Haarlemsche Courant BEKENDMAKING. OPROEP Zuiveringsactie achter het front bij Briansk met succes beëindigd. Pantelleria van zee uit beschoten. Nieuwsblad voor Noord-Holland In Mei 430.000 brt. tot zinken gebracht. 288e Jaargang No. 128 Bnreanxi Groots Houtstraat 83. Xot Advert. 10724. Redactie 10008 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlet? BUkantoor, Boendaplein tl. Tel. 1*288 Hoofdredacteur! J. V. Baudewyni Vrijdag 4 Juni 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen DrukkerJJ: Z. B. Spaarne 12. Tel. 1271S Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Uitg Graf. Bedrijven Damlate, Haarlem K vm Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehishaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in. krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opgeroepen: het dienstplichtig en reserve-personeel onder den rang van officier van de volgende regimenten en alle in de jaren 1939 cn 1940 uit deze regimenten voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur: in het „WEHRMACHTLAGER" te Amersfoort, ZONNEBLOEMSTRAAT 1. het personeel van het 2e Regiment Infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 7 Juni 1943; degenen die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 8 Juni 1943; 2. het personeel van het 3e Regiment Infanterie en zijn oorlogsonderdeelen; degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 10 Juni 1943; degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 11 Juni 1943. In de FRIESLAND-KAZERNE te Assen: 3. Het personeel van het 9e Regiment Infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 7 Juni 1943; degenen die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 8 Juni 1943. 4. het personeel van het 11e Regiment Infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: degenen die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 10 Juni 1943; degenen die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 11 Juni 1943. Bij de aanmelding moet worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributie stamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grens- gangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afge geven is, moeien dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Be scheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit ie betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. K 1 e e d i n g, voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding, dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtbefehishaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangen schap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. De Italiaansche tveermachtsberichten Het Italiaansche weermachtbericht van Woensdag luidde als volgt Dinsdagmiddag heeft een formatie vij andelijke oorlogsschepen Pantelleria onder vuur genom'en; de onmiddellijke reactie van. onze artillerie noodzaakte de vijande lijke schepen het bombardement te staken. Een torpedojager van de formatie werd ernstig beschadigd. Door herhaalde malen ondernomen vijandelijke luchtaanvallen werd op het eiland ernstige schade aan huizen aan gericht. Vijandelijke vliegtuigen wierpen bommen op de omgeving van Napels, op Paola en op plaatsen op Sicilië en Sardinië: lichte schade en enkele slachtoffers. Onze jagers schoten tijdens gevechten boven Sardinië drie toe stellen neer, negen andere vliegtuigen wer den door het vuur der luchtdoelartillerie neergeschoten: 3 kwamen in zee terecht nabij Pantelleria. 3 ter hoogte Van Olbia (Sassari) en 3 nabij Marsala. De tot nu toe onder de bevolking getelde verliezen als gevolg van de in dit bericht ge noemde luchtaanvallen zijn als volgt ver deeld: 5 dooden en 28 gewonden te Pertïci (Napels), 3 dooden en 5 gewonden in totaal te Paola, Balestrate (Palermo) en Marsala. Het Italiaansche weermachtbericht van Donderdag luidt: De vijand heeft zijn luchtaanvallen en de beschieting van zee uit op Pantelleria voortgezet. Door de luchtdoelartillerie van het eiland werd een vliegtuig neergeschoten. Behalve de in het weermachtbericht van Woensdag gemelde vliegtuigen, zijn nog twee vliegtuigen bij Porto Torres en Sant Antioco door de luchtdoelartillerie van Sard:**t chofen Omtrent de onafgebroken luchtaanvallen, waaraan het kleine eiland in de Straat van Sicilië tusschen Malta en de kust van Tunis, Lampedusa, is blootgesteld, schrijft de Tribu- na, dat de vijandelijke bomaanvallen hoofd zakelijk gericht zijn op de woonwijken van de burgerbevolking. De hoofdzakelijk uit vis- schers bestaande, weinig beheeften hebbende bevolking, die gekenmerkt wordt door haar kinderrijkdom, heeft reeds een groot aantal slachtoffers, juist onder de vrouwen en kin deren geleden. Toch is de weerstandswil en de wil tot doorzetten onder de bevolking ori gebroken. Met gelaten kalmte draagt de be volking de voortschrijdende vernieling harer meest armelijke woonplaatsen. De hulpvaar digheid en kameraadschap is voorbeeldig on der deze menschen. Zonder' regelingen van hoogerhand worden terstond na-iederen bom aanval de gezinnen, die van huis en have beroofd zijn, door andere gezinnen opgenomen en wordt voor hun verblijf zorg gedragen. Naar de Journal American «meldt, zal Henry Ford, nu zijn zoon Edsel overleden is, hoogstwaarschijnlijk weer de leiding der Ford fabrieken op zich nemen. Doorbraakpogingen in Koeban-sector onder ztaare Sovjet-verliezen mislukt. In het Westen doelen te Margate, op Wight en te Ipswich bestookt. Het Duitsche weermachtbericht van Woens dag luidde: Aan het Oostelijk front van het Koeban- bruggehoofd en bij Welisj hebben de Sovjets Dinsdag met sterke, door pantser wagens en slagvliegtuigen ondersteunde strijdkrachten, aanvallen ondernomen. Tijdens moeilijke gevechten werden alle doorbraakpogingen met groote verliezen Wanneer het getij kentert, zwaaien de in een rivermond voor anker liggende oor logsbodems om hun ankerkettingen. Dan is het oppassen dat alles goed gaat. Op een haarbreedte glijden de schepen langs elkaar heen. (PK Lagemann FBZ/R P. c) Op grond van de beschikking van den Rijkscommissaris voor het bezette Neder landsche gebied (Commissaris Generaal z. b. v.) nr. 43/1943 omtrent den aan meldingsplicht ten behoeve van den arbeidsinzet worden hiermede ALLE MAN NEN GEBOREN IN 1920 wonende.in het gebied van het Gewestelijk Arbeidsbureau in Haarlem opgeroepen om van 3 Juni af een aanmeldingsformulier in ontvangst te nemen bij het Arbeidsbureau en dit persoonlijk weer in te leveren, op de hier onder genoemde dagen, bij het Arbeidsbureau. In Januari t/m April 1920 geboren personen melden zich aan op Maandag 7 Juni 1943. In Mei t/m Augustus 1920 gehoren personen melden zich aan op Dinsdag 8 Juni 1943. In September t/m December 1920 geboren personen melden zich aan op Woensdag 9 Juni 1943. Om 8 uur precies, de letters A t.m. D; om 9 uur precies de letters E t.m. H; om 10 uur precies de letters I t.m. L; om 11 uur precies de letters M t.m. P; om 2 uur precies de letters Q t.m. T; om 3 uur precies de letters'U t.m. Z. De in de ressorten der bijkantoren woonachtige tot aanmelding verplichte personen moeten zich op dezelfde dagen aanmelden bij het voor hen bevoegde bijkantoor van het Arbeidsbureau. Bij het inleveren van het aanmeldingsformulier moet de distributie-stamkaart worden meegebracht. De personen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten in principe persoonlijk verschijnen bij het Arbeidsbureau (of bijkantoor). Zij moeten op verlangen alle noodige papieren voorleggen en alle vereischte inlichtingen verstrekken. Voor zoover tot aanmelding verplichte personen in dienstbetrekking zijn, moet de werk gever de verklaring van den tot aanmelding verplichte omtrent den duur van de dienstbetrekking op het formulier door zijn handteekening en eventueel door een afdruk van het firmastempel bevestigen. Van den aanmeldingsplicht zijn uitgezonderd: Duitsche onderdanen, die werkzaam zijn bij bureaux van den Rijkscommis saris voor het bezette Nederlandsche gebied, van het Arbeitsbereich der Nationaal-Soeialistische Duitsche Arbeiderspartij in Nederland, derzelver organisaties of aangesloten organisaties. Duitsche onderdanen, die werkzaam zijn bij bureaux van de Duitsche weer macht. de Waffen-S.S„ de Duitsche politie en den Reichsarbeitsdiepst. De ambtenaren en arbeiders van den staat, de provincies, de gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen, benevens personen, die werkzaam zijn bij de Spoorwegen, de Nederlandsche Posterijen en de Nederlandsche Bank. Leden van de voormalige Nederlandsche weermacht, voorzoover zij volgens de bekendmaking van .den Wehrmachtsbefehlshaber in Nederland van 29 April 1943 onderworpen zijn aan het terugbrengen in krijgsgevangenschap. De personen, die reeds volgens IX yan de beschikking nr. 30/1943 betreffende de sluiting van bedrijven tot aanmelding verplicht zijn. Geestelijken en leden van orden. Personen, die volgens II alinea 2 van de beschikking nr. 43/1943 vrijgesteld zijn van den aanmeldingsplicht. Duitsche onderdanen, die onder de verplichting tot aanmelding vallen, wor den nog speciaal opgeroepen. Personen, die zich moeten aanmelden en werkgevers, die handelen in strijd met de bepalingen van bovengenoemde beschikking of trachten haar te ont duiken, dus b.v. hun aanmeldingsplicht niet of niet op behoorlijke wijze nakomen, opzettelijk of door nalatigheid onjuiste opgaven verstrekken, enz. worden gestraft evenals degenen, die daartoe opruien, medeplichtigen en handlangers. 1) 4) 5) 6) 7) voor den vijand tot mislukking gebracht. Marine-artillerie heeft in de baai van Kroonstadt een Sovjet-Russisch wachtschip in den grond geboord. In het achterwaartsche gebied van den cen- tralen frontsector werd in moeilijk moeras- en boschterrein wederom een onderneming tegen bolsjewistische benden met succes tot een einde gebracht; 38 kampen werden ver nield, talrijke wapenen en ravitailleerings- goederen buitgemaakt. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben de Zuidoostelijke en Zuidelijke kust van En geland aangevallen en in scheervliicht instal laties in de havenplaats Margate en op het eiland Wight bestookt. Een vliegtuig werd vermist. Boven den Atlantischen Oceaan hebben Duitsche verkenningsvliegtuigen drie vijande lijke bommenwerpers en een transportvlieg tuig neergeschoten. In den strijd tegen de Britsche en Ame- rikaansche verbindingen ter zee hebben de marine en de luchtmacht in Mei 75 vijandelijke koopvaardijschepen van te zamen 430.000 brt. tot zinken gebracht; 24 andere schepen werden beschadigd. Daarvan hebben duikbooten 65 schepen van tezamen 380.000 brt. in den grond geboord en nog tien andere schepen beschadigd. Verder werden door de marine en de luchtmacht een corvet, een duikboot, een patrouillevaartuig en zeven motortorpedobooten tot zinken ge bracht. Drie torpedojagers, een onderzeeboot, zeven motortorpedobooten en twee patrouille- Vaartuigen werden bovendien beschadigd. Het Duitsche weermachtbericht van Don derdag luidt als volgt P Aan het Oostelijk front van het Koeban- bruggehoofd duren de zware afweergevechten voort. Aanvallen en doorbraakpogingen van vijandelijke infanterie en pantserstrijdkrach ten stortten in het geconcentreerde vuur van alle wapens ineen of werden reeds bij de voorbereiding uiteengeslagen. Het ingrijpen van sterke formaties Duitsche vliegende ar tillerie heeft belangrijk bijgedragen tot dit afweersucces. Aan het overige deel van het Oostelijk front werden bij eigen stoottroepacties tal rijke gevechtsstellingen opgeblazen en den vijand bloedige verliezen toegebracht. De luchtmacht viel met sterke strijdkrachten be langrijke ravitailleeringssteunpunten van den'' vijand in den centralen sector van het Ooste lijk front aan en bombardeerde bijzonder zwaar de spoorweginstallaties van Koersk. Eskaders jachtvliegtuigen en jachtkruisers, alsmede de luchtdoelartillerie schoten Woens dag 83 Sovjet vliegtuigen neer. Bij afzonderlijke vluchten van Britsche vliegtuigen boven het kustgebied van de be zette gebieden in het Westen werden vijf vliegtuigen neergeschoten. Eskaders snelle Duitsche gevechtsvliegtui gen vielen Donderdag in scheervlucht enkele plaatsen in Zuidoost-Engeland, waaronder Ipswich, met goed succes aan. Een vliegtuig keerde niet terug. Naar het D.N.B. verneemt, hebben de Duit sche troepen van de rust. die er op het oogen- blik aan het Oostelijk front heerscht, gebruik gemaakt om de bolsjewistische benden in het achterwaartsche gebied op te. ruimen. Zooals in het weermachtbericht van 30 Mei is ge meld, is in den centralen sector een tweeds zuiveringsactie geëindigd In de dichté moe rassige wouden ten Noorden van Briansk hadden zich ongeveer 2000 bandieten en on geveer 2500 burgers die geprest waren aan de daden van terreur deel te nemen, genesteld. Zij hadden er talrijke versterkte kampen aan gelegd, waarvan de toegangen met mijnen en gevechtsstellingen beveiligd waren. Zij- ston den met hun opdrachtgevers in Moskou door middel van de radio in contact en vandaar uit werden zij ook door vliegtuigen voorzien van wapens en munitie. Den 21en Mei begon de concentrische aan val der Duitsche formaties Reeds den eersten dag werd de ring om het gebied gesloten. Het bijeendrijven der bandieten op een klein ge bied eischte van de Duitsche troepen groote inspanning, daar vaak tot aan de heupen door het veen water moest worden gewaad/dikwijls probeerden de bolsjewisten door te breken, doch telkens werden zij op bloedige wijze af geslagen. Den 27en Mei waren de benden reeds practisch vernietigd. Het uitkammen van het gebied kostte echter nog twee dagen. De verliezen der bolsjewisten waren ook bij deze actie zeer aanzienlijk. Zij bedroegen ongeveer 1500 dooden, 120 gevangenen. Bijna 2400 burgers, verdacht van sabotage, werden aan de militaire gerechten overgegeven. In totaal werden 74 kampen, 360 woonbunkers en 157 gevechtsstellingen opgeruimd. KORT NIEUWS 1 De in Engelschen dienst varende Zweed- sche koopvaardijvloot heeft in Mei vijf sche pen verloren. Sedert het begin van den oorlog heeft de Zweedsche koopvaardijvloot 195 sche pen (825.518 brt.) verloren. Een afdeeling van de Berlijnsche lucht doelartillerie heeft een nachtlokaal, dat kort geleden is gesloten, in een soldatentehuis her schapen. Soldaten van de Berlijnsche „Flak" en hun vrouwen en meisjes wordt hier ont spanning en amusement geboden. Berlijnsche artisten zullen hier lat een veelzijdig pro gramma optreden.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1