Haarlemsche Courant BEKENDMAKING. OPROEP Kalme dag aan het Oostelijk front. Nieuwsblad voor Noord-Holland Uitgestrekte branden te Soussa. Dringende waarschuwing. 288e Jaargang No. 127 Bureauxt Groote Houtstraat 97. Tel. Advert 10724, Redactie lOSOt Postgiro 134358 Haarlemsche Ct, Haart en Bijkantoor, Saendapleis 17. TeL ""1 Hoofdrad acteur) t. V. Baudewynj Woensdag 2 Juni 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12713 Kantoor IJmulden: Rembrandtlaan 55. ÏJrauiden-Oost ültg Graf. Bedrijven Damlate, Haarlem K 1297 Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opgeroepen: het dienstplichtig en reserve-personeel onder den rang van officier van de volgende regimenten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regimenten voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur: in het „WEHRMACHTLAGER" te Amersfoort- ZONNEBLOEMSTRAAT 1. het personeel van het 2e Regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 7 Juni 1943; degenen die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 8 Juni 1943; 2. het personeel van het 3e Regiment Infanterie en zijn oorlogsonderdeelen; degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 10 Juni 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 11 Juni 1943. In de FRIESEAND - KAZERNE te Assen: 3. Het personeel van het 9e Regiment Infanterie en zijn oorlogsonderdeelen; degenen die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 7 Juni 1943; degenen die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 8 Juni 1943. 4. het personeel van het 11e Regiment Infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 10 Juni 1943; degenen die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 11 Juni 1943. Bij de aanmelding moet worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributie stamkaart eri, voor zoover mogelijk, militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grens- gangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afge geven is, moeten dit bewiis bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Be scheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. Kleeding, voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding, dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangen schap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. Foggia in Italië weer gebombardeerd. Het opperbevel van de Duitsche weermacht maakt bekend „Aan het Oostelijk front verliep de dag met uitzondering van plaatselijke gevechtsactivi teit aan het Koebanbruggehoofd over het al gemeen kalm. Sterke formaties van de lucht macht vielen Sowjet-tanks en formaties infanterie aan in het gebied, ten Westen van Krymskaja en bestookten met goed succes batterijstellingen en aanvoersteunpunten van den vijand in den centralen en Noordelijken sector van het Oostelijk front. De bolsjewisten verloren Maandag 51 vliegtuigen. Twee eigen vliegtuigen worden vermist. In het Middellandsche Zeegebied vernietig de de luchtmacht Maandag 8 meermotorige vijandelijke vliegtuigen. Een formatie zware Duitsche gevechtsvlieg tuigen bombardeerde Maandagnacht het havengebied van Soussa. Een Duitsche duikboot boorde op den Atlan- tischen Oceaan een vijandelijk koopvaardij schip van 8000 brt. in den grond." Het Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt Duitsche vliegtuigen hebben bommen neer geworpen op de haven van Soussa, waardoor uitgestrekte branden ontstonden. De vijandelijke luchtmacht heeft aanvallen gedaan op Foggia, Augusta, Pantelleria, Cag- liari en de provincie. Te Foggia werd aan zienlijke schade aangericht; te Cagliari wordt de schade nog vastgesteld. De vijand verloor tijdens deze acties 20 vliegtuigen; negen werden neergeschoten door Duitsche en Italiaansche jagers boven Sar dinië en Sicilië en 11 vliegtuigen werden ver nield door het afweergeschut, n.l. 4 boven Pantelleria, 2 boven Augusta en 5 boven Sardinië. Generaal Stillwell te Londen. De opperbevelhebber der Amerikaansche legerstrijdkrachten in China, Indië en Burma, generaal Stillwell is in Engeland aangekomen Zoodra Stillwell te Londen was, is hij in conferentie gegaan met luitenant-generaal Devers, den bevelhebber der Amerikaansche troepen in Groot-Brittannië en met geheraal Eaker, den bevelhebber der Amerikaansche luchtmacht 'in Engeland. Na deze conferentie heeft generaal Stillwell gesproken met hooge Britsche militairen, over welke conferentie het grootste stilzwijgen wordt bewaard. Groot aantal vrouwen in het Roode leger. ,Svenska Dagbladet" meldt uit Moskou, dat „op zeer groote schaal" vrouwen bij het Roode leger zijn ingezet. ïn het verloop der gevechten aan het Koeban-bruggehoofd zijn door de Duitsche troepen gedurende de laatste weken aanzien lijke resultaten behaald. De hoeveelheid onder het machine geweer liggende patroonhulzen getuigt van de kracht van de afweer, die, zooals op de foto te zien is, 14 vijandelijke pantser wagens vernietigde. (PK Maier HH/St. P. c) rtOlti NitUVo Het Egyptische kabinet heeft den minister van bui- tenlandsche zaken opgedragen, de di plomatieke en eco nomische betrek kingen tusschen Egypte en de So vjet-Unie te her stellen. De politie-com- mandant van bet Bulgaarsche district Plewen is door communisten ver moord. Plewen is een belangrijk ver- keerscentrum in 't Noorden des lands. De stad heeft eeni- ge industrie. Meer dan 100 postzakken met Amerikaansche kranten uit de maanden Novem ber en December 1941 £ijn te Lissa bon aangekomen. Naar verluidt wa ren deze zakken door de Engelschen op de Bermudas anderhalf jaar lang vastgehouden. De plicht tot inlevering van radiotoestellen. Officieel wordt medegedeeld: Nadat de laat ste dagen een j»root aantal gevallen bekend was geworden waarin getracht werd den plicht tot inlevering van radio-ontvangtoe stellen te ontduiken, b.v. door den aankoop van oude toestellen, die in plaats van het tot nu toe gebruikte bruikbare toestel zouden worden ingeleverd, is thans ingegrepen. De Sioherheitspoiizei heeft in verscheidene gevallen personen kunnen arresteeren, die de beschikking van 13 Mei 1943 hebben over treden en zij heeft overeenkomstige maat regelen tegen hen genomen. De bevolking wordt nogmaals zeer dringend gewaarschuwd, daar het na afloop van den inleveringstermijn toe te passen controle- sy*eem iedere overtreding zonder meer aan het licht zal brengen. In dit verband wordt er ook aan herinnerd, dat na afkondiging van de beschikking iederen bezitter van een radio toestel ingevolge art. 1 der beschikking het beschikkingsrecht ontnomen is. Op grond van de beschikking van den Rijkscommissaris voor het bezette Neder landsche gebied (Commissaris Generaal z. b. v.) nr. 43/1943 omtrent den aan meldingsplicht ten behoeve van den arbeidsinzet worden hiermede ALLE MAN NEN GEBOREN IN 1920 opgeroepen om van 3 Juni af een aanmeldingsformulier in ontvangst te nemen bij het voor hun woonplaats geldende Arbeidsbureau en dit persoonlijk weer in te leveren, op de hieronder genoemde dagen, bij het Arbeidsbureau. In Januari t/m April 1920 geboren personen melden zich aan op Maandag 7 Juni 1943. In Mei t/m Augustus 1920 geboren personen melden zich aan op Dinsdag 8 Juni 1943. In September t/m December 1920 geboren personen melden zich aan op Woensdag 9 Juni 1943. In den tijd van 917 uur, volgens de door het Arbeidsbureau vastgestelde volgorde en wel bij de voor hen bevoegde afdeeling. De in de ressorten der bijkantoren woonachtige tot aanmelding verplichte personen moeten zich op dezelfde dagen aanmelden bij het voor hen bevoegde bijkantoor van het Arbeidsbureau. Bij het inleveren van het aanmeldingsformulier moet de distributie-stamkaart worden meegebracht. De personen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten in principe persoonlijk verschijnen bij het Arbeidsbureau (of bijkantoor). Zij moeten op verlangen alle noodige papieren voorleggen en alle vereischte inlichtingen verstrekken. Voor zoover tot aanmelding verplichte personen in dienstbetrekking zijn, moet de werk gever de verklaring van den tot aanmelding verplichte omtrent den duur van de dienstbetrekking op het formulier door zijn handteekening en eventueel door een afdruk van het firmastempel bevestigen. Van den aanmeldingsplicht zijn uitgezonderd: Duitsche onderdanen, die werkzaam zijn bij bureaux van den Rijkscommis saris voor het bezette Nederlandsche gebied, van het Arbeitsbereich der Nationaal-Socialistische Duitsche Arbeiderspartij in Nederland, derzelver organisaties of aangesloten organisaties. Duitsche onderdanen, die werkzaam zijn bij bureaux van de Duitsche weer macht, de Waffen-S-S., de Duitsche politie en den Reichsarbeitsdienst. De ambtenaren en arbeiders van den staat, de provincies, de gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen, benevens personen, die werkzaam zijn bij de Spoorwegen, de Nederlandsche Posterijen en de Nederlandsche Bank. Leden van de voormalige Nederlandsche weermacht, voorzoover zij volgens de bekendmaking van den Wehrmachtsbefehlshaber in Nederland van 29 April 1943 onderworpen zijn aan het terugbrengen in krijgsgevangenschap. De personen, die reeds volgens IX van de beschikking nr. 30/1943 betreffende de sluiting van bedrijven tot aanmelding verplicht zijn. Geestelijken en leden van orden. Personen, die volgens II alinea 2 van de beschikking nr. 43/1943 vrijgesteld zijn van den aanmeldingsplicht. Duitsche onderdanen, die onder de verplichting tot aanmelding vallen, wor den nog speciaal opgeroepen. Personen, die zich moeten aanmelden en werkgevers, die handelen in strijd met de bepalingen van bovengenoemde beschikking of trachten haar te ont duiken, dus b.v. hun aanmeldingsplicht niet of niet op behoorlijke wijze nakomen, opzettelijk of door nalatigheid onjuiste opgaven verstrekken, enz. worden gestraft evenals degenen, die daartoe opruien, medeplichtigen en handlangers. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Churchill meteen naar Moskou? Volgens geruchten, die in.Gibraltar in omloop zijn, zou Churchill het plan heb ben van Noord-Afrika rechtstreeks naar Moskou te gaan teneinde daar bespre kingen met Stalin te voeren. In welingelichte politieke kringen te Lon den verluidt, dat Benesj waarschijnlijk de nian zal zijn, die in opdracht van president Roosevelt, naar Moskou zal reizen. De op dracht zou daarin bestaan, de verzekering van Roosevelt aan de Sovjet-Unie, eenige ha- rer eischen in te willigen, nog eens grondig te behandelen. Joseph Davies, Roosevelts speciale gezant, is per vliegtuig te Washington gearriveerd. Dadelijk na aankomst heeft Davies zich naar het Witte Huis begeven om den president den persoonlijken brief van Stalin te over handigen. Stockholms Tidningen meldt uit Wash ington dat het er naar uit ziet, dat de Vereenigde Staten en Groot Brittannie eerst tot een duidelijke overeenstemming met de Sovjet—Unie willen komen alvo rens een onderneming op grootere schaal tegen Europa op touw te zetten. In elk geval, aldus het blad, beschouwt men in diplomatieke kringen te Washington een ontmoeting tusschen Stalin en Chur chill of Roosevelt en Stalin of een bijeen komst van Stalin, Churchill en Roosevelt als het beste middel daartoe. Stormachtige vergadering te Algiers Het Zweedsche blad Nya Dagligt Allehan- da meldt uit Algiers, dat op de bijeenkomst daar een breuk tusschen De Gaulle en Giraud door generaal Catroux voorkomen is. Ca- troux leidde de eerste, stormachtige, -verga dering van het executieve comité Peyrouton heeft inmiddels in een brief aan De Gaulle zUn ontslag aangeboden. Hij ver klaart in dezen brief een „overeenstemming" niet in den weg te willen staan en derhalve af te treden als gouverneur-generaal. Hij verzoekt De Gaulle tevens zijn verzoek om als kapitein van de koloniale infanterie te dienen bij de militaire autoriteiten te onder steunen. In zijn antwoord heeft De Gaulle Pey routon. dien hij met ambassadeur aanspreekt bedankt voor zijn „onzelfzuchtige handeling" hem uitgenoodigd zijn werkzaamheden als gouverneur-generaal over te dragen aan den secretaris-generaal Gonon en verzócht zich bij Catroux, den bevelhebber in den Levant, te melden voor den dienst als kapitein der infanterie. De onderhandelingen tusschen Giraud en De Gaulle hebbest dpie uur geduurd. Naar te Algiers verluidt zijn zij het er over eens ge. worden een vertegenwoordiger van beide partijen in de persoon van senator Maroselli naar Washington te zenden. Het is de taak van dezen afgevaardigde om met de regee ring der Vereenigde Staten kwesties aan gaande de Fransche krijgsgevangenen te be handelen. Drie Japansche aanvallen op Amerika's Westkust. Ambtenaren van het bebosschings- bureau der Vereenigde Staten hebben Dinsdag voor de begrotingscommissie van den Senaat verklaard, dat drie on derling los van elkander staande Ja- pansche aanvallen gedaan zijn op de Westkust van de Ver. Staten, de datum der aanvallen werd niet bekend ge maakt. De ambtenaren deelden mede, dat twee vliegtuigen brandbommen hebben neerge worpen en een kleinen brand hebben doen ontstaan in Zuid-Oregon, die echter spoe dig was gebluscht. De plaatsvervangende chef van het bebosschingsbureau zeide: et- zijn drie Japansche aanvallen gedaan op onze Westkust, waarvan er twee gericht waren op de staatsbosschen. De vliegtui gen zijn naar het schijnt opgestegen van een duikboot en zijn, zonder neergescho ten te worden, Amerikaansch gebied bin nengevlogen, De brandweer heeft ze ge zien. In de monding van de Columbiarivier heeft een duikboot het bosch aldaar met geschutvuur bestookt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1