Haarlemsche Courant Duitsche verrassingsacties aan het Oostelijk front. Nieuwsblad voor Noord-Holland De situatie in het Koeban- gebied. Moederdag gevierd. 388e Jaargang' No. 114 Rntreanxt Groots Houtstraat M, rel Advert. WEI, Redactie lom Postgiro 134958 Haartemsche Ct, Haarlen, Bijkantoor, Soendaplolo tl. Tol. 18831 Hoofdredactourj 4. v. Baudewym Dinsdag 18 Mei 1943 Verschijnt dagelijks, beh&lvo op Zon- en Feestdagea Drukkerij: Z. B. Spaarne 18. Tol. 18T1J Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan SB. IJmuiden-Oost Ultg t Graf. Bedrijven Damlate, Haarlem K 1897 Urenlange Duitsche luchtaanval op Londen. Twee stuwdammen in Duitschland door vijandelijk luchtwapen beschadigd. Zware verliezen onder de bevolking. Geallieerde vliegtuigen bovën Rome. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: Uit hef gebied van Welikije Loeki wordt melding gemaakt van succesvolle eigen gevechtsactie. In verschillende andere sectoren van het Oostelijk front drongen Duitsche stoot troepen op verrassende wijze vijandelijke stellingen binnen, verwoestten talrijke ge vechtsstellingen en brachten gevangenen en buit binnen. Enkele aanvallen van de Sovjets werden ten deele in samenwerking met de luchtmacht afgeslagen. Bij de stelselmatige bestrijding van den vij andelijken aanvoer in den Zuidelijken en een- tralen sector van het Oostelijk front werden ook Zondag belangrijke spoorwegstations en een groot aantal transporttreinen van allerlei aard door Duitsche gevechtsvliegtuigen met vernietigende uitwerking bestookt. Zwakke Britsche luchtstrijdkrachten dron- Zoridagnacht Duitsch gebied binnen en wier pen op eenige plaatsen een gering aantal brisantbommen. Er werden twee stuwdammen beschadigd en door de ontstane overstrooming ontstonden er zware verliezen onder de bur gerbevolking. Acht der aanvallende machines werden neergeschoten, negen andere vijande lijke toestellen werden boven de bezette Wes telijke gebieden vernietigd, waarvan één door troepen van het leger. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen in den nacht van 16 op 17 Mei urenlang ver scheidene militair belangrijke doelen in het gebied van Londen met bommen van zwaar kaliber aan. Twee eigen vliegtuigen keerden van dit optreden niet terug. Keuringen voor de Waffen SS, het r-r* O'A I Bij onze Vrijwilligers. Een verfrisschend bad achter het front. (SS PK H. Ahrends O/H P. c) Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden) die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen voor de familieleden, enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde rede nen in Nederland moeten blijven, de moge lijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het wacht- bataljon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18 en 35 jaar, die aan- meldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keurings- dagen op onderstaande adressen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis bijbeen der bovengenoemde onderdeelen. van den ar beidsinzet vrijgesteld. 19.5.43 815 uur Groningen, Concerthuis. Poelestraat. 20.5.43 815 uur Leeuwarden, Huize Schaaf; Breedstraat. 21.5.43 815 uur Amsterdam, School. Iepenweg 13. 22.5.43 815 uur Utrecht, N.V.-huis, Oude §T3cht 245 23.5.43 815 uur Amersfoort, Pol. Durch- gangslager, Leusderweg. 24.5.43 815 uur Den Haag, Café „Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. Oberfeldwebel Kociok schoot in één nacht vier Sovjet-bommenwerpers neer. Van bevoegde Duitsche zijde wordt medege' deeld, dat in het bruggehoofd aan den Koeban sedert Vrijdag j.l. plaatselijke, doch zeer hevige gevechten aan den gang zijn om de bolsjewistische afdeelingen, die ten Zuid- Oosten van Krymskaja de Duitsche stellingen waren binnengedrongen, terug te drijven. Daar mede wordt van Duitsche zijde het gerucht tegengesproken, dat de vijand er ten Zuiden van Krymskaja in geslaagd zou zijn tot de kust van de Zwarte Zee door te dringen en aldus Noworossisk te omsingelen. Dit gerucht schijnt afkomstig te zijn van Amerikaansche journalisten te Moskou. De bolsjewistische legerleiding heeft een dergelijk bericht niet verspreid. Het Italiaansche weermachtbericht luidt: De havens van Algerije werden met goede resultaten door Italiaansche en Duitsche for maties vliegtuigen aangevallen. Zondagnacht hebben vijandelijke vliegtuigen boven Rome gevlogen. Zij lieten bommen val len op het gebied van Ostia. Er werd eenige schade aangericht en eenige personen werden gewond. Luftwaffe wederom boven Londen. Duitsche gevechtsvliegtuigen zijn in den af- teloopen nacht weer verscheidene uren boven het gebied van groot-Londen geweest, waar bijzonder belangrijke speciale doelen met bri santbommen van zwaar kaliber werden be stookt. Er werden verscheidene sterke explo sies waargenomen. Alle vliegtuigen keerden op hun bases terug. Voorts ondernam de Duit sche luchtmacht in de vroege ochtenduren van heden zware aanvallen op havens en wer ven aan het Kanaal van Bristol. Het optreden van de Britsche luchtmacht beperkte zich tot storingsvluchten boven Zuid en Noordwest-Duitseh gebied. Er schijnen geen bommen te zijn uitgeworpen. Ook is nog niet bekend, hoe groot het aantal hierbij vernietigde vijandelijke vliegtuigen is. De Bey van Tunis afgezet. Radio Algiers deelt mede, dat generaal Gi- raud den Bey van Tunis, Sidi Mahammed el Mounsaf, heeft afgezet. Tot nieuwen Bey van Tunis is benoemd Sidi Mohammed al Amiin, de troonopvolger van Sidi Mohammed. Wanneer deze inlichtingen juist blijken, dan zou naar het oordeej van politieke kringen te Berlijn sprake zijn van een krasse schending van het recht. Daardoor is opnieuw de mee- doogenloosheid belicht waarmede Groot-Brit- tannië en de Ver. Staten de primitiefste rech ten van regeeringen en volken met voeten tre den in gebieden, die zij met hun wapens in hun bezit krijgen. De verbanning van den Bey zou, naar bovendien in Berlijnsche politieke kringen verklaard wordt, aantoonen, dat de Atlantische charter niet eens het papier waard is, waarop het geschreven is. Keuringen voor de Waffen SS, Legioen en Landwacht. Het SS Ersatz Kommando Nederland deelt mede: Voor personen yan 18-35 jaar, die aan- meldingplichtig zijn voor de arbeidsinzet, bestaat op' hun verzoek de gelegenheid zich op de in de pers genoemde data en plaatsen aan te melden voor keuring voor de Waffen S.S., Nederl. Legioen, Ned. Landwacht en S.S. Wachtbatailion en wor den gedurende hun verbintenis bij een der bovengenoemde onderdeelen van de ar beidsinzet vrijgesteld. ,DE" INVASIE. D. Het is 17 Mei geweest en de invasie is niet gekomen. Er zou invasie zijn tus schen 13 17 Mei. Vanwaar het bericht kwam weet ik niet. Misschien heeft de En- gelsche zender het beweerd. Misschien is het uit een Nederlandsche geruchtencen trale afkomstig. In ieder geval: het bericht deed de ronde. In het dagelijksch praatje hoorde je het. De een of andere kennis kwam er mee aandragen. De melkboer wist er ook al van en lieden met fantasie be schikten over de noodige bijzonderheden en konden je vertellennu ja, 't is alweer over. Voor de zooveelste maal is het geen invasie geworden en eigenlijk begint de aardigheid er wat af te raken, zooals alles vervelen gaat, wat je drie jaar lang hoort en waarvan nooit iets uitkomt En Open baring 13 heeft het mis gehad en een heele- boel andere autoriteiten hebben het mis ge had en „de" invasie laat nog maar altijd op zich wachten. Wat wil dat toch eigenlijk zeggen: -„de" invasie? Er zweeft een vaag begrip, zoo ongeveer hierop neerkomend, dat op een goeden of kwaden dag een geallieerd leger ergens aan de Europeesche Westkust zal landen, de Duitsche bezettingstroepen voor zich zal uitjagen, alles wat niet dubbel- overgehaald pro-geallieerd is, loon naar werken zal verschaffen en den ouden heil staat za! vestigen, waarin voor iedereen weer volop slaolie, cacao en tarwebloem zal zijn. Nu leven wij in oorlogstijd en het zou dwaasheid zijn, de mogelijkheid van een aanval op de Europeesche kusten voorbij te zien. Daar is men weet het - dan ook geen sprake van. Integendeel, de Duitsche oorlogsleiding heeft, naar herhaaldelijk is verzekerd en bewezen, letterlijk alle voor zieningen getroffen voor het geval een lan ding beproefd zou worden en Boulogne en Dieppe zijn namen, die de herinnering ver levendigen aan landingspogingen, waarbij de soliditeit van de afweer voldoende in het licht werd gesteld. En sindsdien is on afgebroken gewerkt aan de volmaking van den nieuwen Westwal, die van de Noord kaap tot Biarritz strekt, hetgeen, zoo noodig, bewijst, dat een geallieerd landingsleger, waar het zich ook zou vertoorien, op een warme, zeer warme ontvangst zou kunnen rekenen. Doch waartoe die staag opduikende ge ruchten, die telkenmale „de" invasie^ tegen een met name genoemden datum in uitzicht stellen en die altijd maar weer op niets uit- loopen? Waartoe die fluister-boodschappen, druipend van onbeheerschte fantasie, om geen leelijker woord te gebruikén Er is maar één antwoord. Dit alles', deze radio-berichtgeving van den overkant, deze geruchten uit geheime geruchten-centrales, deze stiékum doorgegeven vertelseltjes heb ben maar één doel en dat is: onrust wekken, spanningen veroorzaken, haat. en onver draagzaamheid cultiveeren en een psychose veroorzaken, die de onevenwichtjgen tot wanhoopsdaden brengt. Als ons een invasie te wachten stond meen niet, dat men in Londen er ook maar één seconde over zou denken, die aan te kondigen en de moeilijkheden van een lan ding zou trachten te effenen door een bood schap: we zijn in aantocht! In trouwe: hoe is het mogelijk, dat een nuchtere Hollander ook maar één oogenblik zoo'n gerucht kan gelooven en verspreiden Hoe is het moge lijk, dat hij niet zonder meer de feitelijke bedoeling doorziet en begrijpt, dat het er niet dan om te doen is, opwinding te ver wekken, nervositeit te veroorzaken en met leugen en bedrog de waarheid te verbloe men. Welke waarheid? Deze: dat de Anglo- Amerikaansche oorlogsleiding tot dusver onmachtig is gebleken, haar tegenstanders op het vasteland aan te tasten. Dat de be loften talloos zijn geweest tot op dezen dag, maar dat het nimmer tot de daad is geko men, ter plaatse waar het kustgeschut de nadering afwacht. Dat men wel kan hun keren nhar „de" invasie, maar dat nog zou moeten blijken, welk verloop zulk een operatie zou hebben en dat, hoe dat verloop Belangrijke aanwijzing voor de verordening inzake den aanmeldingsplicht. Morgen, op 19 Mei 1943, moeten zich alle in de maanden Juli en Augustus van het jaar 1921 geboren mannen overeenkomstig den op 11 Mei j.l. in dit blad gepubliceer- den oproep op 't bevoegde Arbeidsbureau resp. het bevoegde bijkantoor van 9-17 uur persoonlijk aanmelden, waarbij zij het in gevulde aanmeldingsformulier en de an dere identiteitspapieren en gegevens moe ten medebrengen. De distributiestamkaart moet medegebracht worden. De werkge vers zijn verplicht de tot aanmelding ver plichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig hebben, van werk vrij te stellen en het salaris, resp. loon door te betalen. Aanmeldingsplichtigen en werk gevers maken zich strafbaar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der verordening of trachten deze te ontduiken. Nederlanders bij de Duitsche zeemacht. Inlichtingen over het dienstnemen van Nederlandsche Vrijwilligers bij de Duitsche zeemacht geven alle Ortskommandanturen, die tevens een uit voerige lijst verstrekken, waarop alle hieraan verbonden facili teiten staan vermeld. (C.N.P./Pax c) KORT NIEUWS Men heeft thans kunnen vast stellen, dat de Zweedsche onder zeeër „Ulven", die eenigen tijd gele den verging, geheel, met water is ge vuld. Vermoedelijk heeft de beman ning een snellen dood gevonden. Met het doel weer een poging te doen om het con flict in de mijnen bij te leggen, zal het Amerikaansche departement voor arbeid in oorlogs tijd een nieuwe vergadering beleg gen. Naar men echter van John Lewis heeft verno men zullen op deze zitting geen mijn werkers zijn ver tegenwoordigd. ook moge zijn, „de" invasie voor ieder kustgebied dat er mede bezocht wordt, dood en verderf, verwoesting èn ontreddering zal beteekenen. Wij hebben hier ter stede kunnen aanschouwen, welk een uitwerking een bombardement van enkele minuten heeft. Men denke zich in, wat een paar dagen of een paar weken modern krijgs bedrijf beteekenen zou. Het schrikbeeld is op zichzelf al erg ge noeg. Goddank is het zoover nog niet. Maar de gedachte wordt vlijtig verwerkt in de Londensche propaganda. Nogmaals: waar lijk niet, omdat „de" invasie voor de deur zou staan, maar omdat leugen en ophitsing moeten medewerken tot vertroebeling van het onderscheidingsvermogen en tot het uit lokken van moeilijkheden. En dat is het duivelsch-slechte in dit bedrijf: wat de ge volgen van dit alles voor ons land en ons volk zijn en helaas zijn die gevolgen on miskenbaar laat de heeren, die nog veilig in Londen resideeren, koud. Lustig gaan zij voort met liegen en bedriegen en nog altijd zijn er kortzichtigen. die niet kunnen of willen begrijpen, dat het niet Gerbrandy of andere geëmigreerde Neder lander, maar dat het Churchill is, die hier spreekt en die maar één doel heeft: onrust zaaien, nervositeit verwekken, rampspoed veroorzaken. Als men daar eens aan wilde denken, aleer men straks voor de zooveelste maai „de" invasie aankondigt. - Hauptdienstleiter Schmidt reikt eerekruizen uit. Evenals In Duitschland, is ook in Nederland Moederdag op waardige wijze in plechtige bij eenkomsten gevierd, waarbij de Ortsgruppen van het Arbeitsbereich der N.S.D.A.P. de kin derrijke moeders eerden. In 't middelpunt van deze feestelijkheden, die de Duitsche vrouwen in het geheele land vereenigden, stond het uitreiken van de eerekruisen voor moeders, wat door de vertegenwoordigers der partij geschiedde. Zoo waren ook in Den Haag, in het gebouw Kneuterdijk 20, talrijke Duitsche vrouwen verschenen om een ..plechtigheid bij te wonen, die door een toespraak van den lei der van het Arbeitsbereich, Hauptdienst leiter Schmidt inhoud verkreeg. Spr. herinner de eraan, -dat de Führer het gezin en daar mede de Duitsche moeder, in het middelpunt van het volk heeft gesteld. Trouw In het ge loof staat de Duitsche vrouw, die reeds sedert 1914 groote offers gebracht heeft, ook in dezen lotsstrijd aan de zijde van den man. Zij heeft de beste soldaten gegeven, zij heeft ook da beste werklieden en boeren gegeven en steeds is het de Duitsche vrouw geweest die in de voorste linies van het front den strijd door staan heeft. De trouw, die de Duitsche vrouw ook in de zware strijdperiode van de beweging getoond heeft, heeft ook dikwijls genoeg den mannen nieuwe kracht geschonken. Nu ik u, zoo besloot Hauptdienstleiter Schmidt, deze hooge onderscheiding overhan dig, verbind ik hieraan den dank van uwe zonen en dochters, den dank van het Duitsche volk en van den Führer. Door de Duitsche moeders te eeren, beschermen wij de jeugd en leiden wij hen veilig in de toekomst, die door de Duitsche soldaten veroverd wordt. Vervolgens overhandigden vertegenwoor digers van het Arbeitsbereich aan de moeders, die voor deze onderscheiding in aanmerking kwamen, de eerekruisen, terwijl BDM-meisjes bouquetten uitreikten. Het gouden eerekruis kregen de moeders, ,-die het volk acht en meer kinderen hebben geschonken; het zilveren kruis werd verleend aan de-vrouwen met 6 resp. 7 kinderen en het bronzen kruis aan vrouwen met minstens vier kinderen. 1000 dcoden te Palermo. De Popoio d'Italia deelt mede, dat het aan tal dooden te Palermo tot 1000 is gestegen. Onder "de vernielde gebouwen zijn 22 kerken, een kerkhof, twee ziekenhuizen, een weeshuis en drie theaters. Verder zijn een groot aantal standbeelden vernield of beschadigd. Britsche vliegtuigen boven Zwitserland. Britsche vliegtuigen hebben in den afge» loopen nacht weer over Zwitsersch rechtsge bied gevlogen. Te middernacht werd in ver scheiden plaatsen van Noordelijk Zwitserland o.a. in Zürich en Bazel luchtalarm gemaakt. Het alarm heeft drie kwartier geduurd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1