Haarlemsche Courant Strijd in Tunis ten einde. Nieuwsblad voor Noord-Holland Boodschappen van Führer en Duce aan Von Arnim. 888e Jaargang No. Hl Bureaoxt Groots Houtstraat 81, SCel, Advert. 10724, Redactie 10604 - Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplein 17, Tel. 12231 Hoofdredacteur! I. V, Baudewyne Vrijdag 14 Mei 1943 Verschijnt dagelijks, behalve oj; Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 1271S Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg i Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 Bericht uit het hoofdkwartier. Het opperbevel der Duitsche weermacht Heelt mede: De heldenstrijd der Duitsche en Italiaansche ttfdeelingen in Afrika heeft Donderdag zijn eervol einde gevonden. De laatste in de om geving van Tunis vechtende verzetstroepen, die sedert dagen 'zonder water en verzorging waren, moesten, na de geheele munitie ver schoten te hebbgn, den strijd staken. Tenslotte hebben zjj den strijd moeten opgeven wegens het gebrek aan aanvoer, niet wegens den 6tormloop van den vijand, die de meerderheid onzer wapenen ook op dit oorlogstooneel vaak genoeg heeft moeten erkennen. De Duitsche en Italiaansche strijders in Afrika hebben niettemin de hun gestelde taak in vollen omvang volbracht. Door hun tegenstand, die den vijand in een maandenlange, verbitterde worsteling el- ken duim gronds betwistte, bonden zij in Noord-Afrika zeer sterke vijandelijke strijdkrachten en brachten zij den vijand de zwaarste verliezen aan menschen en materiaal toe. De daardoor verkregen ont lasting van andere fronten en de gewonnen tijd zijn leiding der Spilmogendheden in de hoogste mate ten goede gekomen. De Führer heeft general-oberst Von Arnim. 'die sedert eenigen tijd het bevel voerde over de Duitsch-Italiaansche troepen in Noord- Afrika, op 10 Mei de volgende radiobood schap doen toekomen: „Ik betuig u en uw heldhaftig strijdende troepen, die in -trouwe wapenbroederschap met de Italiaansche kameraden eiken duim breed van den Afrikaanschen grond verdedi gen, mijn dank en hoogste waardeering. Met bewondering volgt met mij het geheele Duit sche volk den heldenstrijd zijner soldaten in Tunis. Voor het totale succes van den oorlog ls deze strijd van de grootste waarde geweest. De laatste strijd en de houding van uw troe pen zullen een voorbeeld voor de geheele weermacht van het Grootduitsche rijk zijn en als een bijzonder roemrijke bladzijde in de Duitsche krijgsgeschiedenis gelden. Adolf Hitier". Op 11 Mei heeft de Duce aan general-oberst Von Arnim het volgende radiotelegram ge zonden: „Met bewondering en trots sla ik gade, wat de troepen van de legergroep Afrika met on wrikbare vastberadenheid en onbuigzame dap perheid volbrengen tegen de overmacht van den vijand. De geschiedenis zal voor cleze held haftige daden haar waardeering tot uiting, brengen. Ik groet in de commandanten en sol daten van de legergroep Afrika de schoonste uiting van dapperheid der Spilvolken. Mussolini" De hijna twee-en-een-half jaar lange held haftige worsteling van onze strijdkrachten in Afrika, voor welker totale verrichtingen een bijzondere waardeering voorbehouden blijft, zal steeds een der meest trotsche en roemrijk ste hoofdstukken in de soldateske geschiedenis van het Duitsche volk zijn. Het roemrijke einde van den heldenstrijd in Tunis wordt door de Duitsche dagbladen uit voerig gewaardeerd. De bladen stellen de groote militaire beteekenis in het licht van den tegehstand gedurende 2V2 jaar der Spil- troepen, welke zich tegenover een verplette rende overmacht wisten te. handhaven. Bijna de geheele productiekracht der beide groote Anglo-Amerikaansche rijken, zoo schrijft de Völkischer Beobachter is in het geding ge bracht tegen de enkele divisies van de Spil en honderdduizenden der beste soldaten van de Geallieerden heeft men daar moeten opoffe ren om een Afrikaansche kuststrook te bezet ten. Heele koopvaardij- en oorlogsvloten der Angio-Amerikanen zijn in dezen strijd ten on der gegaan. De slag in Noord-Afrika is en blijft voor de Spil een volkomen strategisch succes. De Berl. Börsenzeitung schrijft over het op treden der Duitsche en Italiaansche Afrika- strijders als „lichtend voorbeeld van heroieke levenshouding" en zegt, dat de Spiltroepen in Noord-Afrika vervuld zijn geweest van de vol strekte zekerheid, dat zij stonden op een be slissende plaats van de huidige gigantische worsteling. Zij hebben door hun weerstand Jarenlang alle vijandelijke plannen voor een tweede front in het verleden doen mislukken en voor de toekomst dubieus gemaakt. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: Op bevel van dep Duce heeft het eerste Italiaansche leger, waaraan de eer toe komt van den uitersten tegenstand van de As op Afrikaanschen bodem, Donderdag ochtend den strijd gestaakt. Onderworpen aan de concentrische en onafgebroken actie van alle Engelsch-Amerikaansehe strijdkrachten te land en in de lucht, de munitie verschoten hebbende en versto ken van elke ravitailleering, had 't Woens dag nog, alleen door de kracht van zijn in fanterie, den schok van den vijand dap per volgehouden. De veldslag in Afrika, die 35 maanden met .wisselende kansen geduurd heeft, is hiermede afgeloopen. In de laatste gevechten, tijdens welke al onze afdeelingen en die van de Duitschers met een subliemen geest van wedijver slag geleverd hebben, hebben de geheele artillerie en de ge pantserde verkenningsgroep „Lodi" zooals al tijd bewijs gegeven van schitterende dapper heid. De heldhaftige houding van onze soldaten die onder bevel van den maarschalk van Italië Giovanni Messe, in den harden strijd alle hun verstrekte opdrachten vervuld heb ben en nieuwen roem aan hun vanen hebben toegevoegd, heiligt opnieuw door bloed en of" fers de zekerheid der Afrikaansche toekomst van de natie. Het eerediploma .wegens verminking is de stad Messina verlefend tijdens een plechtig heid in de ontvangstzaal van het raadhuis. Tijdens de plechtigheid kwam een aanval van vijandelijke bommenwerpers. Niemand echter verroerde zich, ofschoon een bom vlak bij het gebouw neerkwam en eenige deuren wegrukte. De vertegenwoordiger van de or ganisatie der verminkten, die de overhan digingsplechtigheid verrichtte, loofde den geest van offervaardigheid der Sicilianen, die stand houden onder de terroristische ac tie van den vijand, welke hun gemoederen staalt. Het opperbevel van de Duitsche weermacht deelt mede: Op het bruggehoofd van.Tunis hebben de Duitsch-Italiaansche troepen ook Woensdag met uiterste verbitterdheid ge streden tegen den in superieure sterkte frontaal en in den rug aanvallenden tegen stander. Na uitputting der laatste munitie en vernietiging van alle oorlogstuig is ook in vrij groote sectoren van het Zuidelijke front de tegenstand gestaakt. Daarentegen zetten in het kustgebergte van Tunis afzonderlijke gevechtsgroepen, voor zoo ver zij nog over munitie beschikken, in voor beeldige soldateske plichtsvervulling hun weerstand voort. Aan het Oostelijke front zijn vijandelijke aan vallen op het Koebanbruggehoofd en ten Noor den van Lissitsjansk afgeslagen. Het luchtwa- pen viel voor het front en in het achterwaart sche gebied van den vijand talrijke troepen deelen en belangrijke spoorwegverbindingen aan. In de Noordelijke IJszee brachten Duit sche jagers een vrachtschip van 3000 brt. tot zinken en schoten een vijandelijke motortor pedoboot in brand. Britsche bommenwerpers deden in den nacht op 13 Mei een zwaren aanval op West- duitsch gebied. In eenige plaatsen, vooral in het stadsgebied van Duisburg, ontstond aan zienlijke schade door brisant- en brandbom men. Volgens tot dusver ontvangen berichten werden 33 der aanvallende vliegtuigen, over wegend viermotorige bommenwerpers, door nachtjagers en afweergeschut van het luchtj wapen neergeschoten. Sterke formaties snelle Duitsche gevechts vliegtuigen hebben Woensdag twee maal aan vallen gedaan op de Oostkust van Engeland en installaties der stad Lowestoft en patrouil lebooten vóór de kust gebombardeerd. Alle vliegtuigen keerden op hun steunpunten terug. Nog 10 landen niet-oorlogvoerend. Een Parijsch blad heeft uitgerekend dat er op de geheele wereld nog maar tien lan den ziin. die niet aan den oorlog deelne men. Dit zijn Chili, Argentinië, Ierland, Zwitserland, Zweden, Portugal. Turkije, Spanjè, Afghanistan en Jemen. Een afbeelding van een der nieuwe loten voor de derde loterij ten bate van Winter hulp Nederland, waarvan de verkoop op Zaterdag a,s. door het geheele land zal beginnen. Evenals de vorige maal zullen deze loten in zes series, elk van een mil- lioen stuks, worden uitgegeven. (C.N.F./Meijer Pax c) De luchtoorlog in het Westen. Een sterke formatie zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen heeft in den nacht van 13 op 14 Mei een aanval gedaan op Chelmsford Er ontstonden talrijke vrij groote branden en zware vernielingen. Vier Duitsche vliegtui gen zijn niet teruggekeerd. Het Britsche luchtwapen heeft in den af geloopen nacht stoj-ingsaanvallen uitgevoerd op Noord- Midden- en West Duitschland. Er ontstond hierbij slechts geringe schade. Ten minste 32 Britsche bommenwerpers werden door nachtjagers en afweergeschut neerge haald. Verwacht moet worden, dat dit aan tal grooter zal worden. Van officieele zijde te Londen is toegege ven, dat bij den aanval van de Britsche lucht macht op Duisburg in den nacht van Woens dag op Donderdag 34 bommenwerpers ver loren gegaan zijn. Frankrijks politiek. De Fransche secretaris-generaal voor pro paganda, Creyssel, heeft verklaard: De 'Fransche regeering werkt aan een goede verstandhouding, zonder welke de oude Europeesche naties moeten vergaan. Europa zal gereorganiseerd worden of ten onder gaan. Frankrijk bezit thans een regeering, die van alle voordeelen gebruik maakt, terwijl de dissidente leiders slechts werk tuigen zijn in een spel waarbij zij eerst ge bruikt en later vernietigd worden. Creyssel keerde zich vervolgens tegen de innerlijke tweedracht en zeide: Frankrijk is verdeeld omdat te vele Franschen de politiek van samenwerking der regeering niet begrepen hebben. Bij onze Vrijwilligers. Een nieuwe zending laarzen voor onze jongens is aangekomen. (SS PK Hoffmann O/H P. c) -T- Een Duitsche crijgsraad te Char- eroi heeft acht Bel gen ter dood Ver oordeeld en eenigen tot lange gevangenis straffen. De veroor deelden vormden 'n organisatie die zich ten doel stelde wa pens te verzamelen, sabotage voor te be reiden en uit te voe ren en Beigen, die met Duitschers sa menwerken, om het leven te brengen. Het stadsbe stuur van Alme- ria heef.t besloten op de plaats, waar generaal Franco zijn groote rede heeft uitgespro ken en waar hij de stad de gouden medaille uitreikte een standbeeld van den Caudillo op te richten Keuringen voor de Waffen SS, het Legioen en de Landwacht. Het SS-Ersatzkommando Nederland deel: mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden) die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen, geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familieleden duur der opleiding, extra levensmiddelen voor de familieleden, enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde rede nen in Nederland moeten blijven, de moge lijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het wacht- bataljon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18 en 35 jaar, die aan- meldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keurings- dagen op onderstaande adressen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis bij een der bovengenoemde onderdeelen, van den ar beidsinzet vrijgesteld. 15.5.43 815 uur Venlo. Deutsches Haus Egmondstraat 16. 16.5.43 815 uur Arnhem, Café Royal. 17.5.43 815 uur Hengelo, Café Modern Spoorstraat 18. 18.5.43 815 uur Zwolle, Hotel Gijten- beek. 19.5.43 815 uur Groningen, Concerthuis POGlGSlj'SSt 20.5.43 815 uur Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 21.5.43 815 uur Amsterdam, School Tepenweg 13. 22.5.43 815 uur Utrecht, N.V.-huis, Oude gracht 245. 23.5.43 815 uur Amersfoort, Pol. Durch- gangslager, Leusderweg. 24.5.43 815 uur Den Haag, Café „Den Hout. Bezuidenhoutseheweg. Moskou vraagt meer oorlogsmateriaal. Moskou heeft in een nota van de V. S. meer oorlogsmateriaal gevraagd. Inge volge de tonnagekwestie waren de V. S. tot nu toe genoodzaakt alleen gemonteerde wapens te sturen. In de nieuwe Sovjet- Russische nota verzoekt men thans levens middelen, grondstoffen voor de industrie en een verhooging van het contingent wa pens, in het bijzonder vliegtuigen en ge vechtswagens. Churchills verblijf in de V.S. De Britsche berichtendienst meldt uit Washington, dat Churchill a.s. Woensdag een toespraak zal houden tot het Amerikaansche Congres. Inzake de besprekingen tusschen Churchill en Roosevelt heeft de particuliere secretarig van Roosevelt, Early, verklaart, dat de be sprekingen bijna zonder onderbreking zijn voortgezet. Zij werden deels tusschen Chur chill en Roosevelt onder vier oogen, deels in tegenwoordigheid van hun militaire adviseurs gevoierd. Bovendien hebben de militaire dele gaties zonder onderbreking inlichtingen uit gewisseld. De correspondent te Washington van de New York Times schrijft dat de enkele aan- knoopingspunten die totdusver beschikbaar zijn, het vermoeden wettigen, dat ook groote aandacht is geschonken aan offensieve maat regelen tegen Japan. Het Turksche blad „Cumhuriyet" merkt op, dat het opvallend is dat ook nu weer geen vertegenwoordiger van Sovjet-Rusland aan de besprekingen deelneemt. Het aantal confereerenden is inmiddels be langrijk uitgebreid. Zoo zullen aan de be sprekingen deelnemen de Australische minis ter van buitenlandsche zaken dr. Evatt, die van China, dr. Soeng en verder dr. Benesj, terwijl de Canadeesche premier, Mackenzie King, in het begin van de volgende week te Washington wordt verwacht. In welingelichte kringen is men van meening dat de voornaamste thema's zijn: de uiteinde lijke regeling van alle bijzonderheden van een invasie in Europa, alle onderdeelen van de hiermede samenhangende tonnagekwestie en de verdeeling van het oorlogsmaterieel over de nieuwe, toekomstige operatiegebieden. Het is zeer wel mogelijk, wordt in Zweed- sche telegrammen uit Washington verklaard, dat de militaire kwesties in Cairo worden be handeld. Wat dit laatste aangaat, vestigen de correspondenten er de aandacht op dat geen enkele Engelschè of Amerikaansche generaal die betrokken is bij de operaties in het midden Oosten, bij de conferenties tusschen Churchill en Roosevelt aanwezig is. Den laatsten tijd neigden da militaire com mentaren der Britsche pers tot de meening, dat thans Sicilië en Zuid-Italië aan de beurt waren, doch men is hier weer van terugge komen. De belangstelling-concentreert zich op het oogenblik op den Balkan doch ook op het „bruggehoofd" Gibraltar. Men onderschat evenwel geenszins de capaciteit van den tegen stander tot het uitdeelen van slagen, die de uitvoering van het Geallieerde aanvalsplan op zijn minst genomen zouden kunnen hin deren. Een doode zevenling. Naar uit Manilla gemeld wordt, heeft een Philippijnsche vrouw op 7 Mei j.l. zeven knaapjes ter wereld gebracht. Spoedig na de geboorte is de zevenling gestorven. Be kende artsen uit Manilla leggen groote be langstelling voor deze nog nooit voorgeko men gebeurtenis aan den dag. De Italianen in Afrika. Bij de behandeling van de begrooting van zijn ministerie m de financieele senaats commissie heeft de minister voor Ita- liaansch-Afrika, Teruzzi,'zich uitvoerig be zig gehouden met de vraagstukken van Ita- liaansch Afrika. Italië, zoo zeide- hij, heeft in Afrika milliarden uitgegeven om steden te stichten, volkomen verlaten gebieden vruchtbaar te maken en den levensstan daard der inheemsche bevolking te ver- hoogen Dat Italië in dezen oorlog van zijn Afrikaansche gebied was afgesloten, terwijl de tegenstander,zij het ook langs omwe gen, toch langs een veiligen en gemakke- lijlcen weg naar Italiaansch-Afrika kon ko men bewijst beter dan iets anders, dat het absoluut noodzakelijk is, dat Italië meester over de Middellandsche Zee wordt. De regeering heeft de middelen beschik baar gesteld om de ondernemingen te hel pen, die haar kapitaal in Afrika belegd hebben. Voorts heeft zij alles gedaan ^om de repatrieering der Italianen uit Ita-' liaansch Oost-Afrika tot stand te brengen. Er bevinden zich thans nog 60.000 Italianen in Oost-Afrika. Nieuw bankbiljet van ƒ10. Blijkens mededeeling van de directie der Nederlandsche Bank zal binnenkort een nieuw bankbiljet van tien gulden in omloop worden gebracht, dat naast de thans gangbare biljet ten van deze waarde zal circulceren. KEURINGEN VOOR DE WAFFEN SS, LEGIOEN EN LANDWACHT Het SS Ersatz Kommando Nederland deelt mede: Voor personen van 18-35 jaar, die aanmeld dingplichtig zijn voor den arbeidsinzet, be staat op hun verzoek de gelegenheid zich op de in de pers genoemde data en plaatsen aan te melden voor keuring voor de Waffen SS, Nederlandsch Legioen, Ned. Landwacht en SS-wachtbataillon en worden gedurende hun verbintenis bij een der bovengenoemde on derdeelen van den arbeidsinzet vrijgesteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1