Haarlemsche Courant Pantelleria zwijgt op sommatie tot overgave. Nieuwsblad voor Noord-Holland Het Italiaansche weermachtbericht HET DUITSCHE WEERMACHTBERICHT Donderdag 10 J ji lSi.3 288e Jaargang No. 133 Bqreanxt Groots Houtstraat 93. Xel Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haarlemsche et, Haarier HU kantoor, Soendapleln 37. XeL 12220 Het Italiaansche weermachtbericht luidt: Het garnizoen van het eiland Pantelleria, 'dat in den loop van Dinsdag heeft bloot gestaan aan een ononderbroken luchtbom bardement, heeft niet geantwoord op de sommatie van den vijand zich over te geven. Het eiland werd ook hevig gebom bardeerd door een groote formatie oorlogs schepen: een vijandelijk vaartuig werd door onze bommenwerpers getroffen. Vijf vijandelijke vliegtuigen werden door de luchtdoelartillerie vernield en 10 neergeschoten door jagers van het 53ste Iuchtregiment tijdens luchtaanvallen. Duitsche jachtvliegtuigen schoten twee Spit fires neer boven de Zuidelijke kusten van Si cilië. Een vijandelijke luchtaanval op Carbo- nia en omgeving deed eenige gebouwen in storten en veroorzaakte eenige branden. Er zijn enkele slachtoffers.. Getroffen door de luchtdoelartillerie werden twee vliegtuigen neergeschoten, een te Calasetta, een ander te San Antioco (Cagliari). In aanvulling op het Italiaansche weer machtbericht wordt officieel nog het vol gende medegedeeld: Na de bezetting van Tunesië stond het eiland Pantelleria logischerwijze bloot aan de aanvallen van den vijand, die probeerde deze hinderpaal voor de scheepvaart door het ka naal van Sicilië uit den weg te ruimen. Het bombardeeren, waarmede op 9 Mei een begin werd gemaakt, werd in defi loop van den tijd een direct lucht- en zeeoffensief, dat voort durend in hevigheid toenam en in de laat ste dagen haar hoogtepunt bereikte. In de afgeloopen dagen deed de vijandelijke luchtmacht gemiddeld twaalf aanvallen over dag, terwijl de nachtelijke aanvallen zonder onderbreking werden voortgezet om den ver dedigers geen oogenblik tot rust te laten komen. Het vijandelijke offensief heeft na tuurlijk veel schade veroorzaakt, aan het her stel waarvan de dappere verdedigers ook tij dens de luchtaanvallen voortdurend werken. Aan de zijde der soldaten, matrozen en vliegers houdt de bevolking van Pantelleria geheel onbaatzuchtig stand door met trots alle offers en ontberingen te dragen. Dinsdag wierp de vijand pamfletten neer met een door generaal Spaatz geteekenden oproep van het Engelsch-Amerikaansche hoofdkwartier om zich over te geven. Men kan zich voorstellen wat voor een antwoord daarop de admiraal, die het bevel voert op het eiland en over het garnizoen, gegeven heeft. De dappere verde digers van Pantelleria zijn allen bereid te strijden en vastbesloten den vijand de ver wachte landingspoging duur te laten betalen. 'Intusschen heeft het kleine, doch dappere garnizoen van het kleine, eiland Lampedusa, dat van alle zijden door den vijand omringd wordt, reeds met succes een landingspoging afgeslagen en hierdoor den vijand een voor proefje gegeven van den strijd, dien hij voe ren moet wanneer hij zich meester wil ma ken van deze kleine, doch sterke vooruitge schoven stelling. Het opperbevel van de Duitsche weermacht 'deelt mede: Aan het Oostelijk front vonden Dinsdag geen gevechten van beteekenis plaats. Tijdens de gevechten aan het Koebanbrugge- hoofd in de afgeloopen 14 dagen, waarbij de Sovjets 13 divisies infanterie, 3 infanteriebri gades, 6 pantserformaties en sterke vlieger strijdkrachten in den strijd brachten, leed de vijand zeer zware verliezen aan menschen en materiaal. Alleen 100 pantserwagens en 350 vliegtuigen werden vernietigd. Vliegende artillerie heeft Dinsdag aan de Oostkust van de Zee van Azof 47 landings booten der Sovjets tot zinken gebracht. In den centralen sector van het Oostelijk front werden bij een poging der Sovjets onze vliegvelden en ravitailleeringssteunpunten te bombardeeren 75 Sovjetvliegtuigen neerge schoten, waarvan alleen elf door Spaansche jagers. In totaal verloor de vijand in het Oos ten Dinsdag 141 vliegtuigen. Drie eigen vlieg tuigen worden vermist. Zware Duitsche ge vechtsvliegtuigen bombardeerden in den nacht van 8 op 9 Juni haveninstallaties aan de Al- gerijnsche kust. Italië drie jaar in oorlog Aan den vooravond van den tienden Juni, op welken dag het vierde oorlogsjaar voor Italië begint, staat de geheele Romeinsehe pers in het teeken van dezen verjaardag, die gevierd wordt als dag der Italiaansche marine De Lavoro Fascista schrijft, dat het Italiaan sche volk, dat zich eendrachtig om den Duce schaart, het vierde oorlogsjaar ingaat met de viering van de roemrijke daden zijner marine. Ter gelegenheid van den dag der vloot heeft de onderstaatssecretaris van het ministerie van marine, admiraal Riccardi, tevens chef van den marinestaf, een oproep tot het per soneel der Italiaansche vloot gericht, waarin hij wijst op het feit, dat de vloot drie jaar onafgebroken geopereerd heeft en er den na druk op legt, dat het succes verzekerd is. De strijd zal nog lang en hard zijn, zooals ook de strijdwil van de vloot hard, haar begrip voor het doel groot en haar vertrouwen on wrikbaar is. De heldhaftigheid der Italiaan sche marine zal steeds een groot vaderland waardig zijn. Op het terrein van het openluchtmuseum te Arnhem wordt de laatste hand gelegd aan een Drentschen landweg, welke na tuurgetrouw is nagebootst en 't landelijk karakter van het museum ten goede komt. C.N.F./Stevens Pax c Giraud naar Washington De New-York Times meldt, dat generaal Giraud een uitnoodiging van het Witte Huis een bezoek te brengen aan Washington, heeft aangenomen om met Roosevelt en hooge ambtenaren der Amerikaansche regeering te confereeren. Reuter publiceert een verklaring van den Franschen zender te Algiers van Woensdag avond: „Het in Algiers in het leven geroe pen orgaan het Fransche comité der natio nale bevrijding aldus deze verklaring, geeft zich niet den naam van regeering. De spreker wees er op, dat het comité niet de wettige regeeringsmacht heeft, aangezien het niet door het Fransche volk gekozen is. In de verklaring wordt verder gezegd: „op hét ge bied van de buitenlandsche politiek heeft het comité niet de bevoegdheid om Frankrijk voor de toekomst door verdragen te binden." De toestand in Abessynië i Uit Londen wordt vernomen: In Abessi- nië regeert in werkelijkheid Engeland en niet Haile Selassie, aldus heeft de vroegere Abessijnsche gezant in Londen, dr. Maxim, verklaard. Het herstel van Haile Selassie als Koning heeft slechts een formeel karak ter, aangezien het Engelsch-Abessijnsche verdrag den Engelsehen buitengewone spe ciale territoritale volmachten in Abessinië verleent. Zelfs het Ethiopische valutasysteem hebben de Engelschen niet onaangetast ge laten. De Maria Theresia daalder is uit het verkeer genomen, en vervangen door Brit- sche Oostafrikaansehe munten, opdat Abes sinië in de toekomst ook Onderworpen zal zijn aan Brjtsch toezicht in financieel en commercieel opzicht. Iedere Europeaan in Abessinië geniet speciale territoriale rech ten, evenals die bestonden in China voor het Chineesch-Japansch conflict. Practisch ge zien, aldus Dr. Maxim, is Abessinië zoo ge worden tot een soort Britsch protectoraat. Invasie.gokjes. Naar Patrick Laeey over de Londen- sche radio heeft meegedeeld, worden er in Engeland loterijen op touw gezet met be trekking tot den datum van de landing op het vasteland van Europa. Zoo men zich rekenschap geeft van het feit, dat het Engelsehe volk bij een invasie zware offers aan bloed zal hebben te brengen, komen deze loterijen in een eigenaardig daglicht te staan. Een open strijdvraag is nog, wie bij de Landing de spits zullen moeten afbijten, de Britten of de Amerikanen. Daarom hoort men vaak opperen, dat dan maar de Canadeezen de kat de bel moeten aanbin den. Gedurende het laatste etmaal hebben in de Vereenigde Staten de radio-woordvoer ders, door het vermoeden uit te spreken, dat de invasie in Europa thans voor de deur stond, het publiek in een toestand van verwachting gebracht. Een van deze spre kers verklaarde zelfs: „het uur heeft ge slagen". Gewoonlijk goed ingelichte kringen 'heb ben geen enkele informatie, welke op zooiets zou duiden, hoewel het zonder meer spreekt, dat de eilanden in de Mid- dellandsche Zee, welke in handen der As zijn, door de Geallieerden worden be dreigd. Het algemeene idee der deskundigen in Washington is, dat de tijd voor groote landingen op het Europeesche continent nog niet rijp is. Proefmobilisatie in Zweden. Aan het einde der afgeloopen week zijn in Zweden verschillende lichtingen onder de wapenen geroepen. Dit feit trok des te meer de aandacht, daar de oproep over de radio geschiedde. Thans verklaart men te Stock holm, dat hier slechts sprake is geweest van een oefening. De Zweedsche regeering wilde nagaan, of het mogelijk is, door middel van do radio binnen den kortst mogelijken tijd te mobiliseeren. Roosevelt en de gasooriog. Roosevelt heeft verklaard, dat de Spilmogendheden naar allen schijn voorbereidingen treffen voor het gebruik van gas. Zouden zij met den gasooriog beginnen, dan zouden onmiddellijk ver geldingsmaatregelen worden genomen. Het is, zoo verklaart men te Berlijn, niet de eerste keer, dat van vijandelijke zijde dergelijke 'beweringen yvorden gelan ceerd. Wanneer de president der Vereenigde Staten deze tot de zijne maakt, spreekt daar uit een zekere nervositeit, misschien ook de wensch zich en zijn bondgenooten a priori een alibi te verschaffen voor een eventueel in die richting gaand eigen plan. „Whitehall kan een mensch te veel worden." Voor de terugreis van Churchill van Noord-Afrika naar Engeland zijn, in ver band met de verhoogde activiteit der Duit sche luchtmacht gedurende de laatste da gen in het Westen, bijzondere voor zorgsmaatregelen genomen, meldt het Londensche blad „Sunday Dispatch".. Daartoe heeft men voor deze onderneming" een zeer donkeren nacht uitgezocht en bovendien het toestel vart den minister president door een enorm aantal nacht jagers doen escorteeren. Omtrent de buitenlandsche reizen van Churchill heeft de Britsche minister^ van binnenlandsche zaken verklaard, dat het Britsche oorlogskabinet steeds in een di lemma is, wanneer het voor de vraag staat of Churchill moet reizen of niet. Chur chill zelf houdt er van zich van Engeland te verwijderen, want „Whitehall kan een mensch te veel worden". Keuringen voor de Waffen SS, het Legioen en de Landwacht Bij onze Vrijwilligers. Het soldatenorkest speelt, de bevolking luistert aandachtig toe. SS PK Möbius O/H P. c Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leef tijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen ver voegen teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, enz. De aandacht wordt erop gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde re denen in Nederland moeten blijven, de mo gelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het SS- Wachtbataillon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18-30 jaar, die aan- meldingspliehtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keurings- dagen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 17 Juni 9-14 uur Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 18 Juni 9-12 uur Breda, restaurant „Mo dern" Markt. 18 Juni 15-18 uur Den Bosch, hotel „Noord-Brabant", Markt 45. 19 Juni 9-12 uur Venlo, Deutsches Haus, Egmontstraat 1G. 19 Juni 15-18 uur Arnhem, café „Roya.l". 20 Juni 9-12 uur Hengelo, Café „Mo dern", Spoorstraat 18. 20 Juni 15-18 uur Zwolle, hotel „Geiten beek". 21 Juni 9-12 uur Assen, Concerthüïs a. 'd. vaart. 21 Juni 15-18 uur Groningen, Concert huis, Poelestraat. 22 Juni 9-12 uur Leeuwarden, Huis Schaaf. Breedstraat. 23 Juni 9-14 uur Amsterdam, Dam 4. 24 Juni 9-13 uur Utrecht N.Y. Huis, Oude Gracht 245. 25 Juni 9-14 uur Amersfoort, Polizei- dufchgangslager, Leusderweg. 2G Juni 9-14 uur Den Haag. Café „Den Hout", Bezuidenlioutscheweg, Verschynt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen DrukkerU: Z. B. Spaarne 13. Tel. 1?JS Kantoor TJmulden: Rembrandtlaan 55, IJmuiden-Oost Ultg Graf. Bedrijven Damlate, Haorlem A 1297 Vragen Werk je in een fabriek of op een kantoor? Zit je op een H.B.S. of op een ambachts school? Is je vader industrieel of arbeider? Verdient hij duizend of honderd gulden per maand? Om deel te nemen aan een weersportkamp f behoeven deze vragen niet beantwoord te worden. De weersportkampen staan open voor iederen Nederlandschen jongen van 1618 jaar. Kosten zijn aan de kampen niet verbon- i den. De kampen duren een maand. Werkgevers en scholen moeten vrijgeven. Werkgevers moeten loon doorbetalen. Werkgevers mogen deze maand niet van de vacantie aftrekken. Iedere Nederlandsche jongen een maand naar een weersportkamp. Meldt je aan bij het bureau voor Ger maansche Weersportkampen, Haarlem, Spaarne 94. President van Paraguay in de V.S. De president van Paraguay is voor een of ficieel bezoek aan de Ver. Staten Dinsdag iq Miami (Florida) aangekomen. Later zal hij zich naar Washington begeven om een bezoek te brengen aan Roosevelt op het Witte Huis. De liquidatie der Komintern Naar radio Moskou meldt, heeft het presi dium van de uitvoerende commissie der com munistische Internationale bepaald, dat met ingang van 10 Juni de uitvoerende commissie d«r communistische Internationale, zijn pre sidium en secretariaat en de controle-com missies ontbonden worden. Tevens werd een liquidatie commissie gevormd waarvan Dimi- troff, Manoeilsky, Piek en Erkoii lid zijn. Loktöter De Duitsche oorlogsverslaggever Gerard Marten deelt mede, dat bij de luchtmacht in het Oosten een nieuw, speciaal commando is gevormd, dat den naam van „Loktöter" draagt hetgeen in verband staat met het buiten ge vecht stellen van vijandelijke locomotieven. De „locdooders" opereeren achter het Russi sche front en maken slechts jacht op treinen. Zij zijn speciaal hiervoor opgeleid. De machi nes, die hiervoor worden gebruikt, zijn Jun- kers-88 vliegtuigen. Als speciaal kenteeken vertoonen zij het embleem van een spoor- wegwiel. Haarlemsche schoenmaker hield .zich niet bij zijn leest Santen met Amsterdammers ging hij inbreken De Amsterdamsche recherche heeft een succes geboekt door de aanhouding van een 25-jarigen expeditieknecht, een 27-jarigen bakker, een 25-jarigen schoenmaker en een 22-jarigen los werkman, die zich schuldig hebben gemaakt aam diverse inbraken in de Kankerbuurt te Amsterdam. Met uitzon dering van den schoenmaker, dte te Haar lem woont, zijn de inbrekers Amsterdam mers. Zij hadden het speciaal gemunt op le- ve*smicmeïen en textielgoederen. Gedurende dé laatste weken hebben zij zeven inbraken gepleegd, waarbij zij zich toegang verschaften door met een breekijzer de etalageruiten in te slaan. Het laatste be zoek gold een kousenwinkel in de Kinlcer- straat, waarbij een groote partij textiel- goederen werd gestolen. Deze partij kon grootendeels door de rechercheurs worden achterhaald. Zij werd in de woning van een der inbrekers onder den vloer aangetroffen. Ook Haarlem werd nog met een bezoek vereerd, waarvan een sigarenwinkelier de dupe was. Daar stalen zii ciroa 4800 siga ren en een partijtje shag. De gestolen goederen werden grooten deels verkocht: een klein gedeelte werd voor eigen gebruik behouden. Burgemeesters ontslagen Bij besluit van den Commissaris-gene raal voor bestuur en justitie van 29 Mei 1 943 is onmiddellijk ingaand ontslag ver leend aan: W. C. Ninaber, als burgemeester van Beemster: L. H. Simons, als burgemeester van Haarlemmerliede en Bpaarnwoude: jhr. H. L. M. van Nispen tot Sevenaer, als bur- gemeesterd van Laren (X.-H.); B. A. P. ba ron van Harinxma thoe Slooten, als burge meester van Nederhorst den Berg: P. v. d. Ven, als burgemeester van Uitgeest. Voorts is bij besluit van den Commissa ris-generaal voor bestuur en justitie van 2 Juni 1943 onmiddellijk ingaand ontslag verleend aan C. A. van Woelderen. als bur gemeester van Viissingen: Mr. G. P. J. M. de Kort, als-burgemeester van Sas van Geent: A. J. de Bruyn, als burgemeester van Eikerzee en Allenieet, J. P. M. Bee- 'aerts van Emmichoven. als burgemeester van Zuidzande. „Afscheid van zekere luisteraars" Hedenavond om 18.45 uur spreekt Max Blokzijl, via den zender Hilversum I, in de serie „Brandende kwesties" over het onder werp ..Afscheid van zekere luisteraars". DOODELIJK ONGELUK TE HILLEGOM. Woensdagmorgen is bij de Van Meerbeek- straat te Hillegom een ongeval met doo- delijken afloop gebeurd. Het vijfjarig zoon tje van den heer v. d. Z. die mee wilde rij den met de auto van een expediteur viel en werd door een der wielen van den aanhang wagen overreden. Het jongetje was op slag dood.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1