Haarlemsche Courant De- Komintern „ontbonden Bewijzen van vrijstelling. Nieuwsblad voor Noord-Holland 99 De inhoud %an Roosevelt's brief. Besluit van Moskou. Berlijnsch commentaar. Plaatselijke Sovjetaanvallen afgeslagen. BEKENDMAKING. De inlevering van de radiotoestellen. B88é Jaargang No. 119 Hurtawtt Groot# Houtstraat *8, Sel, Advert. 10714, Redaotl# 10800 - postgiro 134058 Haarlemsohe Ct, Haarlem Bijkantoor, Soendaplota 17, Iel. 1S3J4 Bootdredactouri S. V, Baudewyn# Maandag 24 Mei 1943 Verschijnt dagelUks, behalve op Zon- en Feestdagen DrukkeryZ. B, Spaarne 12. Tel. 12711 Kantoor IJntuiden: Rembrandtlaan 38, IJmuiden-Oost Cltg Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 129T Berlijn: Manoeuvre van Stalin, die geen verandering in den feitelijken loestand teweeg brengt. Besluit grondslag voor samenkomst van Stalin, Churchill en Roosevelt geacht. Informaties uit Lissabon. Twee dagen na de overhandiging van de Boodschap van Roosevelt aan Stalin door Da- Vies worden in Lissabonsche Geallieerde krin gen de eerste aanduidingen met betrekking tot den' inhoud van dit schrijven gemaakt, zoo meldt de Lissabonsche correspondent van Europa Press. Amerikanen te Lissabon, die contact hebben met senatoren te Washington verhelen niet, dat Roosevelt concrete verlan gens tegenover Stalin heeft geuit. De essen- tieele inhoud van deze verlangens wordt als volgt samengevat: 1. Roosevelt richt het dringend verzoek tot Stalin ten aanzien van de politieke taktiek met grootere voorzichtigheid dan tot op heden te werk te gaan, daar door de premature publi calte van het politieke en militaire doel van Moskou het mislukt is Finland los te maken van het front der tegenstanders van de Sovjet unie, zooals in het plan lag. 2. Roosevelt beveelt Stalin even nadrukke lijk bijzondere voorzichtigheid aan bij het be kend maken van Russische oorlogsdoelen ten opzichte van de andere Westelijke buren van de Sovjet-Unie, in het bijzonder tegenover Polen, de Ballcanmogendhedcn en Turkije, daar ook hier het gevaar bestaat, dat deze staten door een premature onthulling van Sovjet- Russische annexatie-plannen in hun wil tot afweer versterkt worden en steeds grooteren tegenstand gaan bieden. 3. Roosevelt verzoekt Stalin om een doel- atfttige bijdrage tot ontlasting van de span' ningen op binnenlandsch politiek gebied in Engeland en de Ver. Staten. Tot dat doel stelt hij een onmiddellijke, althans formeele, ont binding voor van de internationale organen van het communisme en de liquidatie van de communistische Internationale. 4. Als tegenprestatie voor het vervullen van deze verlangens is Roosevelt bereid zich te verplichten bij het sluiten van den vrede Sta lin volkomen de vrije hand te laten in alle gebieden in Europa waar de Sovjet-Unie be lang bij heeft. Naar radio-Moskou meldt, is in de Prawda van 15 Mei een besluit gepubli ceerd van den voorzitter van het uitvoe rende comité van de communistische In ternationale', volgens welke de communis tische Internationale als leidend centrum van de communistische beweging in de afzonderlijke staten wordt ontbonden. De organen der communistische Inter nationale in de anti-fascistische landen worden van de totdusver bestaande ver plichtingen ontslagen en krijgen opdracht om de regeeringen van hun staten in den strijd tegen Hitler met alle kracht te steunen Deze resolutie is o.m. door de volgende leden der communistische Internationale geteekend: Gottwald, Dimitrof, Sjdanof, Manoeilski, Martin, Pik en Torres. In een mededeeling in de Prawda wordt ge zegd, dat er op het oogenbiik geen mogelijk heid bestaat een congres van de derde Inter nationale bijeen te roepen, zoodat het besluit tot het uit elkaar gaan allen leden der com munistische partij op deze manier ter kennis moet worden gebracht. Tenslotte wordt in het communiqué mede gedeeld, dat met de oplossing van de commu nistische Internationale alle functionarissen uit hun functie zijn ontheven. De z.g. ontbinding van de communistische Internationale door Moskou wordt in de Wil- helmstrasse gekenmerkt als een bedriegelijke manoeuvre. Stalin doet het masker voor van een nationalen rechtschapen kerel e»probeert als hoofd van den Russischen staat zijn plan nen te pousseeren. Door den nieuwen maat regel moet de grond onder de voeten worden weggetrokken aan de anti-joodsche en anti bolsjewistische krachten in de Ver. Staten en moet Stalin zelf rijp worden voor de „salons Daarmede is de grondslag gelegd voor de samenkomst tusschen Roosevelt, Churchill en Stalin. Niemand ter wereld zal gelooven, zoo verklaart men te Berlijn, dat Stalin juist nu, op dit tijdstip van den oorlog het in strument van zijn internationale propa ganda en bolsjewiséêrihgsooliiiek uit han den zal leggen. Men kan ten hoogste zeg gen: Stalin heft de derde Internationale op en is bezig met de oprichting van de vierde n.l. de verschillende Sovjet-regee ringen voor Polen, Litauen, Estland, Let land, Finland, Noorwegen, Zweden en de Zuidoost-Europeesche landen, die hij reeds sinds lang In zijn belangengebied heeft opgenomen. Belangwekkend acht men voorts in de Wil- helmstrasse. dat het voorstel tot opheffing van de communistische Internationale is uitge gaan van een commissie, waarin zich ook „vertegenwoordigers" bevinden van Italië, Spanje, Duitschland, Finland, Hongarije en Roemenië, d.w.z. van landen, die het bolsje wisme sinds geruimen tijd hebben neergesla gen en vernietigd. In de Wilhelmstr-asse ls men er van overtuigd, dat de stimulans tot dezen stap van Roosevelt is uitgegaan, omdat deze zoo de mogelijkheid hoopt te krijgen, zijn politiek voort te zetten en tevens aan Stalin de kans wil geven, de vrije hand te krijgen in Europa. Thans vormt het geen probleem meer voor Amerika en Engeland om Europa aan Rusland als invloedssfeer aan te bieden, want thans wordt Europa z.g. overgelaten aan een gebolsjewiseerden staat, maar aan Rusland, resp. aan Stalin als exponent van eeh nationaal Russisch rijk. De mogendheden, die vechten voor de Euro- peesohe veiligheid en nieuwe orde, zoo ver klaart men ten slotte in de Wilhelmstrasse, zullen zich evenwel door deze bluf in hun anti-communistische politiek niet laten mis leiden. Het bolsjewisme, in welken vorm het ook optreedt, zal krachtiger dan ooit moeten wórden bestreden en neergeslagen. Luchtaanvallen op Einden en Wilhelmshaven. Het Duitsche weermachtbericht van Zater dag luidde Plaatselijke aanvallen van de bolsjewis ten in het gebied ten Noorden van Lissits- jansk en ten Zuidwesten van Soesjinisji mislukten deels in gevechten van man tegen man met zware verliezen voor den vijand. De luchtmacht steunde de afweer- gevechten van het leger door voortdurende aanvallen van duikbommenwerpers en slagvliegtuigen. In het achterwaartsche gebied van den centralen sector van het Oostelijk front vgerden 15 legerplaatsen van benden ver nield, de benden vernietigd en talrijke buit aan wapens en voorraden gemaakt. Aan het overige deel van het Oostelijk front slechts wederzijdsche activiteit van verken- nings- en stormtroepen. In de wateren van het Visschersschiereiland werd een vijandelijk vrachtschip van 4.000 brt. door bommen in den grond geboord. In het Middellandsche Zee-gebied vernie tigde de luchtmacht Vrijdag 18 vijandelijke vliegtuigen. Onder bescherming van jagers aanvallende snelle Duitsche gevechtsvlieg tuigen bestookten overdag met goede uitwer king vliegtuigsteunpunten op het eiland Malta. Bij een luchtaanval van den vijand overdag op de Duitsche bocht leed de bevolking ver liezen. In de stadsgebieden van Wilhelms haven en Emb'den ontstonden vrij groote branden. Door jagers alsmede door de lucht doelartillerie van de marine en-de luchtmacht werden 17 der aanvallende viermotorige bom menwerpers neergeschoten. Twee Duitsche jachtvliegtuigen gingen hierbij in luchtgevech ten verloren. Bij vluchten boven de bezette gebieden in het Westen werden vier vijandelijke vliegtui gen vernietigd. In den nacht van 21 op 22 Mei bestookten snelle bommenwerpers opnieuw militaire doe len in het gebied van Londen en aan de Zuidkust van Engeland. Een vliegtuig ging verloren. Enkele vijandelijke storinesvliegtui- gen vlogen in den nacht boven het Westelijke en Noordelijke Duitscjie rijksgebied. Het Duitsche weermachtbericht van Zondag luidt: Aan het Oostelijk front geen gevechtshan delingen van eenige beteekenis. De luchtmacht vernietigde verscheidene aanvoerschepen voor de kust van den Kaukasus en ondernam zware bomaanvallen op spoorwegtransporten en be langrijke overlaadstations der Sovjets. Lichte Duitsche gevechtsvliegtuigen brachten in de wateren van het hooge Noorden een vijande lijk koopvaardijschip van 3000 brt. tot zinken. In het gebied van de Middellandsche Zee werden door Duitsche jagers en luchtdoel artillerie der luchtmacht op 22 Mei 20 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. De Duitsche en Nederlandsche instanties (Dienststellen) hebben ieder in hun ressort nagegaan, welke Nederlandsche staatsburgers voor de behartiging van de belangen van de Duitsche weermacht en ten behoeve van het Nederlandsche bestuur en het economische leven, in het bijzonder den landbouw en voedsel voorziening, in hun tegenwoordigen werkkring-gehandhaafd moeten blijven en eventueel van de terugvoering in krijgsgevangenschap vrijgesteld dienen te worden. Voor deze .personen reiken de instanties, die htm belangen behartigen, ,3e- scheinigungen (bewijzen van vrijstelling) uit. Deze bewijzen zijn voor de werk nemers in het bezit van de werkgevers en voor de werkgevers in het bezit van de instantie, die hun belangen behartigt. Zoodra een werknemer of werkgever zich moet melden, hetzij bij een Duitsche militaire instantie (bij oproeping door den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden), dan wel bij een arbeidsbureau (melding voor den Arbeitseinsatz), dient hij de „Bescheinigung" tijdig op te vragen bij de instantie, waar deze wordt bewaard en moet hij deze bij de melding persoonlijk toonen. Na de melding moet die ,3escheinigung" weder direct aan den hiervorengenoemden werkgever of de instantie, welke de belangen behartigt, worden teruggegeven. Het bezit van een „Bescheinigung" (Freistellungssohein) ontheft niemand van de verplichting cxm zich in voorkomend geval persoonlijk te melden. De werkgevers zijn persoonlijk aansprakelijk voor de naleving van de gegeven aanwijzingen en in het bijzonder voor het voorkomen van onrechtmatig gebruik - van de ,3escheinigungen". Het indienen van verzoeken om vrijstelling aan den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden heeft geen zin. Op elke „Bescheinigung" moet rechts boven, schuin, het nummer van het persoonsbewijs zijn aangebracht. Belangrijke aanwijzing voor de verordening inzake den aanmeldingsplicht. Dinsdag 25 Mei 1943 imoeten zich alle in de «waanden Mei, Juni, Juli en Augus tus vaij het jaar 1922 geboren mannen overeenkomstig den op 21 Mei j.l. in dit blad gepubliceerden oproep op het be voegde Arbeidsbureau resp. het bevoegde bijkantoor op bepaalde uren van 8 uur af persoonlijk aanmelden, waarbij zij het in gevulde aanmeldingsformulier en de an dere identiteitspapieren en gegevens moe ten medebrengen. De distributiestanjjfaart moet medegebracht worden. De werkge vers zijn verplicht de tot aanmelding ver plichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig hebben, van werk vrij te stellen en het salaris, resp, loon door te betalen. Aanmeldingsplichtigen en werk gevers maken zich strafbaar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der verordening of trachten deze te ontduiken. 's-GRAVENHAGE, 24 Mei. Officieel wordt medegedeeld: In verband met de verordening inzake het inleveren van radio-ontvanginstall'&ties van 13 Mei 1943 wordt het volgende mede gedeeld: 1) De formulieren, die bij de inlevering van radiotoestellen ingevuld moeten worden afgegeven, kunnen onmiddellijk ingaand bij de loketten der P.T.T. tegen betaling van vijf cent per stuk worden verkregen. 2) Geëvacueerden'die hun radiotoestellen in hun voormalige woningen hebben ach tergelaten, zijn eveneens verplicht hun toe stellen aan te geven. Overeenkomstige bij zondere formulieren moeten bij de voor hun tegenwoordige woonplaats bevoegde politie- besturen (burgemeester) worden gehaald. 3) Formulieren voor het indienen van een verzoek tot ontheffing volgens artikel 9 par. 2 en 3 der verordening worden ais volgt verstrekt: a) Duitsche staatsburgers moeten zich van Donderdag 27 Mei 1943 af wenden tot de plaatselijk bevoegde Ortsgruppe der N S. D.A.P. b) De leden der N.S.B. en haar organisa ties ontvangen de formulieren van hun be voegde politieke leiders. c) De familieleden van de in de Duitsche weermacht vrijwillig dienende Nederlanders .ontvangen, voor zoover zij reeds schrifte lijke aanvragen tot de Abteilung für Ange- legenheiten Deutscher Staatsangehöriger beim Generalkommissar für Verwaltung und Justiz, Utrecht, Catharijnesingel 48 hebben gericht, deze formulieren zonder meer toegestuurd. Indien geen aanvrage is ingediend, moeten deze formulieren bij ge noemde Dienststelle worden aangevraagd. Zij moeten ingevuld daar warden in geleverd. d) Familieleden van de m de Waffen-SS en het Vrijwilligerslegioen Nederland die nende Nederlanders moeten de formulieren aanvragen bij den Fürsorge-Offizier der Waffen-SS, 's-Hertogenbosch, Sonniusstraat 3. Voor zoover zij reeds schriftelijke aan vragen tot deze Dienststelle hebben ge- rioht, worden deze formulieren den aan vragers zonder meer toegezonden. Deze formulieren moéten dan ingevuld weer aan de SS-Fürsorge-Offizier worden terugge stuurd. Er wordt op gewezen, dat als fami lieleden in den zin van deze verordening worden beschouwd ouders, vrouwen en kinderen der vrijwilligers. KORT NIEUWS. Op de Philippijnen is een textielkaart ingevoerd De regeling is dezelfde als in Japan. Per persoon zijn 100 punten per jaar beschik baar. .Een"fcostuum vereischt 80 punten. De arbeidsweek in de staalindustrie der V. S. zal van 41.5 op 48 uren worden verhoogd. De nieuwe rege ling treedt 1 Juni in wer king. De Amerikaansche vlieg tuigindustrie wordt meer en meer door vrouwen ingeno,- men, aldus een mededeeling van Mac Nutt, den ldider van het regeerings arbeids bureau. Ongeveer een derde gedeelte der thans in dc fabrieken tewérkgestelden zijn vrouwen. In Algiers zal een groote wapenfabriek worden gebouwd. De geheele inven taris wordt door de V. S. geleverd en in onderdeelen naar Noord-Afrika gebracht. Een aantal Amerikaansche vakarbeiders is reeds aan den arbeid. De fabriek zal voornamelijk- monteerwerk verrichten. De vroegere Fransche minister-president Camille Chautemps heeft het plan generaal Giraud zijn diens ten aan te bieden, Chau temps vertoeft in de V. S. WAARSCHUWING Anglo-Amerikaansche vliegtuigen hebben den laatsten tijd, eerst in Italië, thans ook in Noord- Duitschland en in de bezette gebieden, dynamietpatronen in den vorm van vulpenhouders, vul- potlooden, zaklantaarns, handtaschjes, ja zelfs in den vonn van poppen en ander kinderspeelgoed neergeworpen. Zoodra men probeert den dop van den vulpenhouder af te schroeven, de zaklan taarn aan te steken of de voorwerpen te gebruiken, ontploft de dynamietpatroon. Over dezen vorm van oorlogsvoering, waarvan de slachtoffers in de eerste plaats spelende kinderen zijn, kan het oordeel aan ieder weldenkend menscheen vooral aan de moeders worden overgelaten. Het is een plicht van ouders, onderwijzers en andere met de opvoeding belaste personen, om de kinderen te waarschuwen dergelijke voorwerpen, wanneer vij deze ergens op straat vinden, niet op te rapen, doch onmiddellijk het dichtstbijzijnde militaire- of politiebureau van dergelijke vondsten in ken nis te stellen. Deze foto's zijn afkomstig uit Zuid-Italië, toen daar voor den eersten keer dergelijke voorwerpen werden neergeworpen. Zij laten een kind zien, dat slachtoffer is geworden van deze oorlogsvoering en geven voorts een afbeelding van een dergelijk potlood in onbeschadigden toestand en na de ontploffing. (O/H P. m)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1