Haarlemsche Courant OPROEP Doorbraakpogingen der Sovjets in Koeban- sector mislukt. Nieuwsblad voor Noord-Holland De situatie in Tunesië. DE EERESCHULD. £88e Jaargang No. 108 Bttreanxl Groots Houtstraat »S. HJoL Advert. 10784, Redactie loooo - Postgiro 134938 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Boendaplein 83, Tel. 1123# Hoofdredacteur! 1. V. Baudowyns Dinsdag 11 Mei 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkeri): Z. B. Spaarne 12. Tel. 1271S Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Ultg Graf. Bedrijven Damlate, Haarlem K 1297 Landingsbooten bij Temrjoek vernietigd. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: Aan het bruggehoofd van den Koeban wer den ook Zondag doorbraakpogingen van de Sovjets onder zware verl-iezen voor den vijand verijdeld. Deze pogingen werden ondernomen met sterke strijdkrachten na hevige voorbe reiding door de artillerie alsmede met krach tige ondersteuning Van pantserwagens en vlieg tuigen. Aan de overige deelen van het Oostelijk front slechts hier en daar gevechtshandelin gen van plaatselijke beteekenis. Formaties gevechtsvliegtuigen van de lucht macht grepen voortdurend in de afweerge- vechten van het leger aan het Koebanbrugge- hoofd in en vernietigden in de wateren van Temrjoek een groot aantal landingsbooten van den vijand. In andere sectoren van het front waren zware luchtaanvallen gericht op steunpunten voor den aanvoer, uit troepen bestaande doe len en spoorwegtransporten. In de wateren van het hooge Noorden brach ten snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen een vijandelijk koopvaardijschip van middelbare tonnage tot zinken. In luchtgevechten en door afweergeschut werden Zondag 41 Sovjetvlieg tuigen neergeschoten. Vier eigen vliegtuigen worden vermist. In het gebied ten zuiden van Bizerta stelde de vijand nieuwe sterk superieure pantserstrijdkrachten, ondersteund door sterke formaties vliegtuigen, tegen onze tot de laatste patroon strijdende troepen op. Na het verschieten van de laatste munitie werd de heldhaftige tegenstand van onze dappere soldaten gestaakt. In het gebied ten Zuidoosten van Tunis cn in den Zuidelijken sector van het front duren de verbitterde afweergevechten voort. Herhaalde zware aanvallen van den vijand werden onder verliezen afgeslagen. Een nachtelijke aanval, door zware Duitsche gevechtsvliegtuigen op het. havengebied van Böne, veroorzaakte groote branden in opslagplaatsen en op schepen. Bij aanvallen van vijandelijke luchtstrijd krachten op Sicilië vernietigden Duitsche en Italiaansehe jagers en luchtdoelartillerie twin tig Britsch-Amerikaansche vliegtuigen. In luchtgevechten gingen drie eigen toestellen verloren. Het Italiaansehe weermachtbericht luidt als volgt: De vijand heeft Zondag ten Zuidoosten van Bizerta nieuwe' eenheden pantserstrijdkracn- ten naar het gevechtsfront toegevoerd, zijn aanval doen ondersteunen door machtige for maties vliegtuigen en zijn actie tegen de Ita- liaansch-Duitsche strijdkrachten voortgezet, die zich met verbetenheid geweerd hebben. Pas toen al hun krachten in den strijd ver bruikt waren, zij nog slechts de beschikking hadden over de artillerie en de pantserwagens en de munitie uitgeput was geraakt, waren de dappere troepen van de As, die in dezen sec tor opereerden, genoodzaakt om tegenover de verpletterende massa der vijandelijke strijd krachten hun verzet te staken. Aan het Zuidelijke front werden de her haalde aanvallen die geleid werden door het achtste Britsche leger na een zeer hevige voorbereiding door de artillerie onder zware verliezen aan manschappen en materiaal voor den vijand afgeslagen. Het luchtdoelgeschut haalde 9 vliegtuigen neer. Palerme, Marsala, Messina, Reggio di Cala bria. Licate en Pantelleria werden gebombar deerd door massale formaties viermotorige bommenwerpers, die zware schade aanrichtten te Palermo en minder zware schade in de andere plaatsen. Men is bezig het aantal slachtoffers vast te stellen; 21 aanvallende vliegtuigen werden neergeschoten, waarvan 8 door onze jagers, 7 door Duitsche jagers en 6 door batterijen luchtdoelgeschut. De A.N.Pj-correspondent te Berlijn meldt In militaire kringen te Berlijn schetste men gisteren den militairen toestand in Tunesië als volgt Het front loopt thans nog slechts over een afstand van 50 K.M. Zuidoostelijk van Tunis naar een punt ten Noorden van Enfidaville. De Duitsch-Italiaansche stellingen, die als het ware een grendel vormen voor het er achter gelegen schiereiland Bon, steunen op een uit- gestrekten bergrug. De diepte van deze stel lingen is nog steeds ongeveer 50 K.M. Alle aanvallen heeft men tot dusver kunnen af slaan en men wijst er op, dat ook hier even als bij Bizerta tot de laatste patroon gevoch ten zal worden. De Duitsche en Italiaansehe troepen zijn thans geheel op zichzelf aangewezen en ont vangen geen ondersteuning uit Europa meer. Op grond van de beschikking van den Rijkscommissaris voor het- bezette Neder- landsche gebied (Commissaris- Genera al voor bijzondere aangelegenheden) no. 43/1943 betreffende de verplichting tot aanmelding voor den Arbeidsinzet, worden bij dezen alle mannen geboren in het jaar 1921, wonende in het gebied van het Gewestelijk Arbeidsbureau in HAARLEM, resp. in het gebied van het Bijkantoor BEVERWIJK, HOOFDDORP en IJMUIDEN, opgeroepen- om vanaf 12 Mei 1943 een aanmeldingsformulier bij het Arbeidsbureau in ontvangst te nemen en dit op de hierna genoemde dagen in het Gewestelijk Arbeidsbureau resp. Bijkantoor per soonlijk weer af te geven. In Januari en Februari 1921 geborenen melden zich aan: Vrijdag 14.5/43 In Maart en April 1921 geborenen melden zich aan: Maandag 17.5/43. In Mei en Juni 1921 geborenen melden zich aan: Dinsdag 18.5/43. In Juli en Augustus 1921 geborenen melden zich aan: Woensdag 19.5/43. In September en October 1921 geborenen melden zich aan: Donderdag 20.5/43. In November en December 1921 geborenen melden zich aan: Vrijdag 21.5/43. In den tijd van 9.0017.00 uur, op de desbetreffende afdeeling. Iedere twee uur afzonderlijke letters. De in de gebieden der bijkantoren wonende tot aanmelding verplichte personen moeten zich op dezelfde dagen in het ten aanzien van hen bevoegde bijkantoor van het Arbeidbureau aanmelden. Bij de afgifte van het aanmeldingsformulier moet de distributiestamkaart worden medegebracht. Zij, die tot aanmelding verplicht zijn dienen persoonlijk bij het Gewestelijk Ar beidsbureau (resp. Bijkantoor) te verschijnen. Zij moeten desverlangd alle noodzakelijke bescheiden overleggen, alsook alle noodzakelijke inlichtingen verstrekken. Indien tot aanmelding verplichte per sonen in dienstbetrekking zijn, moet de werkgever de verklaring van den tot aan melding verplichten persoon aangaande de duur der dienstbetrekking op het formuiler door onderteekening en eventueel door plaatsing van een firmastempel bevestigen. Van de verplichting tot aanmelding zijn vrijgesteld: 1) Zij, die de Duitsche nationaliteit bezitten en bij bureaux van den Rijkscom missaris voor het bezette Nedeflandsche gebied, van het „Arbeitsbereich" der Nationaal Sozialistische Duitsche Arbeidsparty in Nederland, onderafdeelingen er van of er bij aangesloten organisaties werkzaam zijn. 2) Zij, die de Duitsche nationaliteit bezitten en bij bureaux van de Duitsche weermacht, de Waffen-SS, de Duitsche politie en de Rijksarbeidsdienst werk zaam zijn. 3) De ambtenaren en arbeidscontractanten van het rijk, de provincies, de ge meenten en andere publiekrechtelijke lichamen, alsmede zij die werkzaam zijn bij de spoorwegen, de P.T.T. en de Nederlandsche Bank. 4) Leden der voormalige Nederlandsche weermacht, voor zoover zij volgens de bekendmaking van den weermachtsbevelhebber Nederland d.d. 29-4-1943 onder worpen zijn aan de terugroeping in de krijgsgevangenschap. 5) Zij, die zich reeds ingevolge IX van de beschikking no. 30/1943 betreffende de sluiting van bedrijven moeten aanmelden. 6) Geestelijken en leden van een geestelijke orde. 7) Personen, die overeenkomstig n, lid 2 van de beschikking no. 43/1943 van de verplichting tot aanmelding zijn vrijgesteld. Zij, die de Duitsche nationaliteit bezitten en tot aanmelding verplicht zijn, mel den zich bij den Duitschen „Fachberater" van het hieronder aangegeven Ge westelijke Arbeidsbureau. Tot aanmelding verplichte personen en werkgevers die in striid met de bepalin gen van bovengenoemde beschikking handelen of deze trachten te ontduiken, dus b.v. hun verplichting tot aanmelding niet of niet behoorlijk nakomen, met opzet of uit nalatigheid onjuiste opgaven doen, enz. worden gestraft, insgelijks uitlokkers, mededaders en medeplichtigen. Bokkingen op bon 17 van de groentekaart. In Haarlem, Beverwijk, Assendelft en Heemskerk. Op Donderdag 13, Vrijdag 14 en Zaterdag 15 Mei a.s. zullen in de gemeenten Haarlem, Be verwijk, Assendelft en Heemskerk personen, die in het bevolkingsregister van die gemeen ten zijn ingeschreven, bij vischhandelaren en vischventers op bon 17 van de groentekaart twee bokkingen kunnen verkrijgen. De Leider benoemt adviseurs. Naar het kabinet van den Leider -mede deelt heeft Mussert tot zijn adviseurs be noemd F. D. Brands, plv. leider van het Vervoers- front, lid van den Raad van Volkshuishouding, leider hoofdgroep Verkeer, Stationsweg, Den Haag; A. C. Houdijk, bijzonder gevolmachtig de van den Rijkscommissaris voor den Noord- Oostpolder, Rijswijk; dr. L. P. Krantz, lid van .den Raad van het Bedrijfsleven, lid van den Raad van Volkshuishouding, enz. Leiden; ing. W. Th. de Lestrieux-Hendrichs, lid van den Raad van Volkshuishouding; H. C. van Maas dijk, president Ned.-Duitsche Kuituurgemeen schap, lid van den Raad van het Bedrijfs leven, lid van den Raad van Volkshuishou ding; J. Robertson, lid van den Raad van Volkshuishouding, directeur-secretaris der Nederlandsche Bank; G. J. Ruiter, directeur- generaal van den landbouw, regeerings- commissaris voor de bodemproductie: mr. R. N. de Ruyter van Steveninck, burgemeester van Leiden; mr. W. de Rijke, procureur-gene raal te Arnhem; prof. dr. H. Visscher, oud- hoogleeraar te Nijmegen, oua lid Tweede Ka mer. ■- Generaal Brockdorff overleden. Dé generaal der infanterie graaf Brockdorrf- Ahlefeldt, de heldhaftige verdediger van het bruggenhoofd ten Zuiden van het Ilmënmeer, dat in den winter 1941'42 maandenlang door den vijand was ingesloten en dat geboekstaafd is als „vesting Demjansk'-', is op 9 Mei aan. een ernstige ziekte overleden. Voor dezen generaal, die zich de grootste verdiensten heeft verworven in twee oorlogen en in vre destijd, heeft de Führer een staatsbegrafenis gelast. Keuringen voor de Waffen SS, het Leoioen pn <4« r Oproep van Hitier voor het Duitsche Rootle Kruis. Bij het begin van het vierde Kriegshilfswerk voor het Duitsche Roode Kruis heeft de Führer onderstaanden oproep tot het Duitsche volk gericht. Volk van Duitschland I Weer4igt een winter achter ons, die aan onze soldaten de hevigste gevechten te strij den en de zwaarste belastingen te dragen gaf. En weer is het de verdienste van deze man nen in het Oosten, dat een crisis met succes werd overwonnen, waaraan elke andere weer macht ter wereld te gronde zou zijn gegaan. Hoe zwaar de lichamelijke en physieke eischen zijn geweest, die aan hen gesteld werden, kan het vaderland niet beseffen. Zoo is het alleen aan hun heldhaftigheid te danken, dat ten slotte de stormloop van den vijand niet alleen tot staan gebracht, doch in zeer hevige ge vechten teruggeworpen kon worden. Ook van het Duitsche vaderland worden, wat betreft de arbeidsmobilisatie en offer vaardigheid, zware eischen gesteld. En toch verzinken al uwe offers in het niet vergeleken bij de ontberingen en het lijden, die onze sol daten nu voor den tweeden keer in het Oosten moesten doormaken. Dergelijke prestaties zijn echter alleen maar mogelijk door de liefde voor het eigen volk, dat gered en voor het eigen land, dat voor de verschrikkingen van den oorlog gespaard moet worden. Want het is het Duitsche volk, het zijn zijn vrouwen en kinderen waarvoor onze mannen steeds weer aan alle fronten in de geweldige worsteling hun leven op het spel zetten. Doch ook het Duitsche vaderland is dapper geworden. Ook in uwe steden, marktplaatsen en dorpen is de oorlog gekomen. Toch zijn al uwe ontberingen en offers niet te vergelijken met de bovenmenschelijke hardheden, waar onder onze soldaten aan de verschillende fron ten, in het bijzonder echter in het Oosten moe ten strijden. Het is derhalve een eereschuld en een plicht van het vaderland hun te too- nen, dat u bij al hetgeen ge doorstaat, geen seconde uwe soldaten aan het front vergeet, dat gij vooral niets zult nalaten wat geschikt is om de wonden van uwe strijders te heelen en door het ten toon spreiden van een ge- meenschappelijken offerzin de Nationaal-so- cialistische Duitsche volksgemeenschap ook nractisch te versterken. Ik roep daarom het Duitsche volk voor den \4l°>-den keer op in het Kriegshilfs werk Voce het Duitsche Roode Kruis zijn gemeensch&pD.clijken bond van offervaar digheid te veimeuwen om zoodoende aan onze soldaten dVó dank te betuigen, dien zij meer dan rijkfe/;k verdienen. Evenals echter de Duitscher als soldaat in dezen winter zichzelf overtroffen heeft, zoo ver wacht ik, dat ook het vaderland in het nieuwe Kriegshilfswerk van het Roode Kruis zichzelf zal overtreffen. Hoofdkwartier van den Führer, 10 Mei 1943 ADOLF HITLER. De Am. legers overzee. Het Amerikaansche departement van oorlog heeft Zaterdag bekend gemaakt, dat zich op het oogenblik 2 millioen Amerikaansche sol daten, „al dan niet actief" in overzeesche ge bieden bevinden. Plan voor panafrikaansche conferentie. In het parlement van Rhodesië is het oude plan van Cecil Rhodes betreffende een pan- Afrika weer opgedoken. Het parlement heeft eenstemmig een voorstel aangenomen, volgens hetwelk de regeering van Rhodesië den Zuid- Afrikaanschen premier, Smuts, zou verzoeken een pan-Afrikaansche conferentie bijeen te roepen. Op die confreentiê zou een admini stratieve en economische coördinatie van alle landen van centraal- en Zuid-Afrika bespro ken en ten uitvoer gelegd moeten worden. Derde Winterhulploterij loopt van stapel. Geen premies, maar 182.000 prijzen meer! Voor de derde Winterhulploterij zal Zater dag door het geheele land de verkoop begin nen van de loten, welke, evenals de vorige maal, in zes series, ieder van een millioen stuks, zullen worden uitgegeven. De aantrek kelijkheid is verhoogd, doordat de premies zijn afgeschaft en dus thans uitsluitend prij- zenn op de loten vallen. De ondervinding leerde namelijk, dat, wanneer de premie trekking gehouden werd, tal van koopers het z.g. premiegedeelte van hun lot niet konden terugvinden. Voor het publiek beteekent de wijziging louter winst, want in plaats van de 426 premies, die de vorige loterij telde, heeft de nieuwe 181.890 prijzen meer, met een hoo- ger bedrag van 201.000. In elke der zes series dus per millioen loten vallen thans 10 prijzen van 1000, 20 van 500 en evenzoo veel van 100, 60 van 50, 200 van 25, 1000 van 10 en 2000 van 5; bovendien nog 355.000 kleine prijzen, waardoor per serie intotaal 358.310 prijzen tot een bedrag van 210.000 worden uitgekeerd. De kans op een prijs is in de nieuwe loterij dus nog grooter dan 1 op 3. Bij onze vrijwilligers. Met een gramoioon- plaatje korten de SS-kanonniers zich den tijd. (SS PK Zschackel O/H P. c> Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt rrrfet be trekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen voor de familieleden, enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde rede nen in Nederland moeten blijven, de moge lijkheid bestaat, hun dienst te doen bij da Landwacht Nederland of bii het wacht- bataljon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 13.5.43 815 uur Goes, Café Centraal. 14.5.43 815 uur Den Bosch, Hotel „N. Brabant. Markt 45. 15.5.43 8—15 uur Venlo, Deutsches Haus. Egmondstraat 16. 16.5.43 8—15 uur Arnhem, Café Royal. 17.5.43 8—15 uur Hengelo. Café Modern, Spoorstraat 18. 18.5.43 815 uur Zwolle, Hotel Guten- beek. - 19.5.43 815 uur Groningen. Concerthuis, Poelestraat. 20.5.43 815 uur Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 21.5.43 815 uur Amsterdam. School, leoenweg 13. 22.5.43 8—15 uur Utrecht, N.V.-huis, Oude ^rscht 245 - 23.5.43 8—15 uur Amersfoort, Pol. Durch- gansslager, Leusderweg. 24.5.43 8—15 uur Den Haag, Café „Den Hout. Bezuidenhoutseheweg.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1