Haarlemsche Courant Plaatselijke strijd aan Oostelijk front Nieuwsblad voor Noord-Holland Zware gevechtsvliegtuigen boven Londen. 888e Jaargang No. 115 raqxi GrooU Rentatrast h. Advert. KWM. Redactie lm* Postgiro 134938 Haarlemscha Ct, Haarlem Bijkantoor, Boendaploio IT. Tel. vaat Hoofdredacteur: V. Baudewyni Bordeaux gebombardeerd Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend „Aan het Koebanbruggehoofd werden bij succesvolle gevechten opnieuw talrijke ge vangenen gemaakt. Aan het overige deel van het Oostelijk front heerschte Maandag slechts geringe plaatselijke gevechtsactiviteit. De luchtmacht bombardeerde met zichtbaar suc ces voor den oorlog belangrijke installaties in Leningrad. Luchtaanvallen overdag van den vijand op eenige plaatsen in de bezette gebieden in het Westen veroorzaakten onder de bevolking zware verliezen, vooral in de stad Bordeaux. Hierbij werden in luchtgevechten en door de ïuchtdoelartillerie 17 voor het meerendeel meermotorige vijandelijke vliegtuigen ver nietigd. Bij de afweer van Britsche luchtaan vallen op Duitsche convooien en boven Nederland schoten bewakingsvaartuigen 4 en luchtdoelartillerie van de marine 6 vijandelijke vliegtuigen neer. Boven den Atlantische^ Oceaan vernietig den Duitsche gevechtsvliegtuigen 2 Britsche bommenwerpers, waaronder een groote vjieg- boot. Vier eigen jagers gingen verloren. Enkele Britsche vliegtuigen, waarvan er een werd neergeschoten, vlogen Maandagnacht boven het Westelijke en Zuidelijke Duitsche rijksgebied. De luchtmacht zette den strijd tegen be langrijke doelen in het gebied van Londen ook in den nacht van 17 op 18 Mei gedurende ver scheidene uren voort en viel met een sterke formatie zware gevechtsvliegtuigen de be langrijke aanvoerhaven Cardiff aan het Bris- tolkanaal aan. Duikbooten boorden tijdens afzonderlijke tochten in het Noordelijke deel van den At- lantischen Oceaan 8 schepen met een gezamen- lijken inhoud van 51.000 brt. in den grond waaronder een koelschip van 12.000 brt. dat volgeladen met vleesch onderweg was naar Engeland Bovendien schoten zij drie aan vallende meermotorige bommenwerpers neer. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt Italiaansche torpedovliegtuigen, die een verkenningstocht ondernamen langs dè~ kust van Noord-Afrika, hebben op de reede van Bougie een lichten kruiser en een apder schip van middelbare tonnage door torpedo's ge troffen. Een vijandelijke formatie liet bommen val len op Alghero (Sassari), waarbij eenige woon huizen instortten en slachtoffers ontstonden onder de bevolking. Twee toestellen werden door artillerie van de luchtafweer, neerge schoten. Ook werd een vijandelijk vliegtuig vernield op de Middellandsche Zee door een Duitsch korvgt en een ander viel, getroffen door batterijen van de luchtfaweer, in de wateren vanTO Straat van Messina. Als gevolg van den luchtaanval op Alghero vallen 11 dooden en 50 gewonden te betreu ren. De beschadiging van de stuwdammen. 1 In den nacht van 16 op 17 Mei werden naar in het Duitsche weermachtbericht werd ge meld, door Britsche bommen twee stuwdam men beschadigd, waarbij door Se hierdoor veroorzaakte watervloed zware verliezen on der de burgerbevolking werden veroorzaakt. Op dezen terreuraanslag valt een bijzonder kenmerkend licht door een bericht van dén Britschen Rguterdienst, welks voormalige Berlijnsche correspondent Bettany het vol gende meldt: Een bekende joodsche specialist uit Berlijn, die thans in Londen zijn praktijk uitoefent, vroeg mij eenigen tijd geleden waarom de Britsche luchtmacht de stuwdammen in Duitschland nog niet gebombardeerd had. Zijn mededeelingen gaven mij aanleiding om een brief te sturen aan het ministerie van lucht vaart, waarin ik zijn inlichtingen doorgaf. Later ontving ik antwoord, waarin men mij voor dit voorstel van den joodschen specialist, wiens naam niet bekend gemaakt kan worden, bedankte en de verzekering gaf dat men dit voorstel zeer zorgvuldig zou onderzoeken. Dit bericht laat. naar de Berlijnsche pers schrijft, er geen twijfel orer bestaan, dat deze aanslag op de stuwdammen een door joden geïnspireerde misdaad is. De schuld van het jodendom aan dezen door hen veroorzaakten oorlog wordt, zoo voegt men hieraan toe, steeds gbooter. Zooals vele andere, zoo zal ook deze jongste joodsche misdaad op de juiste wijze worden gestraft en op de aanstichters terugvallen. Esteva bij Pétain. De uit Tunis teruggekeerde admiraal Esteva is door maarschalk Pétain en later door den chef der Fransche regeering, Laval, ontvangen Maarschalk Pétain heeft den ïtaliaanschen gezant, graaf Zoppi, in afscheidsaudientie ont vangen. Deze heeft een nieuwe taak op het Italiaansche ministerie van buitenlandsche zaken gekregen. Woensdag: 19 Mei 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spasme 13. Tel. 12711 Kantoor IJmulden: Rembrandtlaan 55, IJmoiden-Oost Ultg Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 KORT NIEUWS De Finsche Rijksdag overweegt het invoeren van een alcoholverbod voor den geheelen duur van den oor log. Het voorstel hiertoe is inge diend door afge vaardigden van verscheidene frac ties. Naar radio Londen meldt, is de vroegere Ame- rikaansche ambas sadeur te Moskou, Joseph Davies, die thans met een spe ciale opdracht van president Roose velt de Sovjet- Unie bezoekt, in Koeibysjef aange komen. Het Zwitser- sche oorlogsvoe- dingsbureau deelt mede, dat het voor taan is toegestaan dat bakkers aan het broodmeel een maximum van 15 pet. aardappelen toevoegen. Binnenkort zal te Rotterdam een aanvang: worden gemaakt met het uitdeelen der goederen, welke door den Nederlandschen Volksdienst in het geheele land zijn ingezameld ten behoeve van de op 31 Maart j.I. gedupeerde Rotterdammers. De bijeenge brachte -artikelen worden gesorteerd. Een gedeelte van het beddegoed. (C.N.F./Hof Pax c) Russische vrijwilligersbataljons. Dat aan de zijde van de Duitsche weermacht in de Sovjet-Unie ook uit de inheemsche be volking samengestelde formaties strijden, is algemeen bekend. Geleidelijk zijn deze vrij- willigersfor'maties thans geworden tot een factor, die in het verdere verloop van den strijd in het Oosten een belangrijke rol be looft te zullen spelen. De „Berliner Börsen Zeitung" noemt dit verschijnsel een der be langrijkste, die deze oorlog heeft teweegge bracht. Het aantal der vrijwilligers is aan zienlijk toegenomen. In garnizoenen en troe penkampen in het Oosten worden steeds weer nieuwe vrijwilligers-bataljons voor den be- slissenden strijd tegen het bolsjewisme opge leid. Hun optreden in het operatiegebied zoo wel als in het achterland vormt op het oogen- blik het opvallendste nieuwe accent in het beeld van het Oostelijk front. Wat thans aan soldaten, die uit de Oost-Europeesche volken gerecruteerd zijn, onder de wapenen staat, aldus besluit de Berliner Börsen Zeitung, is een strijdmacht, waarmede niet te spotten valt. Bescherming van kleederdracht. De gouwleider van Salzburg, Scheel, heeft een verordening uitgevaardigd waarbij het ten strengste verboden is ihheemsche klee derdrachten aan buitenlandsche arbeiders of arbeidsters te verkoopen, ten geschenke te geven of uit te leenen. Tegelijkertijd is het den buitenlanders verboden inheemsche kleedij aan te nemen of te dragen. Alle overtredingen zullen worden gestraft, terwijl de kleeren en alles wat daarbij behoort, als sieraden en der gelijke, in beslag zullen worden genomen. Ineunu ontvangt Mgr. Spellman. Ineunu, de president van Turkije, heeft in zijn ambtswoning te Sjankaya den aartsbis schop van New -York, mgr. Spellman, ont vangen. Geheime Lagerhuiszitting. Het Engelsche Lagerhuis is gisterochtend in geheime zitting bijeengekomen om ngar een verklaring te luisteren van den Britschen minister van buitenlandsche zaken Eden. SCHIKT tl NAAR DE OMSTANDIGHEDEN In hotels en restaurants. In hotels, café's en restaurants is het heer- schende tekort aan personeel voor het publiek wel zeer voelbaar. Daar komt nog bij, dat de nog beschikbare arbeidskrachten voor de be diening en in de keuken niet -steeds volledig bedreven zijn. Zij worden daardoor zwaar be last en het is onvermijdelijk, dat het dienst betoon dientengevolge tot het allernoodzake lijkste wordt beperkt. Dit heeft invloed op de stemming van de gasten, die hieraan niet steeds op gerecht vaardigde wijze uiting geven Natuurlijk is het voor het publiek niet aangenaam, niet op zijn wenken bediend te worden, maar ook de ondernemers zouden het graag anders zien. Doch de nood breekt ook de wetten der be roepsmatige gastvrijheid en voorkomendheid. Het zou voor alle partijen het prettigste zijn, wanneer dat deel van het publiek, dat zich tot dusverre niet naar de omstandigheden heeft gebleken te kunnen schikken, hiervoor begrip toonde, en bereid zou zijn tot meer inschik kelijkheid. Daarmede bewijst het den bedrij ven, het personeel en zichzelf een dienst. Bij onze Vrijwilligers. De SS-pantsergrenadiers beklimmen hun pantserwagen voor een inspectie. (SS PK Hoffmann O/H P. c) KORT NIEUWS Een bijna his torisch geworden figuur is op 88- jarigen leeftijd te Bad Reichenhall gestorven, n.l. een vroegere ambte naar van de dou ane, die» 57 jaar geleden belast was met de bewaking van den geestes zieken Beiersche'n Koning Ludwig II. Hij was ook de laatste, die den Koning nog levend heeft gezien en er bij was toen de lichamen van den verdronken mon arch en diens lijf arts werden ge borgen. Keuringen voor de Waffen SS, het Legioen en de Landwacht. Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden) die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teheindo gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen voor de familieleden, enz. De aandaoht wordt er op gevestigd, dal voor de vrijwilligers, die om bepaalde rede nen in Nederland moeten blijven, de moge lijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het wacht- batalion m Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18 en 35 jaar, die aan- meldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keurings- dagen op onderstaande adressen aanmelden en worden gedurende bun verbintenis bij een der bovengenoemde onderdeelen, van den ar beidsinzet vrijgesteld. 20.5.43 8—15 uur Leeuwarden, Huize Schaal, Breedstraat. 21.5.43 815 uur Amsterdam, Schooi. Iepenweg 13. 22.5.43 815 uur Utrecht, N.V.-huis, Oude §T3cht 245 23.5.43 8—15 uur Amersfoort, Pol. Durch- gangslager, Leusderweg. 24.5.43 815 uur Dèn Haag, Café „Den Hout, Bezuidenhoutscheweg. Belangrijke aanwijzing voer de verordening inzake den aanmeldingsplicht. Morgen, op 20 Mei 1943, moeten zich alle in de maanden Sept. en Oct. van het jaar 1921 geboren mannen overeenkomstig den op 11 Mei j.I. in dit blad gepubliceer- den oproep op 't bevoegde Arbeidsbureau resp. het bevoegde bijkantoor van 9-17 uur persoonlijk aanmelden, waarbij zij het in gevulde aanmeldingsformulier ei> de an dere identiteitspapieren en gegevens moe ten medebrengen. De distributiestamkaart moet medegebracht worden. De werkge vers zijn verplicht de tot aanmelding ver plichte personen gedurende dc.n tijd dien zij hiervoor noodig hebben, v»n werk vrij te stellen en het salaris, resp. loon door te betalen. Aanmeldingsplicht-gen en werk gevers maken zich strafbas; wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen oer verordening of trachten deze te ontduiken. Keuringen voor de Waffen SS, Legioen en Landwacht. Het SS Ersatz Kommando Nederland, deelt mede: Voor personen van 18-35 jaar, die aan- meldingplichtig zijn voor de arbeidsinzet, bestaat op hun verzoek de gelegenheid zich op de in de pers genoemde data en plaatsen aan te melden voor keuring voor de Waffen S.S., Nederl. Legioen, Ned. Landwacht en S.S. Wachtbataillon eh wor den gedurende hun verbintenis bij een der bovengenoemde onderdeelen van de ar beidsinzet vrijgesteld. Landwachtdienst komt in mindering van den Arbeidsdienst. Naar van bevoegde zijde wordt medegedeeld, heeft de Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied beslist, dat voor Neder landers, die bij de Landwacht dienen, doch' onder den Arbeidsdienstplicht vallen, de dienst tijd van drie maanden bij de landwacht in aanmerking wordt genomen voor den arbeids dienstplicht. Dienstplichtigen voor den Ar beidsdienst, die drie maanden bij de Land wacht hebben gediend, worden dus slechts voor den tijd van drie maanden voor den Arbeidsdienst opgeroepen. Waarschuwing aan de burger bevolking. Schietoefeningen der Ïuchtdoelartillerie. Het bureau van den Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden deelt mede: Den 20sten Mei tusschen 8 en 18 uur wordt door de luchtdoelartillerie geschoten op doe len op den grond in het gebied binnen de lijn Oostelijke rand van VelpLatumBaar— Rheden, 2 K.M. ten Zuidoosten van Teriet. Verder wordt door de luchtdoelartillerie op doelen op den grond geschoten: den 21sten, 22sten, en 23sten Mei tusschen 8 en 12 uur en 14 en 18 uur op de'Leusderheide; den 24sten en 25sten Mei van 8 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur in den polder De Haar, 1.5 K.M. ten Westen van den weg AmersfoortBunschoten Spakenburg en 5.4 K.M. Noord-Noordoost- waarts van Soest, en op den 24sten Mei van het dorp Watergang Westwaarts tot aan het dorp Den lip, vandaar 2 K.M. naar het Noor den. dan Oostwaarts tot aan het Noordhol- landsch Kanaal ter hoogte van het docp Ilpen- dam, vandaar naar het Zuiden tot aan het dorp Watergang. Bijeenkomst voor verwanten van frontstrijders. De persdienst van de N. S. B. meldt Op 26 Mei a.s. organiseert de N.S.V.O. (Nationaal- Socialistische Vrouwen Organisatie) in Kras- napolsky te Amsterdam een bijeenkomst voor de vrouwen en verwanten van Nederlandsche frontstrijders en N.S.K.K.-mannen. De lande lijke leidster der N.S.V.O. en de plaatsver vangend leider der N.S.B., Van Geelkerken, zullen de aanwezigen toespreken. Er zal een gezellig samenzijn plaats hebben, waartoe allen hartelijk worden uitgenoodigd, ook al zijn zij geen lid der N.S.B. of N.S.V.O. De bijeenkomst zal,te 14.00 uur precies beginnen. RIJWIELDIEF IN ARREST. De recherche heeft een 18-jarigen los werk man aangehouden, die alhier een rijwiel heeft gestolen. SUIKERBON VERVALSCHT. Aangehouden is een 46-jarige vrouw, die irt een kruidenierswinkel op een door haar ver- valschten bon suiker trachtte te krijgen. CLANDESTIENE TARWE.. Eenige dagen geleden werd in Heemstede clandestfen tarwe in beslag genomen. Thans heeft de.politie naar aanleiding van deze in beslagname een inval gedaan in een boerderij in de Haarlemmermeer, waar de tarwe ge kocht was. Tarwe, rogge en een boterkarn, die onbevoegd voorhanden was, werden in beslag genomen. VERPLAATSING BUREAUX VOLKS GEZONDHEID VAN HET DEPT. VAN SOCIALE ZAKEN. Het bureau van den directeur-generaal van. de volksgezondheid en de afdeeling volksge zondheid van het departement van Sociale Zaken, is verplaatst var. het Bunge-huis naar het gebouw Labor, Westermarkt 2, Amsterdam centrum; telefoonnummers: 46319, 46472 en 46503.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1