Haarlemsche Courant Speer en Göbbels spreken voor arbeiders in Berlijnsche Sportpalast. BEKENDMAKING Nieuwsblad voor Noord-Holland Negen Ridderkruisen van oorlogsverdienste uitgereikt De ~uitsche minister voor bewapening aan bet woord. Rede Dr. Göbbels. 286e Jaargang No. 130 Bureaux! Groot» Houtstraat $1. Tol Advert. 10734, Redactie 10609 Postgiro 134958 Haarlemsche Ct, Haarlem T: ij kantoor, Socndapleln IT, Tel. 1330* Hoofdredacteur! I. V. Baudewyna Maandag 7 Juni 1943 VerschUnt dagelijks, behalve op Zon- ea Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 13. Tel. 13711 Kantoor IJmulden: Rembrandtlaan 5S. IJmuidon-Oost Ultg Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 129T RijksmÜnister Spaer bewees door nauwkeurige getallen, onder daverende toejuiching van de tienduizenden toehoorders, dat de Duitsche bewapening ondanks alle luchtaanvallen records heeft be« haaid op alle gebieden en nog verder zal groeien. Dr. Göbbels verklaarde in aansluiting daarop, dat Duitschland alle voorwaarden voor een werkelijk beslissende overwinning in handen heeft. Zaterdagmiddag hebben de Rijksministers dr. Göbbels en Albert Speer ter gelegenheid van de plechtige uitreiking van onderschei dingen aan arbeiders in de bewapeningsindu strie het woord gevoerd, op een groote bijeen komst van de partij in het overvolle Berlijn sche Sportpalast. Negen arbeiders en voor aanstaande mannen der Duitsche bewapening ontvingen het Ridderkruis van het Kruis van oorlogsverdienste. Dc Duitsche bewapening, aldus minister Speer, is van jaar tot jaar gestegen en heeft in Mei 1943 op alle gebieden een recordhoogte bereikt. Het is de historische verdienste van Rijksmaarschalk Goring ons door het vier jarenplan de grondslagen te hebben verzekerd tot instandhouding en opvoering van de Duit sche bewapeningsindustrie. De minister noemde als leidende figuren van de bewapeningsindustrie Pleiger, die de geheele kolenindustrie leidt; Krauch, die den chemischen sector in voor den oorlog beslis- senden omvang heeft uitgebreid; Röchling, die door zijn ervaringen de productie van ijzer op recordhoogte heeft gebracht; Rohland, die de pantserfabricage opvoerde; Werner, die de vliegtuigmotoren op een ongedacht hoogte punt heeft gebracht, Frydag en Heyne, die de vliegtuiguitrusting hebben verveelvoudigd; Geilenberg die de munitie op dictatoriale wijze leidt; Degenkolb, die de locomotiefpro- ductie aanzienlijk opvoerde; Porsche, die voor de ontwikkeling van de pantsers; Muller, die voor die van het geschut en andere wa pens; Wolff, die voor de ontwikkeling yan de munitie de verantwoordelijkheid draagt en verder zijn nauwste medewerkers Sauer en Schieber. Minister Speer wees vervolgens op de pres taties en de houding varr den Duitschen ar beider bij het herstellen van schade aange richt door vliegtuigaanvallen. Hij legde er den nadruk op, dat juist in de laatste maan den ondanks de vliegtuigaanvallen op alle gebieden der bewapening geen inzinking, doch een gestadig stijgen der productie valt waar te nemen. Nadat Speer gesproken had over de gewaar borgde grondstofpositie voor de bewapenings industrie, vooral wat betreft steenkool, ijzer en staal, spr^jc hij over de energiebronnen, waarbij hij mededeelde dat in dit jaar een groot aantal door waterkracht gedreven elec-« triciteitsfabrieken van grooten omvang in bedrijf genomen is en in nog grooter aantal het komende jaar ter beschikking zullen staan. Vastgesteld kan worden, dat de tijde lijke beschadiging van twee stuwdammen ons wat betreft de energieverzorging niet heeft getroffep. De gedecentraliseerde organisatie van onze energieopwekking heeft het zonder moeilijkheden mogelijk gemaakt nog denzelf den dag de bewapeningsindustrie de wegge vallen hoeveelheden stroom, weer ter beschik king, te stellen. Ook de verwachting van den vijand, dat de watervoorziening van het Roer gebied voor langen tijd gestoord zou zijn, is niet in vervulling gegaan. De minister gaf daarna de volgende bij zonderheden omtrent de Duitsche inspanning op het gebied der bewapening: De munitie. Alleen in Mei 1943 werd 6.3 maal zooveel ton geproduceerd als het maandgemiddelde in 1941. Dit resilltaat werd bereikt met slechts 50 meer arbeidskrachten: 132 meer ruw staal, 57 minder koper en slechts 2 meer aluminium. De productie van pantserdoorborende mu nitie van 5 cM. en meer werd r-an 1941 tot op heden met 1000 vergroot, die voor lichte veldhouwitsers met 1300 en voor zware kalibers met 400 De maandelijksche pro ductie van steel- en eihandgranaten werd van 100 op 410 gebracht, die van mijnen op 1900 De wapens. De productie van alle geschut van een ka liber van 3.7 cM. en hooger werd tegenover het maandgemiddelde van het jaar 1941 in Mei tot 400 verhoogd. De vervaardiging van karabijnen werd de laatste vier maanden met de helft vergroot. Bij de snelschietende machinegeweren van 't type MG 42 werd een bijzonder schitterende prestatie bereikt. De vervaardiging van lichte veldhouwitsers kon sedert 1941 verviervoudigd worden. De productie van zware en zwaarste lughtdoelartillerie werd sedert 1941 met 315 vergroot. De productie van zware pantseraf- weerkanonnen, die op ondubbelzinnige wijze superieur aan die van den vijand zijn, werd in het jaar 1942 bijna verdubbeld, en heeft sedert Februari van dit jaar alleen een stij ging tot 220 te zien gegeven. Het aantal maandelijks vervaardigde stukken pantseraf- weergeschut is van 1941 tot op heden met 600 gestegen. Pantserwapen. Hot totale aantal van alle vervaardigde pantsers werd verveelvoudigd. Daarbij be draagt de toeneming der productie van lichte pantsers, vroeger pantsers 1 2 en 3, slechts ongeveer 20 ^van het maandelijksche ge middelde van het jaar 1941. Om begrijpelijke redenen werd het meeste belang gehecht aan de opvoering van zware pantsers, van storm- geschut, van den pantser 4 en van den Tijger. Dtar zijn juist de laatste maanden resultaten bereikt, die ver liggen boven datgene, wat wij van de bewapening konden hopen. Alleen de toeneming van de maandelijksche productie aan zware pantsers van Februari van dit jaar tot aan Mei bedraagt 200 De bewapening van de luchtmacht staat niet ten achter bij het succés der bewapening van het leger. Hier werden het afgeloopen jaar talrijke nieuwe types ontwikkeld en reeds volledig in productie gebracht. Deson danks was in Mei varr dit jaar het aantal der geproduceerde vliegtuigen een veelvoud van 't gemiddelde van 1941.Daar echter 't geven van afzonderlijke getallen den vijand een voor tijdig inzicht in de groote vorderingen op dit gebied zou kunnen geven, moet hoe groot de successen hier ook zijn voorloopig af gezien worden van het bekend maken daar van. Speer deelde mede, dat de Führer uit er kenning van de reusachtige prestatie in de Duitsche bewapeningsindustrie 9 arbeiders en vooraanstaande persoonlijkheden der Duit sche bewapening het Ridderkruis van het Kruis voor Oorlogsverdienste heeft verleend. Vervolgens ging hij in op den Duitschen uitvindersgeest, die in de wereld reeds altijd vooraanstaand is geweest, die nieuwe wegen zoekt, vindt en ook gevonden'heeft. Wanneer menigmaal zoo zeide hij de een of an dere uitvinding door ons aan openbaarheid prijs wordt gegeven, dan geschiedt dit slechts op een tijdstip, waarop ook het buitenland reeds op de hoogte is van dit nieuwe wapen door het succesvolle gebruik daarvan. Dit ge schiedt op een oogenblik, waarop dit wapen reeds wepr door een beter is achterhaald. Minister Speer besprak vervolgens het eigen karakter van de Duitsche bewapeningsindu strie, dat gelegen is in de verdeeling dezer industrie in tallooze, groote, middelgroot?, kleine en zeer kleine fabrieken en zeide: „Wij zijn door deze verdeeling tamelijk ongevoelig voor luchtaanvallen op onze industrie. Wij hebben elke productie in vele afzonderlijke fabrieken moeten verdeelen, daar de struc tuur van onze industrie dit vereischte. De grootste moeilijkheid, die daardoor in het be gin voor een grootscheepsche productie ont stond, werd aldus thans tot een beslissend voordeel. Voor die massafabricaties echter, die op langen termijn onveranderlijk blijven, zijn nieuwe mammouthfabrieken ontstaan. Tenslotte wees de minister er op, dat tot aan het volgend voorjaar de maan delijksche productie wederom belangrijk opgevoerd wordt. Wij zullen, zoo zeide hij, het front nieuwe wapens, nieuwe pant sers, vliegtuigen en duikbooten in een aantal ter beschikking stellen, dat het on zen soldaat met zijn persoonlijke, onover trefbare superioriteit als strijder tegen onze vijanden mogelijk maakt dezen strijd niet slechts te doorstaan, doch definitief te overwinnen. Rijksminister dr. Göbbels ging in zijn groote redevoering ter inleiding op de bewering van de vijanden der Spil in, volgens welke de toe stand van Duitschland thans gelijkt op die van 1917 en 1918. Belangrijk voor de in Mei t.m. Augustus geboren mannen van den jaargang 1920. Dinsdag 8 Juni 1943 moeten zich alle in' de maanden Mei, Juni, Juli en Augustus van het jaar 1920 geboren mannen overeenkomstig den op 4 Juni j.l. in dit blad gepublieeerden oproep op 't bevoegde Arbeidsbureau resp. het bevoeg de bijkantóor op bepaalde ureh van 8 uur af persoonlijk aanmelden, waarbij zij het ingevulde aanmeldingsformulier en de an- dere identiteitspapieren en gegeven moe ten medebrengen. De distributiestamkaart moet medegebracht worden. De werkge vers zijn verplicht de tot aanmelding ver plichte personen gedurende den tijd dien zij hiervoor noodig hebbfen, van werk vrij te stellen en het salaris, resp. loon door te betalen. Aanmeldingsplichtigen en werk gevers maken zich strafbaar wanneer zij handelen in strijd met de bepalingen der verordening of trachten deze te ontduiken. In mijn bekendmaking van 29 April 1943 heb ik bevel gegeven, dat de leden der vroegere Nederlandsche weermacht in krijgsgevangenschap terug gebracht moeten worden. Naar ik verneem, is de opvatting verspreid, dat de door mij ter aan melding opgeroepen personen bij niet-aanmelding in het ergste geval een kleine disciplinaire straf te verwachten hebben. Dit is een ernstige vergissing. Ik wijs met nadruk op het volgende: Wie zich niet aanmeldt overtreedt mijn bevel van 29 April 1943 en heeft zich voor den krijgsraad te verantwoorden wegens militaire ongehoorzaam heid, waarop volgens het Duitsche militaire strafwetboek de zwaarste straffen staan. Dei' Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden, FR.- CHRISTIANSEN General der Flieger De Duitsche stellingen aan het Koeban-bruggehoofd zijn steeds weer het doel van hevige Bolsjewistische aanvallen, die met inzet van in getalsterkte ver in de meerderheid zijnde strijdkrachten en vele honderden pantserwagens plaats vinden. Doch tengevolge van den vastbesloten wil tot weerstand van de Duitsche troepen storten al deze aanvallen onder de zwaarste verliezen aan men- schen en materiaal voor den vijand ineen. Waar het den tegen stander gelukt door te dringen, zet onmiddellijk 'n Duitsche tegen stoot in en wordt de toestand hersteld. Terwijl op den achter grond torenhooge rookwolken de resultaten der Stuka-aanvallen doen zien, verlaten de grenadiers de ruïnes van een dorp, om tot den tegenaanval over te gaan. (PK Leopold Sch/F P. c) KORT NIEUWS De derde zoon van den Duitschen ex-kroonprins,prins Hubertus van Prui sen zal in het hu welijk treden met prinses Feodora Reuss. De prins is kortgeleden van z'n eerste vrouw, een geboren Von Hum boldt, gescheiden. De Deensche koopvaardij-vloot heeft sedert het be gin van den oorlog 164 schepen verlo ren; 1032 Deensche zeelieden zijn hier bij om het leven gekomen. Onder auspiciën van 't Italiaansche ministerie voor volksopvoeding is een „centrum voor bestudeering en or ganisatie der Nieu we Orde" opgericht om alle problemen te bestudeeren, die het leven en de uit breiding van het Italiaansche volk binnen het bestek van de nieuwe Europeesche poli tiek betreffen. Ik behoef, zoo zeide de minister, slechts te wijzen naar één fundamenteel onderscheid. In de genoemde jaren liepen vele vrouwen en mannen, verleid door joodsch-marxistische vijanden van volk en vaderland, de bedrijven uit de straat op en weigerden door munitie stakingen hun kameraden aan het front wa pens toe te voeren. Thans daarentegen ken nen alle Duitsche bewapeningsarbeiders slechts één leuze: wapens voor het front, de beste wapens in handen van de besté soldaten, opdat zij voor ons geheele volk de overwin ning kunnen bevechten en veilig stellen. De crisis van den winter is ten einde. Wan neer wij den toestand in de achter ons lig gende grijze maanden vaak met verbeten grimmigheid onderzoekend onder oogen zien, hebben wij toch nooit berust in de slagen van het noodlot. De zenuwcampagne van den tegenstander maakt geen indruk op ons. Eenmaal is het Duitsche volk, in November 1918 het slacht offer geworden van de huichelachtige belof ten van zijn vijanden. De harde les, die ons voor dit moreele falen door de geschiedenis gegeven is, is volkomen voldoende voor ons. Zulk een tragedie zal zich nooit herhalen. Wij weten ditmaal, waarom het gaat en hebben bovendien alle vuistpanden in handen voor een waarlijk beslissende overwinning. Die kan men ons niet met leugens en be loften uit de hand wringen. Dat zou alleen door geweld mogelijk zijn. Maar tegenover geweld plaatsen wij tegen geweld. Bij ons zijn er geen arbeiders meer, die het voornemen tot staken hebben, maar vooral gêen joodsche ophitsers meer, die hen daartoe kunnen verleiden. Er bestaat in Duitschland geen groep, die bereid zou zijn den vijand in de hand te werken. Op de Nationaal Socialistische hou ding van het Duitsche volk stuiten alle vijan delijke verleidingspogingen af. Zij geeft ons de kracht ook de eeuwige begeleidende ver schijnselen van iederen oorlog, tegenslagen, schikkingen van het nöodlot, verhoogde zware offers, enz. geduldig en met verbeten trots te verdragen. Daarom spreken wij ook niet van wrede, maar strijden daarvoor. Wij richten ons er in onze maatregelen, op in, dat wij den oor log onder alle omstandigheden zoolang kun nen volhouden, tot de vijand ter aarde zinkt. Dat is de onwrikbare basis en doelstelling van onze geheele oorlogvoering. Onder geen omstandigheden zullen wij den een of anderen toestand zich laten ontwikkelen, die ons niet in staat zou stellen het beslissende laatste kwartier op adem te blijven. Zoo is b.v. onze voedingspolitiek op langen termijn iagesteld. Zij gaat zuinig om met de voorraden. Haar hoogste wet is onder alle omstandigheden uitgegeven kaarten ook te honoreeren en in geen geval en nooit een toestand op te roepen, die het ons om voe dingsredenen van ons volk niet meer zou ver oorloven den oorlog tot de overwinning voort te zetten. De luchtoorlog. De minister besprak vervolgens nader de offers, die de bevolking moet brengen en ten gevolge van de luchtterreur van den tegen stander. Onze vijanden, zoo zeide hij, vallen hen met brutaal cynisme aan in hun have, goed en leven teneinde daarmede hun oor- logsmoreel murw te maken. Dat geven zij ook openlijk toe. Wat zij daarbij aan Duitsche cultuurwaarden vernietigen zal hun eeuwig tot schande strekken. Zij voeren oorlog tegen de houding van ons volk en doen nog waar lijk moeite deze infame bloedterreur 'een humaan manteltje om te hangen. Wij Duitschers van heden echter behooren niet tot het soort menschen, dat bij een vij and. die het voorzien heeft op onze ver nietiging, bedelen om ontzien te worden. Wij weten dat er tegen de Britsch-Amerikaansche bommenterreur slechts één doeltreffend mid del is: contraterreur. Het geheele Duitsche volk is thans slechts bezield door de éenige gedachte gelijk met gelijk te vergelden. Het is verre van ons te pochen of te drei gen. Wij leggen slechts iedere Engelsche stem van heden vast, die in den bommenoorlog tegen Duitsche vrouwen, grijsaards en kin deren een volstrekt humaan of zelfs Christe lijk middel ziet ter overwinning van het Duitsche volk. Dit zal ons eenmaql een wel kome motiveering geven voor ons antwoord op deze schurkenstreken. Het Britsche volk heeft gëen aanleiding tot triomfantelijke ge voelens. Het zal de rekening moeten betalen, die zijn verantwoordelijke mannen in op dracht van hun joodsche ophitsers en opruiers openen, door hun bloedschuld. Tot zoo lang moeten wij trachten gereed te komen met de vaak zeer harde gevolgen van de Britsch- Amerikaansche luchterreur. Vervolg op pag. 2)

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1