Haarlemsche Courant Stijgende spanning aan Oostelijk front Nieuwsblad voor Noord-Holland Groote activiteit der luchtmachten. 388e Jaargang. No. 13*3 ranxl Groote Houtstraat M. Advert. 10724, HsdacUa 30604 Poetgiro 114055 HaarUmsdie Ct, Haart en Bijkantoor, Boendapleia n. IiL Hoofdredacteur! t. V. Bandtwyne Donderdag 27 Mei 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drakkerfj: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12711 Kantoor IJmuiden: Kembrandtlaan 55, IJmulden-Oost UI tg t Graf. Bedrijven Damlate, Haarlem K IJST De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldt Nu langzamerhand de tijd voor zomer- operaties aan het Oostelijke front nadert, stijgt de spanning ten aanzien van de vraag, wat aan dit front gebeuren gaat, met den dag. Het Is duidelijk, dat aan beide zijden van "het front koortsachtig gewerkt wordt. Opvallend is echter, dat van Duitsche zijde den laatsten tijd min der van aanvalsplannen gesproken wordt, dat daarentegen in gezaghebbende Duit sche kringen veelvuldig van Sowjet- Russische troepenconcentraties melding wordt gemaakt, waarbij men in het midden laat, of deze een offensief, dan wel een defensief doel hebben. Deze troepen-concentraties zijn vooral ge constateerd in het gebied ten Zuid-Oosten van Moskou en aan beide zijden van den frontboog rond Orel, verder in den Weste lijken Kaukasus. Vooral in laatstgenoemd ge bied zouden de bolsjewisten sterke strijd krachten samengetrokken hebben. Voorts zou ook in het gebied van Leningrad een sterke bolsjewistische strijdmacht bijeengebracht zijn. Van Duitsche zijde verklaart men, alle maatregelen voor het defensieve en offensieve gedeelte van den komenden strijd genomen te hebben. Ook aan deze zijde van het front zijn geweldige pantsermassa's samengetrok ken, die in staat zullen zijn, de agressieve stooten van den vijand op te vangen en die tevens te allen tijde tot een offensief kunnen overgaan. Ook de luchtmacht is in alle sec toren van het front aanmerkelijk versterkt. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend „Van het Oostelijk front wordt succesvolle eigen stormtroepactiviteit gemeld. Enkele plaatselijke aanvallen der bolsjewisten mis lukten. De luchtmacht zette den strijd tegen de bolsjewistische verkeersverbindingen voort en bombardeerde bovendien luchtsteunpunten en industrieele doelen. In den nacht van 25 op 26 Mei vielen Brit- sche vliegtuigen West-Duitsch gebied aan. Er ontstonden verliezen onder de bevolking en schade aan gebouwen; 24 der aanvallende bommenwerpers werden neergeschoten. In het Middellandsche Zeegebied en aan de kust van den Atlantischen Oceaan vernietigde de luchtmacht Dinsdag 15 vijandelijke vlieg tuigen. De haven van Bizerta werd gebombardeerd. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen bestook ten Dinsdag overdag industrieele installaties en revitailleeringsbedrijven in de haven van Brighton met bommen van zwaar kaliber. Twee vliegtuigen keerden niet terug." Het Italiaansche weerraachtbericht luidt als volgt „Een van onze formaties torpedo «-iiegtuigen, die zich op een offensieve verkenningsvlucht bevond langs de Algerijnsche kust, ontmoette een vijandelijk convooi, dat vergezeld werd door jachtvliegtuigen: twee vaartuigen van middelbare tonnage werden lot zinken ge bracht en een ernstig beschadigd. Italiaansche en Duitsche vliegtuigen hebben de haven Bizerta gebombardeerd. Dinsdag heeft de vijandelijke luchtmacht vluchten ondernomen naar talrijke plaatsen op Sicilië, naar het eiland.Panlelleria en naar enkele centra op Sardinië. De stad Messina werd verscheidene malen aangevallen en leed ernstige schade, vooral in het centrum. Het aantal slachtoffers onder de bevolking wordt vastgesteld. In totaal werden 44 vliegtuigen neergeschoten: 15^ door onze jagers van het eerste luchtvaartregiment en door de lSlste groep landjagers, 8 door Duitsche jagers en 21 door batterijen luchtdoelartillerie, waarvan 7 te Pantelleria. Volgens latere inlichtingen moeten 12 toe stellen worden toegevoegd aan de in het communiqué van Dinsdag genoemde verlie zen; 4 werden er door luchtdoel artillerie boven Olbla (Sassari) en 8 in gevechten met onze jagers boven Sardinië neergeschoten. De meeste vliegtuigen stortten in zee, o.a. 8 van het type „vliegende forten" nAbij de Aeolische eilanden, 2 van het type „Liberator" ten Zui den van Kaap Spartivento, 3 ten Zuidwesten van Bova Marina (Reggio di Calabria) en 1 ten Zuidoosten van Alia Marina (Messina). Toestand van Martinique onhoudbaar. Naar uit Buenos Aires wordt gemeld, hel>l>en Amerikaansche troepen de Kleine Antillen Dominique en Barboeda ten Noor den en Santa Lucia en Barbados ten Zuiden van Martinique bezet. Bovendien zijn vijf Amerikaansche destroyers de wateren van Martinique binnengedrongen, waardoor het eiland van alle verbindingen met West-ïn- dië is afgesloten. De toestand op Martinique wordt als onhoudbaar geschilderd en men verwacht elk oogenblik onlusten, die den Vereenigden Staten dan de gelegenheid zou den geven, om „de orde en de rust te her- stéllen", Davies opnieuw bij Stalin. Naar het Sovjet-persbureau meldt, heeft Stalin Dinsdag in tegenwoordigheid vaar Molotof den persoonlijken vertegenwoordi ger van president Roosevelt Davies, ont vangen. Besluiten van Spaanschen ministerraad. Woensdag heeft de Spaansche minister raad onder voorzitterschap van generaal Franco de laatste van een reeks zittingen gehouden, waarmede verleden week Vrijdag werd begonnen. Volgens een officieele me- dedeeling werden daarin algemeefie bestuurs technische kwesties besproken en, verschei dene besluiten genomen, o.a omtrent den bouw van schuilkelders in plaatsen met m^er dan 20.000 inwoners, inzake den bouw van twee nieuwe oorlogsschepen, de uit breiding van vlootsteunpunten en de voor waardelijke invrijheidstelling van 69 54 po litieke gevangenen uit den burgeroorlog. Verklaringen van Sauckel en Laval. De algemeene gevolmachtigde voor de tewerkstelling in Duitschland, gouwleider Sauckel, en de Fransche regeeringschef Laval hebben in de Duitsche ambassade te Parijs de Duitsche, Fransche en buitenlandsche pers ontvangen. Ik, zeide Sauckel, erken de moeilijkheden waaraan de Fransche instanties het hoofd moesten bieden om een weg te vinden die beiden volken tot eer strekt. Doch de tewerk stelling der Europeesche naties is een nood zakelijkheid waarover niet verder gepraat wordt, omdat zij vereischt is ter verdediging van het bestaan van Europa. Zoo ontstaat echter ook bepaald op wettige wijze de Europeesche saamhoorigheid. De Fransche arbeiders in Duitschland leveren in Duitschland niet alleen practisch maar ook ideëel een groote bijdrage tot vorming van het lot van Europa. Zij worden in Duitschland oprecht, fatsoenlijk en welwillend behandeld Daarna nam Laval het woord. Hij verklaar de o.a. steeds de samenwerking tusschen Duitschland en Frankrijk gewild en het be treurd te hebben, dat na den eersten wereld oorlog geen desbetreffende overeenkomst tot stand is gekomen. De noodzaak eener samen werking tusschen Duitschland en Frankrijk is thans niet minder dringend. In het groote drama van heden kan Frankrijk niet passief of onverschillig blijven. Het bloed der Duit sche jeugd vloeit in het Oosten en elders om het bolsjewisme als het grootste gevaar den weg af te snijden. Frankrijk, zoo besloot Laval, moet zijn bijdrage leveren. De zeer fraaie stadsk week tuin te Haarlem, die tot en met 31 Mei a.s. voor het publiek geopend blijft, wordt vooral.druk bezocht door schoolkinderen, die onder leiding van hun onderwijzer hier veel practische natuurkennis op doen. (C.NfF./Stevens Pax c) BRITSCHE ZORGEN. D. Als Churchill naar de Daily Mail dezer dagen meldde verklaart, dat hij bereid is, naar ieder punt van de aarde te reizen om een conferentie Roosevelt- ChurchillStalin tot stand te brengen,geeft zulk een mededeeling te denken en bewijst in de eerste plaats, welk een voor het Brit- sche rijk bedenkelijke machtsverplaatsing zich in enkele jaren voltrokken heeft. Britsche premiers zijn altijd hokvast ge weest. Boven frivoliteiten als uitstapjes, al waren het dan ook diplomatieke uitstapjes, waren zij altijd hoog verheven en de herin nering ligt nog versch in het geheugen,welk een, men kan haast wel zeggen: ontroering het in 1938 in Engeland wekte, toen Cham berlain het bestond, het vliegtuig naar Mün- chen te nemen tot het bijwonen van een staatslieden-conferentie. Zooiets had natuurlijk een diepere betee- kenis. Het Rijk demonstreerde er zijn kracht mede, die het isolement vermag te geven en die Londen tot het diplomatieke wereldcentrum verhief. En nu is het vijf jaar verder en de Britsche premier reist van het eene continent naar het andere, hield besprekingen in Moskou en inspecties in Egypte, confereerde op den Atlantischen Oceaan en bezocht den bondgenoot in Washington en zijn voornaamste aspiratie blijkt thans, een samenkomst met Roose velt en Stalin te arrangeeren. Wat mag de drijfveer zijn tot dit verlan gen naar een conferentie tusschen deze drie machthebbers Heeft Churchill werkelijk zooveel te verwachten van zulk een samen- spreking? Het tegendeel is waar. Het zal een samenkomst zijn van Roosevelt en Stalin en de stem van Churchill zal er niet of niet noemenswaard gehoord worden. Want het is duidelijk, waarom het tus schen Amerika en Rusland gaat, te weten het probleem van de Stille Zuidzee. De be zetting van Attoe heeft het wederom in het licht gesteld: Het gaat Amerika vóór alles om het herstel van zijn positie in de Pacific. Via de Aleoeten tracht Amerika zijn strijd krachten vooruit te schuiven om vervolgens over de brug, die de Koerillen vormen, Japan van het Noorden uit te bedreigen. Maar dat is niet voldoende. Ook op het vasteland verlangt Roosevelt steunpunten en de laatste dagen gewagen van stappen, die Roosevelt ondernemen wil, teneinde Rusland te bewegen, hem in het Noord- Oosten der Sovjet-Unie en wel op het schiereiland Kamsjatka vloot- en lucht steunpunten toe te staan. Dit zal bij een ontmoeting tusschen Roo sevelt en Stalin nummer één van 't pro gramma zijn en niemand kan zeggen, hoe Stalin zal reagéeren op zulle een verzoek, waai*van de inwilliging een flagrante schen ding zou beteekenen van Het verdrag, dat de Japansch-Russische verhoudingen regelt met al de gevolgen van dien. Maar er kan geen onzekerheid over bestaan, dat Stalin in dat geval zijn eischen zou stellen en dat hij het daarmee Churchill allerminst ge makkelijk zou maken en in ieder geval een krachtiger inspanning dóór Engeland bij de oorlogvoering zou eischen. Dit laatste ter zijde gelaten wat kan Engeland verwachten van een Ameri- kaansch-Russisch verbond? De Britsche po sitie in den Pacific noch die in het Verre Oosten zou er door versterkt worden. Rus land en Amerika zouden, mocht Japan den strijd tegen deze twee verliezen wat nog een vraag op zichzelf is den buit deelon en al zou men daarbij Engeland in het bezit laten van zijn Aziatische bezittingen, het zou zich in dat geval in Indië een vérgaan de voogdij van Amerika en Rusland moeten laten welgevallen met een daaraan verbon den economische penetratie door Amerika en een politiek door de inmiddels uit haar graf gewekte - Komintern. Nu is Japan nog niet overwonnen en on middellijk dreigen deze perikelen voor En geland dus nog niet. Maar wel kan Chur- Bij de Nederlandsehe Vrijwilligers. Om den frontsoldaten, die dag en nacht in harde afweergevechten gewikkeld zijn, ont spanning te verschaffen, krijgen dagelijks eenige mannen van iedere compagnie 24 uur verlof, teneinde op de plaatsen achter het front op hun verhaal te komen. Onze verslaggever begeleidt een frontverlofganger tijdens zulk een verlofdag en schildert diens ervaringen. plotseling staat naast den post in de loopgraaf zijn compagniechef, die hem mededeelt, dat hij een dag verlof heeft." (SS PK Vermeer O/H P. KORT NIEUWS. De Britsche be richtendienst meldt uit Detroit, dat de zoon en eenige erf genaam van Henry Ford, Edsel Ford. na een ziekte van zes weken, aan de gevolgen van een maagoperatie, overleden is. Het Japansche verdedigingscom mando te Sjanghat heeft scherpere be palingen voor de verduistering aan gekondigd. De grossiers combinatie W. M. van Rooy te Eind hoven berekende haar afnemers allen kleinhande laren voor ver schillende groenten een aanzienlijk te hoogen prijs. De inspecteur vobr de Pr ij sb ehe erfechin g te 'sHertqfeenbosch heeft de grossiers- combiqa&ie die we gens soortgelijke feiten reeds drie maal was beboet, veroordeeld tot een boete van 9000. Belangrijk voor de in Mei, Juni, Juli en Augustus geboren mannen van den jaargang 1923. Vrijdag 28 Mei 1943 moeten zich alle in de maanden Mei, Juni, Juli en Augus tus van het jaar 1923 geboren man nen overeenkomstig den op 21 Mei j.i. in dit blad gepubliceerden oproep op 't be voegde Arbeidsbureau resp. het bevoegde bijkantoor op bepaalde uren van 8 uur af persoonlijk aanmelden waarbij zij het in gevulde aanmeldingsformulier en de an dere identiteitspapieren en gegevens moe ten medebrengen. De distribuiiestamkaart moet medegebracht worden. De werkge vers zijn verplicht de tot aanmelding ver plichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig hebben, van werk vrij te stellen en het salaris, resp. loon door te betalen. Aanmeldingsplichtigen en werk gevers maken zich strafbaar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der verordening of trachten deze te ontduiken. 4 chili zichzelf voorrekenen, dat zoodra hij er in geslaagd is, Roosevelt en Stalin aan de conferentietafel te krijgen, de laatste met grooter nadruk dan ooit te voren den eisch van een tweede front zal stellen en deze gedachte moet den Engelschen pre mier na de krachtsinspanning, waartoe heé afgeloopen halfjaar Engeland heeft genood zaakt, van de grootste zorg vervullen. Zoo kan de conferentie, waarnaar Chur chill zoo hartstochtelijk verlangt, voor En geland weinig vermindering van moeilijk heden brengen. En wanneer hij niettemin hemel en aarde beweegt tot een samen komst van Stalin en Roosevelt, anders ge zegd: tot de voorbereiding van een Ameri- kaansch-Russisch verbond tot beheersehing van den Pacific met Engeland als junior- partner, dan levert Churchill het beeld van den speculant, die nog maar in het schep pen van nieuwe aspecten een middel ziet, om den aanstonds dreigenden ondergang te stuiten. Het moet een hopelooze zaak zijn, die met dergelijke va-banque methoden ge diend wordt en niemand beter dan de wee klagende Churchill, die bereid is, naar ieder punt der aarde te reizen om nieuwe ver warring te stichten, levert het bewijs, dat de toekomst aan het stervende Albion be lofte noch troost te bieden heeft. Besprekingen te Washington in eindstadium. Naar Echange Telegraph meldt, hebben de beraadslagingen van Roosevelt en Chur chill het eindstadium bereikt. De beide staatslieden, die Woensdagochtend hun be sprekingen hebben vervolgd, bereiden een verklaring voor omtrent het resultaat der besprekingen. Labourdelegatie naar Moskou. In verband met de opheffing van de der de communistische Internationale zal bin nenkort een delegatie van de Britsche ar beiderspartij naar Moskou vertrekken. In welingelichte kringen te Londen ver luidt nog, dat de reis geschiedt op uitnoo- diging van Stalin zelf. Deze uitnoodiging zou de partijleiding Maandag hebben be reikt. Het bestuur in Fransch Noord Afrika. De geruchten, dat in Noord-Afrika een Fransche schijnregeering gevormd is. waarin Giraud en De Gaulle zitting zouden hebben, worden in Duitsche politieke kringen voor kennisgeving aangenomen Men acht deze ge ruchten niet politiek belangrijk genoeg om dieper op deze kwestie in te gaan. BEKENDMAKING Het S.S. Ersatzkommando Nederland deelt mede: De Fürsorge-Offizier der Waffen SS is voortaan Woensdags niet meer te bereiken in de Nieuwe Parklaan 74, Den Haag, maar iederen Woensdag van 912 en van 1417 uur, in het gebouw Korte Vijverberg 5, Den Haag. Het vaste adres van de Dienststelle des Fürsorge-Offiziers blijft: 's-Hertogen- bosch, Sonniusstraat 3. „Het eenheidsfront van echte Nederlanders na de bevrijding." Hedenavond om 18.45 uur spreekt Maat Blokzijl, via Hilversum II, in de serie „bran dende kwesties", over liet onderwerp: „Het eenheidsfront van echte Nederlanders na de bevrijding'. Ongeveer 1000 kg. ondermaatsche paling in beslag genomen. Er is een wet die den visschers verbiedt het vangen, vervoeren of verhandelen van ondermaatsche visch en de uolitie, vooral die van visscherijgemeenten, voert een har den strijd tegen de ontduikers dezer wet» Van de*n kantonrechter ondervindt de po litie zeer veel steun en strenge straffen wor den thans geëischt tegen overtreders dea* visscherijwet. De Huizer politie heeft een- zeer succes vollen strijd gevoerd en heeft in .eenige da gen tijds ongeveer 1000 kg. ondermaatsche paling of snoekbaars in beslag genomen. Een deel hiervan werd weer in het IJsel- meer geworpen, het restant ging naar in stellingen van liefdadigheid. Tientallen visschers en personen, die on- dermaat^ch© paling vervo»?rden, zijn gever baliseerd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1