Haarlemsche Courant OPROEP Zware gevechten in Koebansector. Nieuwsblad voor Noord-Holland Havens van Bizerta en Soussa bestookt. Luchtaanval op Essen. Telegramwisseling met Nederlandsch-Indië. 288e Jaargang' No. 124 Bureaux) Grooto Hontstraat 95. Zal Advert. 10754, Redactie 10600 Postgiro 134058 Haarlemsche Ct, Kaarter Bijkantoor, Soendaplelo 13. Tel. 12239 Hoofdredacteur) I, V. Baudewyns Zaterdag 29 Mei 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12713 Karftoor Umuiden: Rembrandtlaan 53, IJmuiden-Oost Uitg Graf. Bedryven Damlate, Haarlem K 1297 Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend Aan het Oostelijk front van het Koeban- - bruggehoofd zette de vijand Donderdag de door tanks en formaties vliegtuigen ge steunde aanvallen den geheelen dag voort. Na zware afwisselende gevechten, waarbij onze luchtmacht met sterke strijdkrachten op beslissende wijze ingreep, werden de bolsjewisten bloedig teruggeslagen. Aan het overige deel van het Oostelijk front heerschte, behalve succesvolle activiteit van eigen verkennings- en stormtroepen, rust. Enkele lichte Britsche bommenwerpers dron gen Donderdagavond onder de bescherming van het wolkendek tot boven het Duitsche Rijksgebied door en wierpen op enkele plaat sen brisantbommen. Drie vliegtuigen werden neergeschoten. Donderdagnacht viel De Britsche luchtmacht West-Duitsch gebied aan. Vooral in Essen ont stond in woonwijken en twee ziekenhuizen door brand- en brisantbomenm vrij groote schade. De bevolking leed verliezen. Nacht- jagers en luchtdoelartillerie van de lucht macht vernietigden volgens de voorloopige be richten 24 vijandelijke bommenwerpers. Zware gevechtsvliegtuigen bombardeerden de havens van Bizerta en Soussa en plaatsten treffers op schepen en kade-installaties. Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt: Italiaansche en Duitsche vliegtuigen hebben de havens Bizerta en Soussa aangevallen en landingsbooten en een klein tankschip getrof fen. Tijdens herhaalde luchtaanvallen van den vijand op het eiland Pantellaria, waardoor geen schade werd aangericht of slachtoffers werden gemaakt, vernietigde de luchtdoel artillerie vijf vliegtuigen. Andere luchtaanval len werden gedaan op plaatsen op Sardinië en. Sicilië, waardoor eenige gebouwen werden beschadigd. Onze jagers schoten in luchtgevechten twee vliegtuigen neer, terwijl twee bommenwerpers getroffen door het luchtdoelgeschut, in de omgeving van San Antioco en Decimomannu te pletter sloegen. Twtft van onze jagers zijn niet op hun basjs teruggekeerd. De aardschok in Duitschland. Over de aardbeving van gisterochtend vroeg wordt uit Stuttgart gemeld, dat de in het district Balingen gelegen gemeente Onstmèt- tingen het hevigst getroffen is. De daken der huizen werden veelal geheel of gedeeltelijk afgerukt. In vele woningen braken schilderijen spiegels en aardewerk. Enkele personen wer den door glassplinters en stukken steen licht gewond. Tijdens de beving heeft men, naar on loochenbaar is gebleken, weer eigenaardige lichtverschijnselen waargenomen. Soortgelijke berichten zijn ontvangen uit andere plaatsen van het aardbevingscentrum, zoo vooral uit de stad Tailfingen, die het dichtst bij Onstmet- tfhgen gelegen is. Militaire censuur in Portugal. Naar verluidt, heeft het Portugeesche mini sterie van oorlog de militaire censuur inge steld op het telefoon- en telegraafverkeer en op het correspondentieverkeer. Deze maatregel zal in Juni in werking treden. Datum bijeenkomst N.V..Hu3s gewijzigd. De persdienst van de N. S. B. meldt: Allen die uitgenoodigd zijn door Obersturmführer Kessel, worden niet op 31 Mei a.s., doch op Zondag 30 Mei a.s. te Utrecht verwacht'te 12.30 uur in het N. V. Huis, Oude Gracht. Versterkingen voor Japanners op Attoe. Domei meldt, dat de Japansche troepen op •Attoe versterkingen hebben gekregen over zee en door 'de lucht. Daardoor konden zij de Amerikanen verder naar zee terugwerpen. Britsche ambassadeur te Lissabon vervangen. De Portugeesche radio meldt, dat Henry Hopkinson benoemd is tot ambassadeur van; Groot-Brittannië te Lissabon. Hopkinson was werkzaam te Washington, Athene, Stockholm en in andere hoofdsteden. Bovendien was hij secretaris van de commissie die in 1936 het Engelscb-Egyptische verdrag heeft gesloten. Het communiqué van Roosevelt. In Berlijnsche politieke kringen heeft men met belangstelling kennis genomen van de kortheid van het communiqué van Roosevelt, dat men overigens geenszins „hort en krach tig" kan vinden. Men meent te moeten wijzen op de verklaringen van Roosevelt's secretaris, Early, volgens welke oorspronkelijk een lan gere verklaring van Roosevelt en Churchill verwacht kon worden tot men op het laatste oogenblik tot deze verandering moest beslui ten. Een belangrijk punt der besprekingen zal naar Berlijnsche opvatting de keuze van het toekomstige oorlogstooneel geweest zijn. Het groote vraagteeken, dat, onzichtbaar, ook ach ter deze conferentie stond en haar voor de bijeenkomst reeds tot mislukken veroordeelde, is ook thans weer Stalin, zonder wiens aan wezigheid nu eenmaal geen besluiten van ver strekkende beteekenis genomen kunnen wor den. Onderricht in de loopgraven. 500 meter verder liggen de Bolsjewisten. Desondanks wordt in rustige tijden aan het theore tisch gedeelte van den dienst de noodige aandacht geschonken. De pelotonscom mandant geeft onderricht in een loop graaf. (PK Mentz PBZ/R P. c) De stem der SS. Luistert op Zondag 30 Mei van 11.30 tot 11.45 over den zender Hilversum I, op golflengte 415 Meter, naar de stem der SS. Onderwerp: „Een SS-oorlogsverslaggever verwierf het U- bot-Abzeichen." DE OUDSTE INWOONSTER VAN NEDERLAND De oudste inwoonster van Nederland, mej. Mieke Stenfex-t te Dieren, hoopt Dins dag 8 Juni a.s. 104 jaar .te worden. Alleen in allerdringendste gevallen mogelijk. Het Ned. Roode Kruis heeft uit Genève bericht ontvangen, dat maandelijks 100 telegrammen met een maximum van elk 15 woorden, uitsluitend persoonlijke berichten bevattende, ter doorseining naar Neder- landsch Indië schriftelijk naar Genève kun nen worden doorgegeven. Gezien dit uiterst beperkte aantal zullen vanzelfsprekend slechts de allerdringend ste telegrammen kunnen worden doorge geven. Het telegram moet gesteld zijn in de Engelsche taal en met het bijbehoorend schrijven worden toegezonden aan de af- deeling telegrammen van het Néderland- sche Roode Kruis, Prinsessegracht 27 te 's-Gravenhage. Ten einde de dringende redenèn tot het zenden van een telegram te kunnen be- oordeelen is het noodzakelijk, dat elk aan geboden telegram vergezeld gaat van eèn schrijven met eventueele bewijsstukken gestaafd, waaruit de belangrijkheid der aanvrage tot telegrafeeren onomstootelijk blijkt. Uitdrukkelijk wordt hierbij vastgesteld, dat alleen de door het hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis ingestelde commissie over de urgentie van een tele gram oordeelt. Zij, wier telegrammen worden aangeno men. krijgen hiervan schriftelijk bericht met het verzoek de te betalen kosten ad 45.(als eenheidsprijs) per telegram van maximum vijftien woorden, onverwijld te doen storten op girorekening no. 22120 ten name van net hoofdbestuur van het Nederlandsche Roode Kruis te 's-Graven hage, onder vermelding op het girostrookje van de woorden „telegramkosten Indië" zonder meer. Ir het bedrag van 45.is de prijs van een antwoordtelegram uit In dië begrepen. De vermelde strenge selectie heeft ten- srevolg, dat reeds thans met nadruk moet worden medegedeeld, dat een verzoek om telegrafisch te informeeren, uitsluitend naar het welzijn van personen, niet za' worden toegestaan. Men wordt dringend verzocht van deze kennisgeving goede nota te nemen en geen verzoeken tot het Nederlandsohe Roode Kruis te richten, waarvan reeds van te voren vaststaat, dat deze onherroepelijk moeten worden afgewezen. Op grond van de beschikking van den Rijkscommissaris voor het bezette Neder landsche gebied (Commissaris-Generaal voor Bijzondere Aangelegenheden) Nr. 43/1943 betreffende de verplichting tot aanmelding voor den Arbeidsinzet, worden bij dezen ALLE MANNEN, GEBOREN IN HET JAAR 1924, wonende in het gebied van het Gewestelijk Arbeidsbureau in Haarlem opgeroepen om vanaf 29 Mei a.s. een aanmeldingsformulier bij het Arbeidsbureau in ontvangst te nemen en dit op de hierna genoemde dagen in het Gewestelijk Arbeidsbureau persoonlijk weer af te geven. Geboren in Januari t.e.m. April 1924: aanmelden op Maandag 31 Mei 1943. Geboren in Mei t.e.m. Augustus 1924: aanmelden op Dinsdag 1 Juni 1943. Geboren in September t.e.m. December 1924: aanmelden op Woensd. 2 Juni '43. Aanmelding op Maandag 31 Mei tot en met Woensdag 2 Juni a.s.: om 8 uur precies, de letters A t/rn D; om 9 uur precies, de letters E t/m H; om 10 uur precies, de letters t/m L; om 11 uur precies, de letters M t/m P; om 2 uur preciesT"5e letters Q t/m T; om 3 uur precies, de letters U t/m Z. De in de gebieden der bijkantoren wonende tot aanmelding verplichte personen moeten zich op dezelfde dagen in het ten aanzien van hen bevoegde bijkantoor van het Arbeidsbureau aanmelden. Bij de afgifte van het aanmeldingsformulier moet de distributiestamkaart worden medegebracht. Zij, die tot aanmelding verplicht zijn dienen persoonlijk bij het Gewestelijk Ar beidsbureau (resp. Bijkantoor) te verschijnen. Zij moeten desverlangd alle noodzakelijke bescheiden overleggen, alsook alle noodzakelijke inlichtingen verstrekken. Indien tot aanmelding verplichte per sonen in dienstbetrekking zijn, moet de werkgever de verklaring van den tot aan melding verplichten persoon aangaande de duur der dienstbetrekking op het formulier door onderteekening en eventueel door plaatsing van een firmastempel bevestigen. Van de verplichting tot aanmelding zijn vrijgesteld: 1) Zij, die de Duitsche nationaliteit bezitten en bij bureaux van den Rijkscom missaris voor het bezette Nederlandsche gebied, van het „Arbeitsbereich" der Nationaal Sozialistisehe Duitsche Arbeidsparty in Nederland, onderafdeelingen er van of er by aangesloten organisaties werkzaam zijn. 2) Zij, die de Duitsche nationaliteit bezitten en bij bureau^ van de Duitsche weermacht, de Waffen-SS, de Duitsche politie en de Rijksarbeidsdienst werk zaam zijn. 3) De ambtenaren en arbeidscontractanten van het rijk, de provincies, de ge meenten en andere nubliekrechtelüke lichamen, alsmede zij. die werkzaam zijn bij de Spoorwegen, de P.T.T. en de Nederlandsche Bank. 4) Leden der voormalige Nederlandsche weermacht, voor zoover zij volgens de bekendmaking van den weermachtsbevelhebber Nederland d.d. 29-4-1943 onder worpen zijn aan de terugroeping in de krijgsgevangenschap. 5) Zij, die zich reeds ingevolge IX van de beschikking no. 30/1943 betreffende de sluiting van bedrijven moeten aanmelden. 6) Geestelijken en leden van een geestelijke orde. 7) Personen, die overeenkomstig II. lid 2 van de beschikking no. 43/1943 van de verplichting tot aanmelding zijn vrijgesteld. Zij, die de Duitsche nationaliteit bezitten en tot aanmelding verplicht zijn, mel den zich bij den Duitschen „Fachberater" van het hierboven aangegeven Ge westelijke Arbeidsbureau. Tot aanmelding verplichte personen en werkgevers die in strijd met de bepalin gen van bovengenoemde beschikking handelen of deze trachten, te ontduiken, dus b.v. hun verplichting tot aanmelding niet of niet behoorlijk nakomen, met opzet of uit nalatigheid onjuiste opgaven doen, enz. worden, gestraft, insgelijks uitlokkers, mededaders en medeplichtigen. Belangrijk voor de in September, October, November en December geboren mannen van den jaargang 192. Maandag 31 Mei 1943 moeten zich alle in de maanden Januari, Februari, Maart en April van het jaar 1924 geboren man nen overeenkomstig den op 28 Mei j.l. in dit blad gepubliceerden oproep op 't be voegde Arbeidsbureau resp. het bevoegde bijkantoor op bepaalde uren van 8 uur af persoonlijk aanmelden waarbij zij het in gevulde aanmeldingsformulier en de an dere identiteitspapieren en gegevens moe ten medebrengen De distributiestamkaart moet medegebracht worden. De werkge vers zijn verplicht de tot aanmelding ver plichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig hebben, van werk vrij te stellen en het salaris, resp. loon door te betalen. Aanmeldingsplichtigen en werk gevers maken zich strafbaar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der vevor-f)oning of trachten rto-p te ontduiken. Een bevel van Timesjenka aan de Poolsche soldaten. „Doodt Uw officieren!" De Duitsche bladen drukken een facsimile af van het bevel van Timosjenko aan de Pool sche soldaten in den herfst van 1939 om hun officieren uit den weg- te ruimen en grijpen deze gelegenheid aan om opnieuw te wijzen op de Sovjet-Russische methoden. Daarbij wordt herinnerd aan den massa moord van Katyn. waar deze wandaad, die destijds door de Poolsche soldaten niet ten itvoer werd gelegd, door de Sovjets met eigen hand is verricht. Het origineele document van het bevel tot moorden luidt als volgt: Soldaten, in de laatste dagen is het Pool- sclie leger totaal vernietigd. De soldaten van de steden Tarnopol, Halicz. Rowno en Dubno in totaal 60.000 man zijn vrijwillig naar ons overgeloopen. Soldaten, wat is u nog over gebleven. waarvoor en voor wien vecht ge nog? Waarom wilt gij uw leven op het spel zetten? Uw verzet is doelloos. Uwe officieren jagen u in een zinlooze slachtpartij. Zij ha ten u en uwe gezinnen. Zij hebben uw dele gaties laten doodschieten die gij tot het voe ren van onderhandelingen gezonden had. Ge looft uwe officieren niet meer. Zij en de ge neraals zijn uw- vijanden. Zij willon uw dood". De oproep vindt vervolgens zijn climax in de volgende vetgedrukte zin: „Soldaten, slaat uwe officieren en generaals dood. Volgt hun bevelen niet op. Jaagt hen it het land. Schenkt ons uw vertrouwen. Het Sovjet le ger is uw eenige vriend". Daaronder de hand teekening van Timosjenko. De Poolsche soldaten, zoo schrijft de ,Völkische Beobachter" hebben intussch.en ervaren in hoeverre men verzekeringen uit Moskou kan vertrouwen. Waar de 12.000 of ficieren van Katyn zijn gebleven weet de we reld.... maar waar de Poolsche onderoffi cieren en manschappen, die met hen in de Sovjet-Unie in gevangenschap geraakten, zijn gebleven, dat weet tot op heden nie mand. Voor Engelsche officieren is het mis__ schien niet oninteressant te weten, hoe hun Sovjet-Russische bondgenoot denkt over de .doelmatige behandeling" van vreemde of ficierskorpsen. Naar de Boolsche pers inmiddels meldt, is dezer dag-en in het bosch van Katvn door de daar aanwezige leden der technische com missie van het Poolsche Roode Kruis het lijk gevonden van den in Roolsche medi sche kringen zeer bekenden arts dr. Viktor Kalicinski. die eenige jaren de huisarts van maarschalk Pilsoedski geweest is en na diens dood in 1935 heeft medegewerkt aan het balsemen van zijn stoffelijk overschot. Oproep van den N./LD Talrijke arbeidsmannen hebben zich vrij willig aangemeld om in dë thans tot rust ge komen Oostelijke gebieden voor boscharbeid te worden ingezet en op grond hiervan zal in den aanvang van Juli 1943 een korps van den Nederfendschen Arbeidsdienst daarheen vertrekken. Gedurende de drie maanden Juli, Augustus en September zullen deze jongemannen daar ginds als N. A. D.-onderdeel arbeiden en der- halve de volledige N. A. D.-verzorging ge nieten. Echter zijn ook reeds verscheiden verzoeken tot deelneming aan dezen inzet binnenge komen van voormalige arbeidsmannen en in verband hiermede maakt de staf van den Nederlandschen Arbeidsdienst het volgende bekend 1. De aanmelding van voormalige arbeids mannen is toegestaan. 2. Hun inzet zal geschieden in den gelijken graad ofrang als waarin zij den arbeidsdienst verlieten. 3. Vrijwilligers die zulks verdienen kunnen aedurenden dezen inzet in de Oostelijke ge bieden worden bevorderd en later, in Neder land worden aangesteld als N. A. D. kaderlid. 4. De schriftelijke aanmeldingen, vergezeld van een eigenhandig geschreven levensloop (plaats en datum van geboorte dienen daarin vermeld), moeten worden gezonden naar N. A. D.-stafafdeeling 1, Doorn. POSTDUTVENHOUDERS GEVERBALISEERD Dezer dagen zijn in Brabant en Limburg verscheidene postduivenhouders geverijftji- seerd wegens het in het bezit hebben van postduiven. Van bevoegde zijde wijst men er op, dat de minimumstraf voor overtre ders dezer bepaing drie maanden gevange nis bedraagt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1