Haarlemsche Courant BEKENDMAKING. Reserve-officieren opgeroepen. Zesde, achtste en twintigste Reg. Inf. opgeroepen Nieuwsblad voor Noord-Holland Verzorging familieleden vrij willigers Waffen SS en Ned. Leg ioen. 288e Jaargang No. 137 Bureaux! Groot» Houtstraat BS. Tel Advert. 10724, Redactie 1060* Poetflro 134944 Haarlemscb» Ct, Haarle» BUkantoor, Soendapleln St< Xel, 12234 ■F» Woensdag 16 Juni 194.! Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12, Tel. 12713 Kantoor IJmuiden: Rembrandtlaan 55, Mmulden-Oost Ultg t Graf. Bedrijven Damlat», Haarlem K 1297 Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opgeroepen: Alle reserve-officieren van land- en zeemacht, die geboren zijn na 31 Decem ber 1897 voor zoover deze reserve-officieren in het tijdvak 1015 Mei 1940 in werkelijken militairen dienst waren. Deze reserve-officieren moeten zich tusschen 8 en 12 uur melden in het „Wehrmachtlager" te AMERSFOORT, Zonnebloemstraat, en wel: a. Zij, wier geslachtsnaam begint met een van de letters A tot en met N op 21 JUNI, b. Zij, wier geslachtsnaam begint met een van de letters O tot en met Z op 22 JUNI. Van deze aanmelding zijn uitgezonderd: De reserve-officieren van GEZONDHEID, de reserve-officieren-TANDARTS, de reserve-MILITAIRE-APOTHEKERS en de reserve-PAARDENARTSEN. Personen, die zich op 25 Mei 1943 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden. Bij de aanmelding moeten worden overgelegd het persoonsbewijs, de distri butiestamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland i werkende „grens- gangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) af gegeven is, moeten dit bewijs bij hun werkge'ver of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de aanmelding moet de „Bescheinigung" zoo spoedig mogelijk weer aan den werkgever, resp. de instantie, die de belangen behartigt worden terug gegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melderf, daar voor in" de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den ver zuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opgeroepen personen vrij vervoer. Degenen, die tot aanmelding vernlicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef van het station van vertrek. K 1 e e d i }i g Voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding. Dringend wordt aangeraden wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Wie geen gevolg geeft aan de oproening van den Wehrmachtsbefehlshaber in den Niederlanden, of zich on andere wijze aan de terugvoering in de krijgsgevangen schap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. Den Haag. 15 Juni 1943. Op grond van de op 29 April 1943 in de dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandsche weermacht, worden bij deze voor aanmelding opgeroepen: Het dienstplichtig en reservepersoneel onder den rang van officier van de volgende regimenten en alle in de jaren 1939 en 1940 uit deze regimenten voortgekomen oorlogsonderdeelen, voor zoover dit personeel in Mei 1940 in werkelijken dienst was. Bedoeld personeel moet zich melden, telkens tusschen 8 en 12 uur. IN HET „WEHRMACHTLAGER" TE AMERSFOORT, ZONNEBLOEMSTR. 1. Het personeel van het 6e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 24 Juni 1943. Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 ip 25 Juni 1943. IN DE FRIESLANDKAZERNE TE ASSEN Het personeel van het 20e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 21 Juni 1943. Degenen, die geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 22 Juni 1943. Het personeel van het 8e regiment infanterie en zijn oorlogsonderdeelen: Degenen, die geboren zijn in de jaren 1924 tot en met 1915 op 24 Juni 1943, Degenen, dié geboren zijn in de jaren 1914 tot en met 1904 op 25 Juni 1943. Bij de aanmelding moet worden overgelegd het persoonsbewijs, de distributie stamkaart en, voor zoover mogelijk, militaire identiteitspapieren. Degenen, waaronder ook begrepen de in Duitschland werkende „grens- gangers", voor wie een „Bescheinigung" (verklaring van onmisbaarheid) afge geven is, moeten dit bewijs bij hun werkgever of bij de instantie, die hun belangen behartigt, opvragen en bij de aanmelding toonen. Na de melding moet de „Be scheinigung" zoo spoedig mogelijk weder aan den werkgever resp. de instantie, die de belangen behartigt, worden teruggegeven. De werkgevers zijn verplicht degenen, die zich moeten melden, daarvoor in de gelegenheid te stellen en hun het loon (salaris) gedurende den verzuimden tijd uit te betalen. De Nederlandsche Spoorwegen verleenen aan alle voor de aanmelding opge roepen personen vrij vervoer derde klas. Degenen, die tot aanmelding verplicht zijn, moeten zich hiervoor vervoegen aan de loketten, c.q. bij den stationschef, van het station van vertrek. K I e e d i n g, voor zooveel mogelijk uniform, anders burgerkleeding, dringend wordt aangeraden daagsche en Zondagsche kleeren, wollen dekens, ondergoed en extra schoeisel, alsmede kookgerei en lepel mede te brengen. De gezamenlijke bagage mag niet meer bedragen dan twee normale handkoffers. Van aanmelding zijn vrijgesteld personen, die zich op 25 Mei 1§43 voor den „Arbeitseinsatz" in Duitschland of in de door de Duitsche weermacht bezette gebieden buiten Nederland bevinden, f Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van den Wehrmachtbefehlshaber in den Niederlanden, of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangen schap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maatregelen. Dit geldt ook voor personen, die de betrokkenen bij dergelijke pogingen steunen. 2. 3. Nederlandsche Landwacht. Nederlanders, verdedigt uw vaderland! Neemt dienst by de Landwacht bieder- lande", waar u door de Waffen-SS, onder leiding: van Duitsche en Nederlandsche ka meraden, wordt opgeleid en daarna opge steld als territoriale landsverdedigingsorga nisatie, welke bestemd zal worden voor de verdediging van ons land tegen alle vftan- Jen binnen onze landsgrenzen. De dienst tijd is drie maanden. Zij, die drie maanden by den Nederland- schen Arbeidsdienst hebben gediend, kun nen overgaan naar de Landwacht. Na vol brachten diensttijd by de Landwacht is ook de diensttijd bij den Arbeidsdienst be ëindigd. De verzorging en ondersteuning van de familieleden der leden van de Landwacht „Niederlande" wordt door den verzorgings officier van de Waffen-SS geregeld. Nederlanders, meldt u ter keuring, waar toe weer gelegenheid zal zyn van 17 Juni U)t 26 Juni. Verdere byzonderheden zullen in de dag bladen bekend worden gemaakt. Keuringen voor de Waffen SS, hef legioen en de Landwacht Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leef tijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen ver voegen teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt niet be trekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, enz. per maand f 153. Bovendien worden de verzekeringen ver goed tot het volle te betalen premiebedrag. Deze verzekeringen zijn: de reeds loopende levensverzekering, ziekteverzekering, begrafe nisfonds, brandverzekering. Den echtgenooten van gehuwden, welke een inkomen hebben tot f 200.per maand en b.v. twee kinderen hebben beneden 16 jaar, worden de volgende uitkeeringen verstrekt: Echtgenoote per maand f 80. 2 Kinderen a f 21.per maand f 42. Huur geschat per maand f 35. Uitreiking nieuwe bonkaarten. De plaatselijke distributiediensten zullen op nader te bepalen tijdstippen van 20'Juni tot en met 10 Juli 1943 tegen overlegging van de stamkaart en tegen in ontvangstneming van een bon van het inlegvel bonkaarten „voedingsmiddelen 8e periode 1943" en, in bepaalde gebieden, klantenkaarten voor groente uitreiken. Er wordt wederom onder scheid gemaakt tusschen stad- en landkaar ten. Houders van L-inlegvellen ontvangen be halve de gebruikelijke kaarten bovendien een bonkaart L 118, welke van 11 Juli tot en met 25 December a.s. geldig zal zijn voor pader aan te wijzen artikelen. Deze bonkaar ten worden na afloop van bovengenoemd tijdvak niet meer uitgereikt, dus ook niet bij vermindering van het inkomen. Slechts in geval van geboorte of vestiging uit het bui tenland zullen de diensten deze kaarten nog uitreiken. Bij vermeerdering van het inko men behoeven deze kaarten niet ingeleverd te worden, terwijl in verband hiermede de L-inlegvellen eerst bij de uitreiking voor de le periode van 1944 geruild kunnen worden. Zij, die geboren zijn tusschen 13 Juni en 12 Juli van de jaren 1922, 1929 en 1939 moe ten hun inlegvellen ruilen, alvorens hun bonkaarten in ontvangst te nemen. Bij de uitreiking wordt het vakje Q 10 van de stamkaart afgekruist. Bij onze Vrijwilligers. Ook met de bescher ming' tegen de muggen, smaakt een sigaret nog best, (SS PK Fritsch O/H P. c) De aandacht wordt erop gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde re denen in Nedei-land moeten blijven, de mo gelijkheid bestaat, htin dlen9t te doen bij de Landwacht Nederland of bij het SS- Wachtbataillan in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18-30 jaar, die aan- meldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keurings- dagen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 17 Juni 9-14 uur Rotterdam, Deutsches Haus, Westzeedijk. 18 Juni 9-12 uur Breda, restaurant „Mo dern" Markt. 18 Juni 15-18 uur jen Bosch, hotel „Noord-Brabant", -Markt 45. 19 Juni 9-12 uur Yenlo. Deutsches Haus, Egmontstraat 10. 19 Juni 15-18 uur Arnhem, café ..Royal". 20 Juni 9-12 uur Hengelo. Café „Mo dern", Spoorstraat 18. 20 Juni 15-18 uur Zwolle, hotel „Geiten beek". 21 Juni 9-12 uur Assen, Coneerthuis a. d. vaart. 21 Juni 15-18 uur Groningen. Coneert huis, Poelestraat. 22 Juni 9-12 uur Leeuwarden, Huis Schaaf, Breedstraat. 23 Juni 9-14 uur Amsterdam, Dam 4. 24 Juni 9-13 uur Utrecht N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25 Juni 9-14 uur Amersfoort, Polizei- durchgangslager, Leusderweg. 26 Juni 9-14 uur Den Haag. Café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg. Geallieerden sluiten Turksch- Syrische grens. Naar de Britsche berichtendienst meldt be vatten de bladen een bericht, volgens hetwelk de Syrisch-Turksche grens Dinsdag door de Geallieerden is gesloten. Naar aanleiding van de vele vragen, welke vooral den laatsten tijd gesteld worden met betrekking tot de verzorging van de familie leden der vrijwilligers voor de Waffen S.S. en het Nederlandsche Legioen. deelt het Ersatz-Kommando Niederlande, Korte Vijver berg- 5, Den Haag, het volgende mede en geeft hier enkele voorbeelden. Den echtgenooten van gehuwden, welke een inkomen hebben tot een bedrag van f 150. per maand, wordt voor onderstand f 65.per maand uitgekeerd. Bovendien voor ieder kind tot 16 jaar f 21.per maand, verder vergoe ding van huishuur tot het volle bedrag. De uitkeering wordt bij een aantal van bijv. drie kinderen, beneden 16 jaar dan als volgt: Echtgenoote per maand f 65. 3 Kinderen a f 21.per maand f 63. Huur geschat per maand f 25. per maand f 157. Plus betaling bovengenoemde verzekerin gen, enz. Voor kinderen beneden de 16 jaar, welke recht hebben op ondersteuning, en niet in ge zinsverband met den vrijwilliger met zijn vrouw, of met familieleden in rechte lijn leven (bijv. onechte kinderen van den vrijwilliger, welke zich bij pleegouders bevinden) wordt een vergoeding verstrekt van f 36.per maand per kind. Voor kinderen boven de 16 jaar, voorzoover hun opvoeding nog niet is voltooid, wordt een uitkeering verstrekt van f 30.per .maand per kind. Bovendien genieten de gezinsleden der vrij willigers extra levensmiddelen en kolenbonnen, indien deze vrijwil ligers vóór hun indiensttreding in gezins verband leefden, of geheel of gedeeltelijk kostwinner waren. Bij grootere inkopiens worden naar ver houding grootere bedragen voor familie- onderhoud uitgekeerd. De uit te keeren totale kost winnersvergoeding mag echter niet meer bedragen dan l14 X de vroegere nett o-v erdiensten, In enkele bijzondere gevallen kan na een ingesteld onderzoek een extra uitkeering wor den toegestaan. (Geboorte, sterfgeval, ziekte, enz.) Bovendien ontvangen alle ongehuwde vrij willigers buiten hun soldij, vrije voeding, kleeding enz. een bedrag van f 45.per maand door tusschenkomst van den Fürsorgeoffïzier der Waffen-S.S. Voor zoover de vrijwilliger voor het groot ste gedeelte in het onderhoud van zijn ouders heeft moeten voorzien, kan een kostwinners vergoeding worden uitgekeerd van f 60.tot f 90.per maand. Bovendien kan in bijzon dere gevallen een huurtoeslag worden ver leend. De tarieven voor kostwinnersvergoeding, uitkeering aan gezinnen van gehuwden, enz. en alle verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij het Ersatz-Kommando Niederlande. Korte Vijverberg 5, Den Haag en Nebenstelle, Dam 4 te Amsterdam. De aandacht wordt er op ge vestigd, dat zij, die om bijzon- in Nederland moe- dienst kunnen ne- Wa^htbata i 11on te waarvoor alle bo- genoemde uitk ee- levensmiddeientoeslag andere vocrdeelen even- dere reden ten b I jj v e n, men bjj. het Amersfoort, venstaande ringen, en alle eens gelden. Aanmeldingen voor bovengenoemde onder deden van 17 tot 45 jaar, schriftelijk uitslui tend S.S. Ersatz-Kommando, Korte Vijver berg 5. Den Haag. Zij, die tusschen 18 en 35 jaar oud zijn en aanmeldingsplichtig zijn voor den -arbeids inzet, kunnen zich eveneens schriftelijk aan bovengenoemd adres aanmelden en worden tijdens hun verbintenis bij bovengenoemde onderdeden vrijgesteld van den arbeidsinzet. Keurinnen Waffen SS en Ned. Legioen. Tijdens de keuringen der Waffen-S.S. en Nederl. Legioen, waarvoor de data en plaatsen bekend gemaakt worden in de pers, kunnen zich Nederlanders aanmelden in den leeftijd van 1745 jaar. Voor de gezinsleden dezer vrijwilligers wordt in ruime mate gezorgd. Zij ontvangen kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenver pleging, extra levensmiddelen, extra kolen- toewijzing, enz. Zij, die om bijzondere redenen of wegens familieomstandigheden in Neder land moeten blijven, kunnen zich aanmelden bij een der in Nederland gevestigde S-S-- onderdeelen. Degenen, die zich bij de S.S, of het Ned. Legioen vrijwillig melden, worden tijdens den duur van hun verbintenis v r q- gesteid van den arbeidsinzet. Alle verdere inlichtingen worden tijdens de keuringen verstrekt.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1