Haarlemsche Courant De wederzijdsche toebereidselen tot het offensief voltooid geacht. Nieuwsblad voor Noord-Holland Aspecten van het Oostelijk front De zeestrijd in het Kanaal XftSti Jaargang No. 118 Bweamtt Groot» Bontstraat n. «$L Advert. 18714, Redactie 10688 i Postfflro 134858 Baarlennrcha Ct, Haarlem J&tjkaatoor, Boendaplela IT, Tel. un| Hoofflredaoteuri t, V. Bandewyn® Zaterdag 22 Mei 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. 8. Spaarne 12. Tel. 1Ï71I Kantoor IJmnlden: Rembrandtlaan 55, IJmulden-Oost Ultg t Graf. Bedrijven Damlate, Haarlem K 1S87 De militaire correspondent van het DNB kenmerkt den huldigen toestand aan de fronten als den tot nu toe elk voorjaar voorgekomen tijd der laatste voorbereidingen. Hij schrijft: de dobbelsteenen offensief óf defensief zijn nog niet geworpen. Do.eh men kan zeggen, dat aan Duitsche zijde de voorbereidingen voor elk van deze beide gevechtswijzen gereed zijn en dat er nog slechts een druk op den knop noodig is om de Duitsche militaire plannen voor 1943 in het stadium van tenuitvoerlegging te bren gen. Natuurlijk geeft men in militaire krin gen te Berlijn geen aanwijzingen welke op vatting de opperste Duitsche legerleiding heeft omtrent de voornemens van den vijand doch men Iaat echter doorschemeren, dat daar ongetwijfeld plannen tot een offen sief bestaan. Terwijl het geheele strategische plan der mogendheden van hot Pact van Drie uni form is, kan dit van het kamp der tegen standers niet gezegd worden. De Duitsche leiding maakt uitsluitend ge volgtrekkingen uit den militairen toestand zelf, waarvan men aan Duitsche zijde over tuigd is, dat deze den vijand allerlei ver rassingen zal brengen, wanneer hij van meening is dat hi-j.het initiatief om tot het offensief of defensief over te gaan, eenzij dig in handen heeft of wanneer hij meent, dat de of- en defensieve kracht van de Spil haar hoogtepunt heeft bereikt en zich in dalende lijn beweegt. Omtrent het Oostelijk front kan slechts concreet worden vastgesteld, dat het de eerste aanwijzingen van voor jaarsbewegingen verraadt. Aan beide zijden wenscht men te verkennen, het geen blijkt uit het versterkte optreden van stoottroepen. De Duitsche leiding bezit thans een tamelijk volkomen beeld van den vijandelijken opmarsch, die zich sedert weken heeft voltrokken en vooral betrekking heeft op het gebied ten zuiden van Moskou en op dat van Koersk. De vorming van artilleriezwaar tepunten bij dezen opmarsch zijn be kend. Volgens de verkenningen kan over het geheel genomen de Sovjet-Russi sche opmarsch als geëindigd beschouwd worden. Deze opmarsch duidt er op, dat de vijand van plan is een zomerof- fensief te beginnen. Een van zijn doe len schijnt daarbij te zijn de vooruit springende Duitsche bocht bij Orel uit den weg te ruimen. Want de Sovjet- Russischen opmarschbewegingen flan- keeren zeer sterk dit vooruitspringende deel van het front. Wanneer men van het feit uitgaat, dat zoodanige en dergelijke vijandelijke plan nen (men zie b.v. het Koeban-bruggehoofdl bekend zijn, vergist men zich ook wel niet, wanneer men aanneemt, dat aan Duitsche zijde overeenkomstige maatregelen genomen zullen zijn. In dit verband mag ook niet verzuimd worden te vermelden, dat in het geheele door de Duitsehe troepen bezette Ooste lijke gebied een verplaatsing der bevolking is begqpnen, die mede invloed zal hebben op het beeld van de komende gevechten. P.ussen, Roethenen. Oekrainers. Kozakken. Tartaren, Kaukasiërs en verschillende troe pen der Turkvolken, hebben zich aaneen gesloten in vrijwillige bataillons en krijgen op het oogenblik in garnizoenen en troe penkampen in het Oosten hun laatste op leiding. Zij vormen een strijdmacht, die au serieux moet worden genomen, en een ver dere belangrijke versterking van het Duit sche oorlogsinstrument. De Duitsche schout bij nacht Brüning- haus schrijft in een artikel in de Berliner Börsenzeitung over het stille doch buiten gewoon belangrijke werk van aille kleinere en kleinste eenheden, die vooral in het Ka naal onyermoeid dag en nacht hun opwin denden dienst verrichten, Vooral in de eerste maanden van dit jaar heeft zich in het Kanaal een ononder broken strijd tusschen de lichte str.ijdkrachr ten van beide partijen ontwikkeld, die door de algemeen gebruikelijke uitdrukking oorlog in het klein" ternauwernood nog wordt gedekt. Natuurlijk worden in deze gevechten niet steeds suöcessen behaald, die door het weermachtberieht worden weer gegeven. Van Duitsche zijde dienen de aanvallen der lichte zeestrijdkrachten tot het waarne men van de vijandelijke actie aan de En- gelsehe kust en yoorad te constateeren of een vrij groote concentratie van oorlogs schepen, transport- en landingsvaartuigen plaats vindt. Voorts vormen de aanvallen op wederzijdsche convooien het voornaamste doel van de voortdurende gevechten. De ont moetingen vinden bijna uitsluitend des nachts plaats. De strijd tusschen de afzon derlijke groepen of alleen varende booten is meestal kórt, doch buitengewoon verbit terd. Voor den duikbootoorlog is het een lastige factor, dat de onophoudelijke aan vallen der Duitsche lichte strijdkrachten op de Dover-patrol een aanzienlijk aantal En- gelsche torpedojagers gebonden houden, die dus niet voor de convooien beschik baar zijn. De Duitsche motortorpedobooten hebben tot nu toe in het Kanaal 39 oorlogsschepen, waaronder 15 torpedojagers tot zinken ge bracht. Bovendien vernietigden zij 140 .koopvaardijschepen met tezamen 600.000 bruto register ton. Vier jaar vriendschapspact tusschen Duitschland en Italië. Ter gelegenheid van den vierden verjaar dag der onderteekening van het Duitsch- Italiaansche vriendschaps- en bondgenoot schapsverdrag zijn telegrammen gewisseld tusschen den Führer, Koning en Keizer Victor Emanuel en den Duce. De tekst van het telegram, door den Duce aan den Führer gericht, luidt: „Op den vierden verjaardag der onder teekening van het historische pact, terwijl onze legers en onze volken den heldhafti- gen strijd tegen de gemeenschappelijke vijanden voeren, bevestig ik U, Führer, op nieuw de onverbrekelijke solidariteit van de wapenen en de gevoelens van het fas cistische Italië voor het nationaal-socialis- tische Duitschland en ons volkomen ver trouwen in de overwinning der Spil en van de mogendheden van het Pact van Drie". Voorts hebben de Duce en Von Ribben- trop telegrammen gewisseld, evenalA Von Ribbentrop en de ïtaliaansche onderstaats secretaris van het ministerie van buiten- landsche zaken, Bastianini. De zuivering in Bosnië. Sinds eenige dagen zijn eenheden van het leger en van de Waffen S.S. tezamen met Kroatische formaties bezig om in het Bosni sche gebied een nieuwen, beslissenden slag toe te brengen aan de gewapende benden aldaar. Deze benden bestaan uit door Moskou opgehitste communisten, en uit overblijfselen van Servische groepen onder leiding van kolo nel Mihailowitsj. Ze hebben zich terugge trokken in de bijna onbegaanbare wildernis in het hooggebergte in .Zuid-Bosnië en pro- beeren van daar uit rooftochten te ondernemen naar de dorpen en overvallen te ondernemen op de verkeerswegen. Aan deze zuiverings actie nemen ook ïtaliaansche troepen deel. Ondanks den zeer slechten toestand der we gen en den aanhoudenden regen worden de benden omsingeld. Siberische steunpunten voor de V.S. Inzake de buitenlandsche berichten volgens welke de Amerikaansche ambassadeur Davies te Moskou de Amerikaansche eischen zal overbrengen betreffende^ het afstaan van bases in Siberië, verklaart de Japansche woordvoerder, dat hij geen commentaar op deze berichten kan geven, daar hierover geen betrouwbare inlichtingen beschikbaar zijn. Hij zeide, ook sterk te betwijfelen, of deze berichten voldoende gegrond zijn. Cijfer der tot zinken gebrachte tonnage gedaald. De A. N. P.-correspondent te* Berlijn meldt: De tot dusver in deze maand door Duit sche duikbooten tot zinken gebrachte ton nage volgens officieele opgaven 207.000 brt., zal ongetwijfeld velen opmerkelijk laag voorkomen, vooral na de hooge cijfers, die in de eerste maanden van dit jaar met het Dönitz-duikbootoffensief werden bereikt. Van gezaghebbende Duitsche zijde wordt deze achteruitgang verklaard, met de „leeg te", die op het oogenblik op de oceanen heerscht. Het enorme scheepvaartverkeer van Amerika en Engeland naar Noord Afri ka is volgens deze Duitsche uiteenzetting omstreeks half Ap'ril, toen de daar gesta- tionneerde Geallieerde troepen een enorme overwicht ten opzichte van de troepen der Spil hadden bereikt, grootendeels opgehou den. Op het oogenblik worden door de Engelschen en Amerikanen geen groote mi litaire transporten uitgevoerd, daar men het na de beëindiging van den strijd in Tu nesië in Geallieerde kringen nog niet eens is over de keuze van het volgende striid- tooneel, met name of dit in Europa, dan wel in Oost Azië zal worden opgezet. Dit is volgens de meening van Berlijn een der punten, waarover te Washington tusschen Churchill en Roosevelt wordt beraadslaagd. Op het oogenblik beperkt het zeeverkeer zich hoofdzakelijk tot het vervoer van le vensmiddelen naar Engeland en dit is vol gens Berlijn de reden, waarom de buit der Duitsche onderzeebooten niet grooter is. Het aantal onderzeebooten is niet geringer geworden en evenmin zijn de afweermidde len der Geallieerden beter geworden. Nederlanders bij de Duitsche zeemacht. Inlichtingen over het dienstnemen van Nederlandsche Vrijwilligers bij de Duit sche zeemacht geven alle Ortskomman- danturen, die tevens een uitvoerige lijst verstrekken, waarop alle hieraan verbon den faciliteiten staan vermeld. (C.N.F./Pax c) Keuringen voor de Waffen SS, het Legioen en de Landwacht Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leeftijd van 1745 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ontwikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die-de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen vervoegen, teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen voor de familieleden, enz. De aandacht wordt er op gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde rede nen in Nederland moeten blijven, de moge lijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het wacht- bataljon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18 en 35 jaar, die aan- meldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keurings- dagen op onderstaande adressen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis bij een der bovengenoemde onderdeelen, van den ar beidsinzet vrijgesteld. 23.5.43 815 uur Amersfoort, Pol. Durch- gangslager, Leusderweg. 24.5.43 8—15 uur Den Haag, Café „Den Hout. Bezuidenhoutscheweg. Bij onze Vrijwilligers, middagmaal. Even wordt tijd genomen voor het (SS PK Dehn O/H P. c) KORT NIEUWS De Engelsche brig- -gene raal Baronet Sir Higel Norman. die een groote rol gespeeld heeft bij de opleiding van de Britsche val schermtroepen, is tijdens 'n diénst- vlucht om het leven gekomen. De Turksche minister van ver voerwezen heeft een commissie in gesteld, welke met de controle van het scheep vaartverkeer werd belast. Vrachtschepen van meer dan 50 ton mogen zon der vergunning dezer commissie geen goederen meer vervoeren, Belangrijke aanwijzing voor de verordening inzake den aanmeldingsplicht. Maandag 24 Mei 1943 moeten zich alle in de maanden Januari, Februari, Maart en April van het jaar 1922 geboren mannen overeenkomstig den op 21 Mei j.l. in dit blad gepubliceerden oproep op het be voegde Arbeidsbureau resp. het bevoegde bijkantoor op bepaalde uren van 8 uur af persoonlijk aanmelden, waarbij zij het in gevulde aanmeldingsformulier en de an dere identiteitspapieren en gegevens moe ten medebrengen. De distributiestamkaart moet medegebracht worden. De werkge vers zijn verplicht de tot aanmelding ver plichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig hebben, van werk vrij te stellen en het salaris, resp. loon door te betalen. Aanmeldingsplichtigen en werk gevers maken zich strafbaar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der verordening of trachten deze te ontduiken. Stalin ontvangt den brief van Roosevelt. Naar de Britsche berichtendienst uit Moskou meldt, is Roosevelts brief aan Stalin, die door den specialen afgezant Davies naar Moskou gebracht is, Donderdagavond gedurende een samenkomst van 21/» uur in tegenwoordigheid van Daviés voor Stalin vertaald. Davies heeft dat medegedeeld op een Engelsch-Amerikaan- sche persconferentie. Op de vraag van een journalist, of hij thans over den inhoud van den brief meer wist dan bij zijn aankomst, antwoordde Davies: „Ik ben slechts de over brenger van deze boodschap. Ik ben niet te Moskou om onderhandelingen te voeren." Na de korte ceremonie heeft een lange be spreking tusschen Stalin en Molotof plaatsge vonden. De Amerikaansche ambassadeur was hierbij niet aanwezig, daar hij het Kremlin na het overhandigen van den brief van Roosevelt had verlaten. De correspondent van de Columbia Broad casting Company te Moskou heeft intusschen Davies na diens bezoek aan Stalin geïnter viewd. Davies Verklaarde, dat hij Donderdag avond van 9 tot 11.30 uur bij Stalin is geweest. Deze brief was zeer lang en Stalin heeft hem onmiddellijk laten vertalen. Stalin heeft zwij gend en zonder eenig comrpentaar naar de vertaling van den brief geluisterd. Daarna verklaarde Stalin, dat hij zich binnen enkele dagen opnieuw met Davies in verbinding zou stellen. Het is mogelijk, zoo verklaarde Davies tenslotte, dat ik een antwoord voor president Roosevelt zal meenemen. Besluit Zwitserschen bondsraad. Voor de eerste maal in Zwitserland heeft de bondsraad een principieel besluit uitge vaardigd, krachtens hetwelk een in het buiten land verblijvend Zwitsersch staatsburger van zijn nationaliteit vervallen kan worden ver klaard, indien deze ernstig afbreuk doet aan de veiligheid van zijn land en a-an zijn poli tieke onafhankelijkheid. Keuringen voor de Waffen SS, Legioen en Landwacht. Het SS Ersatz Kommando Nederland deelt mede: Voor personen van 18-35 jaar, die aan- meldingplichtig zijn voor de arbeidsinzet, bestaat op hun verzoek de gelegenheid zich op de in de pers genoemde data en plaatsen aan te melden voor keuring voor de Waffen S.S., Nederl. Legioen, Ned. Landwacht en S.S. Wachtbataillon en wor den gedurende hun verbintenis bij een der bovengenoemde onderdeelen van de ar beidsinzet vrijgesteld. De stem der SS. Luistert op Zondag 23 Mei van 11.30 tot 11.45 uur over den zender Hilversum 1, op golf lengte 415 Meter, naar de stem der SS. Uit gezonden worden gedeelten uit een rede tot de Germaansche aspirant-officieren in de SS- Junkerschule Toelz. Een kilo aardappelen extra. Van 22 tot en met 29 Mei 1943 wordt een extra rantsoen van 1 Kg. aardappelen op bon „576 Algemeen" van de bonkaart voor voedingsmiddelen, beschikbaar gesteld. Brand in het raadhuis te Apeldoorn. In het gemeentehuis te Apeldoorn is brand ontstaan doordat een gordijn boven een gaskachel, welke voor de bewakers van het gebouw was aangestoken, vlam had gevat. Het vuur vond gretig voedsel in de 7 me ter lange pluche gordijnen en verbreidde zich snel. De bovenverdieping en het dak met den toren zijn geheel afgebrand. De be nedenverdieping leed alleen wat water schade. Op de bovenverdieping was o.a. de afdeeling bevolking gevestigd, in de voor malige imposante raadzaal. Van den inven taris; der uitgebrande afdeelingen kon slechts weinig worden gered. Het gebouw, dat van 1898 dateerde is door den brand ge heel onbruikbaar geworden. Doorbetaling van loon bij aanmelding voor arbeidsinzet. Overeenkomstig de enkele dagen geleden ge dane aankondiging heeft de Gemachtigde voor den Arbeid thans bij beschikking van 21 Mei 1943 voorschriften gegeven betreffende de door betaling van loon over den, tengevolge van de verplichte aanmelding voor den arbeidsinzet (Verordening 43/1943) verzuimden arbeidstijd. Ingevolge deze beschikikng is iedere werk gever verplicht aan zijn werknemers het loon over den tengevolge van de verplichte aanmel ding voor den arbeidsinzet noodzakelijkerwijs verzuimden arbeidstijd door te betalen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1