Haarlemsche Courant BEKENDMAKING. Zware bommen op Engelsche steden. Mannen van de Nederlandsche Landwacht beëedigd. Nieuwsblad voor Noord-Holland Toespraken van Mussertden Rijkscommissaris en van SS-Gruppenfuehrer Rauter. Sovjets bombardeeren Witebsk. 288e Jaargang No. 126 Bureau*! Groote Houtstraat it, Iti, Advert. 107*4, Redactie 10000 Poetstro 134050 Haarlemsobe Ct, Haarlet Bijkantoor, Soendaplela tl. TeL ixm Hoofdredacteon J. V. Baudewyne Dinsdag 1 Juni 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 1Z. Tel. 1271* Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, f Jmuiden-Oost Ultg t Graf. Bedreven Damiate, Haarlem -K 1297 Zooals wij reeds in ons blad van gisteren hebben gemeld, zijn in de Willemskazerne te 's-Hertogenbosch de eerste bataljons van de Nederlandsche Landwacht op den Führer be- eedigd. Bij deze plechtigheid is gesproken door den Leider van het Nederlandsche volk, Mus sert, door den Rijkscommissaris en door SS- Gruppenführer Rauter. Eerst betrad Mussert het spreekgestoelte. Rede Mussert. jfylijne kameraden. Hou Zee Het is vandaag 30 Mei van het jaar 1943, voor ons allen een bijzondere dag. Gij zult worden beëedigd als de eerste leden van de Neder- lanfïsche Landwacht, die tot taak heeft mede te helpen aan de verdediging van ons vader land..Drie jaar geleden, van 10 tot 14 Mei 1940 werd hier op Nederlandschen bodem gevochten tusschen Duitsche en Nederlandsche soldaten, hetgeen wij slechts kunnen zien als een broe deroorlog. Onze vaste overtuiging is, dat de Duitsche troepen hier niet binnengekomen zijn als vijand, maar dat zij hier komen moesten omdat de Europeesche levensruimte en daar mede de Germaansche levensruimte moest worden verdedigd tegen aanvallen van buiten. Het ware den Führer zeer lief geweest, als hier een Nederlandsch leger had gestaan, dat in staat en bereid was geweest de Nederland sche kust te verdedigen. Het heeft niet zoo mogen zijn. Het heeft aan ons, en u, mijne trouwe kameraden, niet gelegen. Het heeft ook aan mij niet gelegen Het heeft niet zoo mogen zijn. Wij Nederlandsche nationaal-socialisten heb ben beloofd, dat een Mei 1940 zich nooit meer herhalen zal. maar dat hier zal komen een groote broederschap van volk tot volk. Hoe ver af dat moge schijnen, toch zal dat moeten komen. De regeering is gevlucht en zij heeft ons hier achtergelaten. Zij zei: „Wij zijn gegaan, om dat het Indische imperium moet worden be houden." Maar wat hebben zij gedaan? Bij de eerste gelegenheid hebben zij den oorlog aan Japan verklaard en Indië is verloren-gegaan. Hier konden zij niets meer doen, maar zij hebben niet gezegd: „Wij zijn weggegaan en de verantwoordelijkheid ligt nu bij hen, die gebleven zijn", nee. zij wilden van daar uit de verantwoordelijkheid blijven dragen. Zij deden dat door de radio. Nu is het volk daarvan wederom de dupe en nu worden de radio toestellen in beslag genomen. Zoo is het altijd. Het volk werd weer de dupe. Zij hebben ons volk tot een dieptepunt gebracht. Niet zij echter, maar wij zijn ver antwoordelijk voor de toekomst van Neder land. Wij voelen ons verantwoordelijk en wij zullen ons volk weer inschakelen in een beter en sterker Europa, in broederschap met alle Germaansche volkeren. Wij zullen sterk zijn met elkander. Het oude devies zal herleven „Eendracht maakt macht". Wij zullen weer krijgen eendracht onder de volkeren en samen werking met de volkeren. Onze taak is het inzicht bij te brengen aan het volk. dat Europa zich heeft te verdedigen tegen 't bolsjewisme en tegen het Amerikanisme. Het bolsjewisme tracht Europa in het Oosten te vernietigen Engeland en.Amerika, die ons in den rug aan vallen, probeeren dit in het Westen en het Zuiden. Wanneer deze bedreiging zal zijn af gewend en het bolsjewistendom in het Oosten en het Amerikanisme in het Zuiden en het Westen zullen hebben geleerd, dat Europa on aantastbaar is. zal de vrede wederkomen. Dan zal de opbouw weer mogelijk zijn. Wij gelooven, dat dit zoo zal komen. Als alle volkeren zoo eensgezind staan, als gij hier staat, dan is de oorlog spoedig ten einde Tegen het bolsjewisme hebben Nederland sche soldaten gevochten in de Standarte West- land, het Legioen en de N.S.K K. Nederland- sche_ mannen waren in Stalingrad, Nederland sche mannen waren in Tunesië, wel niet zoo veel als wij zouden wenschen, maar zij waren er dan toch bij. En nu zijn velen van hen teruggekomen als verlofgangers, gij zult ,ze zien, wanneer gij straks thuis komt. De verlof gangers zijn met honderden naar binnenge stroomd en hun vaderlandsliefde is gesterkt door hetgeen zij buiten hebben ondervonden. Zij hebben meer dan ooit begrepen het woord, dat ook de Führer in zijn boek „Mijn Kamp" heeft neergelegd: „Jeder wahrhaftige Natio- nalsozialist hat nur eine Doktrin, Volk' und Vaterland!" Dat is ook onze leus en daaronder staan wij bijna ,12 jaar. Zij hebben trouw en dapper meegevochten om behalve de Ger maansche volkeren, ook het eigen vaderland te verdedigen. Zij hebben hun plicht-gedaan en honderden zijn er gebleven. Vervolg op pag. .2> Zaradzjogloe biedt maaltijd aan. De Turksche minister-president Zaradzjogloe heeft ter eere van de diplomaten der Spil- mogehdheden een maaltijd aangeboden, waar aan werd deelgenomen door verscheidene Turksche ministers, afgevaardigden en andere vooraanstaande personen. De bekende acteur Heinricb. George, die de hoofdrol vertolkt in „Der Richter von Zalamea", welk stuk door het „Deutsches Theater in den Niederlanden" wordt op gevoerd, verlaat zijn hotel in Den Haag, (C.N .F ./Meijer) Sowjets staken strijd in Koebansector. De door de bolsjewisten den 26en Mei tegen den Oostelijken sector van het Koebanbruggehoofd begonnen groote aan vallen zijn den 30sten Mei plotseling ge ëindigd. De bolsjewisten werden door hun buiten gewoon groote verliezen aan menschen, wa pens, vliegtuigen en materiaal alsmede door den tegenstand der Duitsche soldaten gedwon gen hun aanvallen te saken. Den 30en Mei vonden nog slechts gevechten van verken- nings- en stoottroepen plaats aan het Noor delijke front van het Koebanbruggehoofd, tijdens welke de bolsjewisten talrijke gevan genen en wapens in Duitsche handen achter moesten laten. De vijfdaagsche slag in den Oostelijken sector van het Koebanbruggehoofd heeft den bolsjewisten, naar het D.N.B. verneemt, tot dusverre 65 pantserwagens, 173 vliegtuigen en verscheidene uiteengeslagen divisies gekost. Deze zware verliezen hebben den bolsjewisten niets opgebracht en hen niet nader gebracht tot hun doel, het doorbreken van het Duit sche afweerfront aan den Koeban. Duitsche staatsburgerschap verleend. De in de Oekraine wonende volksduit- schers zijn thans door een beschikking van den Duitschen minister van buitenlandsc-he zaken, Duitsche staatsburgers geworden. Hieronder vallen alle voormalige burgers der Sovjet-Unie, die van volksduitsche afkomst zijn en op den 2lsten Juni 1941 liun woon plaats in de Oekraine hadden. Belangrijk voor de in Sept. t.e.m, December geboren mannen van den Jaargang 1924. Woensdag 2 Juni moeten zich alle in de maanden September, October, November en December van het jaar 1924 geboren mannen overeenkomstig den op 28 Mei j.l. in dit blad gepubliceerden oproep op 't bevoegde Arbeidsbureau resp. het bevoeg de bijkantoor op bepaalde uren van 8 uur af persoonlijk aanmelden, waarbij zij het ingevulde aanmeldingsformulier en de an dere identiteitspapieren en gegeven moe ten medebrengen. De distributiestamkaart moet medegebracht worden. De werkge vers zijn verplicht de tot aanmelding ver plichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig hebben, van werk vrij te stellen en het salaris, resp. loon door te betalen. Aanmeldingsplichtigen en werk gevers maken zich strafbaar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der verordening of trachten deze'te ontduiken. De manschappen van de Nederlandsche Landwacht zijn Zondag beëedigd. Een overzicht tijdens de plechtigheid. (C.N.F./J. Zeylemaker Pax c) K.OR1 NIEUWS Het verkeer met trams, spoorwegen en autobussen zal gedurende de Pink sterdagen in Enge land tot het Nood zakelijkste worden- beperkt. Verder zullen vele vracht auto's minder ben zine krijgen, daar is gebleken, dat vooral in Londen, met behulp van deze wagens een soort illegale taxi dienst onderhouden werd. Op initiatief van het Japansche ma- rinebestuur in Ma kassar op Celebes is aldaar een groot instituut voor we tenschappelijke on derzoekingen opge richt, dat zich zal bezig houden met de economische en cultureele ontwik keling in de Zui delijke gebieden. Ten vervolge op de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekend making van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, betreffende terug voering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reserve-personeel beneden den rang van officier van het regiment Jagers én alle in de jaren 1939 en 1940 uit dit regiment voortgekomen oorlogsonde rdeelen, voor zoover bedoeld personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden in het „WehrmacRtslager" te Amersfoort, Zonnebloemstraat, en wel: Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 3 Juni 1943: Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 4 Juni 1943, op beide dagen tusschen 8 en 12 uur. Het dienstplichtig en reserve-personeel beneden den rang van officier van het E e r s t e R e g i m e n 11 n f a n t e r i e en alle in de jaren 1939 en 1940 uitditregimentvoortgekomen oorlogsonderdeelen voor zoover bedoeld personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden in de Frieslandkazerne te Assen en wel: Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 3 Juni 1943: Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 4 Juni 1943. op beide dagen tusschen 8 en 12 uur. Bij de aanmelding moet worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributie- stamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschiand werkende „grens- gangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afge geven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die 'hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Be scheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en liun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. Kleeding, voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding, dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschiand of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping vaji den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de -terugvoering in krijgsgevangen schap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. Zeventigste luchtaanval op Napels. In den nacht van 28 op 29 Mei heeft de Sowjet-Russische luchtmacht de stad Witebsk aangevallen. Negentig procent van hun bom men hebben de vliegers in woonwijken der Russische burgerbevolking geworpen, waarvan meer dan 500 personen werden gedood of ge wond. Slechts 2 Duitsche soldaten werden getroffen. Het feit, dat er ook meer dan 300 woonhuizen vernield werden, bewijst, dat de Sowjetrussische leiding er niet voor schroomt de eigen bevolking met bommen aan te val len en vrouwen en kinderen in nachtelijke terreuraanvallen te dooden. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend „De vijand zette Zondag de aanvallen op het Koebanbruggehoofd niet voort. Van het overige Oostelijk front wordt, behalve een suceesreike eigen aanvalsoperatie bij Welisj, alleen activiteit van verkennings- en stoot troepen gemeld. Bij een aanval van een for matie Sow jet-bommenwerpers op een Duitsch convooi in de Zwarte Zee werden door jagers en vaartuigen van de Duitsche marine alle 9 aanvallende bommenwerpers neergeschoten. In totaal verloren de bolsjewisten Zondag 74 vliegtuigen: 7 eigen vliegtuigen worden ver mist. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen vielen havensteden aan de Engelsche Zuid- en Zuid- Oost-kust aan efi wierpen bommen van zwaar kaliber neer in voor den oorlog belangrijke installaties. In het Middellandsche Zeegebied vernietigde de luchtmacht op 29 en 30 Mei 13 vliegtuigen, waaronder verscheidene zware bommen werpers. Bii gewapende verkenning boven den Atlan- tischen Oceaan werd een vijandelijk vracht schip van 4900 brt. door een luchtaanval in den grond geboord en een viermotorig Britsch vliegtuig in een luchtgevecht neer geschoten." Het Italiaansche weermachtbericht- luidt als volgt Formaties vijandelijke vliegtuigen hebben Zondag een groot aantal bommen geworpen op de stad Napels, die haar zeventigsten aan val te doorstaan kreeg, alsmede op plaatsen op Sardinië en in de provincies Foggia, Bari en Potenza. Te Napels werd gevoelige schade aangericht aan openbare en particuliere ge bouwen. Er werden daar zes viermotorige vliegtuigen neergeschoten, drie door onze jagers, een door Duitsche vliegtuigen en twee door lucht doelartillerie. Tijdens den aanval op het eiland Pantelleria verloor de vijand nog negen toe stellen, die door de luchtdoelartillerie werden getroffen. Een toestel viel in zee door het op treden van onze jagers. Tijdens de in dit bericht genoemde aanval len zijn de volgende slachtoffers gevallen 58 dooden en 351 gewonden te Napels, viif dooden en tien geworden in verschillende plaatsen op Sardinië. Na opruiming van het puin en door den dood van enkele ernstig gewonden is het aantal slachtoffers van den vijandelijken luchtaanval op Civitn Voer Va gestegen tot 295." Bij het Britsche bombardement op I/'vornr zijn als gevolg van het vernielen va-, hf* weezentehuis van de zusters van St. Vicentius 30 kinderen, 5 zusters, een onderwiizpres en eenige vluchtelingen gedord De omvang der Frestsehe vteM in Alexandria. De in de haven van Alexandrië liggende Fransche oorlogsschepen, die zich bij de dis sidenten hebben aangesloten, hebben, aldu het D.N.B. een gezamenlijke waterverplaatsin'. van 65.000 ton. De vloot bestaat uit het 30 jaa oude slagschip „Lorraine" (23.000 ton), 6 10.000 ton metende kruisers „Suffren", „Tour- ville" en „Duquesne", den kruiser „Düguay- Trouin", groot 7000 ton, de torpedobooten van' elk 13Q6 ton „Le Basque", „Forbin" en „Lr- Fortune" en de duikboot „Le ProtéeAan boord van de schepen zouden zich den laat- sten tijd nog ongeveer duizend officieren eu manschappen hebben bevonden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1