Haarlemsche Courant De Rijkscommissaris over de jongste gebeurtenissen in ons land. Maatregelen inzake de krijgsgevangenen en de radiotoestellen gemotiveerd. Krachtige Sovjet-aan vallen afgeslagen. Nieuwsblad voor Noord-Holland Algemeene politieke en militaire situatie toegelicht. Londen opnieuw bestookt 288e Jaargang No. 116 Bprasnxi Groot* Houtstraat M, *•1 Advert. 10714, Itedaetl» itm Postgiro 134351 Haarlemsen» Haarlem Bijkantoor, Koendapleln tl, SaL Hoofdredaotenri I. y. Baudewm* Donderdag 20 Mei 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 1*711 Kantoor IJmulden; Rembrandtlaan SS, IJmulden-Oost Ultg Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 Schouder aan schouder stond gistermid dag de menigte in de ruime, in licht baden de hal in een plaats in 't Oosten des lands. De uitgestrekte hal waarin anders de machi nes het lied van den arbeid zingen, was tot een vergaderplaats geworden, die in weerwil van haar geweldige afmetingen niet alle deelnemers kon bevatten. In de aangrenzende ruimten en in de werkplaats hadden vele anderen een plaats gevonden. Het aantal dergenen, die bijeen gekomen wasen om getuigen te zijn van een gedenkwaardige politieke demonstratie kon op zevenduizend geschat worden. De Rijkscommissaris spreekt! Deze tijding, hoewei pas in de laatste minuut verbreid, had de menigte in beweging gebracht. Duit sche en Nederlandsohe arbeidskameraden, werkers van alle beroepen, van kantoor en werkplaats, mannen en vrouwen, Betriebs- führer en Gefolgschaftsmitglieder uit de naaste en verdere omgeving stonden naast elkander zonder onderscheid van persoon en Btand. Behalve den kring van in trouwe ka meraadschap vereenigde Duitsche en Ne derlandsche nationaal socialisten waren er ook vele Nederlandsche volksgenooten ver schenen, die, gedreven door de oprechte zorg voor de toekomst van hun land, van den vertegenwoordiger der bezettende mo gendheid een antwoord verwachtten op de vraag: „Wat nu?" en op de plaats, vanwaar de onrust was uitgegaan, een vrijmopdig bespreken hoorden. Door luiden bijval begroet, betrad de Rijkscommissaris, Rijksminister dr. Seyss- Inquart onder de tonen van een marsch, gespeeld door een muziekkorps der Waffen SS, door een haag, gevormd door mannen van den Nederlandschen Arbeidsdienst, de hal. Een machtige machine voor in de hal, die hoog uitstak boven alle andere werkstukken,. diende hem als spreekge stoelte. De leider van het Arbeitsbereich der NS DAP, Hauptdienstleiter Schmidt, opende de reusachtige bijeenkomst met de woorden: „Als nationaai-socialisten hebben wij voor deze demonstratie de plaats van den arbeid gekozen om daarmede dit vast te stellen: zoo lang er nationaai-socialisten zijn, behoo- ren aan deze hationaal-socialisten de fa brieksgebouwen en straten". Aan den revolutionairen strijdróep, die een daverenden weerklank vond, verbond hij woorden van dank aan den Rijksminis ter die gedurende heel den bezettingstijd een rechten politieken koers heeft ge stuurd en die voor ons steeds de politieke leider is. Met den groet, dien hij den Rijksminister bracht, stemden de verga derden duizendvoudig in. Daarna sprak de Rijkscommissaris de volgende rede uit: Nationaal socialisten, kameraden! Het begin van deze maand Mei bracht in Nederland ernstige gebeurtenissen en, nu de opwinding, die met dergelijke gebeurte nissen gepaard gaat, voorbij is, blijft het gë- voej van doelloosheid en zinneloosheid en tenslotte blijven er teleurstelling en haat. Als vertegenwoordiger van de bezettende mogendheid zou ik mij kunnen vergenoe gen met te constateeren, dat tegen deze ge beurtenissen energiek werd opgetreden en dat de orde snel hersteld was, maar als poli ticus gevoel ik mij verplicht mij met deze gebeurtenissen, met haar oorzaken en ge volgen bezig te houden en ik deins daarvoor niet terug. Ik wensch dat zelfs. Ik heb mij voorgenomen om daarvan te vens een gesprek tusschen ons hier te ma ken. Dus op de plaats, vanwaar deze onrust is uitgegaan, en wel omdat ik van meening ben, dat wanneer ik hier spreek, mijn woorden zullen doordringen, dat zij zullen worden doorgegeven en zullen komen tot de mensehen, die in een oogenblik van hun verwarring en opgehitst-zijn geloofd heb ben zichzelf en den anderen van voordeel te zijn door tot onrust en ordeloosheid te ver vallen. Dat is de reden waarom ik hier spreek, om dichter bij hen te zijn en met dringender woorden te spreken, want nog altijd wensch ik dat mijn betrekkingen tot de Nederlanders niet worden geleid door het argument der wapenen, maar door de argumenten van verstandige overwegingen. Ik spreek verder hier in de nationaal- soeialistische gemeensohap der Duitschers en Nederlanders, een strijd- en lotsgemeen-' schap dus, die immers juist in harde tijden haar waarde moet bewijzen. Daarom moet dit gesprek ook ons de mogelijkheid geven erover na te denken, hoe deze gemeen schappelijke weg, die ons samengebracht heeft, ook in het vervolg tot. een goed doel leidt. Vooral jegens u, Nederlanders, gevoel ik mij daar thans toe verplicht en ook be reid, want, daarover is geen twijfe] moge lijk, gij Nederlandsche nationaai-socialisten moet en zult de verantwoordelijkheid voor uw Nederlandsche volk dragen.Hoe de dingen zich ook ontwikkelen, dit is onze overtuiging, dat gij de dragers van den politieken wil in dit land zijt. Daarom vraag ik: waarom was dit alles? Wat'moet er thans gebeuren? Het uiterlijke verloop der gebeurtenissen is bekend. De Wehrmachtsbefehlshaber heeft beschikt, dat de Nederlanders, die in Mei en Juni 1940 uit de krijgsgevangenschap werden ontsla gen, met bepaalde uitzonderingen weer in krijgsgevangenschap zullen worden ge bracht. Hij heeft het recht daartoe. Niettemin wil ik verklaren waarom het tot deze maatregel is gekomen, want deze situatie is nieuw. Waarom is deze situatie nieuw? Omdat het uniek is, dat in het ver loop'van een krjjgsonderneming reeds na veertien dagen de mannen, die door de ca pitulatie in krijgsgevangenschap waren ge raakt, htm vrijheid herkregen en naar hun land terugkeerden. Dat is zóó uniek, dat de vijandelijke zender op deze aanspraak op terugvoering in de krijgsgevangenschap niet eens wat aan te merken had, dat hij geen volkenrechtelijke bedenking kon inbrengen, maar verklaard heeft, dat het ongetwijfeld ongewoon zou zijn, dat honderdduizenden na een capitulatie niet in krijgsgevangen schap gevoerd werden, maar teruggegeven aan him land, hun gezin en hun beroep, hoewel de oorlog, het groote conflict, waar om het in deze wereldworsteling gaat, niet geëindigd is. De Wehrmachtsbefehlshaber heeft erop gewezen, dat de houding onder deze vrijge laten krijgsgevangenen niet zoo was, dat hij het kon verantwoordeen, hen in dezen tijd zonder onderzoek in deze vrijheid te laten. (Vervolg op pag. 2) Nederlanders bij.de Duitsche zeemacht. Inlichtingen over het dienstnemen van Nederlandsche Vrijwilligers bij de Duit sche zeemacht geven alle Ortskomman- danturen, die tevens een uitvoerige lijst verstrekken, waarop alle hieraan verbon den faciliteiten staan vermeld. (C.N.F./Pax c) Keuringen voor de Waffen SS, het Legioen en de Landwacht. Het SS-Ersatzkommando Nederland deeh mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel* kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen voor de familieleden, enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde rede- nen i*"1 h1m7Pri lijkheid bestaat, hdti dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het wacht- bataljon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansehe SS in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18 en 35 jaar, die aan- meldingspliehtig zijn- voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keurings- dagen op onderstaande adressen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis bij een der bovengenoemde onderdeelen, van den ar beidsinzet vrijgesteld. 21.5.43 815 uur Amsterdam, Schooi lepenweg 13. 22.5.43 815 uur Utrecht, N.V.-huis, Oude gracht 245. 23.5.43 8-15 uur Amersfoort, Pol. Durcb- gangslager, Leusderweg. 24.5.43 815 uur Den Haag, Café „Den -h eweg. Oproep van den N.A.D. Begin Juni 1943 vertrekt een corps van den Nederlandschen Arbeidsdienst naar Oostland, teneinde binnen de grenzen van het groot Duitsche Rijk in N. A. D, ver band boscharbeid te verrichten. Geduren de den inzet, welke vermoedelijk 3 maan den zal duren, blijven de vrijwilligers onder bevel van den Commandant van den N. A. D., gekleed in N. A. D. uniform en vallen zij onder het straf- en tucht recht, dat in den N. A. D. van toepas sing is. Voor het vertrek vipdt nog een voor opleiding plaats van ongeveer 4 weken te „Waterloo", oud-Leusden bij Arpersfoort. Slechts voor hen, die reeds in den N. A. D. hebben gediend, is de mogelijk heid opengesteld zich hiervoor op te geven. Aanmelding kan tot 1 Juni persoonlijk geschieden bij de aanmeldingsbureaux, dan wel schriftelijk, aan den Commandant van den N. A. D., Stafafdeeling 7, Luyben- straat 4042 te 's-Hertogenbosch. Aanmeldingen, welke na 1 Juni 1943 binnen komen, worden ter zijde gelegd. Bij onze Vrijwilligers. Even tijd voor een sigaret. (SS PK Grönert O/H P. C) KORT NIEUWS Na den Joego- slavischen veld tocht, dus de laat ste twee jaar, zijn te Belgrado meer dan 20.000 exemplaren van „Mein Kampf" verkocht. Des nachts heb ben inbrekers uit een stal aan de Prinsengracht te Amsterdam een stamboekmerrie gestolen. Het dier dat een hooge waar de heeft, is een don kere vos, z.g. smal uitloopend blesje, heeft een half wit achterbeen en een gecoupeerde staart. Belangrijke aanwijzing voor de verordening inzake den aanmeldingsplicht. Morgen, op 21 Mei 1943, moeten zich alle in de maanden Nov. en Dee. van het jaar 1921 geboren mannen overeenkomstig den op 11 Mei j.l. in dit blad gepubliceer- den oproep op 't bevoegde Arbeidsbureau resp. het bevoegde bijkantoor van 9-17 uur persoonlijk aanmelden, waarbij zij het in gevulde aanmeldingsformulier en de an dere identiteitspapieren en gegevens moe ten medebrengen. De distributiestamkaart moet medegebracht worden. De werkge vers zijn verplicht de tot aanmelding ver plichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig hebben, van werk vrij te stellen en het salaris, resp. loon door te betalen. Aanmeidings'plichtigen en werk gevers maken zich strafbaar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der verordes^pg of trachten deze te ontduiken. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijk front van het Koeban- bruggehoofd en in het gebied van Isjoem vie len de Sovjets met ondersteuning vgp pantser wagens en slagvliegers, na krachtige voorbe reiding door de artillerie, de Duitsche stellin gen aan. Zij werden in een tegenaanval afge slagen. Daarbij verloor de vijand alleen in een sector van een divisie aan het Koeban- bruggehoofd 15 pantserwagens. In het kustgebied van Sicilië, in het Kanaal en aan de Atlantische kust schoten Dinsdag Duitsche jagers, luchtdoelartillerie van de luchtmacht en patrouillevaartuigen van de marine in totaal 25 vijandelijke vliegtuigen neer, waaronder een aantal zware bommen werpers. Ook Dinsdagnacht werden militaire doelen in het gebied van Londen met bommen van zwaar kaliber bestookt. Een vliegtuig keerde niet terug. De luchtdoelartillerie van de luchtmacht meldt het neerschieten van het 10.000e vijande lijke vliegtuig sinds het begin van den oorlog. Het DNB verneemt nog dat dit evenveel vliegtuigen zijn als de Britsche, Fransche en Belgische luchtmachten tezamen aan het front in de eerste, tweedg en derde linie en aan lesvliegtuigen bij het uitbreken van den oorlog in 1939 bezaten. Dit succes berust vooral op de sedert den wereldoorlog aanmerkelijk verbe terde wapentechniek, die het mogelijk maakt thans zelfs zeer zwaar geschut te gebruiken bij den strijd tegen vliegtuigen. Vooral het ge bruik van het nieuwe 2 cm. vierlinggeschut der luchtdoelartillerie is zeer effectvol ge weest. De verdere ontwikkeling der meetap paraten waardoor in de toekomst een verdere stijging van het aantal neergeschoten vlieg tuigen te verwachten is, heeft eveneens zeer veel bijgedragen tót de successen. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: Een langs de Algerijnsche kust onderweg zijnd convooi werd door onze torpedovlieg tuigen aangevallen. Drie groote schepen wer den getroffen. Een der vaartuigen, een schip van 10.000 ton, moet als verloren beschouwd worden. Vijandelijke formaties ondernamen machine- geweeraanvallen op eenige plaatsen van Cala- brië en wierpen bommen op Porto Empedocle, Trapani en het eiland Pantelleria. De schade is van beperkte beteekenis, de cijfers over de geleden verliezen zijn nog niet beschikbaar. Bij deze aanvallen verloor de vijand door de afweer van jagers en luchtdoelgeschut 27 vliegtuigen. Vier werden bij Porto Empedocle, 14 ten Westen van Trapani en 9 bij Pantelleria neergeschoten. De inlevering van radiotoestellen. 's-GRAVENHAGE, 20 Mei. Er bestaat aanleiding om erop te wijzen, dat het doel loos is reeds nu bij een óf andere instantie verzoeken in te dienen om vrijstelling van inlevering te verkrijgen in verband met de verordening inzake de inlevering van radio-ontvangtoestellen van 13 Mei 1943. In de eerstvolgende dagen zal in de bla den worden bekend gemaakt waar. de voor het indienen van een dergelijk verzoek op grond van artikel 9 lid 3 van genoemde verordening gerechtigde personen de be treffende aanvraagformulieren kunnen af halen. Alleen die ontvangstbewijijzen van inge diende verzoeken zijn geldig, welke ha in diening van dit formulier aan dengene, die het verzoek doet, zijn afgegeven. Keuringen voor de Waffen SS, Legioen en Landwacht. Het SS Ersatz Kommando Nederland deelt mede: Voor personen van 18-35 jaar, die aan- meldingplichtig zijn voor de arbeidsinzet, bestaat op hun verzoek de gelegenheid zich op de in de pers genoemde data en plaatsen aan te melden voor keuring voor de Waffen S.S., Nederl. Legioen, Ned. Landwacht en S.S, Wachtbataillon en wor den gedurende hun verbintenis bij een der bovengenoemde onderdeelen van de ar beidsinzet vrijgesteld.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1