Haarlemsche Courant Radiotoestellen verbeurd verklaard. Astroepen in Tunis weigeren capitulatie. Nieuwsblad voor Noord-Holland 388e Jaargang No. 11» Bureaus» Groota Houtstraat »j. ïel Advert. 10724, Redactie 146M Postgiro 134998 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendapleln 17. let itp| Hoofdredacteur» I. V, Baudewyns Donderdag 13 Mei 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. TeL 18719 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55s ÏJmulden-Oost Ultg t Graf. Bedrijven Damlate, Haarlem K 1207 BESCHIKKING betreffende het verbeurdverklaren van radio-ontvangtoestellen Op grond van artikel 64 der verordening openbare orde 1943 beschik ik met-het oog op de handhaving der openbare orde en veiligheid, onder verwijzing naar het door den Rijkscommissaris voor het bezette-Nederlandsche gebied afgekondigde Politiestandrecht Artikel 1. (1) Alle zich in 'het bezette Nederlandsche gebied bevindende radio-ontvang toestellen, -toebehooren en -onderdeelen zijn met onmiddellijke werking verbeurd Verklaard. (2) Dit is niet van toepassing op radio-ontvangtoestellen, -toebehooren en -onderdeelen, waarvan de voor den bouw van radio-ontvangtoestellen, -toebehoo ren en -onderdeelen toegelaten fabrikanten eigenaar of houder zijn. (3) Ieder beschikken over verbeurdverklaarde radio-ontvangtoestellen, -toebe hooren en -onderdeelen, alsmede de beschadiging daarvan is verboden. Artikel 2. y (1) De verbeurdverklaarde radio-ontvangtoestellen, -toebehooren en -onder deelen' moeten, voor zoover de hoogere SS- en politieleider niet anders bepaalt, door den houder bij den ter plaatse bevoegden politiegezagdrager worden inge leverd, die zich hierbij van de medewerking van het Staatsbedrijf der P.T.T. be dient. Plaats en tijdstip van de inlevering worden binnen tien dagen na afkondi ging van deze beschikking door den politiegezagdrager door middel van een bekendmaking in de dagbladpers of op de ter plaatse gebruikelijke wijze bekend gemaakt. (2) Hij, op wien de inleveringsplicht rust, dient de in te leveren voorwerpen van een daaraan stevig bevestigd cartonnen kaartje groot 10 x 15 cm. te voorzien, onder bijvoeging van de ingevuld voorgeschreven formulieren, bevattende het fabrikaat, het type en het nummer der voorwerpen, alsmede den naam, het beroep en het adres van dengene, op wien de inleveringsplicht rust. (3) De inlevering geschiedt tegen bewijs van ontvangst. (4) Handelaren (groot- en kleinhandelaren), die handel drijven in radio-ontvang toestellen, -toebehooren en -onderdeelen, dienen deze voorwerpen, waarvan zij op het tijdstip van afkorjjliging van deze beschikking eigenaar of houder zijn en die zij in voorraad hebben, op lijsten, te registreeren en deze lijsten in drievoud binnen drie weken na afkondiging dezer beschikking bij den ter plaatse bevoegden politiegezag drager in te leveren. Deze vaardigt verdere beschikkingen betreffende de inlevering van deze voorwerpen Uit. Artikel 3 (1) Voor tot gebruik geschikte, tijdig en in overeenstemming met de voorschrif ten (artikel 2, leden 2 en 4) ingeleverde radio-ontvangtoestellen, -toebehooren en -onderdeelen wordt een palende schadeloosstelling toegekend. Nadere voorschrif ten, in het bijzonder betreffende de schadeloosstelling aan de handelaren worden door een uitvoeringsbeschikking uitgevaardigd. (2) Het in artikel 2, lid 3, genoemde bewijs van ontvangst betreffende tot gebruik geschikte, tijdig en in overeenstemming met de Voorschriften ingeleverde radio- ontvangtoestellen, -togj^ehooren en -onderdeelen geeft in de toekomst recht op levering bij voorrang van zoodanige voorwerpen. Artikel 4. (1) De uitgereikte luistervergunningen blijven rusten vanaf het tijdstip der in levering. i (2) De luisterbijdragen moeten worden betaald tot het einde van de maand, waar in de inlevering plaats vindt. Vooruitbetaalde bijdragen worden gerestitueerd. (3) Tegen dengene, die in overeenstemming met deze beschikking een radio- ontvangtoestel inlevert, wordt ge.en vervolging ingesteld terzake van ontdoken luis terbijdragen. Reeds aangevangen vervolgingen worden gestaakt. v Artikel 5. De ingeleverde radio-ontvangtoestellen, -toebehooren en -onderdeelen worden, voor zoover niet anders wordt bepaald, door de politiegezagdragers bewaard, die zich hierbij van de medewerking van het staatsbedrijf der P.T.T. bedienen. Artikel 6. - Antennes worden niet verbeurd verklaard en behoeven niet te worden ingeleverd, deze moeten binnen drie maanden na het in werking treden van deze beschikking door den houder worden verwijderd Artikel 7. ("1) Het vervaardigen, het afstaan en het in houderschap nemen van radio ontvangtoestellen, -toebehooren en -onderdeelen is verboden.. De hoogere SS- en politieleider kan uitzonderingen toestaan. Hij kan deze van voorwaarden afhankelijk stellen. (2) De bepalingen van de verordening, houdende het verbod om te beschikken oVer radio-ontvangtoestellen (no. 22/1941) blijven onaangetast. Artikel 8. De bepalingen van deze beschikking zijn niet van toepassing op de aansluitingen op de radiodistributiecentrales met inbegrip van d§n bij deze aansluiting behooren den, uitsluitend hierbij te gebruiken luidspreker. Artikel 9. (1) Deze beschikking is niet van toepassing op de bureaux van het Duitsche rijk, van de Duitsche weermacht, van de „Waffen-SS", van de Duitsehe politie en vbn het arbeidsgebied van de Nationaal-Socialistische Duitsche Arbeidersparij in Nederland, alsmede op het op deze bureaux werkzame personeel van Duitsche nationaliteit. (2) De hoogere SS- en politieleider kan voor de in lid 3 genoemde personen op hun desbetreffend verzoek ten aanzien van de toepassing van de bepalingen van deze beschikking een uitzondering toestaan. Hij kan deze van voorwaarden afhankelijk stellen. (3)..De verzoeken tot het toestaan van een uitzondering moeten binnen den in artikel 2, lid 1, der bekendmaking bedoelden termijn worden ingediend en wel: Door personen van Duitsche nationaliteit bij den ter plaatse bevoegden <,Ortsgrup- penleiter der N.S.D.A.P.". Door leden der Nationaal-Socialistische Beweging der Nederlanden en hare onder deelen langs den hierarchieken weg J>ij den ter plaatse bevoegden districtsleider der N. S. B. Door de verwanten van de vrijwillig bij de Duitsche weermacht dienende Neder landers bij den commissaris-generaal voor bestuur en justitie, afdeeling voor aan gelegenheden van personen van Duitsche nationaliteit en Door de verwanten van de vrijwillig bij de „Waffen-SS" of het vrijwilligerslegioen Nederland dienende Nederlanders bij den „SS-Führsorgeoffizier". De instanties, bij welke de verzoeken moeten worden ingediend, reiken den ver zoeker een bewijs ter zake van het ingediende verzoek uit. De hoogere SS- en politie leider beslist over de verzoeken. (4) Voor personen, die een jzerzoek als bedoeld in de leden 2 en 3 tijdig en in overeenstemming met de voorschriften hebben ingediend, en die in het bezit zijn van het in lid 3 genoemde bewijs, wordt de verbeurdverklaring en de plicht tot inlevering volgens de bepalingen van deze beschikking eerst van kracht vanaf den dag van toezending van een afwijzende beslissing. Artikel 10. (1) Hij die in strijd handelt met de bepalingen van deze beschikking, met de op grond daarvan uitgevaardigde beschikking of met de in overeenstemming niet de artikelen 7 en 9 gestelde voorwaarden, dan wél tracht deze te ontduiken, wordt ge straft met gevangenisstraf van ten hoogste vijf jaren en met geldboete tot een onbe perkt bedrag of met een dezer straffen, voorzoover niet volgens andere bepalingen een zwaardere straf is verbeurd. (2) Uitlokkeijs, - mededaders en medeplichtigen worden als daders gestraft. (3) Het nemen van maatregelen op het gebied..van de Sicherheitspolizei blijft onaangetast. Der Höhere SS- und Polizeiführer RAUTER Nederlanders bij de Duitsche zeemacht. - Inlichtingen over het dienstnemen van Nederlandsche Vrijwilligers bij dé Duitsche zeemacht geven alle Ortskommandanturen, die tevens een uit voerige lijst verstrekken, waarop alle hieraan verbonden facili teiten staan vermeld. (C.N.F. Pax c) KORT NIEUWS. Van gezaghebben de militaire zijde te Berlijn is het En- gelsche bericht, dat de Duitsche gene raal von Manteuffel die in Tunis het be vel voerde over een divisie, zou zijn ge vangen genomen, te gengesproken. Gene raal von Manteuffel, die eenigen tijd ge leden in Tunis ver wondingen opliep, bevindt üich thans in een Duitsch hos pitaal. Vervolgens spreekt men te Ber lijn het bericht, dat Hamammeth door de Geallieerden zou zijn veroverd, tegen. Het Turksche staatsgereehtshof en het gerechtshof van cassatie zul len. naar uit Ank'ara gemeld wordt, verplaatst worden naar Kay- ser in 'Midden- Anatolie. I 's-GRAVENHAGE, 13 Mei 1943 SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei Het Italiaansche weermachtbericht lüidt als volgt: Nog gelegerd in de stellingen ten Zui den van het schiereiland van kaap Bon, in den rug bestookt door de vijandelijke troepen die uit het Noorden komen en be dreigd door de vijandelijke luchtmacht, biedt ons eerste leger, waarop .Maandag nog de aanvallen van het achtste Britsche leger zijn verijdeld, met al zijn krachten weerstand en vecht met zijn Italiaansch- Duitsche formaties met de grootste verbit tering verder, terwijl tevens met onwrikba- baren heldenmoed tegenaanvallen worden ondernomen. Een voorstel om zich over te geven, gedaan door generaal Ereyberg, is verworpen door generaal Messe, den com mandant van het eerste leger. In de an dere zones van het front van Tunis heb ben de troepen van de As. na hun muni tie verschoten te hebben, den strijd moeten staken. Catania, Marsala, het gebied van Trapani en het eiland Pantellaria zijn gebombardeerd door formaties viermotorige bommenwerpers. Er is aanzienlijke schade aangericht te Cata nia en Marsala. Acht vliegtuigen zijn door het luchtdoelgeschut getroffen en in zee gehort: 2 ten Zuiden van Catania, één te Mazzera del Valio (Trapant) en 5 te Pantellaria; 14 andere machines werden neergeschoten tijdens lucht gevechten en wel 9 door Duitsche jagers en 5 door onze jachttoestellen. Het tot dusver getelde aantal slachtof fers als gevolg van de luchtaanvallen ver meld in dit weermachtbericht bedraagt 150 dooden en ongeveer 300 gewonden te Catanja. Het aantal slachtoffers onder de burgerbevolking van Palermo als gevolg van den luchtaanval van 9 Mei bedraagt 210 dooden en 421 gewonden. De A. N. P.-eorrespondent te Berlijn meldt: De strijd in Tunesië schijnt thans zijn einde te naderen. Het schiereiland Bon is reeds door de En- gelsche en Amerikaansche troepen bezet. En het is niet waarschijnlijk, dat er voor een af tocht over zee voor de troepen van de Spil nog wegen openstaan. Te Berlijn hee'ft men trouwens verklaard, dat men een dergelijke aftocht ook nooit gewenscht heeft, daar voor de, Duitsche soldaten de stel regel geldt: vechten toot de laatste patroon. Zachouan, een plaatsje gelegen in het dal tusschen twee gebergten, is volgens de laatste berichten nog in handen van de Duitschers en Italianen hoewel ook hier hevig pestreden wordt. Het opperbevel der Duitsche weermacht maakt bekend: In Tunis strijden de Dmtsch-Italiaansche troepen in de bergen ter weerszijden van Zaghouan tegen den van alle kanten met in spanning van de sterkste strijdkrachten aan vallenden vijand met uiterste vastberadenheid,. De vijandelijke aanvallen werden, deels in tegenaanvallen, met het blanke wapen afge slagen. Alle uitnoodigingen tot overgave zijn door de formaties, die nog munitie en voor raden bezaten, tot dusverre van de hand ge wezen. Aan het Oostelijk front verliep de dag. met uitzondering van plaatselijke gevechtsaetivi- iteit aan het Koeban-bruggehoofd en in het ge bied van Lissitsjansk over het algemeen rustig. Het luchtwapen bestreed overdag en des nachts met sterke strijdkrachten troepencon centraties van den vijand en luchtsteunpunten en spoorwegdoelen. In het kustgebied van Si cilië hebben Duitsche en Italiaansche jagers en afweergeschut van het luchtwapen 22 vijandelijke toestellen neergeschoten. Bij een verrassenden aanval in scheervlucht overdag van het luchtwapen op Great Yar mouth aan de Oostkust van Engeland werden aanzienlijke vernielingen aangericht. Een eigen vliegtuig wordt vermist. Japansche gezant terug naar Koeibisjef. De Japansche gezant in de Sovjet-Unie, Mo- risjima, die sedert 20 Februari voor bespre kingen met de regeering in Tokio vertoeft, zal op 15 Mei zijn werkzaamheden in Koeibisjef hervatten. Sowjetindustrie onder staatscontrole. De geheele industrie der Sovjet-Unie, ia het bijzonder de fabrieken die de oorlógsuit rusting en munitie vervaardigen, zijn volgens een decreet van den Raad van Volkscommis sarissen in overeenstemming met het centrale comité der communistische partij onder staats controle gesteld. Keuringen voor de Waffen SS, het Legioen en de landwacht. Bij onze vrijwilligers. Met verlof naar huis. SS PK H. Ahrens O/H P. c) Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoovel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde aekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met® be trekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen voor de familieleden, enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde rede nen in Nederland moeten blijven, de moge lijkheid- bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het wacht- bataljon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegénen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. 15.5.43 815 uur Venlo, Deutsches Haus, Egmondstraat 16. 16.5.43 815 uur" Arnhem, Café Royal. 17.5.43 815 uur Hengelo. Café Modern, Spoorstraat 18. 18.5.43 815 uur Zwolle, Hotel Gijten- beek. 19.5.43 815 uur Groningen, Concerthuis, PO6l0STbl'3olï» 20.5.43 815 uur Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 21.5.43 815 uur Amsterdam, School, Tepenweg 13. 22.5.43 815 uur Utrecht, N.V.-huis, Oude gracht 245 23.5.43 8—15 uur Amersfoort, Pol. Durch- gangslager, Leusderweg. 24.5.43 8—15 uur Den Haag, Café „Den Hout Rezuïdenhmitscheweg.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1