uur Amsterdam, School. Teoenweg 13. 22.5.43 8—15 uur Utrecht, N.V.-huis, Oude gracht 245. 23.5.43 815 uur Amersfoort, Pol. Durch- gangslager, Leusderweg. 24.5.43 8—15 uur Den Haag, Café „Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. Bij onze vrijwilligers. Met hun pantserwagens dringen de jongens als een der eersten de vijandelijke stad binnen. (SS PK Grünert O/H P. c) KORT NIEUWS In verband met den moord op den vroegeren Bulgaar- schen politiechef zijn Woensdag en Donderdag te Sofia groote razzia's ge houden, waarbij duizend arrestaties werden verricht. Vijf inbrekers, die' zich als agent *an politie voorde den, zijn in de buurt van Parijs in de villa van een N ederlandschen diamanthandelaar binnengedrongen. De vrouw des hui zes werd ge dwongen haar ju- weelen af te geven. De totale buit be droeg ongeveer twee millioen francs. In het Verordeningenblad is opge nomen een beschikking van den Rijks commissaris voor het bezette Neder landsche gebied (Commissaris-generaal voor bijzondere aangelegenheden) be treffende de verplichting tot aanmelding voor den arbeidsinzet. Hierin wordt bepaald: 1. v LI) Alle mannen in den leeftijd van 18 tot 35 jaren, die wonen in hot bezette Nederlandsche gebied en die niet be boeren tot de onder 2 genoemde perso nen, moeten zich aanmelden bij het voor hun woonplaats bevoegde gewes telijk Arbeidsbureau (in het vervolg „Arbeidsbureau" genoemd), respectie velijk bij het bevoegde bijkantoor, in overeenstemming met bijzondere op roepingen der arbeidsbureau*. (2) De tot aanmelding verplichte per sonen van Duitsche nationaliteit moe ten zich aanmelden bij den Dnitschen „Fachberater" van het voor hun woon plaats bevoegde Arbeidsbureau. 'f- (3) De aanmelding geschiedt op een bijzonder formulier, dat beschikbaar wordt gesteld door de Arbeidsbureau! (bijkantoren). 2. (1) Van de aanmelding ingevolge 1 zijn vrijgesteld: 1) Personen van Duitsche nationaliteit die in dienst zijn van bureaux van den Rijkscommissaris voor het bezette Neder landsche gebied, van het arbeidsgebied van de Nationaal-socialistisehe Duitsche Ar beiderspartij in Nederland, haar onder deden of aangesloten organisaties. 2) Personen van Duitsche nationaliteit, die in dienst zijn van bureaux der Duitsche weermacht, der „Waffen-SS", der Duit sche politie of van den Rijksarbeidsdienst. 3) De ambtenaren en arbeidscontractan ten van het rijk, de provincies!" de gemeen ten en de overige publiekrechtelijke licha men, alsmede de personen, die in dienst zijn bij de Nederlandsche Spoorwegen, bij het staatsbedrijf der P. T. T. en bij de Ne derlandsche Bank. 4) Leden der voormalige Nederlandsche zee- en landmacht, voor zoover zij krach tens' de bekendmaking van den Weer- machtbevelhebber in Nederland van 29 April 1943 onderworpen zijn aan de te rugroeping in de krijgsgevangenschap. 5) De personen, die reeds ingevolge 9 der beschikking no. 30/1943 betreffende de sluiting van bedrijven tot aanmelding ver plicht zijn. 6) Geestelijken, alsmede personen, die tot een orde behooren. (2). De Rijkscommissaris" voor het be zette «Nederlandsche gebied (Commissaris- generaal voor bijzondere aangelegenheden) kan andere vrijstellingen van de verplich ting tot aanmelding ingevolge 1 toegtaan. 3. (1) De tot aanmelding verplichte perso nen dienen in beginsel persoonlijk op het Arbeidsbureau (bijkantoren) te verschij nen en op verzoek alle noodzakelijke be scheiden over te leggen, alsmede alle ver- eischte inlichtingen te verstrekken. (2) Voor zoover tot aanmelding ver plichte personen op arbeidscontract werk zaam zijn, moet de werkgever de verkla ring van den tot aanmelden verplichten persoon betreffende den duur van de ar beidsovereenkomst op het formulier be- vestigen door zijn onderteekening en even tueel door een firmastempel. 4. (1) Tot aanmelding verplichte personen en werkgevers, die in strijd handelen met de bepalingen dezer beschikking of trach ten deze te ontduiken, dan wel opzettelijk of door schuld onjuiste opgaven verstrek ken, worden gestraft volgens artikel 4 der verordening no. 16/1943, voor zoover niet op grond van andere bepalingen een zwaar dere straf is verbeurd. (2) Uitlokkers, mededaders, en mede plichtigen worden op gelijke wtjze ge straft als de dader. -■ 5- Deze beschikking treedt heden in wer king.- Een belangwekkend klankbeeld van den Ned. Omroep. De persdienst tsan den Ne^eHandschen Om roep meldt: Ter gelegenheid van den 49sten verjaardag van den Leider zendt de Neder-, landsche Omroep op 11 Mei van 19.0019.45 uur, over den zender Hilversum II onder dbn titel „Hij die voorgaat" een belangwekkend klankbeeld uit, dat gewijd is aan het leven van dezen met hart en ziel zijnden Neder lander.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1