Haarlemsche Courant Politiestandrecht opgeheven Zware geallieerde vliegtuigverliezen Het doel der Sov j etverdragen. Nieuwsblad voor Noord-Holland Decreet van den Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied. Leningrad beschoten. 388e Jaargang No. 113 Buraauxr örooto Houtstraat S3. Tol Advert. 10734, Redactie 10300 - - Postgiro 134958 Haarlerascha Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplelu ST. Xel. 1223» Hoofdredacteur! J. V. Baudewyne Zaterdag 15 Mei 1943 VerschUnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: z. B. Spaarne 12. Tel 1*71» Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan SS, Hmulden-Oost Ultg Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem k mrr Op grond van paragraaf 62 van de verordening tot bescherming der orde 1943 (no. 1) hef ik voor het geheele bezette Nederlandsche gebied het politiestandrecht op met ingan'g van 15 Mei 1943 te 18 uur. Daardoor treden de bijzondere beschikkingen, door mij uitgevaardigd op grond van paragraaf 62, alinea 3, van de verordening tot bescherming der orde 1943, alsmede de op grond van paragraaf 64 van de verordening tot bescherming der orde 1943 uitgevaardigde algemeen bindende beschikkingen van den höheren SS- und Polizeiführer buiten werking, voorzoover ik hieronder niet anders beschik. Van kracht blijven: 1. De cijfers 4 der beschikkingen van den höheren SS- und Polizeiführer van 30 April en 1 Mei 1943 over het verbod van uitbetaling van loonen en'salaris- sen aan stakers voor de dagen, waarop geheel of gedeeltelijk gestaakt werd. 2. De beschikking van den höheren SS- und Polizeiführer over de aanmelding van vroegere studeerenden van 4 Mei 1943. 3. De beschikking van den höheren SS- und Polizeiführer over de verbeurd verklaring van radioinstallaties van 13 Mei 1943. De strafbaarheid van overtredingen der door dit decreet opgeheven beschik kingen wordt door de opheffing daarvan niet aangetast. 1. De strafbare handelingen, die gedurende het van kracht zijn van het politie standrecht werden gepleegd en tot de bevoegdheid der politiestandgerechten hebben behoord, 2. De delicten tegen de beschikkingen, uitgevaardigd gedurende het bestaan van het politiestandrecht op grond van de paragrafen 64 en 65 van de ver ordening tot bescherming der orde 1943, ook voor zoover zij gepleegd worden na opheffing van het politiestandrecht, zijn onderworpen aan de Duitsche rechtspraak inzake strafzaken. 's-GRAVENHAGE, 15 Mei 1943. De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied, w.g. SEYSS-ENQUART. BESCHIKKING van den commissaris-generaal voor de veiligheid over de uniforme regeling van het sluitingsuur en den nachtelijken spertijd. Op grond van de paragrafen 44, 48 en 51 van de verordening van den Rijks commissaris voor het bezette Nederlandsche gebied no. 1/43 beschik ik met ingang van het tijdstip der opheffing van het politiestandrecht 1. Voor het geheele Nederlandsche bezette gebied wordt het sluitingsuur voor openbare lokalen uniform vastgesteld op 22 uur en het tijdstip, waarna men zich niet in de openlucht mag bevinden, op 23 uur. Het einde van den tijd, waarin men zich niet in de open lucht mag bevinden, blijft ongewijzigd vastgesteld op 4 uur. De totdusverre voor de steden Amsterdam, 's-Gravenhage en Haarlem geldende bijzondere regeling wordt opgeheven. 2. Overtredingen worden gestraft op grond van paragraaf 51 van den in den aanhef genoemde verordening. 's-GRAVENHAGE, 14 Mei 1943. De commissaris-generaal voor de veiligheid RAUTER SS-Gruppenführer und Generalleutnant der Polizei. Het opperbevel van de Duitsche weer macht maakt bekend Aan het Oostelijk front verliep de Donder dag in het' algemeen rusitg, met uitzonde ring van .plaatselijke bedrijvigheid van stoot troepen en verkenningsafdeelingen Zware artillerie van het leger schoot op slagplaatsen van Leningrad in brand. Bij aanvallen overdag van Britsch-Ameri- kaansche vliegerformaties op de bezette Westelijke gebieden en in luchtgevechten boven den Atlantischen Oceaan werden 14 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten. Donderdagnacht drongen Britsche vlieg tuigen over een breed front Duitsch gebied binnen en vielen, eenige plaatsen in West en midden-DuitscMand, veelvuldig ook klei ne landelijke gemeenten met brisant- en brandbommen aan. De bevolking leed ver liezen. Tot dusver werd melding gemaakt van 34 neergeschoten vijandelijke bommen werpers. Hauptmann Lütje behaalde als nachtiager Donderdag zes overwinningen in de lucht. In den strijd tegen Groot Brittannië onder nam de Duitsche luchtmacht Donderdag nacht op 14 Mei een sterken aanval op de industriestad Cftelmsford bomtreffers in wapenbedrijven veroorzaakten uitgestrekte branden. Vier vliegtuigen keerden van dezen aanval niet terug. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt Onze formaties - vliegtuigen vielen in doel treffende nachtelijke operaties de havens van Böne, Bougie en Sfax aan. In de Tyrreensche Zee werd een vijande lijke duikboot door een Duitsche eenheid in den grond geboord, die een deel der be manning gevangen nam. Donderdag in den loop van den dag on dernamen meermotorige vijandelijke bom menwerpers aanvallen op de steden Napels, Calabria, Cagliari, Messina en Augusta. Zij veroorzaakten slachtoffers en schade, die in Calabria, dat tweemaal gebombardeerd werd. bifzonder aanzienlijk zijn. Het vuur van het luchtdoelgeschut vernietigde vijf vliegtuigen, drie boven Calabria, één boven Porto Em- pedocle en één bij Messina. Zeven andere vliegtuigen werden door Italiaansche en Duitsche jagers in luchtgevechten neerge schoten, waarvan vijf boven Cagliari en twee boven Augusta. De stem der S.S. Luistert op Zondag 16 Mei van 11.30 tot 11.45 uur, over den zender Hilversum 1, op golflengte 415 meter, naar de stem der S.S. onderwerp: „De les van het front". Uitlatingen van Kaganowitsj en mevr. Kollontay Jn 1933. In de archieven van het vroegere Fran- sche ministerie van buitenlandsche zaken aan de Quai d'Orsay te Parijs, heeft men onlangs een sensationeele vondst gedaan. Men heeft daarin documenten gevonden, die uiterst opmerkelijke uitlatingen behel zen, welke in het verleden gedaan zijn door den waarnemenden secretaris van de communistische partij Kaganowitsj en door mevrouw Kollontay, de gezant der Sovjet-Unie in Stockholm. Deze documenten n.I., die tot de belangrijk ste uit de archieven van het vroegere Fransche ministerie van buitenlandsche zaken behooren, hebben twee rapporten aan het licht gebracht van den vroegeren Franschen gezant in Stock holm, Gaussgn, uit Januari en Maart van het jaafr 1933. Een uittreksel uit het eerste rapport van den Franschen gezant gedateerd 14 Maart 1933 en handelend over een" aan mevrouw Kol lontay toegezonden referaat van den waarne menden secretaris der communistische partij Kaganowitsj, dat gehouden was voor de leden van het Politiek bureau van het centrale Comité der communistische partij en van het uitvoerend comité der derde internationale, luidt als volgt: „Het is, zoo riep Kaganowitsj uit, even mis dadig als belachelijk te verklaren, dat de Sovjetregeering bepaalde vreemde mogendhe den vertrouwen geschonken heeft, o'f dat zij beloften of garanties voor goede munt aan neemt. Men gelooft toch niet, dat wij eenige beteekenis toekennen aan vodjes papier, af spraken, verdragen of verplichtingen. Zulke lichtgeloovige en sentimenteele personen zijn er noch in het Polit-bureau, noch in het cen traal comité. Aan den eenen kant gaat het er om, de pogingen tot solidair optreden aan kapitalistische zijde bii haar basis te onder mijnen, en aan den anderen kant om de tegen stellingen te verscherpen en conflicten uit te lokken. De eerste taak bestaat in het sluiten van verschillende verdragen en overeenkom sten van politieken en economischen aard, waarvan eenige geheim zijn en die het de Sovjet-Unie 'mogelijk maken zich bij groepen en constellaties van kapitalistische staten aan te sluiten, Tevens doet zulks de Sovjet-Unie de mogelijkheid aan de hand hen te contro leeren. Wanneer wij deelnemen aan de operet tes te Genève, aan de ontwapeningscomedie, aan de Nafta-congressen en andere paskwils. die zoo vaak het voorwerp van critiek in de partij zijn, dan geschiedt zulks slechts als uitdrukking van een tactiek, die wij overeen komstig de aanwijzingen van het Polit-bureau uitvoeren en die dient om van onze tegen standers den póls te voelen. In een uittreksel uit het andere rapport van den Franschen gezant van 21 Januari 1933 over een redevoering van mevrouw Kollontay, de gezant der Sovjet-Unie in Stockholm, wordt o.a. het volgende gezegd: Op' 30 December j.l. heeft mevrouw Kollon tay in het gezantschap der Sovjet-Unie een betoog gehouden over de buitenlandsche po litiek van haar regeering en wel in het bij zonder over het niet-aanvalspact met Frank rijk. Slechts 19 zorgvuldig uitgekozen mede werkers van het gezantschap, die tot de com munistische partij behoorden, waren daarbij aanwezig. Onder <fe toehoorders bevond zich een persoon, die mij deze inlichtingen ver schaft heeft. Overigens is hem niet bekend, dat zijn inlichtingen voor het Fransche ge zantschap bestemd zijn. Ik geef in de volgende uiteenzetting een korte samenvatting van de voornaamste denkbeelden, die door mevrouw Kollontay zijn ontwikkeld: „Wij hebben verdragen onderteekend en wij zullen verdragen blijven sluiten, niet om toe nadering te zoeken tot de overwinnaars-staten met wie wij nooit gemeenschappelijke belan gen kunnen hebben, doch uitsluitend om de waakzaamheid van deze staten in slaap te sussen, wanneer de noodzakelijkheid van zulk een politiek ten bate van de arbeiders noodig mocht blijken. Naar onze opvatting moet op het oogenblik groote beteekenis worden toe gekend aan het pact, dat wij „a titre provi soire" met Frankrijk-' onderteekend hebben. Dank zij dit pact is het ons Ihogelijk onze wer kelijke -bedoelingen op het gebied van de bui tenlandsche politiek te verdoezelen. De Sovjet-regeering, dat mag men nooit vergeten, heeft»documenten, die interna tionale verplichtingen bevatten, nooit als werkelijk geldig erkend. Er zijn landen, waarmede wij reeds driemaal, ja viermaal onderl^indeld hebben, maar altijd, hebben wij onze verplichtingen verbroken wan neer de opzegging of de schending van het verdrag in ons voordeel en tot nadeel van de andere partij kon geschieden. Het pact tusscben Frankrijk en de Sov-jet-Unie vormt geen uitzondering op onze alge- meene .methoden. Altijd zijn wij gereed een overeenkomst te verbreken, onver schillig hoeveel handteekeningen en zegels er ook op zijn aangebracht. Het is ge makkelijk te begrijpen, dat Europa zonder een zegevierend Frankrijk veel gemak kelijker in een aantal Sovjet-republieken zou kunnen worden omgezet. Hoewel Groot-Brittannië tot de overwin naars-staten, behoort, begint het toch reeds zichzelf rekenschap te geven van zijn neder laag. Reeds in het jaar 1933 zal het wellicht van zijn beste koloniën beroofd zijn en moe ten beleven, dat zijn politieke beteekenis aan zienlijk achteruitloopt. Aan het slot van-haar betoog wees mevr. Kollontay zeer nadrukkelijk op de voordeelen van het bondgenootschap met Turkije. Onze afspraken mét Ankara, zoo verklaarde zij, zijn de waardevolste verdragen, die wij on derteekend hebben: zij openen voor ons de poort naar den Orient. De weg naar Indië loopt over Turkije. - Mevr. Kollontay besloot haar betoog met woorden van lof aan partijgenoot Litwinof, wiens „politiek van zich in nevelen hullen" onschatbare diensten aan de derde interna tionale bewezen heeft." Vervolg op pag. 2) Keuringen voor de Waffen SS, het Legioen en de landwacht. Nederlanders bij de Duitsche zeemacht. - Inlichtingen over het dienstnemen van Nederlandsche Vrijwilligers bij de Duitsche zeemacht geven alle Ortskommandanturen, die tevens een uit voerige lijst verstrekken, waarop alle hifraan verbonden facili teiten staan vermeld. -' (C.N.F. Pax c) KORT NIEUWS De algemeen gemachtigde voor den wederopbouw en de bouwnijver heid heeft aan den secretaris-generaal van hét departe ment van opvoe ding, wetenschap en kuituurbe scherming medege deeld, dat de Duit sche gevolmachtig de voor de bouw nijverheid geen ontheffing verleent van het bouwver- bod van den Rijks commissaris voor den bouw van nieuwe leslokalen of van een geheel nieuwe school, zöo- dat door den dienst van den wederop bouw de uitvoering van bouwplannen voor bovenbedoel de werken niet kan worden goedge keurd. Bij onze Vrijwilligers. Een der mannen wordt onderscheiden met het IJzeren Kruis. (SS PK Grönert O/H P. c) Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 17—45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bii de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen voor de familieleden, enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde rede nen in Nederland moeten blijven, de moge lijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het wacht- bataljon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS.in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18 en 35 jaar, die aan- meldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keurings- dagen op' onderstaande adressen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis bij een der bovengenoemde onderdeelen, van den ar beidsinzet vrijgesteld. 16.5.43 815 uur Arnhem, Café Royal. 17.5.43 815 uur Hengelo, Café Modern, Spoorstraat 18. 18.5.43 815 uur Zwolle, Hotel Gijten- bs6k« 19.5.43 815 ilur Groningen. Concerthuis, Po elestra at 20.5.43 815 uur Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 21.5.43 815 uur Amsterdam, School, Tepenweg 13. 22.5.43 815 uur Utrecht, N.V.-huis, Oude gracht 245 23.5.43 8—15 uur Amersfoort, Pol. Durch- gan««lager. Leusderweg. 24.5.43 8—15 uur'Den Haag, Café „Den Hout Bezuidenhnutsohewes.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1