So vjetaan vallen in het gebied Orel afgeslagen. van Nieuwsblad voor Noord-Holland De beteekenis van het K oeban-bruggèhoof d. Boven Sicilië 23 geallieerde v iegtuigen neergeschoten. 288e Jaargang No. 138 Bureaux: Grooto Houtstraat 9J. lol Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134938 Haarlemsche Ct, Haarlem Bijkantoor, Soeudapleln ST. Tel. 13231 Hoofdredacteur F. C. nerks Donderdag 17 Juni 1943 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feegtdagea Drukkerij: Z. B.' Spaarne 12. Tel. 1211» Kantoor IJmulden: Rembrandtlaan 80, Umulden-Oost Uifg Graf. Bedrijven Damiate, Haarlem K 129T Het opperbevel van de weermacht maakt bekend: Aan het Oostelijke front werden verschei dene vijandelijke aanvallen in het ghbied van Orel afgeslagen. -Zware artillerie van het leger beschoot met goede uitwerking voor den oorlog belangrijke installaties in Lenin grad. Formaties snelle Duitsche gevechtsvliegtui gen zetten Dinsdag de aanvallen op de con centratie van schepen voor Pantelleria voort. Zij boorden twee groote landingsvaartuigen in den grond, beschadigden verscheid'ene an dere en troffen een torpedojager zwaar. Ook Het Italiaansche weermachtbericht luidt: Voor de Algerijnsche kust werd door onze torpedovliegtuigen een vijandelijk convooi aangevallen. Zij brachten een stoomschip van 15.000 ton tot zinken en beschadigden een ander van 5000 ernstig. Duitsche form'aties vielen opnieuw nabij Pantelleria vijandelijke landingsvaartuigen aan, waarvan er eenige tot zinken werden gebracht en andere be schadigd. Plaatsjes in de omgeving van Pa lermo en in de provincies Trapani en Agri- gente waren Dinsdag het doel van bomaan vallen en aanvallen met de mitrailleurs, die eenige verliezen onder de burgerbevolking veroorzaakten en beperkte schade aanrichtten. Boven Sicilië werden 23 vliegtuigen neerge schoten, onder welke een groot aantal meer- motorige toestellen. Vijf werden door Ita liaansche jagers omlaag gehaald, zeven door Duitsche jagers en elf door de luchtdoel artillerie. Labour en de Communisten. De executieve commissie van de commu nistische partij van Engeland heeft in een speciale zitting beraadslaagd over de ver werping der opneming van de communisti sche partij in de Labourpartij door het La- bourcongres, zoo meldt Exchange Telegraph uit Londen. De ontbinding van de commu nistische fcartij, zooals Morrison in zijn rede had geëischt, is met algemeene stemmen ver worpen. Daarmede, zoo merkt Exchange Te legraph op, zijn de onderhandelingen tps- schen de beide groote arbeidersorganisaties van Engeland over samenwerking wederom mislukt. De Britsche Berichtendienst meldt nog, dat Morrison op de conferentie verklaard heeft, dat de Labourpartij bereid is, met de communisten te onderhandelen, doch slechts op den grondslag van een volkomen ontbin ding der communistische partij. De aange legenheid kan niet in verband met de be trekkingen tusschen Engeland en de Sowjet Unie worden gebracht. In weerwil van de provocaties der Engelsche communisten, al dus Morrison, heeft Labour altijd goede en vriendschappelijke betrekkingen tusschen Engeland en de Sowjet Unie gewild. Zij zal daarnaar blijven streven. Te Napels 2300 dooden. Door de Engelsch-Amerikaansche lucht aanvallen op Napels zijn tot dusverre onder de burgerbevolking in het geheel ongeveer 10.000 menschen gedood of gewond. Het aantal dooden bedraagt 2300. Het terreur- doel der vijandelijke luchtmacht blijkt dui delijk uit het feit, dat juist de dichtstbe volkte woonwijken, waar zich geen voor den oorlog belangrijke doelen bevinden, ver woest zijn. Eenentwintig kerken, een mu seum, 10 scholen, een vrouwengevangenis, 7 bewaarscholen, 16 historische paleizen en 2 parken zijn geheel of gedeeltelijk ver nield. Intusschen hebben de maatregelen tot het In veiligheid brengen van kunstwerken en onvervangbare schatten van archieven en boekerijen Succes gehad. Meer dan 12.000 kunstwerken en ruim een half millioen rha- nuscripten, boeken, enz. konden in veilig heid gebracht worden. Keuringen Waffen SS en Ned. Legioen. Tijdens de keuringen der Waffen-S-S. en Nederl. Legioen, waarvoor de data en plaatsen bekend gemaakt worden in de pers, kunnen zich Nederlanders aanmelden in den leeftijd van 1745 jaar. Voor de gezinsleden dezer vrijwilligers wordt in ruime mate gezorgd. Zjj ontvangen kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenver pleging, extra levensmiddelen, extra kolen- toewijzing, enz. Zij, die om bijzondere redenen of wegens familieomstandigheden in Neder land moeten blijven, kunnen zich aanmelden bij een der in Nederland gevestigde S-S.- onderdeelen. Degenen, die zich bij de S.S. of het Nèd. Legioen vrijwillig melden, worden tijdens den duur van hun verbintenis vrij gesteld van den arbeidsinzet. Alle verdere inlichtingen worden tijdens de keuringen verstrekt. in de haveninstallaties ontstond vrij omvang rijke schade. Een eigen vliegtuig wordt ver mist. De vijand verloor in het Middellandsche Zee-gebied 23 vliegtuigen. Van de op 15 Juni als beschadigd opgegeven 7 transportschepen zijn er volgens de definitieve opgaven. 3 ge zonken. Bewakingsvaartuigen van de marine scho ten in het Kanaal van een aanvallende for matie vijandelijke vliegtuigen vijf toestellen heer. i In den afgeloopen nacht vlogen enkele vij andelijke vliegtuigen boven het Noordelijke Duitsche' rijksgebied en wierpen bommen ■neer, waardoor slechts onbeteekenende scha de ontstond. Snelle Duitsche gevechtsvliegtuigen bom bardeerden in den nacht van 15 op 16 Juni afzonderlijke doelen in Zuid-Oost-Engeland. De A.N.P.-correspondent te Berlijn meldde Woensdag: Over het algemeen heerschte ook gisteren aan het geheele Oostelijke front, met uitzondering van het Koeban-bruggehoofd, rust. In den laatstgenoemden sector trachtten de bolsjewisten telkenmale met een vrij groot aantal infanteriegroepen in de Duitsche linies binnen te dringen. Hierbij kwam het tot vrij hevige gevechten, waarbij de bolsje wisten zware verliezen aan menschen en materiaal leden. In het gebied van een enkel bataljon werden bijv. duizend dooden geteld. De Duitsche luchtmacht had een groot aan deel in den succesvollen tegenstand en was vooral in het gebied ten Noordoosten van Noworossisk zeer actief. Vijandelijke colonnes die oh weg naar het front waren, werden met bommen bestookt en met de boordwapens be schoten. Van Duitsche militaire zijde Wijst men erop, dat ook de lichte Duitsche vlootstrijdkrachten die in het Oostelijk deel van de Zwarte Zee en van de Zee van Azof opereeren, een streep door de bolsjewistische berekeningen hebben gehaald. De bolsjewisten meenden n.l. in hun Zwarte Zee-vloot een wapen te hebben, waar mede zij de Duitsche en Roemeensche troe pen in den rug konden aanvallen en het lan den van troepen in het lagunengebied langs de kust konden mogelijk maken. In den loop der laatste maanden is evenwel gebleken, dat het niet de bolsjewistische Zwarte Zeevloot is, die het terrein tusschen de Krim en den Koeban beheerscht, maar dat het de lichte Duitsche vlootstrijdkrachten zijn, die hier her haaldelijk de vijandelijke vlootbewëgïngen en transporten groote schade toevoegen en de ravitailleering onderbreken en bedreigen. Zoo is het Koeban-bruggehodïd tot een klas siek voorbeeld van samenwerking tusschen land-, vloot en luchtstrijdkrachten geworden. Uit de andere frontsectoren wordt slechts nog de beschieting van Worosjilofgrad door zware Duitsche artillerie gemeld. In het Centraal muscuui te Llrecht wordt de tentoonstelling „Twee duizend jaar Utrecht" gehouden, welke in beeld en ge schrift het ontstaan en de geschiedenis der Domstad toont. Een schilderij, voor stellende Trijn Leemputs, de Utrechtsche „Kenau", die in het jaar 1577 dapper mee hielp het kasteel Vredenburqh innemer en de Spanjaarden verjagen. (C.N.F./Schipper Pax cl HOOFDREDACTIE. Tot Hoofdredacteur der Haarlemsche Cou rant is benoemd de heer F. C. Derks, tot dusver plaatsvervangend Hoofdredacteur. „En nog eei\s onze baldadige jeugd." Hedenavond om 18.45 uur spreekt Max Blokzijl, via Hilversum 1, in de serie bran dende kwesties over het onderwerp: „En nog eens onze baldadige jeugd". KONING GUSTAAF VIERDE ZIJN 85sten VERJAARDAG Woensdag, op den Söst^ verjaardag van den Zweedschen koning, -bood Stockholm een feestelijken aanblik. Straten en huizen warén getooid met vlaggen en guirlandes. Des ochtends luidden de klokken van alle kerken den feestdag in. De Koninklijke familie woonde een godsdienstoefening in een der kerken bij, waarna de koning de regeering en de vertegenwoordigers van het parlement ontving. Het hoogtepunt van den dag was een hul diging door negenduizend vertegenwoordi gers van Zweden, o.m. van de regeering den rijksdag, de weermacht, de geestelijk heid, het ambtenarencorps, het zakenleven, de studenten en tallooze organisaties en bonden in het koninklijk paleis in Stock holm. Keuringen voor de Waffen SS, hef Legioen en de Landwacht Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leef tijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowel als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen ver voegen teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt met be trekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen, enz. De aandacht wordt erop gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde re denen in Nederland moeten blijven, de mo gelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het SS- Wachtbataillon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, die tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18-30 jaar. die aan- meldingsplichtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zich eveneens op een der keurings- dagen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld. 18 Juni 9-12 uur Breda, restaurant ..Mo dern" Markt. 18 Juni 15-18 uur Jen Bosch, hotel .Noord-Brabanf", Markt 45. 19 Juni 9-12 uur Venlo. Deutsehes Haus, Egmontstraat 16. 19 Juni 15-18 uur Arnhem, café ..Royal". 20 Juni 9-12 uur Hengelo, Café „Mo dern", Spoorstraat 18. 20 Juni 15-18 uur Zwolle, hotel „Geiten beek". 21 Juni 9-12 uur Assen, Concerthuis a. d. vaart. 21 Juni 15-18 uur Groningen, Concert huis, Poelestraat. 22 Juni 9-12 uur Leeuwarden, Huls Schaaf, Breedstraat. 23 Juni 9-14 uur Amsterdam, Dam 4. 24 Juni 9-13 uur Utrecht N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25 Juni 9-14 uur Amersfoort, Polizei- durchgangslager, Leusderweg. 28 Juni 9-14 uur Den Haag. Café „Den Hout" Bezuidenhoutscheweg. Bij onze Vrijwilligers. Viervoetige kameraden van onze mannen in het Oosten. (SS PK Fritsch O/K P. c) KORT NIEUWS. Het lichaam van den eenigen tijd ge leden bij het zwem men in het Glie- nickermeer verdron ken kroonprins van Saksen, is door een duiker gevonden en geborgen. De gemeente St. Moritz, in normale tijden een der meest gezochte Zwitser- sche toeristencen tra, maakt door 't uitblijven van de buitenlandsche be zoekers zoo slechte jaren mee, dat men zich genoodzaakt heeft gezien, met haar crediteuren tot een vergelijk te geraken, krachtens hetwelk de rente voet der obligaties voorloopig tot de helft zal worden te ruggebracht. EEN DECORATIE. D. Stajin heeft de Lenin-orde verleend aan den aartsbisschop van Canterbury. Een interessant bericht! Onderscheidingen wor den niet verleend dan om een zeer vrierin- schappelijke verhouding in het licht te sle. len ofwel als een bewijs van erkentelijkhe. voor bewezen diensten. Natuurlijk kan het ook samengaan. De aartsbisschop van Can terbury en de heer Jozef Dzjugasjwili zijn dus goede vrienden ofwel de Russische dic tator is dank verschuldigd aan den Ang'ü- kaanschen kerkvorst wegens verleende goe de hulp. Wat heeft den bisschop nu zijn decoratie bezorgd? Oppervlakkig oordee lend. zou men twijfel kunnen koesteren aan bovenvermelde vriendschap, doch men ver- gete niet, dat Stalin in zijn jongen tijd een paar jaar op een priesterseminarie in Tii'lis is geweest, zoodat hij het met een weinig geluk best ook tot een hooge kerkelijke waardigheid had kunnen brengen. Het kan vreemd loopen in de wereld. Maar laten we het maar op de tweede voorwaarde houden en erkennen, dat de hulp, die de aartsbis schop van Canterbury aan de bolsjewisti sche zaak bewezen heeft, ongetwijfeld de Lenin-orde waard is. Als een hooge gezags drager van de Engelsche staatskerk waar- deerende woorden uit aan het adres van Moskou kan het Kremlin tevreden zijn. Zoover is het dus gekomen. Wat luttel jaren geleden nog een niet te overbrug gen Kloof was, de afstand tusschen Chris tendom en bolsjewisme, is thans een af schuwelijke paradox geworden. Eens is het anders geweest. Eens heeft de kerk niet ge schroomd, het bolsjewisme in zijn ware ge daante te schilderen, het bolsjewisme, dat de godloosheid tot cultus had verheven, dat de kerk tot paardenstal had gemaakt errnri Rusland honderden en duizenden priesters vermoordde en in Spanje zelfs de schennen- de hand aan opgegraven lijken van kloos terlingen sloeg. Eens dat is nog maar enkele jaren geleden is er afgrijzen ge weest onder de geheele Christenheid, tel kens als weer uit de een of andere schand daad bleek, hoe machtige cultuurwaarden" in den nacht van het bolsjewisme onder gingen en fel is het protest geweest, dat van de kansels ten monde uitging van hen, die thans zwijgen en door hun zwijgen hun roe ping miskennen en hun zending ontrouw worden. Is het mogelijk, dat zij niet begrij pen, hoe aan de hun toevertrouwde scharen alle verzekerdheid moet ontvallen bij de bedenking, dat wat hun zieleherder luttel tijd voor dezen brandmerkte als gode- onwaardig bedrijf, thans wordt vergoelijkt en verzwegen of goedgepraat? Is het moge lijk, dat zij nimmer rekening houden met de mogelijkheid, dat het bolsjewisme, dat Polen bezocht en dat Finland bezocht en dat de Oostzeestaten bezocht en overal zijn weg teekende met bloed en tranen, ook hun kerk zou kunnen bezoeken en er dat ge beurde elders toch ook een kroeg of een kot zou vestigen Op 't plechtgewaad van den aartsbisschop van Canterbury prijkt thans de Lenin-orde. Als hij in zijn priesterlijk ornaat, versierd met de bolsjewistische onderscheiding straks door de kathedraal schrijdt en de hand zegenend heftwat zullen zijn eenvoudige geloovigen van hun herder en leeraar moeten denken Prof. dr. Peter Mühlens overleden. De beroemde Duitsche geleerde prof. dr. Peter Mühlens is dezer dagen in Hamburg in den ouderdom van zeventig jaar over leden, meldt de Deutsche Zeitung in den Niederlanden. Peter Mühlens, zoon van een wijnhan delaar in Bonn, studeerde in zijn geboorte stad medicijnen en trad, na het behalen van het artsdiploma als vrijwilliger bij de marine in dienst. Op zijn vele reizen kwam rij weldra tot het besef, dat men van de tropische ziekten betrekkelijk weinig af wist. Toen in 1901 in Hamburg het „Insti- tut für Schiffs- und Tropenkrankheiten" gesticht werd, behoorde Mühlens tot de medewerkers. Zijn onderzoekingen in het laboratorium wisselde hij af met zeerei zen. Bijzonder verdienstelijk maakte hij zich bij de bestrijding der malaria. In 1911 nam hij om gezondheidsredenen ontslag bij de marine en wijdde zich geheel aan het onderzoek naar de verwekkers van ge vaarlijke besmettelijke ziekten. Na het uitbreken van den wereldoorlog werd hij eerst aan het Palestinafront en in de jaren 19151918 aan het Salonikifront belast met de bestrijding der malaria, hetgeen hem den bijnaam „de muskieten-generaal" öezorgde. Na den oorlog was het Mühlens, die den eersten aan slaapziekte lijdenden Euro peaan met het Duitsche geneesmiddel ..Germanin" wist te genezen. De Duitsche hulpexpeditie tegen honger en besmette lijke ziekten, die in de jaren 1921 en 1922 in Rusland werkzaam was, stond onder zijn leiding. Hij had het geluk, dat in dien tijd de Duitsche chemische^ industrie de later zoo bekend geworden geneesmiddelen als Plasmochin, Atebrin en Yatren 105 tèr beschikking van de geneeskunde kon stel len. Mühlens hield den naam der Duitsche wetenschap hoog en verwierf ook door zijn persoonlijke eigenschappen vele vrienden in alle deelen der wereld. Toen hij in 193 na een wereldreis in Hamburg terug keerde, werd hem de leiding van het Tro peninstituut aldaar opgedragen. En ook in dezen oorlog stelde hij zijn groote kennis gèheel ter beschikking voor de genezing der gewonde soldaten. Midden in dezen arbeid heeft de dood dezen grooten ge leerde overvallen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1