Haarlemsche Courant Arbeidsvergrijpen van ambtenaren worden gestraft BEKENDMAKING. Italianen brachten tot nu toe 95 duikbooten tot zinken. Duitsche successen in Koeban-gebiecl. Nieuwsblad voor Noord-Holland Oproep van den N.A.D. Churchills besprekingen. Ital. vorstenpaar te C. Vecchia. „Niet eng en bekrompen denken." .Toestand op Martinique spitst zich toe. Keuringen voor de Waffen SS, het Legioen en de Landwacht. Sunderland door de Luftwaffe bestookt. Gifgas op Attoe. 288e Jaargang No. 113 I Bureauxi Groot» Houtstraat M, 'jfel. Advart. 10784, Redaotl* io«M Postgiro 1349SB Haarlemsen® et, Haarlem Bijkantoor, Soendapléla »T. Tel, izm HooMredaetonri g. V. Baudewyni 1 Maandag 17 Mei 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12113 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Ultg draf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1237 Zooals reeds is medegedeeld heeft de Rijkscommissaris voor het bezette Neder landsche gebied een verordening uitgevaardigd op arbeidsvergrijpen van ambte naren en zekere beëedigde personen. Zij heeft den volgenden tekst Op grond van par. 5 van het decreet van den Führer op de uitoefening van de rdgeeringsbevoegdheden in Nederland van 18 Mei 1940 (rgbl. i blz. 778) Verorden ik Par. L jL Een ambtenaar, die 5 1) staakt of 2) zijn arbeidsprestatie vermindert met de bedoeling de vervulling van overheidstaken te bemoeilijken, te vertragen of onmogelijk te maken, of die deze bedoeling op andere wijze tracht te verwezenlijken, wordt ge straft met gevangenisstraf tot een jaar, in ernstige gevallen met tucht huisstraf. 2. In bijzonder ernstige gevallen kan levenslange tuchthuisstraf of de doodstraf uitgesproken worden. 3.Poging is strafbaar. Par. 2. Voor de toepassing van deze verordening is een ambtenaar gelijkgesteld aan een persoon, die op grond van een verdrag volgens het burgerlijk recht bij den staat, bij een provincie of bij een ander publiekrechtelijk lichaam in dienst is. Par. 3. Deelnemers worden als daders gestraft, ook wanneer zij niet behooren tot den in par. 1 en 2 genoemden kring van personen. Par. 4. 1. Wie oproept tot een volgens par. 1 verboden handeling, of wie tracht een ambtenaar of een .in par. 2 genoemde persoon te belemmeren in het hervatten van den arbeid, wordt gestraft met de in par. 1 genoemde straffen. 2. De voorschriften omtrent aanstichting blijven ongewijzigd; Par. 5. De voorschriften van par. 1 tot 4 worden op overeenkomstige wijze toegepast op personen, van wie vóór de aanvaarding hunner wérkzaamheden aflegging van een eed of gelofte wordt geëischt. Par. 6. De volgens par. 1 tot 5 strafbare handelingen zijn strafbare daden in den zin van par. 2 al. 2 van verordening no. 52/1940 betreffende de Duitsche jurisdictie in Strafzaken in de redactie van bekendmaking no. 72/1942. Par. 7. Deze verordening wordt op den dag harer afkondiging van kracht. Den Haag, 15 Mei 1943. (w.g.) De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied SE YSS -INQUART. Van bevoegde zijde wordt erop gewezen, dat overeenkomstig de beschikking van den Rijks commissaris voor het bezette Nederlandsche gebied v^n 6/5/1943 betreffende de verplich ting tot aanmelding voor de arbeidsinzet, van daag de in Maart ep April van het jaar 1921 geboren personen zich bij het voor hun woon plaats bevoegde arbeidsbureau aan moeten melden. Zij, die hun aanmeldingsplicht niet nakomen, worden met gevangenisstraf of met een geld straf gestraft. De bedrijfsleiders zijn verant woordelijk voor de aanmelding van hun per soneel. Begin Juni 1943 vertrekt een corps van den Nederlandschen Arbeidsdienst naar Oostland, teneinde binnen de grenzen van het groot Duitsche Rijk in N. A. D. ver band boscharbèid te verrichten. Geduren de den inzet, welke vermoedelijk 3 maan den zal duren, blijven de vrijwilligers onder bevel van den Commandant van den N. A. D., gekleed in N. A. D. uniform en vallen zij onder het straf- en tucht recht, dat in den N. A. D. van toepas sing is. Voor het vertrek vindt nog een voor opleiding plaats van ongeveer 4 weken te „Waterloo'.', oud-Leusden bij Amersfoort. Slechts voor hen, die reeds in den N. A. D. hebben gediend, is de mogelijk heid opengesteld zich hiervoor op te geven. Aanmelding kan Jot 1 Juni persoonlijk geschieden bij de aanmeldingsbureaux, dan wel schriftelijk aan den Commandant van den N. A. D., Stafafdeeling 7, Luyben- straat 4042 te 's-Hertogenbosch. Aanmeldingen, welke na 1 Juni 1943 binnen komen, worden ter zijde gelegd. Civita Vecchia gebombardeerd. Het Italiaansche weermachtbericht van Za terdag luidde als volgt: Tijdens een nachtelijken aanval op de haven Bóne hebben Duitsche gevechtstoestellen een olietankboot in den grond geboord en een koopvaarder van middelmatige grootte be schadigd. Civita Vecchia, Palermo, Sassari eh ver schillende andere plaatsen op Sardinië zijn Vrijdag het voorwerp geweest van vijandelijke luchtbombardementen. Er vielen slachtoffers onder de burgerbevolking en er werd schade toegebracht aan woonwijken, vooral te Civita Vecchia. Negen vliegtuigen werden vernield 'door het afweergeschut op Sardinië en twee door dat van Palermo. Aan de Oostelijke kus ten van Sardinië hebben onze jagers een vij andelijke formatie opgevangen en twee twee- motorige toestellen neergeschoten. De Italiaansche strijdkrachten ter zee en in de lucht hebben op de Middellandsche Zee in de eerste 35 maanden van den oor log 95 vijandelijke duikbooten tot zinken gebracht. In een aanvulling wordt gemeld, dat te Civita Vecchia 29 dooden en 150 gewonden zijn. Het aantal slachtoffers te Palermo is nog niet vastgesteld. Het Italiaansche weermachtbericht van Zon dag luidt als volgt: Duitsch-Italiaansche vliegtuigen hebben op- sieuw de haven van Bóne met bommen be stookt. Een formatie vijandelijke vliegtuigen heeft Vrijdagnacht de stad Trapani aangeval len. De schade is beperkt. Vier vliegtuigen werden door de luchtdoelartillerie neerge schoten. Kort na den vijandelijken luchtaanval arri veerden de Koning en de Koningin onver wacht in Civita Vecchia, waar de bevolking het vorstelijk paar ondubbelzinnige bewijzen gaf van haar gehechtheid. De Popoio di Roma schrijft, dat Ameriliaan- sche vliegers bij hun aanval op Civita Vecchia als zaklantaarns gecamoufleerde voorwerpen hebben laten vallen, die met ontplofbare stoffen gevuld waTen. Bij het drukken op den schakelaar explodeerden de voorwerpen. Hedenavond om 18.45. uur spreekt Max Blok zijl, in zijn politiek weekpraatje via, den zen der Hilversum 2, over het onderwérp: „Niet eng en bekrompen denken". Den volgenden morgen om kwart over acht wordt een herhaling van deze uitzending ge geven. Roosevelt en Churchill hebben het week einde gebruikt om besprekingen te voeren over de geheele oorlogsstrategie. De Washing- tonsche correspondent van de New York Times wijst er op, dat dit de eerste gelegen heid was die de beide staatslieden sinds de aankomst van Churchill hadden, om geconcen treerde onderhandelingen te voeren. Roose- velts tijd was n.l. tot dusver in aanzienlijke mate in beslag genomen met andere regeerings aangelegenheden en met de bezoeken van Benesj en Penaranda. Inmiddels hebben de technische adviseurs echter gelegenheid ge had, om van gedachten te wisselen over de vraagstukken, die den grondslag moeten vor men voor de onderhandelingen tussehen den president en den Britschen premier. De toestand op Martinique spitst zich toe. Te Washington wordt vernomen, dat de Engelschen op het op 40 km. afstand van Marti nique liggende Britsche eiland Sainte Lucie sterke troepeh hebben samengetrokken. Op Martinique worden verdedigingsmaatregelen getroffen. Het SS-Ersatzkomrriando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden) die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen voor de familieleden, enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde rede nen in Nederland moeten blijven, de moge lijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of brj 'net wacht- bataljon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. Personen tussehen 18 en "35 jaar, die aan- meldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keurings- dagen op onderstaande adressen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis bij een der bovengenoemde onderdeeien, van den ar beidsinzet vrijgesteld. 18.5.43 15 uur Zwolle, Hotel Gijten- beek. 19,5.43 815 uur Groningen, Concerthuis. Poelestraat. 20.5.43 8—15 uur Leeuwarden, Huize Schaaf, Breedstraat. 21.5.43 815 uur Amsterdam, School, tepenweg 13. 22.5.43 8: 15 uur Utrecht, N.V.-huis, Oude gracht 245. 23.5.43 815 uur Amersfoort, Pol. Durch- gangslager, Leusderweg. 24.5.43 815 uur Den Haag, Café y„Den Hout Bezuidenhnutseheweg. Bij onze Vrijwilligers. In den bunker wordt een kaart van de omgeving bestudeerd. (SS PK Slapak O/K P. c) Op een cricket- veld nabij Bath zijn 8 jongelieden gedood en 12 ge wond, toen een vliegtuig tijdens het spel neerstort te. Ook de bestuur der kwam om het leven. Sedert eenige dagen zijn een aantal vuurtorens op de Kaapverdi- sche eilanden weer in gebruik geno men. Het Spaansche vice-secretariaat voor volksopvoe ding heeft den schrijver Narciso Garcia benoemd tot directeur van het officieuze pers agentschap E f e. Garcia behoort tot de syndicalistische vleugel van de Phalanx. 't Luchtaanvallen op plaatsen in het Westen. Het Duitsche weermachtbericht van Zater dag luidde: Aan het Koebanbruggehoofd zijn grena diers bij een plaatselijke aanvalsactie door verscheidene stellingen der bolsjewieken heen gebroken en hebben daarbij een vijandelijke groep strijdkrachten vernie tigd. Zware artillerie van het leger heeft ten Zui den van het Ladogameer en voor Leningrad dé doeltreffende bestrijding van spoorweg- en industrieele installaties voortgezet. Het havengebied van Bóne is Vrijdagnacht door Duitsche gevechtsvliegtuigen aangeval len. Daarbij werd een tankboot tot zinken ge bracht en een koopvaarder van middelgroote tonnage door bomtreffers beschadigd. Vijandelijke formaties vliegers hebben Vrij dag aanvallen gedaan op de bezette Westelijke gebieden en de Noord-Duitsche kust. Door neergeworpen bommen op de stad Kiel en penige Belgische plaatsen, o.m. Antwerpen, leed de bevolking verliezen. Bij deze aanval len werden 30 vijandelijke vliegtuigen vernie tigd, waarbij zich 14 viermotorige Amerikaan- sche bommenwerpërs bevonden. Zever. Duit sche jachttoestellen gingen verloren. Beveiligingstriidkrachten der marine heb ben in den nacht van 13 op 14 Mei voor de Nederlandsche kust bij een gevecht met vijan delijke zeestrijdkraqhten een Britsche motor torpedoboot tot zinken gebracht en twee an dere in brand geschoten. Eigen verliezen zijn daarbij niet ontstaan. Het Duitsche weermachtbericht van Zondag luidt als volgt: De aanval aan het Oostelijk front van het Koeban-bruggehoofd werd voortgezet en leverde nieuwe successen op. Tijdens de tweedaagsche hevige gevechten werd in samenwerking met de luchtmacht het gros der infanterie van drie Sovjet-divisies verslagen en den vijand zware, bloedige verliezen toegebracht. De bolsjewisten verloren behalve een aantal stukken ge schut en tanks, vele lichte en zware in- fanteriewapens. Levendige eigen stormtroepactiviteit en succesvolle afweer van een vijandelijken aan val ten Zuiden van Soetsjinitsii worden van het overige Oostelijk front gemeld. Bij het Visschersschiereiland boorden snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen een vijandelijk vrachtschip van 30Ö0 brt. in den grond. Het havengebied van Bóne werd Zaterdag nacht opnieuw gebombardeerd: verscheidene schepen werden getroffen. De aanval van twee sterke formaties Amerh, kaansche bommenwerpers Zaterdag overdag op Noordwest-Duitsche havensteden werd door jagers en luchtdoelartillerie afge slagen. Onze jagers wierpen den vijand tot boven zee terug en schoten tezamen met een heden van de marine 9 viermotorige bommen werpers neer. Vier eigen jachtvliegtuigen gin gen verloren. Boven de bezette gebieden in het Westen en deri Atlantischen Oceaan wer den 8 vijandelijke vliegtuigen, waaronder een groote vliegboot, vernietigd. Enkele Britsche vliegtuigen hebben Zater dagnacht storingsvluchten gemaakt boven Noord- en Midden-Duitschland. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vlogen overdag boven de Zuidkust van Engeland en vielen militaire doelen aan. Zaterdagnacht bombardeerde de luchtmacht met sterke strijd krachten bij goed zicht het scheepsbouwcen- trum Sunderland. Brand- en brisantbommen veroorzaakten vooral in de werven aanzien lijke schade. Drie Duitsche vliegtuigen keer den, van de aanvallen op het Britsche eiland niet terug. Japansche verklaring'. De brigade-generaal Jahagi, chef van den voorlichtingsdienst in het Japansche hoofdkwartier heeft een uiteenzetting ge geven over de militaire situatie op Attoe. Tegen de Amerikaansche hoofdstrijd- macht, die op 12 Mei landde aan de Zuid kust van het eiland, ondernam het Japan sche garnizoen dienzelfden nacht aanval len, welke den vijand noopten zich tot aari zee terug te trekken. Ook spelen zich hevige gevechten af tussehen onze troepen en den vijand, die op den ochtend van 12 Mei aan land ging aan de Noordelijke kust. De vijand, die denzelfden avond probeeer- de te landen op de Oostkust werd volko men in de pan gehakt. De vijand zet zijn troepen aan lapd onder bescherming van krachtig geschutvuur en luchtbombarde menten en voert versterkingen aan, maar ondgnks zijn numerieke minderheid weet het Japansche garnizoen zijn stellingen stevig te handhaven en onderneemt vaak tegenaanvallen. De Japansche soldaten, aldus generaal Jahagi, zijn met een uitste kend moreel bezield. Volgens de telegrammen van het front heeft de vijand twee malen, op 14 en op 15 Mei, gifgas gebruikt, maar de Japan ners hebben tot dit gemeene strijdmiddel niet hun toevlucht genomen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1