Haarlemsche Courant BEKENDMAKING. Italianen bombardeeren doelen in de Soédan en Oost Afrika. Bekendmaking van den Commissaris voor de belangen van de voormalige Nederlandsche weermacht. Nieuwsblad voor Noord-Holland Britsche luchtaanvallen op italiaansche eilanden. 888e Jaargang No. 181 Bonan» Groot® Houtstraat SS, X®1. Advert 10724, Hodactu 10604 Postgiro 134858 Haarlemaehe et, Haarlem Bijkantoor, Boendapleia M. TeL 12224 Boofdredactenn J. V. Baudewyna Woensdag 86 Mei 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12711 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Ultg Grat. Bedrijven Damiate, Haarlem K 1297 V Ten vervolge op de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekend making van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terug voering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht svorden, bij deze, voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reserve-personeel beneden den rang van officier van het regiment Grenadiers en alle in de jaren 1939 en 1940 uit dit regiment voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoover bedoeld personeel in Mei 1940 in werkelijken militairen dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden in het „Wehrmachtslager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat, en wel: Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 29 Mei 1.943; Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 1 Juni 1943, op beide dagen tusschen 8 en 12 uur. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distribu- ticstamkaart en voor zoover mogelijk militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grens- gangers", voor wie een ..Bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afge geven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of hij de instantie, die hun belan gen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggeven. De werkgevers zijn verplicht degenen die zich moeten melden daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn. moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het sjtafion van vertrek. #1 e e d i n g. Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding. Dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de- Duitsehe weermacht bezette ge bieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangen schap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maatregeien. Dit geldt ook voor die de betrokkenen bij dergelüke pogingen steunen. Vreemdelingen van Duitschen stam. Decreet van den Führer. Een in het Rijkswettenblad van 25 Mei afgedrukt decreet van den Führer bepaalt dat vreemdelingen van Duitschen stam,die behooren tot de Duitsehe weermacht, de Waffen SS, de Duitsehe politie of de or ganisatie Todt, met de afkondiging van dit decreet de Duitsehe nationaliteit ver krijgen. Vreemdelingen van Duitschen stam, die in de genoemde formaties wor den opgesteld, krijgen met den dag hunner opstelling de Duitsehe nationaliteit. Mutaties In Turksche diplomatie. Naar verluidt, zouden groote veranderingen in den Turkschen diplomatieken dienst op handen zijn, die zich ook zouden uitstrekken tot de ambassades te Vichy en Tokio. Boven dien is men van plan nieuwe diplomatieke vertegenwoordigingen in te stellen in Rio de Janeiro, en Kaapstad. Duitsehe troepen op Sardinië. Uit een publicatie van de Berl. Nachtausgabe wordt bekend, dat op het oogenblik op Sar dinië ook Duitsehe troepen zijn gestationeerd. Verder verneemt men uit het bericht, dat het eiland door de Italianen sterk is verdedigd. Het Italiaansche weermachtbericht luidt •Is volgt „Italiaansche vliegtuigen hebben tijdens een langen en moeilijken aanval op doel treffende wijze militaire objecten in den Soedan en in Italiaanseh Oost-Afrika ge bombardeerd. De havens Dzjidzjelli en Böne werden door Duitsehe formaties gebombardeerd: een koop- vaardijvaartuig, dat ernstig getroffen wei'd, is zeker tot zinken gebracht. Vijandelijke luchtacties aan beide kusten van de Straat van Messina, boven Catana en boven verschillende plaatsen op Sardinië veroorzaakten beperkte schade, gavoeliger schade te Reggio di Calabria. Onze jagers, die hevige gevechten leverden, échoten op Sicilië en Sardinië acht bommenwerpers neer. Tien andere vijandelijke toestellen werden vernield door batterijen luchtdoel-artillerie. Da verliezen onder de bevolking door de in dit bericht genoemde aanvallen bedragen tot dusver in de plaats Catana vijf dooden en 19 gewonden." Over den hierboven gemelden aanval op militaire doelen in den Soedan en in Ita- liaansch-Oost Afrika publiceert Stefani bij zonderheden. De Italiaansche vliegtuigen stegen in de ochtendschemering van den 23sten van een steunpunt in het Oosten der Middellandsche Zee op. Na liy2 uur bereikten zij Port Soedan. Opslagplaatsen en pakhuizen werden getroffen door brisant- en brandbommen. Elf uur en drie kwartier later bereik-en de vliegtuigen Goera, waar de vijand door den aanval vol komen verrast werd. Bij helder licht bood het vliegveld een gunstig aanvalsdoel. Van 1000 M. hoogte werden de bommen neergeworpen met voortreffelijke uitwerking. Na 24 uur waren alle vliegtuigen op hun basis teruggekeerd. Van het Oostelijk front wordt slechts uit enkele sectoren succesvolle eigen stormtroep activiteit gemeld. De luchtmacht deed zware aanvallen op los-stations waarin vele soldaten waren -en bombardeerde aan den middenloop van de Wolga een groote fabriek van de vlieg- tuigbewapeningsindustrie. Bij een aanvals- poging van een formatie vijandelijke slag vliegtuigen op een Duitsch vliegveld aan het front wérden van de 11 aanvallende Sowjet- vliegtuigen er 10 nog voor het bereiken van het doel neergeschoten. Bij een aanval zonder eenig succes van een krachtige formatie Britsche gevechts vliegtuigen op een Duitsch convooi voor de Nederlandsche kust schoten be wakingsvaartuigen van de.marine 7 meer- motorige Britsche vliegtuigen neer en be schadigden 4 andere zwaar. Zware Duitsehe gevechtsvliegtuigen bom bardeerden Maandagnacht de havens Böne en Djidjelli. Een koopvaardijschip kreeg zoo zware treffers dat aangenomen kan worden dat het vernietigd is. Luchtdoelartillerie vanjle luchtmacht schoot boven het Middellandsche Zeegebied 9 vijan delijke vliegtuigen neer. Naar definitief is vastgesteld verlSor de Britsche luchtmacht bij den aanval op West- Duitsch gebied in den nacht van 23 op 24 Mei 44 bommenwerpers. Formaties Roemeensche jachtvliegtuigen aan het Oostelijk front hebben zich^in den laatsten tijd bijzonder onderscheiden. Zij schoten in een korte periode 31 Sowjet vlieg tuigen in luchtgevechten neer en vernielden 5 andere vliegtuigen op den grond. Oproep van den NLA.D. Talrijke arbeidsmannen hebben zich vrijwillig aangemeld om in de thans tot rust gekomen Oostelijke gebieden voor boscharbëid te worden ingezet en op grond hiervan zal in den aanvang van Juli 1943 een korps van den Nederland- schen Arbeidsdienst daarheen vertrekken. Gedurende de 3 maanden Juli, Augus tus en September zullen deze jongeman nen daarginds als N.A.D.-onderdeel ar beiden en derhalve de volledige N.A.D.- verzorging genieten. Echter zijn ook reeds verscheidene ver zoeken tot deelname aan dezen inzet bin nengekomen van voormalige arbeidsman nen en in verband hiermede maakt de staf van den Nederlandschejj Arbeids dienst het volgende bekend: 1. De aanmelding vap voormalige ar beidsmannen is toegestaan. 2. Hun inzet zal geschieden in den ge lijken graad of rang als waarin zij den arbeidsdienst verlieten. 3. Vrijwilligers die zulks verdienen kun nen in de Oostelijke gebieden worden be vorderd en later, in Nederland, worden aangesteld als N.A.D.-kaderlid. 4. De schriftelijke aanmeldingen, welke vergezeld moeten gaan van een eigenhan dig geschreven levensloop, dienen vóór 1 Juni 1943 te zijn binnengekomen bij: N.A. D.-staf, afdeeling 1, huize La Foret, te Doorn. Aan verwanten van het personeel der voormalige Nederlandsche weermacht, dat zich in krijgsgevangenschap bevindt, kan overeenkomstig de regelen, die bij opkomst onder de wapenen van toepassing waren, kostwinnersvergoeding worden toegekend. Degene, die meent voor zoodanige vergoeding in aanmerking te kunnen komen, moet daartoe aanvraag doen op de gemeente-secretarie van haar of zijn woonplaats, nadat de desbetreffende militair zich voor afvoering in krijgsgevan genschap heeft aangemeld.' De uitbetalipg van de vergoeding zal door de zorg van den burgemeester geschieden. s t Voorts wordt verwezen naar eventueele nadere bekendmakingen van gemeente wege. De verwanten van het beroepspersoneel dienen zich voor de uitbetaling van bezoldiging rechtstreeks te wenden tot den Commissaris voor de belangen van de voormalige Nederlandsche weermacht, Lange Voorhout 7, Den Haag. Belangrijke aanwijzing voor de verordening inzake den aanmeldingsplicht. Donderdag 27 Mai 1943 moeten zich alle in de maanden Januari, Februari, Maart en Aprjl van het jaar 1923 geboren man nen overeenkomstig den op 21 Mei j.l. in dit blad gepubliceerden oproep op 't be voegde Arbeidsbureau resp. het bevoegde bijkantoor op bepaalde uren van 8 uur af persoonlijk aanmelden waarbij zij het in gevulde aanmeldingsformulier en de an dere identiteitspapieren en gegevens moe ten medebrengen. De distributiestamkaart moet medegebracht worden. De werkge vers zijn verplicht de tot aanmelding ver plichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig hebben, van werk vrij te stellen en het salaris, resp. loon door te betalen. Aanmeldingsplichtigen en werk gevers maken zich strafbaar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der verordening of trachten deze te ontduiken. Die Berliner Künstlerfabrt onder leiding van ministerialdirektor Staatsrat Hans Hinkel speelt momenteel voor de soldaten in het Nederlandsch kustgebied. Staatsrat Hans Hinkel temidden der soldaten. (SS Bildber. Fritz/Stapf Pax c> Een der bekend ste hotels van de Italiaansche bad plaats Montecatinf bij Pistoia is wegens het overtreden van de bepalingen der levensmiddelendistri butie gesloten. De eigenaar is gear resteerd. De Engelsche mi nisterraad heeft be sloten een diploma tieke vertegenwoor diging in de Sovjet- Unie te vestigen. In de Domaniale mijn te Kerkrade is de 41-jarige gehuw de mijnwerker H. Thomas door afval lend gesteente ge troffen en onmiddel lijk gedood. De Zwolsche rechtbank veroor deelde G. M. te Balkbrug, die haar pasgeboren kind had gedood, tot een jaar en drie maan den gevangenisstraf BEKENDMAKING Het S.S. Ersatzkommando Nederland deelt mede: De Fürsorge-Offizier der Waffen SS is voortaan Woensdags niet meer te bereiken in de Nieuwe Parklaan 74, Den Haag, maar iederen Woensdag van 912 en van 1417 uur, in het gebouw Korte Vijverberg 5, Den Haag. Het vaste adres van de Dienststelle des Fiirsorge-Offiziers blijft: 's-Hertogen- bosch, Sonniusstraat 3. Verklaring van Churchiil. De Washingtonsche correspondent van de Daily Mail heeft medegedeeld, dat Churchill tegenover leden van het Congres heeft verklaard, dat hij bereid is naar ieder punt van de aarde te reizen om een conferentie RooseveltChurchill Stalin tot stand te brengen. Churchill en Roosevelt hebben het woord gevoerd op de persconferentie in het Witte Huis. Churchill zeide:" „Wanneer de oorlog lang genoeg duurt, zal de steeds grooter wor dende superioriteit der Geallieerden bij de productie van wapens beslissend zijn. Wat den oorlog in de lucht betreft, zal de steeds grooter wordende kracht der oorlogsmachine van de Geallieerden in steeds sterker mate tegen den vijand gebruikt worden aan alle fronten, waar men hem maar treffen kan." Op gde vraag van een journalist, wat hij van de bedreiging van Australië door Japan dacht, antwoordde Churchill, dat die bedreiging hem minder ernstig voorkwam, dan ten tijde van zijn vorige bezoek aan Washington. Churchill betoogde vervolgens, dat hij eer der op de kracht van het leger rekent om de overwinning te behalen dan op een inner lijke ineenstorting van de Asmogendheden. Churchill herhaalde, dat de Geallieerden den oorlog zullen voortzetten tot de volledige onvoorwaardelijke onderwerping van alle vijanden. Dit geldt zoowel voor Europa als voor Azië. Churchill stak vervolgens den lof trompet over den Sovjet-Russischen bond genoot en vermeldde de Britsch-Amerikaan- sehe luchtaanvallen op Duitschland. Daarna deelde hij mede, dat de opperbevelhebber der Geallieerden voor het „Europeesche oorlogs- tooneel" nog niet gekozen is. Op vragen ten aanzien van Indië antwoord de Churchill: „Groot Brittannië wenscht vurig, de hevigheid van den oorlog tegen Japan te vergrooten. Dit vraagstuk is tijdens mijn ver blijf in Washington uitvoerig besproken en ik geloof, dat de plannen der Geallieerden goed zijn. Het gaat bij dit vraagstuk om de verdeeling der Geallieerde strijdkrachten, die grootendeels bepaald wordt door de trans portmogelijkheden. In een commentaar, op de besprekingen, schrijft de New York Times: De belangstel ling geldt blijkbaar in de eerste plaats de mogelijkheden van een offensief in den Paci fic, waardoor Burma heroverd en China ont last zou moeten worden. Het schijnt, dat de Britsche leiders tot voorzichtigheid hebben aangemaand en een offensief in Burma- zeer moeilijk achten. Naar Exchange Telegra-ph meldt, heeft Churchill op de persconferentie te Washington verklaard: het is geen geheim, dat de Geallieerden gaarne te zijner tijd de Siberische bases zouden gebruiken voor operaties van bom menwerpers tegen Japan. Opmerkelijk succes van nachtvlieger. De Duitsehe nachtjachtvlieger Herbert Lütje heeft tijdens de laatste groote luchtgevechten boven West-Duitschland een opmerkelijk re sultaat kunnen boeken. Binnen een uur schoot hij zes vijandelijke bommenwerpers neer, daar mede het record van een zijner groeps- kameraden verbeterend. Geen algemeene en achtdaagsche spoorahonnementen meer. In verband met de beschikking 30/1943 van den Rijkscommissaris betreffende de sluiting van bedrijven, deeien de Nederlandsche Spoor wegen mede, dat de afgifte moet worden ge staakt van algemeene abonnementskaarten, waarvan de geldigheid op 1 Juni 1943 of later ingaat, terwijl voorts de afgifte van 8-daag- sche abonnementskaarten met ingang van den zelfden dag moet worden stopgezet. Verlenging van loopende algemeene abon nementskaarten, welker geldigheid niet later dan op 30 Mei a.s. eindigt, is nog eenmaal mo gelijk voor denzelfden tijd waarvoor de af- loopende kaart geldig is. Nieuwe algemeene abonnementskaarten worden slechts afgege ven voor den tijd van. een maand, mits in gaande en afgegeven uiterlijk 31 Mei a.s.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1