Haarlemsche Courant Herhaalde Sovjet-aanvallen bij Welisj mislukt. Omwenteling in Argentinië. Nieuwsblad voor Noord-Holland Eastbourne aangevallen. 288e Jaargang No. 129 Bureaux) Groote Boutstraat 95. 'rol Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134950 Haarlemsche Ct, Haarlc BUkantoo*, ISoendapleln 11, TeL 12200 Hooldredacteuri J. T. Baudewyns Zaterdag 5 Juni 1943 VerschUnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen DrukkerU: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12713 Kantoor XJmulden: Rembrandtlaan 55, Umuiden-Oost Ultg t Graf. Bedrijven Damiat?, Haarlem K 1297 Generaal Ramirez bezet Buenos Aires; president Castillo aan boord van een oorlogsschip. Reuter maakte gisteravond melding van het gerucht, dat verschillende Argentijnsche legercorpsen tegen de regeëring in opstand waren gekomen. Generaal Marques was tot commandant van het strafcommando benoemd en admiraal Fin- catti was benoemd tot minister van oorlog. Alle verbindingen met Argentinië zijn aan censuur onderworpen. Volgens te Madrid ontvangen berichten zou de van zijn functie ontheyen minister van oorlog, Ramirez, zich aan het hoofd van 8000 tot 10.000 man opstandige troepen gesteld hebben, in Campo Mayo op 253 K.M. van Bue nos Aires. De Britsche berichtendienst meldde uit Montevideo, dat de „revolutionnaire" Ar gentijnsche troepen het regeringsgebouw in Buenos Aires zouden hebben bezet. Volgens te New-York ontvangen berichten uit Buenos Aires zou in de late middaguren van Vrijdag een „voorloopige wetgevende raad" gevormd zijn onder voorzitterschap van generaal Ramirez. De avondbladen aldaar zijn niet verschenen. Een ongewoon stempel krijgt het straatbeeld door de aanwezigheid van. troepen, die met muziek door de stad trekken. Het zou ook tot incidenten zijn gekomen. Autobussen zouden zijn omgeworpen en de ruiten van trams zou den zijn ingeworpen. Uit Buenos Aires meldt Reuter thans, dat de militaire opstandsbeweging heeft gezege vierd. Generaal Rawson is chef van de nieuwe voorloopige regeering. Naar Associated Press inmiddels uit Mon tevideo meldt, is de Argentijnsche president met de leden van zijn kabinet in Colonia (Uruguay) aan boord van een schip der Argen tijnsche marine aangekomen. De autoriteiten van Cölonia hebben de haven met behulp van aanzienlijke strijdkrachten der waterpolitie gesloten en weigeren aan de pers eenige in lichting te verstrekken. In Colonia zijn eenige leden van de Argen tijnsche regeering aan land gegaan, waaron der de minister van buitenlandsche zaken, dr. Ruiz Guinazu. Aan boord van het oorlogs schip zijn gebleven de minister van marine, schout-bij-nacht Fincatl, alsmede president Castillo zelf. die ziek geworden is. Castillo heeft geweigerd aan land te gaan, wanneer zijn grondwettelijke rechten niet gewaarborgd worden. Naar de Britsche berichtendienst uit Mon tevideo meldt, is in Buenos Aires een trium viraat gevormd, bestaande uit de generaals Ramirez, Rawson en schout-bij-nacht Sueyro. Het triumviraat heeft besloten omvangrijke veranderingen aan te brengen in de hooge commandoposten van het Argentijnsche leger. Over den opstand publiceert Svenska Dag- bladet in een artikel uit Montevideo de vol gende bijzonderheden: De strijdkrachten, die in opstand gekomen zijn, bedragen ongeveer 10.000 man. Aan de grens van Buenos Aires zijn ook zware vuur gevechten geleverd met A troepen, die de aegeering trouw gebleven zijn. Zij moesten echter wijken, De opstandelingen slaagden er langzamerhand in om Buenos Aires binnen te rikken, waar eveneens gevechten geleverd zouden zijn. Het hoofdkwartier van de politie werd bezet en aan president Castillo werd een ultimatum gezonden, waarin hem 48 uur tijd gegeven werd om zijn politiek te veranderen. Castillo weigerde hierop in te gaan en be noemde in plaats hiervan den opperbevelheb ber van het leger, generaal Rodolfo Marques tot chef van de ..straftroepen" Toen de toe stand voor den president slechter werd, trok hij zich met de regeering terug op den* mijnen veger Drummond. Onderhandelingen tusschen de regeering en de rebellen leverden geen resultaat op. De luchtmacht steunde generaal Ramirez, zonder echter aan den strijd deel te nemen. De vloot heeft niet ingegrepen. President Castillo heeft Vrijdag voor de Argentijnsche radio een verklaring voorge lezen, waarin hij mededeelde, dat de zetel der regeering verplaatst was op den mijnenveger Drummond. Hij riep de bevolking, de ambte naren en de politie op aan het onderdrukken van den militairen opstand deel te nemen. Volgens een beticht van Stockholms Tidnin- gen uit New-York zou president Castillo zoo wel de vloot alsook een deel van het leger achter zich hebben. In New-York wijst men op het feit, dat de opstand, een paar uur voor het partijcongres van de conservatieve Argentijnsche partij is begonnen, waarop de voorzitter van den Ar- gentijnschen senaat Robostiano Patrol Costa tot candidaat voor het presidentschap gepro clameerd zou worden. In Argentijnsche kringen in New-York ach. men de gebeurtenissen een opzettelijk toege brachte slag aan de neutraliteit van Argen tinië. Hiermede gaat de eisch naar een breuk met de Spilmogendheden en een zich solidair verklaren met de overige Zuid-Amerikaansche staten hand in hand. De opstand wordt door „liberale en democratische elementen" ge steund. Alle verbindingen tusschen Buenos Aires en de buitenwereld zijn verbroken. De stem der SS. Luistert op Zondag 6 Juni van 11.30 tot 11.45 over den zender Hilversum I, op golflengte 415 M., naar de stem der SS.. Onderwerp: reportage over de beëediging van de land wacht. Vijandelijke ravitailleering in samenwerking met Hongaarsche lucht, macht hevig aangevallen. In Mei aan het Oostelijk front 1257 vliegtuigen vernietigd. Het opperbevel van de Duitsche weermacht deelt mede In het gebied van Welisj zijn overdag en des nachts herhaalde aanvatten der'Sowjets •p bloed'ge wijze misiukl; 21 vijandelijke pantserstrijdkrachten werden kapotgeschoten. Van het overige Oostelijk front wordt slechts plaatselijke gevechtsactie gemeld. De luchtmacht heeft in Kaukasië aan het Donetzfront voortdurend vijandelijke troepen concentraties, alsmede luchtsteunpunten en ravitaiileeringssteunpunten aangevallen. Bijzonder hevig werd in samenwerking met Hongaarsche gevechtsvliegers het ravitailleeringsverkeer van den vijand aangevallen. In de Noordelijke IJszee werden twee be wakingsvaartuigen door bommen tot zinken gebracht en een torpedojager is beschadigd. In de maand Mei werden aan het Oostelijk front 1257 vijandelijke vliegtuigen vernietigd. In hetzelfde tijdvak gingen 143 eigen vlieg tuigen verloren. Snelle Duitsche gevechts vliegtuigen vielen een vijandelijk convooi in de wateren nabij Kaap Bon aan. Zij brachten een koopvaardijschip tot zinken en wierpen een ander schip in brand. Een formatie snelle Duitsche gevechtsvlieg tuigen heeft in den loop van 4 Juni de stad Eastbourne aan de Zuidkust van Engeland aangevallen, zoo verneemt het D N. B In scheervlucht neergeworpen brisantbommen ontploften op fabrieks- en stationsinstallaties. Bij het vertrek der formatie konden groote branden worden waargenomen. In den loop van de laatste drie maanden hebben Italiaansche strijdkrachten ter zee en in de lucht op de Middellandsche Zee en op den Atlantischen Oceaan 35 vijandelijke vrachtschepen met een totale tonnage van 259.000 ton tot zinken gebracht. Het Italiaansche weermachtbericht luidt: „Ter hoogte van Kaap Bon (Tunis) hebben Duitsche bommenwerpers Donderdag tegen het eind van den middag een convooi aan gevallen, waarbij zij een stoomschip tot zin ken brachten en een tweede in brand wierpen Het vijandelijke luchtoffensief tegen het eiland Pantelleria duurt voort. De artlilerie van het eiland vernielde twee toestellen. Twee andere toestellen werdn neergeschoten tijdens een gevecht door Italiaansch-Duitsche jagers. Bomaanvallen en aanvallen met de mitrailleur door vijandelijke vliegtuigen langs de kusten van Calabrië en Sardinië uitgevoerd, hebben eenige slachtoffers en schade zonder beteeke- nis veroorzaakt." Over den aanval van vijandelijke zeestrijd krachten op Pantelleria op 1 Juni meldt het agentschap Stefani: Tegen 18 uur verschenen vier vijandelijke torpedojagers op een af stand van ongeveer 11 mijl voor de kust van het eiland. De vijandelijke eenheden openden het vuur, dat van Italiaansche zijde terstond beantwoord werd. Na een heel kort vuur gevecht plaatsten de Italiaansche kanonnen een treffer op een vijandeiijken torpedoboot- jager, die zich met brand aan boord in Weste lijke richting verwijderde. De overige drie eenheden staakten het vuur en voeren, ge dekt door een kunstmatigen nevel, weg in de richting van Malta. Deze strijd en de talrijke vergeefsche pogingen van den vijand om het eiland met behulp van luchtaanvallen tot overgave te dwingen, toonen niet alleen de bereidheid van het Italiaansche garnizoen op Pantelleria tot verdediging, maar zijn tevens een waarschuwing aan den vijand, dat de weerstandskracht en taaiheid van het Itali aansche volk niet te onderschatten zijn. Argentinië en de V.S. De Amerikaansehe minister van marine Knox heeft verklaard, dat de rebellen in Argentinië den Geallieerden veel „vriend- schappelijker gezind" zijn dan de „vorige" regeering. Waarschijnlijk zullen de Ver. Staten de nieuwe Argentijnsche regeering onmiddel lijk erkennen, zoo meldt United Press uit Washington. Eveneens zullen de bepalingen van de leen- en pachtwet tot Argentinië uitge breid worden. De staatsgreep zal Argentinië in „nau wer contact" brengen met de Geallieerden. In Argentinië is thans een den Geallieer den vriendschappelijk gezinde regeering aan de macht. Antwoord van Stalin op Witte Huis ontvangen# De buitengewone gezant van Roosevelt Davies, die te Washington is aangekomen, heeft zich onmiddellijk naar het Witte Huis begeven om het verzegelde antwoord van Stalin te overhandigen. Ontheffing inlevering radiotoestellen. Familieleden (ouders, vrouwen, kinderen) van N.S.K.K.-vrijwilligers kunnen aanvragen voor ontheffing van het inleveren van radio toestellen richten tot de N.S.K.K.-Abrech- nungsstelle der Motorgruppe Luftwaffe Den Haag, Jan van Nassaustraat 47 of tot de Abrechriungsstelle van de N.S.K.K.-Trans portgruppe Todt-Speer, Den Haag, Benoor- denhoutscheweg 42 resp. bij de bureaux aan vraagformulieren aanvragen. KORT NIEUWS Koning George heeft den Earl of Harwood plechtig geïnstalleerd ais grootmeester van de Britsche Vrijmetselaars. De Earl of Harwood volgt als zoodanig den overleden Hertog van Kent op. Belangrijk voor de in Januari t.m. April geboren mannen van den Jaargang 1920. Maandag 7 Juni 1943 moeten zich alle ln de maanden Januari, Februari, Maart en April van het jaar 1920 geboren mannen overeenkomstig den op 4 Juni j.l. in dit blad gepubliceerden oproep op i't bevoegde Arbeidsbureau resp. het bevoeg de bijkantoor op bepaalde uren van 8 uur af persoonlijk aanmelden, waarbij zij het ingevulde aanmeldingsformulier en de an dere identiteitspapieren en gegeven moe ten medebrengen. De distributiestamkaart moet medegebracht worden. De werkge vers zijn verplicht de tot aanmelding ver plichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig hebben, van werk vrij te stellen en het salaris, resp. loon door te betalen. Aanmeldingspllchtigen en werk gevers maken zich strafbaar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der verordening of trachten deze te ontduiken. De nieuwe hulpbankbiljetten van tien en vijfentwintig gulden, welke tijdelijk door de Nederlandsche Bank in omloop gebracht zullen worden, in verband met eenige vertraging in den aan maak van nieuwe bankbiljetten. (C.N.F./Noske Pax c) Uit New-York wordt gemeld, dat Henry Ford weder gekozen is tot pre sident van de Ford Motor Company. Wegens opstan dige bewegingen in Soeleymaniye en in Kerkoek is in eenige provincies van Irak, o.m. in Bagdad, het stand recht afgekondigd. Te Boskoop brak brand uit in de garage van de autobusonderne ming Citosa. In minder dan geen tijd werden de ga rage en de zes daar in gestationneerde autobussen een prooi der vlam men. Ook hotel Neuf, dat aan de garage grenst, brandde grooten- deels uit. Een wervelstorm die de Indische pro vincie Orissa heeft geteisterd, heeft 436 slachtoffers ge- maakt.Tevens wer den 35.000 huizen vernield. Te Tilburg is een boerderij an nex uitspanning, bewoond door den landbouwer W. A. Smulders finaal uitgebrand. Veel stroo en landbouw werktuigen, als mede een voorraad graan en peul vruchten, gingen verloren. De boer derij, die in 1735 gebouwd is, was niet verzekerd. WEER EEN INVASIE. D. - Het moge waar zijn, dat verschillen- 3e dingen ons in dezen tijd wat krap worden toegemeten, aan profeten hebben we geen gebrek, in het bijzonder niet aan profeten, die ons haarfijn kunnen voor rekenen, wanneer de Anglo-Amerikaansche vloot op-de Europeesche kust zal verschij nen en de geallieerde legioenen ontschepen, waarna deze de Duitsche legers voor zich uit zullen drijven, een en ander kortweg te noemen: de invasie. Van die invasieberichten heeft ieder verstandig mensch ai lang zijn bekomst en de profeten zijn er langzamerhand stil van geworden. Alle zes weken beschaamd te moeten erkennen, dat de profetie gefaald heeft, vleit niet. Maqr nu heeft zich dan toch weer een respectabele profetenmond geopend. Uit maal is het niet de jongste bediende van den kapper, de neef van den melkboer en nog minder de Engelsche zender: Het is het bekende Engelsche blad „Observer" heusch niet de eerste de beste dat daar zoo maar een paar dagen geleden onthuld heeft, dat Juni de invasiemaand is en dat 22 Juni de dag zal zijn, waarop de Anglo- Amerikaansche vlootzie boven. De bombardementen uit de lucht vormen zoo veel als het trommelvuur, dat de stellingen op het continent stormrijp moet maken. Dan volgen de infanteristen, die langs de kusten aan wal worden gezet en de invasie kan beginnen. Als nieuwste vakman voor deze invasie-operaties is benoemd de Ame rikaansehe generaal Daniel Noce, die vol gens Reuter reeds sedert twintig jaar zich bezig heeft gehouden met constructie experimenten voor landingsbooten. Aldus de mededeelingen van de „Obser ver", die door-de Engelsche pers zijn over genomen. Men kent den fatalen of heuglij ken datum as you like it thans en kan den dag in zijn zakagenda aanteeke- nen. De laatste maal was het 17 Mei. Daar moet iets tussclien gekomen zijn, want de Meimaand bracht ons een boel narigheid maar geen invasie. Ditmaal is het 22 Juni. Jammer, doodjammer dat de „Observer" er niet bij heeft verteld, waar 't precies zal zijn. De plaatselijke fanfare zou zich dan tegen dien tijd kunnen oefenen in het spelen van „Brittannia rules the waves" Nog een geringe bedenking: er staat wel 22 Juni maar niet van welk jaar, maar wie zich met dergelijke spitsvondigheden bezig houdt, is een kniesoor. Gehoemde generaal Noce blijkt er ook een devies op na te houden. Wérkelijk, een heel aardig devies. Het luidt: „wanneer men niet naar zijn vijand kan vliegen moet men met booten varen. Wanneer dat niet gaat, moet men zwemmen. Hoofdzaak is, dat men aan land komt." Nu ging het in Augustus van het vorig jaar in de buurt van Dieppe niet met vlieg tuigen, ofschoon er een duizend op 't appè! verschenen waren en zelfs ging het niet geheel naar wensch met de booten. Op 't machtwoord van generaal Noce is er toen gezwommenwat er na precies 9 uur 55 minuten van de zwemmers overgebleven wasmen heeft het in de illustraties en de bioscopen kunnen zien. Het tweede front in 1942 eindigde in de golven, de gevangen kampen, de hospitalen. Want er was nu eenmaal langs de Europeesche kust een kustverdediging en na Augustus 1942. is menige goederentrein met ijzer en cement naar de kust gereden en de munitiekamers liggen vol en ieder stuk geschut en iedere mitrailleur is ingeschoten.20 Augustus 1942 was voor Churchill een dag van bit tere ontgoocheling. En nu 22 Juni 1943.... natuurlijk zal geen sterveling het gezwets, dat drie weken te voren een aanval aankondigt, ernstig nemen en er is hier meer op gewezen, dat in den grond dit alle's geen ander doel heSft, dan ongerustheid wekken. Doch, .al zijn wij ons klaar bewust van den ramp spoed, die een invasiepoging zou beteeke- nen, het is begrijpelijk, dat de wensch wordt vernomen: mocht het nu eindelijk eens uit zijn met deze woorden, deze drei gementen, deze vooze profetieën. De Duit sche weermacht wacht een invasie vol komen voorbereid en rustig af en vreest, na al deze woorden van gene zijde, geens zins tot de daad te komen. De Duitsche batterijen zijn gereed, ieder oogenblik met scherp te schieten. Laat de Britsche en Amerikaansehe larv- dingsvloten komen. Ze worden verwacht,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1