Haarlemsche Courant Tunis en Bizerta door de As ontruimd. Sovjetverklaring over het lot der Polen Nieuwsblad voor Noord-Holland Tienvoudige 'overmacht der Geallieerden. Spiltroepen ten Z.O. van Tunis teruggetrokken. Aan het Oostelijk front op sommige plaatsen levendige gevechtenop het Koeban- bruggehoofd zware vijandelijke verliezen. Nieuwe Duitsche successen ter zee. Uiteenzetting, die bekente nis inhoudt. 288e Jaargang No. 107 Bureao«: Groots Houtstraat Tel Advert. 10734, Redactie 10604 v Postgiro 134014 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, 8o»ndaplela n, Tel. 13314 Ctooldrodacteuri J. V. Baudenym Maandag 10 Mei 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarno 13. Tel. 1371J Kantoor Umulden: Rembrandtlaan 5S, XJmulden-Oost Ultg Graf. BedrUven Damiate, Haarlem K 1387 Hét Duitsche weermachtbericht van Zater dag luidde De vijand breidde Vrijdag zijn aanvallen uit tot de verdere sectoren van het Koeban- bruggehoofd. In hevige gevechten op korten afstand en door succesvolle tegenaanvallen werden de Sovjets verdreven. Daarbij wer den gevangenen gemaakt en 30 pantserwagens vernield. Aan den Centralen Donetz, ten Zuiden van Orel en ten Wasten van Welikije- Loeki vonden Vrijdag levendige plaatse lijke en voor ons succesvolle gevechten plaats. Jagers en luchtdoel-artillerie, van de lucht macht vernietigden 99 Sovjet-vliegtuigen bij 4 eigen verliezen. In Tunis zette de vijand met drukkende overmacht zijn grooten aanval voort. Duitsche en Italiaansche troepen boden met ^ngebroken strijdvaardigheid verzet, sloegen omsingelingspogingen van sterke infanterie- en pantserstrijdkrachten af en brachten den vijand zware bloedige ver liezen en verliezen aan materiaal toe. Ook de eigen verliezen zijn gevoelig. Na hevige gevechten drong de vijand de ste den Bizerta en Tunis binnen. Bizerta werd opgegeven na verwoesting van de militaire werken. In Tunis worden straat gevechten - geleverd. Vijandelijke aanvals- pogingen in de richting van den Zuidelijken sector van het front van Tunis werden ver ijdeld. Zware Duitsche gevechtsvliegtuigen plaats ten in de Middellandsche Zee bij een nachte lijken aanval bomtreffers op een vijandelijken torpedojager. Een formatie snelle Duitsche gevechtsvlieg tuigen ondernam een verrassenden aanval overdag in scheervlueht op Great Yarmouth aan de Oostkust van Engeland en veroorzaak te door bomtreffers verwoestingen en bran den. Zaterdagnacht bombardeerden Duitsche gevechtsvliegtuigen belangrijke militaire doe len aan de Zuid- en Westkust van Engeland. Zooals in een extra-bericht is bekend ge maakt, is de op 5 Mei 1943 gemelde convooi- slag afgeloopen. In hardnekkige achtervolging van het verstrooide convooi hebben onze duikbooten bij slecht weer en mist in zware gevechten nog 13 schepen met een gezamen- lijken inhoud van 74.000 brt. en 1 corvet in den grond geboord. Twee andere schepen werden door torpedo's getroffen. Het Duitsche weermachtbericht van Zondag luidt als volgt „Aan het Koebanbruggehoofd zette.de vij and zijn aanvallen voort. In den afwéerstrijd brachten onze troepen den bolsjewisten op nieuw zware verliezen toe en schoten talrijke tanks stuk. Bij plaatselijke gevechten ten Noorden van Lissitsjansk en ten Zuiden van Orel werd de vijand in een tegenaanval ondanks hardnekkig verzet teruggeworpen. De luchtmacht steunde met sterke strijdkrachten de gevechten van het leger in het gebied, van den Koeban en zette overdag en 's nachts den strijd tegen het vijandelijke spoorwegverkeer voort. Za terdag overdag werden bij zes eigen verliezen 72 Sowjet-vliegtuigen vernietigd. Op de Zwarte Zee brachten lichte Duitsche strijdkrachten van een beschermd convooi vier kleine vaiartuigen met een gezamenlijken in houd van 1800 brt. tot zinken. De eigen een heden leden ondanks de hevige afweer van vijandelijke kustbatterijen geen verliezen of beschadigingen. In Tunesië boden ook Zaterdag de Duitsch-Italiaansche troepen aan den van alle kanten met numeriek verre supe rieure strijdkrachten aanvallenden vijand heldhaftig verzet. In het gebied ten Zuiden van Bizerta houden verscheidene gevechts groepen haar stellingen in een voorbeel dige plichtsvervulling tot de laatste patroon. Na hevige straatgevechten trokken onze In Tunis strijdende troepen zich overeen komstig het bevel op stellingen ten Zuid oosten van de stad terug. Sterke vijande lijke aanvallen op de nieuwe stellingen en den Zuidelijken sector van het Tune sische front mislukten als gevolg van het vastberaden verzet van de Duitsche en Italiaansche verdedigers. Talrijke tanks werden stukgeschoten; den vijand werden gevoelige verliezen toegebracht. Bij de bewaking van het Tunesische kust gebied schoten Duitsche en Italiaansche ja gers en de luchtdoelartillerie 27 vijandelijke vliegtuigen neer. Drie eigen jachtvliegtuigen gingen verloren. Duitsche gevechtsvliegtuigen wierpen op Mei des ochtends bommen van zwaar kaliber op doelen in Zuid-Oost Engeland. Do militaire correspondent van het D. N. B. schrijft: De ontruiming van Bizerta en de straatgevechten in de stad Tunis moeten wor den beschouwd als de inleiding tot een beslis sing, waarbij de formaties der Spilmogendhe- den één ten Zuiden van Tunis, de andere tusschen Tunis en Bizerta in zich geplaatst zien tegenover een overweldigende overmacht die algemeen op het tienvoudige, soms op het twintigvoudige geschat wordt. Het overweldi gend gebruik van troepen en materiaal door den vijand deed sedert eenigen tijd de ont wikkeling van thans verwachten, vooral door dat de aanvoer voor de belegerde spiltroepen over de Straat van Sicilië moest geschieden, waar de vijand overdag en des nachts op de loér lag. Ongetwijfeld beteekent het verlies van Bi zerta en Tunis een niet te onderschatten na deel, èn in militaire kringen te Berlijn is men geenszins geneigd den toestand anders dan op zuiver realistische en nuchtere wijze te zien. Maar juist een dergelijke wijze van beschouwing leidt noodzakelijk tot de conclu sie, dat de verdediging van Tunis slechts tij delijk kon zijn, al is het ook een verdediging die zeker niet alleen op de debetzijde geboekt moet worden. Het practische nut bestaat in het maanden lang binden van sterke Britsch-Amerikaan- sche strijdkrachten te land, terzee en in de lucht, waardoor de ongestoorde bouw en ver sterking van het Europeesche verdedigings stelsel mogelijk werd. Geholpen door inheem- sche Fransche contingenten hebben de Engel- schen en Amerikanen maanden noodig gehad om een geïmproviseerd bruggenhoofd met soberen aanvoer te overweldigen. Dit laat conclusies toe ten aanzien van een eventueele tegen Europa gerichte actie der Geallieerden. Duitsch commentaar over Tunis. In antwoord op een desbetreffende vraag werd ïn de Wilhelmstrasse verklaard, dat in verband met de militaire ontwikkeling in N. Afrika slechts één politieke kwestie actueel is. Zij luidt: de overwinning. De overwinning wordt door de gebeurtenissen in Noord-Afrika op geen enkele wijze getroffen. Ook de jong ste ontwikkeling in Noord-Afrika zal niets veranderen aam den voor de As zegevierenden afloop van den oorlog. De D.A.Z. schrijft: De zes maanden, die Europa door het heldendom der Duitsche en Italiaansche soldaten in N.-Afrika voor de voorbereiding van hetgeen komen gaat, ge wonnen heeft, worden in de geschiedenis van dezen oorlog met stalen letters opgeteekend Door den weerstand der Astroepen tijdens deze zes maanden is het mogelijk geweest, de tegenmaatregelen, waarvan de Führer terstond na de Engelsch-Amerikaansche landing sprak zoo uit te voeren, dat het verlies van Bizerta en Tunis in het geheel geen schokkenden in vloed op de geheele oorlogssituatie vermag te hebben. Onontbeerlijke arbeidskrachten niet in krijgsgevangenschap. In antwoord op een vraag of en welke uit zonderingen bij de terugvoering in krijgsge vangenschap van leden der voormalige Neder- landsche weermacht gemaakt worden, wordt ons van welingelichte zijde het volgende mede gedeeld: Het ligt niet in het voornemen om arbeids krachten in krijgsgevangenschap terug te voe ren, die onontbeerlijk zjjn voor het ordelijke bestuur en het bedrijfsleven van het I&nd met inbegrip van de voedselvoorziening en den landbouw, of die direct of indirect in het be- Iahg van de Duitsche weermacht werkzaam zfjn. Door een reeds eenige weken geleden ge opend en op de meeste arbeidsterreinen af gesloten onderzoek naar de mogelijkheid van vrijstelling is de waarborg verkregen, dat deze werkkrachten aan de betrokken Duitsche mi litaire instanties bekend zijn en van de terug voering in de krijgsgevangenschap worden uit gesloten. Extra-rantsoen taptemelk Voor personen van 4 t.m. 20 jaar. Gedurende het tijdvak van Maandag 10 Mei tot en met Zaterdag 15 Mei -zal voor personen van 4 tot en met 20 jaar een extra rantsoen S 1 3/4 liter karnemelk of tapte melk beschikbaar worden gesteld, en wel op de met 222 Reserve en 322 Reserve gemerkte bonnen van de bonkaart voor voedingsmiddelen. Het is echter waar schijnlijk, dat vele leveranciers slechts in staat zullen zijn karnemelk op deze bonnen te verstrekken. In dit geval dient men hier mede genoegen te nemen. „Musserts 49ste verjaardag" Hedenavond om 18.45 uur spreekt Max Blok zijl via Hilversum II in zijn politiek week- praatje over het onderwerp „Musserts 49ste verjaardag". De plechtige partijbegrafenis voor den Stabschef der S.A., Viktor. Lutze. De Führer brengt den laatsten groet. (Telefoto C.N.F./Weltbild Pax c) KORT NIEUWS Bij een in woner van Opdam hebben contro leurs 80 pond bo ter, 50 pond vet, 40 kazen, 300 eie ren alsmede een partij tarwe en eenige liter jene ver in beslag ge nomen. Deze je never was ge stookt in een ge heime distilleer derij, welke in een hooiberg ver borgen bleek te zijn Te Grams- bergen is de boer derij van W. Schutte tot den grond toe afge brand. Eenige koeien kwamen in de vlammen om. De brand is ont staan doordat kinderen met lu cifers hadden ge speeld De plaatsvervangende Volkscommissaris van buitenl-andsche zaken der Sowjet-Unie Wysjinsky heeft op 6 Mei voor vertegen woordigers van de Britsche en Amerikaan- sohe pers te Moskou een lange verklaring afgelegd over de Poolsch-Sowjetrussisehe betrekkingen, die eenig licht werpt op de dramatische tragiek van het Polendom in de Sowjet-Unie. Wysjinsky probeert te bewijzen, dat de Polen, die na de ineenstorting van Polen in de Sowjet-Unie zijn gekomen, de wel daden der Sowjetregeering met ondank hebben beloond. Zoo heeft het op Sowjet- gebied krachtens het verdrag met de Si- korski-groep gevormde Poolsche leger ge weigerd naar het Sowjetrussisch-Duitsche front te gaan en aan den anderen kant hebben de in de Sowjet-Unie toegelaten Poolsche diplomatieke vertegenwoordi gingen de verdenking gewekt sabotage en spionnage te plegen. Onder deze omstandigheden was de Sowjet-regeering gedwongen sanctie maatregelen te nemen, die deels heb ben bestaan in gerechtelijke vonnissen, deels in deportaties, deels in het niet verstrekken van levensmiddelen voor de militaire formaties. Zoo deelde Wysjinsky o.a. mede, dat sedert 1 April 1942 nog slechts 44.000 man van het oorspronkelijke 96.000 man sterke Poolsche leger levensmiddelen heb ben gekregen. Het aantal Poolsche of ficieren, dat $an voor de nieuwe Poolsche formaties kon worden gere- cruteerd, bedroeg slechts, aldus Wy sjinsky, 2630 omdat er niet meer te vinden waren. Hierdoor wordt naar Duitsche opvat ting van toonaangevende Sowjetzijde toe gegeven, dat de overige 10.000 Poolsche officieren verdwenen zijn, m.a.w. de moord van' Katyn, waar deze 10.000 militaire personen zijn gevonden, wordt indirect bevestigd. In de verklaring van Wysjinsky is ook de passage opmerkelijk waarin hij zegt. dat alle beweringen, dat de Sowjet-auto- riteiten de Poolsche staatsburgers „wier aantal niet groot was" belet zouden hebben de Sowjet-Unie te verlaten, onjuist zijn. Hiertegenover staat, dat volgens Poolsche zijde het aantal Poolsche burgers, dat ver moedelijk in de Sowjet-Unie is,.ten minste 1,5 millioen bedraagt, onder wie zich niet minder dan 400.000 kinderen hebben be vonden. Wanneer Wysjinsky verklaart, dat nauwelijks meer dan 12.000 Poolsche bur gers de Sowjet-Unie hebben' verlaten en wel in verband met de evacuatie van Pool sche soldaten naar Iran, kan men terecht de vraag steilen: wat is er dan van de overigen geworden? De verklaring van Wysjinsky, zoo wordt te Herlijn verklaard, laat er geen twijfel over bestaan, dat Katyn een uiting is van een principe, dat nog veel vreeselijker bij zonderheden doet vermoeden dan men tot- dusver kon veronderstellen. Wysjinskyheeft ten slotte in zijn ver klaring ontkend, dat de Sowjet-regeering van plan is op Sowjet-gebied een Poolsche regeering te vormen. Op de vraag onder welke voorwaarden de Sowjet-Unie be reid is de betrekkingen met de Polen te herstellen, gaf Wysjinsky te verstaan, dat de Polen voor het verbreken der betrek kingen verantwoordelijk zijn. Het ligt der halve op den weg van de Polen om con crete voorstellen te doen en om maatrege len te nemen. Vefantwoordelijke Polen, alsmede pers en radio zouden nog steeds onjuiste verklaringen over de Poolsch- Sowjetrussische betrekkingen verspreiden. De door de uitgeweken Poolsche regee ring als minister van buitenlandsche za ken aangeduide graaf Raczynski heeft in een Vrijdagavond uitgegeven communique geantwoord op de verklaring van Wysjins- ki, dat de Sowjetverklaring „niet zeer zal bijdragen tot de zoozeer gewenschte har monie in de betrekkingen tusschen Polen en de Sowjet-Unie of tusschen de Gealli eerde landen in het algemeen". Raczynski verklaarde voorts, dat de evacuatie van het Poolsche leger uit de Sowjet-Unie niet is geschied op verlangen van Polen, maar bij eenzijdig besluit van d'e Sowjetregeering. De door Wysjins-ki tegen bepaalde in de Sowjet-Unie werk zaam geweest zijnde Polen uitgesproken beschuldiging van spionnage ,s niet alleen ongemotiveerd, maar „volkomen ondenk baar". Keuringen voor de Waffen SS. het Bij onze vrijwilligers. Tevreden over het resultaat van den strijd. (SS PK Zschackel O/H P. c) Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede: «- Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn ëh zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen voor de familieleden, "enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde rede nen in Nederland moeten blijven, de moge lijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het wacht- bataljon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 12.5.43 815 uur Breda, Restaurant Mo dern, Markt. 13.5.43 8—15 uur Goes, Café Centraal. 14.5.43 815 uur Den Bosch, Hotel „N. Brabant, Markt 45. 15.5.43 8—15 uur Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16. 16.5.43 8—15 uur Arnhem. Cafe Royal. 17.5.43 8—15 uur Hengelo. Café Modern, Spoorstraat 18. 18.5.43 8—15 uur Zwolle, Hotel Gijten- 19.5.43 8i5 uur Groningen, Concerthuis, Poelestraat. 20.5.43 8—15 uur Leeuwarden. Huize Schaat, Breedstraat. 21.5.43 8—15 uur Amsterdam, School, Iepenweg 13. 22.5.43 8i5 uur Utrecht, N.V.-huis, Oude 23.5.43 8—15 uur Amersfoort, Pol. Durch- gangslager, Leusderweg. 24.5.43 15 uur Den Haag, Café „Den Hout. Bazuidenhoutschéweg.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1