Haarlemsche Courant OPROEP Duitsche luchtmacht boven Londen en Britsche kust. BEKENDMAKING. Nieuwsblad voor Noord-Holland Noord-Duitsch kustgebied bestookt. 388e Jaargang No. 111 Bureauxi Groot» Houtstraat n, T»L Advert. U7M. Redactie 1«M Postgiro 131851 Haarlemsch» Ct, Haarlerr Bijkantoor, Boendaplela Tel. mal Hootdredacteuri J. V. Baudewyn» Vrijdag 31 Mei 1943 Verschijnt dagelJjks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerty: Z. B. Spavne 12. Tel. 1271J Kantoor JJmulden: Rembrandtlaan Sf* IJmuiden-Oost Ultg s Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 Op grond van de beschikking van den Rijkscommissaris voor het bezette Neder- landsche gebied (Commissaris-Generaal voor bijzondere aangelegenheden) no. 43/1943 betreffende de verplichting tot aanmelding voor den Arbeidsinzet, worden bij dezen alle mannen, geboren in de jaren 1933 en 1933, wonende in het gebied van het Gewestelijk Arbeidsbureau in Haarlem opgeroepen om vanaf 22 Mei a.s. een aanmeldingsformulier by het Arbeidsbureau in ontvangst te nemen en dit op de hierna genoemde dagen in het Gewestelijk Arbeidsbureau persoonlijk weer af te geven. Geboren in Januari, Februari, Maart en April 1922: aanmelden op Maandag 24 Mei 1943. Geboren in Mei, Juni, Juli en Augustus 1922: aanmelden op Dinsd. 25 Mei 1943. Geboren in September, October, November en December 1922: aanmelden op Woensdag 26 Mei 1943. Geboren in Januari, Februari, Maart en April 1923: aanmelden op Donderdag 27 Mei 1943. Geboren in Mei, Juni, Juli en Augustus 1923: aanmelden op Vrijdag 28 Mei '43. Geboren in September, October, November en December 1923: aanmelden op Zaterdag 29 Mei 1943. Aanmelding op Maandag 24 Mei tot en met Vrijdag 28 Mei a.s.: om 8 uur precies, de letters A t/m D; om 9 uur precies, de letters E t/m H; om 10 uur precies, de letters I t/m L; om 11 uur precies, de letters M t/m P; om 2 uur precies, de letters Q t/m T; om 3 uur precies, de letters U t/m Z. Aanmelding op Zaterdag 29 Mei a.s.: om 8 uur precies, de letters A t/m E; om 9 uur precies, de letters F t/m J; om 10 uur precies, de letters K t/m O; om 11 uur precies, de letters P t/m T; om 12 uur precies, de letters U t/m Z. De in de gebieden der bijkantoren wonende tot aanmelding verplichte personen moeten zich op dezelfde dagen in het ten aanzien van hen bevoegde bijkantoor van het Arbeidsbureau aanmelden-. Bij de afgifte van het aanmeldingsformulier moet de distributiestamkaart worden medegebracht. Zij, die tot aanmelding verplicht zijn dienen persoonlijk bij het Gewestelijk Ar beidsbureau (resp. Bijkantoor) te verschijnen. Zij moeten desverlangd alle noodzakelijke bescheiden overleggen, alsook alle noodzakelijke inlichtingen verstrekken. Indien tot aanmelding verplichte per sonen in dienstbetrekking zijn, moet de werkgever de verklaring van den tot aan melding verplichten persoon aangaande de duur der dienstbetrekking op het formulier door onderteekening en eventueel door plaatsing van een firmastempel bevestigen. Van de verplichting tot aanmelding zijn vrijgesteld: 1) Zij, die de Duitsche nationaliteit bezitten en bij bureaux van den Rijkscom missaris voor het bezette Nederlandsche gebied, van het „Arbeitsbereich" der Nationaal Socialistische Duitsche Arbeidsparty in Nederland, onderafdeelingen er van 'of er bij aangesloten organisaties werkzaam zijn. 2) Zij, die de Duitsche nationaliteit bezitten en bij bureaux van de Duitsche weermacht, de Waffen-SS, de Duitsche politie en de Rijksarbeidsdienst werk zaam zijn. 3) De ambtenaren en arbeidscontractanten van het rijk, de provincies, de ge meenten en andere publiekrechtelijke lichamen, alsmede zij die werkzaam zijn bij de spoorwegen, de P.T.T. en de Nederlandsche Bank. 4) Leden der voormalige Nederlandsche weermacht, voor zoover zij volgens de bekendmaking van den weermachtsbevelhebber Nederland d.d. 29-4-1943 onder worpen zijn aan de terugroeping in de krijgsgevangenschap. 5) Zij, die zich reeds ingevolge IX van de beschikking no. 30/1943 betreffende de sluiting van bedrijven moeten aanmelden. 6) Geestelijken en leden van een geestelijke orde. 7) Personen, die overeenkomstig II, lid 2 van de beschikking no. 43/1943 van de verplichting tot aanmelding zijn vrijgesteld. Zij, die de Duitsche nationaliteit bezitten en tot aanmelding verplicht zijn, mel den zich bij den Duitschen „Fachberater" van het hieronder aangegeven Ge westelijke Arbeidsbureau. Tot aanmelding verplichte personen en werkgevers die in striid met de bepalin gen van bovengenoemde beschikking handelen of deze trachten te ontduiken, dus b.v. hun verplichting tot aanmelding niet of niet behoorlijk nakomen, met opzet of uit nalatigheid onjuiste opgaven doen, enz. worden gestraft, insgelijks uitlokkers. mededaders en medenlichtigen. Geen bijzondere feiten aan het Oostelijk front. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: Onze vliegtuigen zetten met succes den aan val op het langs de Algerijnsche kust varende convooi voort. Twee middelgroote schepen,, die torpedotreffers kregen, zijn als verloren te beschouwen, terwijl een derde schip van 10.000 ton zwaar beschadigd werd. De havens van Sfax, Oran en Dsjidsjelli werden doel treffend door gevechtsvliegtuigen der Spil aangevallen. Aanvallen van vijandelijke formaties op Trapani en op de landstreek Carnpidano (Cag- liari) veroorzaakten enkele slachtoffers en gerihge schade. De vijandelijke formaties, die door Italiaansche en Duitsche jagers tot den strijd gedwongen werden, leden in totaal een verlies van 13 vliegtuigen. Een viermotorig vliegtuig werd voorts boven Sicilië door de batterijen luchtdoelgeschut neergeschoten. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijk front verliep de dag over het algemeen zonder bijzondere gebeurtenis sen. In de kustgebieden van Sicilië en Sar dinië vernietigde de luchtmacht tezamen met Italiaansche jagers 14 vijandelijke vliegtuigen. Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen Woens dagnacht Oran aan. Door bomtreffers in de haveninstallaties ontstonden zware branden. Woensdagmiddag wierpen Amerikaansche bommenwerpers van groote hoogte bommen op plaatsen in het Noord-Duitsche kustgebied. Er ontstonden verliezen onder de bevolking en voor een deel aanzienlijke schade aan ge bouwen, in het bijzonder in Flensburg. Door jagers en luchtdoelartillerie van de marine werden 14 viermotorige bommenwerpers neer geschoten. Vijf Britsche vliegtuigen vlogen Woensdagnacht bov^i het Noordelijke Duit sche Rijksgebied. De luchtmacht bombardeerde in den nacht van 19 op 20 Mei opnieuw militaire doelen in Londen en aan de Britsche Kanaalkust. Een vliegtuig wordt vermist. In de periode van 11 tot 20 Mei schoten lichte Duitsche vlootstrijdkrachten 13 vijande lijke vliegtuigen neer. (Zie voor het weermachtbericht van heden Vrijdag pag. 2). Den Haag, 20 Mei 1943. Het Bureau van den Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden deelt mede: De Nederlandsche onderdanen 1. Willem Theodoor Pahud de M o r- t a n g e s, studenten de scheikunde, ge boren 1 Juli 1921 te Heemstede, woon achtig te Delft; 2. Eduard Ellis van Kaalte, student in de werktuigbouwkunde, geboren 13 October 1913 te Rotterdam, woonachtig te Delft; 3. Piet Marinus Arnoldus Huur man Scheepsbouwer, geboren 10 Juni 1917 te Velp, woonachtig te Capelle; 4. -Adriaan Gerhard Smit, employé geboren 4 September 1920 te Alblasser- dam woonachtig te Aiblasserdam; 5. Menko Hendrik Herbert K n i g, student, geboren 19 Juni 1917 in Den Haag woonachtig te Delft; 6. Charles Okes van der Plas, stu dent in de mijnbouwkunde, geboren 8 September 1920 te Leiden, woonachtig te Delft; zjjn door een krijgsraad tre dood veroor deeld, omdat zij, ondanks alle tevoren gegeven waarschuwingen in het jaar 1942 deels gemeenschappelijk spoorweg- aanslagen en andere daden van sabotage verricht, deels pogingen daartoe gedaan hebben. Zij hebben leven en eigendom van leden van de bezettingsmacht en van Nederlanders in gevaar gebracht en ver nietigd. De vonnissen zijn door den kogel ten uitvoer gelegd. Wie sabotage pleegt, verbeurt zijn leven. In Beverwijk en omstreken worden thans de eerste aardbeien uit de kassen geplukt. Een geheele familie aan den arbeid. (C.N.F./Stevens Pax c) Keuringen voor de Waffen SS, Legioen en Landwacht. Het SS Ersatz Kotnmando Nederland deelt mede: Voor personen van 18-35 jaar, die aan- meldingplichtig zijn voor de arbeidsinzet, bestaat op hun verzoek de gelegenheid zich op de in de pers genoemde data en plaatsen aan te melden voor keuring voor de Waffen S.S., Nederl. Legioen, Ned. Landwacht en S.S. Wachtbataillon en wor den gedurende hun verbintenis bij een der bovengenoemde onderdeelen van de ar beidsinzet vrijgesteld. Keuringen voor de Waffen SS, het Legioen en de Landwacht. Het SS-Ersatzkommando Nederland deeli meder Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen voor de familieleden, enz. De aandacht wordt er op gevestigd, da! voor de vrijwilligers, die om bepaalde rede nen in Nederland moeten blijven, de moge lijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het wacht bataljon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. - Personen tusschen 18 en 35 jaar, die aan- meldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keurings- dagen op onderstaande adressen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis bij een der bovengenoemde onderdeelen, van den ar beidsinzet vrijgesteld. 22.5.43 8—15 uur Utrecht, N.V.-huis, Oude gracht 245. 23.5.43 815 uur Amersfoort, Pol. Durch- gangslager, Leusderweg. 24.5.43 815 uur Den Haag, Café „Der> °-^-zMrT^7Tho7itscheweg. Bij onze Vrijwilligers. Welverdiende rust in 't voorjaarszonnetje. (SS PK Büschel O./H P. c) KORT NIEUWS Een Berlijnsche kantoorbediende heeft wel een heel bijzonder record op zijn naam staan. Gis termorgen gaf deze man voor de hon derdste maal een deel van zijn bloed aan een zieke. Tot nu toe heeft hij bijna 41 liter bloed afgegeven, het geen 8 maal zoovee! is als de totale hoe veelheid bloed die 't menschelijk lichaam bevat. Een Ameri kaansche bommen werper is in Chi cago op een der grootste gashouders ter wereld gevallen De uit 12 personen bestaande beman ning kwam in de vlammen om. Bastianini over de noodzaak van Italië's oorlog. De Italiaansche senaatscommissies voor begrooting en buitenlandsche politiek heb ben de ontwerp-begrooting van het minis terie van buitenlandsche zaken voor 1943- 1944 goedgekeurd, nadat de onderstaatsse cretaris, Bastianini, het woord gevoerd had. De oorlog is, aldus Bastianini, de voort zetting der politiek met de wapenen. Op nieuw moet worden gewezen op de betee- kenis van het beginsel, dat bij de laatste samenkomst tusschen Duce en Führer ver kondigd is, een beginsel, waaraan Duitsch- land en Italië zich willen houden voor de voorbereiding van de grondslagen der ko mende wereldorde: geen onderdrukking der kleinere staten door de groote, maar veeleer verzekering van de vrije ontplooiing van alle volken en hun spontane samenwerking. De Italiaansche politiek heeft steeds het nationaliteitenbeginsel verdedigd en nooit de onderdrukking van andere Europeesche volken ten doel gehad. Als eerste in Europa heeft Italië zijn stem verheven tegen het door de pacifisti sche ideologieën van Genève slecht geca moufleerde regime van dwang en onder drukking, dat de groote overwinnende mo gendheden van den vorigen oorlog den an deren staten hadden opgelegd. Die onrecht vaardigheden heeft de Duce toen reeds ge kenmerkt als het zaad van het tegenwoor dige conflict. De Angelsaksische mogendhe den, die thans tegen Europa strijden, voe ren sedert 1919 een politiek van economi sche agressie, doordat zij de beschermende tarieven steeds verhoogden, emigratie on mogelijk maakten en imperiale voorkeurs- tarieven invoerden. Dit verkeerde ontreden is overigens on langs door den Amerikaansehen onder staatssecretaris Sumner Welles toegegeven. Onze vijanden beginnen hun schuld dus ia te zien en moeten dus toegeven, dat voor de volken gerechtigheid en vrijheid vooral be rusten op de stoffelijke mogelijkheid tot leven en werken en dit is het, wat Italië altiid geweigerd werd. Om de wereld een eerlijken vrede tc ge ven is het r,nodig, dat de beide vraagstuk ken van politieke en economische vrijheid gelijktijdig op internationale basis opgelost worden. Een rechtvaardige verdeeling van de goederen der aarde is onafscheidelijk verbonden met het beginsel van vrije ont wikkeling en snontane samenwerking tus schen de volken. Dit zijn de beginselen, en dit is tegelijk de beteèkenis van de door Duce en Führer genomen besluiten, dit zijn de grondtrekken van de komende Europeesche ordening, die in overeenstemming is met de buitenland sche politiek, van het fascisme en het oor logsdoel van Italië vormt. Bastianini zeide voorts over de buiten landsche politiek van Italië het volgende. Tegenover het gemeenschappelijke op treden van de Ver. Staten, Engeland en Sowjet-Rusand, moet Europa zich verde digen en uit zichzelf de kracht putten om volgens het woord van den Duce „leider en lichtend voorbeeld voor alle volken" te zijn. Om aan het werk van het Europeesche herstel te kunnen deelnemen, moet Frank rijk zfch bewust zijn van de noodzakelijk heid offers te brengen en dat het niet alleen zijn bijdrage moet leveren tot de productie en de oorlogsinspanningen der Spilmogendheden, doch het moet ook de nog hangende kwesties met zijn overwin naars regelen. Geallieerde levensmiddelen, conferentie begonnen. Te Hot Springs in Virginia is de conferentie der vereenigde naties voor de levensmiddelen voorziening gedurende en na den oorlog be gonnen. Hieraan nemen 400 gedelegeerden deel, ten' deele ook van landen, die niet bij den- oorlog betrokken zijn De conferentie heeft plaats in een luxe-hotel en zal vermoe delijk drie weken duren. Roosevelt zond een persoonlijke boodschap, waarin o.a. gezegd wordt: „de problemen, waarmede de confe rentie zich zal bezighouden, ziin de meest fun- damenteele, die den mensch aangaan, want zonder levensmiddelen en kleeding is 't leven zelf onmogelijk. Op deze en op andere confe renties der vereenigde naties willen wij onze samenwerking op nieuwe belangrijke gebieden buiten de eigenlijke oorlogsproblemen uitbrei den.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1