AimetiütA STAU ROTTKKDAM V17S0 HËT SPEL MET DE EMIGRANTEN. -A- „Twee edellieden van Verona." Bij de a.s. première. Binnenkort zal het Noordhollandseh Tooneel de première geven van Shakespeare's -„Twee edellieden van Verona". Daar het hier een der minder bekende blijspelen van den groo- ten meester betreft, achten wij het niet over bodig, iets omtrent den inhoud mede te deelen De twee Veroneesche jongelieden Valentine en Protheus zijn boezemvrienden. Zij hebben tezamen gestudeerd en zijn zoo goed als altijd in elkanders gezelschap te vjnden. Zoo goed alsWant waar de liefde verschijnt, luwt de vriendschap. Protheus aanbidt de schoone Julia en de verstokte vrijgezel Valentine steekt daarom een beetje den draak met zijn vriend. Het verwondert hem nauwelijks, dat. wanneer hij afreis naar Milaan*— een reis zoo als jonge mannen die in dien tijd ondernamen ter vorming van kennis en karakter Pro theus hem niet wil vergezellen. Deze sluit zich den avond na het afscheid op in zijn kamer, om een brief aan zijn Julia te schrijven. Kort daarop, dank zij het antwoord op dien. brief, wordt ook Protheus door zijn vader naar Milaan gezonden. Hij zweert Julia eeuwige trouw, wisselt ringen met haar en vertrekt Hij vindt een anderen Valentine terug dan dien hij heeft zién afreizen Ook zijn vriend is door de liefde bevangen; Valentine heeft zijn jonge hart gelegd aan de voeten van Sil via, dochter van den hertog van Milaan, die echter door -""haar doorluchtigen vader - be stemd is voor den hoveling Thurio. Protheus arriveert, wordt door zijn vriend, den hertog en diens dochter ontvangen en., is op het eerste gezicht verliefd ,op "Silvia. Julia schijnt hij terstond vereeten! Diefde kan van demonen engelen maken, doch ook van een trouwen vriend een valschen vijand. Zonder gewetensbezwaar licht Protheus, als zijn vriend en medeminnaar hem in vertrou wen heeft genomen omtrent een schaking van zijn aangebedene, den hertog in. En zonder op de hoogte te .zijn van het verraad de hertog is diDlomaat genoeg om dat te verbloemen wordt Valentine voor eeuwig uit Milaan .ver bannen. Julia kan. na het vertrek van Protheus, de eenzaamheid te Verona niet verdragen en reist eveneens, met haar dienares Lucetta. naar Milaan. Om het gevaar van aanranding te ontgaan, verkleeden zij zich als mannen. Te Milaan aangekomen, neemt zij haar intrek in een heiberg. De waard ziet, dat de „jonge man" zorgelijke trekken heeft en noodigt „hem" uit, des avonds mee te gaan luisteren naar een serenade, door eeb onstuim'een min naar gebracht aan zijn geliefde. En zoo is Julia in het duister getuige van een scène tusschen den trouweloozen Protheus en Silvia. Daar de laatste den onrelukkieen ^ao-ieling Valentine trouw is gebleven, verwijt zij den zanger zijn verraad en Julia is de wanhoop nabij, als zij op die wijze de toedracht ervan verneemt. Haar liefde mindert evenwel niet; zij weet zelfs te bewerkstelligen dat Protheus haar als page aanneemt. Zoodat zij in het ver volg zijn minnebrieven aan 's hertogs dochter moet overbrengen en op zekeren dag zelfs den ring, dien zij zelf bij het afscheid aan haar minnaar gaf, aan haar .rivale moet brengen Silvi- weigert den ring echter en openbaart den 'appen „page" haar gevoelens. Julia weetat zij zich niet ongerust hoeft te maken Inmiddels maakt de verbannen Valentine in de wouden rondom Milaan carrière a's roover hoofdman. Hij is een ede1 soort struikroover beschermer van armen en vrouwen. En in die gedaante ontmoet hem Silvia, als zij het her togelijk paleis ontvlucht is, .om een huwelijk met den laffen Thurio te ontgaan. In het slotbedrijf van zijn blijspel toont Shakespeare zich een ijverig leerling van de Italiaansche schrijvers, die hij ongetwijfeld onder ziin leermeesters te1de. Zonder schroom zet hij de hoofdpersonen als in een maskerade naast elkander op het tooneel. Protheus. en zijn „page Sebastian", alias Julia, zijn achter de gevluchte hertogsdochter aangereden en even later verschijnen ook de hertog zelf en Thurio. Het wordt een mallemolen van ver ontwaardiging en edele vriendschap, van ver wijten en vergeving. Zelfs de roovers. onder danen van Valentine, deelen in de algemeene vreugde. Het spreekt vanzelf, dat aan het slot een feest in het vooruitzicht gesteld wordt, waarop Valentine en Silvia. Protheus en ziin hervonden, herbeminde Julia de strelende middelpunten zijn. K. HERVATTING DER AVOND-ORGEL BESPELING IN DE GROOTE KERK. Op Dinsdag 11 Mei as. des avonds van half acht tot half negen zal de stadsorganist George Robert, de eerste avond-orgelbespeling in dit seifeoen geven. Hoofdredacteur: J. V. Baudewyns, H.lem (afw.) Plaatsvervangend Hoofdredacteur en Stad: F. C Derks, Haarlem. Chef van Dienst en Binnen land: S. R. Kuiper, Haarlem. Sport en Stad: A Overmeer, Heemstede. Buitenland: J. C. van der Laag, Heemstede. Haagsch Redacteur: B. Kors ten, H.stede. Nieuws en reportage voor Velsen en omgeving: J. J. E. van Baarsel, Santpoort. Advertenties: W. van Ommen. Heemstede. Bij hoofdpijn, kies pijn, rheumatische en andere pijnen helpt MET VITAMINE 3i «IN f»OOuC1 O l H O t O ON MllltllN „Hallo boys..... doorgeven". „O.KWie volgt?" KORT NIEUWS Te Locarno is op 30-jarigen leef tijd de dochter van den Duitschen generaal-veldmaar- schalk Keitel, Eri- ka, aan de gevol gen van een long ontsteking over leden. Te Parijs heeft men de burgerbe volking aangeraden steeds een s'oór- raad water voor twee dagen te "be waren en dit re gelmatig te ver- verschen. Het gaat hier om een voor zorgsmaatregel, daar men het niet uitgesloten acht, dat bij eventueele luchtaanvallen be paalde wijken van de stad zonder leidingwater zou den zijn. De twee- daagsche water voorziening is be doeld voor huis houdelijk gebruik. BIOSCOOPNIEUWS VAN DEZE WEEK. REMBRANDT: „DE IJZEREN KROON". Deze Italiaansche film van grootsche allure is gebaseerd op de legende van een ijzeren kroon, welke de eigenschap heeft kwade dingen ten goede te doen keeren Koning Cedemonda, die T:ijn broer vermoordde en naar aanleiding van de voorspelling eener toovenares het jonge prinsje Erminio voor de leeuwen -iaat werpeg, begraaft de ijzeren kroon, om zoo het dreigend noodlot van zich af te wenden. Maar Erminio blijft in leven en groeit in de vrije natuur temidden van de wilde dieren op als een tweede Tarzan, die twintig jaar na dé' euveldaad van zijn oom den loop der dingen ten goede doet keeren. Deze romantische geschiedenis is op groot- scheepsche wijze uitgewerkt. Men aanschouwt talrijke veldslagen, waarbij het niet zacht zinnig toegaat, aardbevingen en pompeuze feesten met als besluit eefi geweldig tournooi, waarin ridders strijden om" de hand van de koningsdochter, -die echter het slachtoffer wordt van haar vaders boos opzet. Indrukwekkend zijn de talrijke staaltjes van massa-regie en voortreffelijk is het spel der hoofdpersonen in deze filmr, welke op de biën nale in Venetië met den .Mussolini-beker werd bekroond. Sj. Kuiper. LUXOR THEATER: ONSTUIMIGE JEUGD. Het wilde karakter van het Boheemsche bergland vormt een passenden- achtergrond voor de bewogen romantiek, die in deze film het leven van een aantal jonge menschen be.- heerscht. Hartstochten leven zich uit, vooral bij diegenen, die zich uit de knellende banden der conventie bevrijd voelen en als het ware opgaan in de onstuimigheid der omringende natuur. Dit alles brengt conflicten met zich mede en in den maalströom der hartstochten gaat zelfs één jong fnenscffSnleven ten onder. Toch volgt tenslotte ook hier het „eind goed al goed". Lida Baarova is een der hoofdver tolkers van deze Tsjechische film, die een merkwaardig karakter draagt, maar soms wat verward aandoet. De grootsche schoonheid van het landschap, werd op voortreffelijke wijze verfilmd. H. Voskuil. FRANS HALS „O, DIE MANNEN". Het zal voor iederen ondergeschikte niet prettig zijn, zijn directeur een blauw oog te slaan na een onbeduidende ruzie, vooral als een uitnoodiging in een badplaats op het program staat Dat ^verkomt Paul Hörbiger In de film „O, die mannen", welke gemaakt is naar het blijspel „Drie blauwe" oogen" van Geza von Chiffra. Die onhandigheid brengt vele verwikkelingen teweeg, want als Hör biger later merkt, dat hij zijn directeur ge slagen heeft, moet hij een vriend vragen zijn plaats in te nemen en zijn vrouw moet hij ook tijdelijk afstaan. Er komen nog meer verwarringen, doorda1 de dochter van den directeur, een meisje met twee blauwe oogen, er ook bij betrokken is. Het lijkt wel of de geschiedenis in de knoop zit, maar de scenario-schrijver weet er we! weg mee, niet alleen om de bezoekers flink te laten lachen, maar ook om de misverstan den uit den weg te ruimen. Behalve Paul Hörbiger noemen wij Johannes Riemann, die een groot aandeel in het lachsucces heeft. Eiberhard Reitinger, George Alexander, Jane Tilden en Grethe Weiser. A. Overmeer v PALACE: „HET LEVEN IS NIET ZOO KWAAD." Het lijkt ons overbodig om nog iets te zeg gen over deze welbekende film, waarin Lou Bandy de hoofdrol speelt en waaraan Cees Laseur, Fientje de la Mar,.Dolly Mollinger en anderen'medewerken. In „Moviac" wordt deze week een weder- vertooning gegeven van „5.000.000 zoeken een erfgenaam". Heinz Riihmann speelt Jn deze film de twee hoofdrollen, die hij zeer geestig vertolkt. Het journaal gééft o.m. een indruk van het vertrek naar het front van een groot aantal Nederlandsche vrijwilligers. Een zeer interes sante reportage is gewijd gan de versterking van de Europeesche kusten, waarbij een in teressant beeld wordt gegeven van de gigan tische werken. die van de Noordkaap tot Biarritz zijn tot stand gebracht. Ook het drama van "Katyn is fotografisch vastgelegd en illustreert de hieromtrent ver schenen rapporten op overduidelijke wijzea. BARNABAS VON GECZY IN ONZE STAD De wereldberoemde Hongaarsche violist Barkabas von Geczy maakt met zijn orkest een tournée door Nederland. 28 Mei speelt hij in het Concertgebouw. Sinaasappelen voor schoolkinderen. Geschenk van het Spaansche Roode Kruis. Het Nederlandsche Rood© Kruis heeft on langs een zeer waardevolle schenking van het Spaansche Roode Kruis ontvangen, n.l. 3000 ton sinaasappelen, waarvan dezer dagen reeds een tiende deel'ln Nederland is aangekomen. Het hoofdbestuur vatr het Nederlandsche Roode Kruis heeft besloten deze sinaasappe len gratis ter beschikking te stellen van de leerlingen van lagere" scholen. Het bedrijf schap voor groenten en fruit heeft zich gaarne bereid verklaard de distributie dezer sinaas appelen onder de volksscholen (kinderen van c.a. 6 tot 12 jaar) te verzorgen. Inmiddels is reeds met de uitreiking aan de schooljeugd in Amsterdam, Rotterdam, Schie- daim, Vlaardingen. Maassluis, Hoek van Hol(- land. Bergsche Hoek. Ketel, Maasland, Roo- zenburg en Berkel en Rodenrijs begonnen Ten einde te voorkomen, dat een deel van dit fruit wellicht zou verdwijnen is bepaald, dat de sinaasappelen voor de leerlingen alleen op school genuttigd mogen worden, en niet naar hüis mogen worden meegenpmen. Elke leer ling ontvangt e.a. 12 sinaasappelen, die dus over verschillende dagen worden verdeeld. Vertrek vrijwilligers Germaansche Lancïdienst. Het nieuwe contingent vrijwilligers voor öqn Gerifiaanschen landdienst, zal 25 Juni a.s. naar de Nederlandsche kampen in het gebied DanzigWest-pruisen vertrekken. Jongens en meisjes van 1418 jaar kunnen zich tot uiterlijk 15 Mei aanmelden aan het adres: Mgr. van de Weteringstraat 118 te Utrecht. De juiste man op de juiste plaats. Deze tijd eischt daden en menschen, die daden kunnen en durven stellen. Alles wat voos en zwak is, zal den storm, die over ons werelddeel vaagt, niet overleven. De toekomst behoort aan den mensch, die zich bewust van zijn kracht en zijn plichten, bereid is te wijden aan den opbouw van een betere samenleving. Aan deze taak zal geen onzer zich kunnen onttrekken. Ook hij niet, die meent dat hij afzijdig van het wereldgebeuren stir zijn gang kan gaan, óf hij zal den weg tot de gemeen schap moeten vinden, óf hij zal uitgestooten worden en ondergaan. Slechts door een enorme krachtontwikkeling zullen \Jij de wonden, die de oorlog heeft geslagen, kunnen heelen. In het toekomstige arbeidsproces zal het er nog meer dan vroeger op aankomen, dat elk op de juiste plaats staat. Karakter en prestatie al leen zullen deze plaats voor elk onzer bepa len. Dit is een principe van werkelijk revolu- tionnaire draagwijdte. Het Langemarck- studlum zal medehelpen het te verwezenlijken Jonge mannen, tusschen 16 en 22 jaar, die ongehuwd zijn en die öe geheele lagere school hebben doorloopen, die den moed en de kracht hebben zich een betere toekomst te scheppen, kunnen door deze instelling de kans ftrijgen, een middelbare vakopleiding of een academi sche opleiding te volgen Inlichtingen worden verstrekt door het Langemarck-studium, Waalsdorperweg 12, Den Haag. RADIO.PROGRAMMA. ZONDAG 9 MET 1943. HILVERSUM L 414.4 M. 7.30 Populaire Orkestmuziek (gr.). 8.00 De zin van het boer zijn. 8.15 Programma-overzicht. 8.30 BNO Nieuwsberichten. 8.45 Walsen en phan- tasieën (gr.). 9.36 Zondagmorgen zondei zorgen. 10.30 Aan »een heldin m'n Moeder. 11.30 De stem oer SS. 11.45 Neerlands stem van het Oost front. 12.00 BNO Nieuwsberichten en actueel praatje. 12.15 Bachcantate (opn.). 12.40 Uit Ber lijn: Het Duitsche yolksconcert. 14.00 Omroep Symphonie-orkest en soliste. 15.0C Boekenschouw 15.15 Max Reger-Concert (opn.). 16.00 Voor de wit tebroodsweken (gr.) 16.30 Klaas van Beeek en zijn orkest. 17.00 Het Zondagmiddagcabaret. 17.15 Marschmuziek (gr.). 18.00 De Nederlandsche Taal club. 18.30 BNO Nieuws- en sportberichten. 18.45 Marschmuziek (gr.). 19.00 Sport van den dag. 19.20 Beethoven-Cyclus. 20.00 Zang en piano. 20.25 Beethoveneyclus. Vanaf 21.15 alleen voor de Radio Centrales die over een lijnverbinding met de studio beschikken. 21.15 De schuld van het voor jaar (opn.). 22.00 Orgelspel (gr.). 22.15 Goede ga ven: Zon, wijn en meisjes (gr.). 23.00 Zang en musette (gr.). 23.30—24.00 Tango en foxtrot (gr.) HILVERSUM II, 301.5 M. 7.30—8.45 Zie Hilversum I. 8.45 Voor de jeugd 9-15 Uit den stillen bloemhof. 10.00 Godsdienstige uitzending. 11.00 Omroeporkest. 12.00 BNO Nieuws berichten en actueel praatje. 12.15 Orgelconcert. 12.30 Toespraak door G. J. Zwertbroek. 12.45 Or gelconcert. 13.00 Nederlandsch Verbond voor Sib- i «WWOPPT - '.'MI»MT4A, 04# «AilT*e*«HMU h I MAATSCHAPPIJ fEtZEkEK 11 VEI Een Nederlandsch Bedrijf door de eeuuren heen ERASMUSHUIS COOLSINGEL ROTTERDAMÜ DISTRIBUTIEBONNEN Artikel Aardappelen Aardappelen Beschuit 544 Bloem Boter Boter Brood Brood Cacao m. suiker 2-21, Chocolade Eenhjceep Eenh-zeep - Eieren Eieren Bon 20 A 20B 20 tm. 547 18A 18B 20A 20B Gort Gort Havermout Jam Kaas Kaas i-21 "17 556 U 540 2-20, 3-20 4-20 550 17A, 19A 551 549 527 tm. 529 541 lm. 543 Koffiesurr. 526 Margarine 18A Margarine 18B Melk 17, 18, 19 4-22 Peulvruchten 552 Petroleum 07, 08 Rund vet, vet 18 A Rund vet,- vet 18B RUst 17B, 19B Scheerzeep S Sigaren 20 Sigaretten 20 Sigarillos 20 Sinaasappelen 3-14 (zw), Kaart Aard. Aard. Beschuit Algem. Boter Boter Brood Brood Reserve Versnap. Algem. Eenh.zeep Algem. Reserve Algem. Kind.voeds. Algem. Algem. Algem. Algem. Algehi. Boter Boter Melk Reserve Algem. Petrol. Boter Boter Kind.voeds. Textiel (m) Tabak Tabak Tabak Hoev. t.m. 2 kg 15 Mei 1 kg. 15 Mei 70 gr. 15 Mei 1 rants. 15 Mel 250 gr. 22 Mei 125 gr. 22 Mei 400 gr. 15 MeJ 100 gr. 15 Mei 150 gr. 15 Mei 100 gr. 15 Mei 1 rants. 31 Mei 1 rants. 31 Mei 1 ei 15 Mei 1 ei 15 Mei 250 gr. 15 Mei 150 gr. 15 Mei 250 gr. 15 Mei 500 gr. 15 Mei 100 gr. 15 Mei 100 gr. 15 Mei 250 gr. 15 Mei 250 gr. 22 Mei 125 gr 22 Mei l?4 lit. 15 Mei 514 lit. 15 Mei 250 gr.' 15 Mei 1 lit, 13 Juni 200 gr, 22 Mei 100 gr. 22 Mei 250 gr. 15 Mei 45 gr. 31 Aug. 5 stuks 15. Mei 20 stuks 15,Mei 10 stuks 15 'Mei Suiker Suikerwerk Tabak Toiletzeep Taptemelk 17, Vermicelli enz. Vleesch Vleesch Vleesch 4-24, Vleesch M-22, M-24 Waschpoeder U Waschpoeder 557 3-15 4-19 548 18, 19 20 U 18, 19 553 19A 19B M-20 Reserve Algem.. Vei snap.* Tabak Toiletzeep Taptemelk Vleesch Reserve Reserve Waschp. Algem. 350 gr. 1 kg. 100 gr. 25 gr. 1 rants 1% lit. 100 gr. 1 rants. Vi rants. lVi rants. 2V_- rants 250 gr. 250 gr. 15 Mei 15 Mei 15 Mei 15 Mei 31 Mei 15 Mei 15 Mei 29 Mei 29 Mei 29 Mei 29 Mei 31 Mei 31 Mei bekunde: Wie en wat waren onze voorouders? 13.15 De Melodisten en solist. 14.00 Naar liet mid delpunt der aarde, luisterspel. 14.45 Gitaarsoli (gr.). 15.00 Friederike. operette. 16.30 ïnstrumen- ten-acrobatiek (gr.). 17.00 Godsdienstige üitzen-' ding. 17.45 Spiegel van den dag en BNO Oostland- praatje. 18.00 Het Amusementsorkest, soliste en pianospel. 18.45 Als ik 't voor 't zeggen had. 19.00 Nederlandsche Volksklanken. 19.45 BNO Nieuws berichten. 10.55 Piano en orkest (gr.). 20.00 BNO Engelsche uitzending: Dut'ch News Reel. (Voor de Radio-Centrales: Marcel Wittrich zingt gr.). 20.15 Zondagavondklanken. Vanaf 21.15 al leen voor de Radio-Centrales die over een lijn verbinding met de studio beschikken. 21.15 Strijkkwartet (gr.). 21.45 BNO Nieuwsberichten en actueele beschouwing. 22.05 Avondwijding. 22.1524.00 Zie Hilversum I. MAANDAG 10 MEI 1943. HILVERSUM I, 414.4 M. 6.45 Orgel met gemengd koor (opn.). 7.00 BNO Nieuwsberichten. 7.10 Ochtendgymnastiek. 7.20 Opstaan met muziek (gr.). 7.45 Programma-over zicht. 8.00 BNO Nieuwsberichten. 8.15 Het Amuse mentsorkest, solist (opn.) en gr.pl. 9.00 Sehu- mann-Schubert-concert (gr.). (9.30—9.37 Spiegel van den dag opn.). 10.00 Adalbert Lutter en zijn orkest (gr.). 10.30 Van Ellemaat en Parasange. 10.45 Het Sylvestre Trio. 11.30 Viool en piano. 12.00 Almanak. 12.05 Theo Uden Masman en zijn dans- orkest en gramofoonmuziek. 12.45 BNO Nieuws berichten. 13.00 BNO Actueele beschouwing. 13.10 De aHarlemsche Orkestvereeniging ^opn.), 14.00 Het Salonorkest en accordeon met piano begeleiding. 15.00 Spel voor voetlicht en camera. 15.15 Elck wat wils. 16.45 BNO Nieuwsberichten. 17.00 Het Omroeporkest en solist. 17.45 Van hein de en verre klinkt het nieuws. 18.00 Zang en piano 18.30 BNO Nieuwsberichten. 18.40 Voor de kleu ters. 18.45 Piano met orkest (gr.). 19.00 Voordracht 19.15 Orgelconcert. 19.45 Kamerorkest ..Ars Nova et Antiqua". 20.45 Tenor, alt en piano. 21.00 BNO Nieuwsberichten. Vanaf 21.15 alleen voor de Radio-Centrales die over een lijnverbinding met de studio beschikken. 21.15 Tenor, klarinet en piano. 21.45 Gerard van Krevelen en zijn orkest. 22.15 Fragmenten uit komische opera's (gr.). 23.15 24.00 Samenspel en -zang (gr.). HILVERSUM II, 301.5 M. 6.458.15 Zie Hilversum I. 8.15 Sportnieuws. 8.25 Orkestconcert (gr.). 9.00 Vlotte klankenreeks (gr.). (9.159.20 Voor de huisvrouw). 10 00 Gods dienstige uitzending. 10.30 Pianovoordracht. 11.00 Voor de kleuters. 11.20 Omroep Jeugdkoor (opn.), 11.30 Otto Hendriks en zijn orkest en gramofoon muziek. 12.30 Op bezoek bij de Familie de Boer. 12.45 BNO Nieuwsberichten. 13.00 Roemenlë's na tionale dag, muzikaal programma. 13.45 Albert Vossen, accordeon en zijn solisten (gr.). 14.00 Godsdienstige uitzending. 14.30 Opera „Manon" (opn.). 15.30 Voor de vrouw. 15.45 Het Beths Kwar tet. 16.25 Sopraan, harp en piano en fluit. 16.45 B NO Nieuwsberichten 17.00 Voor te jeugd. 17.15 Pianoduo. 18.00 Spiegel van den dag en BNO Friesch praatje. 18.15 Gerard van Krevelen en zijn orkest. 18.45 Politiek weekpraatje. 19.00 Cello en piano. 19.45 BNO Nieuwsberichten. 19 55 Nieuws voor boer en tuinder. 20.00 Musette orkest en so liste. 20.45 Uit Neerlands Gouwen. 21.00 Zang met luitbegeleiding. Vanaf 21.15 alleen voor de Radio- Centrales die over een lijnverbinding met de stu dio beschikken 21.15 Frans Wouters en zijn or kest. 21.45 BNO Nieuwsl^richten en actueele be schouwing. 22.05 A vond wij ding. 22.1524.00 Zie Hilversum 1. r Verduisteren van 21.15 tot 6 uur 9 Mei: zon op 5.56, onder 21.18 uur maan onder 1.10, op 9.47 uur 10 Mei: zon op 5.54, onder 21.20 uur maan onder 1.54, op 10.40 uur

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 2