Haariemsche Courant Vergeefsche Sovjetaanvallen aan het Noord-Finsche front. West-Düitscli gebied ^getroffen. Ook verlofgangers moeten zich melden. BEKENDMAKING. Nieuwsblad voor Noord-Holland 288c Jaargang No. 139 Bureaux: Groote Houtstraat tt, Tel Advert. 10724, Redactie 10600 Postgiro 134958 Haariemsche Ct, Haarlem BUkantoor, goendapleln VI, Tel. 12230 Hoofdredacteur: F. C. Derks Vrijdag 18 Juni 1913 Verschijnt dagelijks, behalve op Zon- en Feestdagen Drukkerij: Z. B. Spaarne 12. Tel. 12712 Kantoor IJmulden: Rembrandtlaan S3, IJmulden-Oost Uitg Graf. Bedrijven Damlate. Haarlem K 1297 Het opperbevel van de Duitsche weermacht deelt mede: Van het Oostelijk front wordt slechts plaat selijke gevechtsactie gemeld. In den Zuide lijken sector werden gisteren 24 Sovjet-Russi sche vliegtuigen, twee daarvan door Hongaar- sche jachtvliegtuigen, neergeschoten, zonder eigen verliezen. Aan het Noord-Finsche front sloegen Duit sche troepen verscheidene Sovjet-Russische •aanvallen af. De luchtmacht trof voor Pantelleria een koopvaardijschip van middelbare grootte en tijdens gewapende verkenning boven het Noordelijke deel van den Atlantischen Oceaan een vrachtschip met zware bommen. Beide schepen liepen zoo ernstige schade op, dat zeker is, dat zij vernietigd zijn. Britsche bommenwerpers vielen in den af- geloopen nacht West-Duitsch gebied aan en veroorzaakten door het werpen van bommen op woonwijken, vooral te Keulen verliezen onder de bevolking en schade aan gebouwen. Vier ziekenhuizen en drie kerken werden ge troffen. Tegelijkertijd maakten afzonderlijke vijandelijke vliegtuigen storingsvluchten bo ven <4oord-Duitschland. Er werd niet waar genomen dat bommen geworpen werden. Nachtjagers en luchtdoelartillerie der lucht macht vernietigden veertien bommenwerpers. Vier andere vijandelijke vliegtuigen werden gisteren, zonder eigen verliezen, boven de bezette gebieden in 't Westen neergeschoten. De Engelsche luchtaanvallen en het Duitsche oorlogspotentieel. De militaire correspondent van het D.N.B. schrijft naar aanleiding van den door de En- gélschen en Amerikanen ondernomen terreur- aanval op Keulen een algemeene beschou wing over het hichtoffensief der Engèlschen Keuringen voor de Watten SS, hel Leaioen en de Landwacht Bij onze Vrijwiligers. Een melding wordt overgebracht. (SS PK Ahrens O/H P. c) Het SS-Ersatzkommando Nederland deelt mede: Nederlanders van arisch bloed, in den leef tijd van 17-45 jaar (ook gehuwden), die lichamelijk zoowei als geestelijk goed ont wikkeld zijn en zich geheel kunnen geven aan de eischen, die «de opleiding hun stelt, kunnen zich bij de genoemde adressen ver voegen teneinde gekeurd te worden. Bij de onderzoekingen worden ook alle gevraagde inlichtingen verstrekt niet be trekking tot de verzorging der familieleden, duur der opleiding, extra levensmiddelen enz. De aandacht wordt erop gevestigd, dat voor de vrijwilligers, die om bepaalde re denen in Nederland" moeten blijven, de mo gelijkheid bestaat, hun dienst te doen bij de Landwacht Nederland of bij het SS- Wachtbataillon in Amersfoort. Tijdens deze keuringen kunnen zich ook diegenen melden, dia tot de Germaansche SS in Nederland willen toetreden. Personen tusschen 18-30 jaar, die aan- melcHngspiichtig zijn voor den arbeidsinzet, kunnen zicbF eveneens op een der keurings- dagen aanmelden en worden gedurende hun verbintenis van den arbeidsinzet vrijgesteld 19 Juni 9-12 uur Venlo. Deutsches Haus. Egmontstraat 16. 19 Juni 15-18 uur Arnhem, café ..Royal". 20 Juni 9-12 uur Hengelo, Café „Mo dern", Spoorstraat 18. 20 Juni 15-18 uur Zwolle, hotel „Geiten heek". 21 Juni 9-12 uur Assen. Concerthuis a. d. vaart. 21 Juni 15-18 uur Groningen, Concert huis, Poelestraat. 22 Juni 9-12 uür Leeuwarden, Huis Schaaf, Breedstraat. 23 Juni 9-14 uur Amsterdam, Dam 4. 24 Juni 9-13 uur'Utrecht N.V. Huis, Oude Gracht 245. 25 Juni 9-14 uur Amersfoort, Polizei- durchgangslager, Leusderweg. 26 Juni 9-14 uur Den Haag. Café „Den Hout", Bezuidenhoutscheweg, en Amerikanen tegen West-Duitsche steden. Hij schrijft: Londen en Washington verkondigen van tijd tot tijd steeds weer de bewering, dat zij door z.g. succesvolle luchtaanvallen op Duitsche industriecentra vooral in het Roergebied het oorldgspotentieel van het Duitsche rijk reeds merkbare slagen heeft toegebracht. Het loont de moeite om eens na te gaan wat van deze bewering waar is. Een reis door de getroffen gebieden bewijst allereerst dat de vijandelijke bommenwerpers bijna uitslui tend woonwijken en cultuurmonumenten tot doel hebben gekozen en dat daar waar wer-^ kelijk eens bommen terechtkwamen op indu- strieele bedrijven het eindeffect niet bereikt werd, omdat het niet bereikt kon worden. De militaire instanties verstrekken om be grijpelijke redenen geenerlei ihlichtingen Over de werkelijke schade die de vijand door zijn luchtoorlog heeft kunnen aanrichten. Doch uit de verschillende publicaties in de dag bladen en vaktijdschriften zijn toch, verhel derende feiten te halen. Zoo vindt men hier in, dat de organisatie ^van de Duitsche be wapeningsindustrie van'oudsher van een con centratie juist van de wapen- en munitie fabrieken, d.w.z. van het oprichten van „mammoeth"bedrijven heeft afgezien. De ra tioneel werkende middelgroote en groote be drijven liggen over het géheele rijk .verspreid en loopen zoodoende weinig gevaar. Door middel van een groot spreidsysteem is het mogelijk de tijdelijk uitgevallen productie van enkele bedrijven over andere fabrieken te verdeelen, zoodat tenslotte geen productie vermindering ontstaat. De groote bedrijven van de bewapeningsindustrie liggen boven dien zoo verborgen, dat zij van de lucht uit niet ontdekt kunnen worden. Zij werken in gebieden, die voor de Anglo-Amerikaansche bommen zoo goed als onbereikbaar zijn. De keuze der plaatsen voor de nieuwe bewape- ningsbedrijven kon vooral na de uitbreiding van het Duitsche machtsgebied nog meer rekening houden met het gevaar uit de lucht, zoodat alle nieuwe bedrijven en het grootste deel van de oude oorlogsindustriebedrijven geen doel "meer bieden voor luchtaanvallen. Niet te ontkennen is het feit, dat b.v. de steenkoolindustrie en bepaalde fasen van de zware industrie aan een vaste plaats gebon den zijn. Doch de steenkoolindustrie als zoo danig is, daar het delven volledig onder den grond geschiedt, bijna geheel veilig voor aan vallen uit de lucht en de Duitsche zware in dustrie heeft bepaalde veiligheidsmaatregelen genomen, waardoor de uitwerking van vijan delijke luchtaanvallen zeer aanzienlijk wordt verminderd. Uit alles blijkt, dat de objecten, die te lij den hebben van de Anglo-Amerikaansche ter reur, niet bestaan uit militaire doelen, bewa- peningsbedrijven, productiewerkplaatsen, enz. doch uit dichtbevolkte streken in het Westen van het Duitsche rijk. Het doel van den vijand is dus het weerstandsvermogen van de be volking te breken om hierdoor tenminste in een deel van Duitschlarra een negatieve stem ming te veroorzaken. Doch reeds nu kan ge zegd worden, dffrt ook dit doel voor den vijand onbereikbaar is, want de houding van de be volking in de gebombardeerde gebieden is boven iederen twijfel verheven Het is belang wekkend te zien dat juist de menschen in deze gevarenzones hun geboortegrond en werkplaatsen niet willen verlaten, hoewel zij daartoe in staat gesteld worden. Echter op grond van de jongste ervaringen zijn ook bijzondere voorzorgsmaatregelen genomen om deze bevolking te beschermen. Deze hebben ten doel weerstandsvermogen physiek zopwel als psychisch nog te verhoo- gen. Uit een onderzoek van alle factoren blijkt dat de uitwerking wan de vijandelijke bom aanvallen op bewapeningscentra een andere is dan de Engelschen en Amerikanen ver moeden. Keuringen Waffen SS en Ned. Legioen. Tijdens de keuringen der Waffen-S.S. en Nederl. Legioen, waarvoor de data en plaatsen bekend gemaakt worden in de pers, kunnen zich Nederlanders aanmelden in den leeftijd van 1715 jaar. Voor de gezinsleden dezer vrijwilligers wordt in ruime mate gezorgd. Zü ontvangen kostwinnersvergoeding, kostelooze ziekenver pleging, extra levensmiddelen, extra kolen- toewijzing, enz. Zij, die om bijzondere redenen of wegens familieomstandigheden in Neder land moeten blijven, kunnen zich aanmelden bij een der in Nederland gevestigde S-S. onderdeelen. Degenen, die zich bij de S.S. ol het Ned. Legioen vrijwillig melden, worden tijdens den duur van hun verbintenis v r jj- gesteld van den arbeidsinzet. Alle verdere inlichtingen worden tijdens de keuringen verstrekt. Haven van Pantelleria aangevallen. Het Italiaansehe hoofdkwartier deelt mede: Duitsche gevechtsvliegtuigen hebben de haven van Pantelleria aangevallen. Door den vijand werden, op beperkte schaal luchtaan vallen ondernomen op enkele plaatsen in Campania, Calabrie en op Sicilië zonder dat belangrijke schade werd aangericht. Ten Zuid-Westen van Sciacca (Agrigente) werden twee toestellen door onze jagers' in zee ge schoten. Voorstel tot ontslag van 300.000 Amerikaansche ambtenaren. Uit New-York wordt gemeld: Het Byrd- comité, dat tot taak heeft een onderzoek in te stellen naar de verlaging van de niet vitale federale uitgaven, heeft het ontslag voorge steld van 300.000 ambtenaren der regeering. Senator Byrd bracht naar voren, dat de fede rale civiele employé's van 917.760 personen in November 1918 gestegen zijn tot ruim 3 mil- lioen in April j.l De uitbetaalde loonen en salarissen zijn van 140 mi'.lioen dollar in Sep tember 1939 gestegen tot 353.millioen in Maart j.l. Merkwaardige uitlating van Knox. De Amerikaansche minister van marine, Knox, heeft in een rede voor een Amerikaan sche universiteit verklaard, dat de Ver. Sta ten na den oorlog niet mogen ontwapenen, omdat misschien n§. de overwinning op de mogendheden van het Pact van Drie, andere booze elementen het den Ver. Staten lastig zouden kunnen makert. Het zou, zoo verklaart men te Berlijn, niet oninteressant zijn te weten op wie Knox een toespeling heeft willen maken. Wanneer hij de Sovjet-Unie niet bedoeld heeft, die echter na den oorlog ais zeemogendheid nauwelijks iets te beteekenen zal hebben, dan kan hij met zijn geheimzinnige toespeling eigenlijk alleen nog maar Groot-Brittannië bedoelen. DE MEENING VAN MEVR. KAI-SJEK TS.TANG Mevrouw Tsjang' Kai-Sjeif heeft voor het Canadeesche parlement een redevoering ge houden, waarin zij o.a. heeft gezegd: „Het gevaar voor China en de geallieerde naties is nog niet voorbij en men magSden Chi- neeschen wil tot weerstand niet boven het menschelijke vermogen op den proef stel len." De eehtgenoote van den Chineeschen generalissimus wees er vervolgens op dat een overwinning van Japan op Tsjoenking voor de geallieerden noodlottige gevolgen kan hebben. Japan consolideert op het oogenblik zijn veroveringen en buit de hulp bronnen uit, die vroeger den geallieerden ter beschikkikng stonden. China speelt in dezen obrlog. evenals Canada, een bijzon dere rol. De overwinning kan niet wor den behaald door bijzondere prestaties van een bepaald land doch door gemeenschap pelijke actie en uitvoering der gemeen schappelijke plannen." Onder auspiciën van den Nederlandschen Landstand is men te Overschie begonnen met een cursus voor timmerlieden in het verzolen van afgesleten klompen. De nieuwe werkwijze berust op het gebruik van half kopsch gezaagd beukenhout met fijne nerf, waarbij de halve lengtedraad het glijden voorkomt. De zool, die buigzaam is, wordt met watervaste lijm onder den klomp be vestigd. Een kijkje tijdens de demonstratief voor cursisten en genoodigden. (C.N-F./Hof Pax c) KORT NIEUWS. De Duitsche schrijver Hans Heinz Evers, die jaren geleden eeni- ge zeer opzienba rende romans schreef, is op 72- jarigen leeftijd te Berlijn overleden. De Führer heeft den rijksbestuur der van het ko ninkrijk Hongarije Nikolaus von Hor- thy bij zijn 75sten verjaardag in een hartelijk gesteld eigenhandig schrij ven zijn meest op rechte gelukwen- schen en die van het Duitsche volk doen toekomen. Dezer dagen is de president van 't Hongaarsche Hoo- gerhuis, graaf Bar- tholomeus Szeche- nyi, te Boedapest in den leeftijd van 77 jaar overleden. Hij was sedert 50 jaar lid van het Hooger- huis. 's-GRAVENHAGE, 18 Juni. De Wehr- machtbefehlshaber in den Niederlanden maakt bekend, zulks teneinde mis verstand te voorkomen, dat, waarin de betreffende bekendmakingen voor terug voering in krijgsgevangenschap wordt gesproken van „in werkelijken militairen dienst zijnde reserve-officieren en dienst plichtigen (c.q. reserve-plichtigen)" daar onder ook worden begrepen de militairen, die in het genot waren van weermachts- industrieverlof, studieverlof, zakenverlof, ziekteverlof, verlof in afwachting van ont slag of ander bijzonder verlof. Van den Commissaris voor de belangen van de voormalige Nederlandsche weermacht Aan de reserve-officieren van de voor malige Nederlandsche weermacht, die zich in krijgsgevangenschap bevinden, zal van den dag van aanvang dier krijgsge vangenschap af, bezoldiging worden toe gekend, welke volgens de betrekkelijke be zoldigingsregelingen verbonden is aan den 'aatstbekleeden rang. Ten einde een regelmatige uitbetaling zooveel mogelijk te bevorderen, wordt aan belanghebbenden in overweging gegeven vóór hun vertrek aan opgemelden Com missaris (Lange Voorhout 7 te 's-Graven- hage) "schriftelijk te verzoeken de uitbe taling van hun bezoldiging te doen ge schieden aan een met naam en adres te noemen persoon c.q. met vermelding van hun postrekeningnummer. lapansche luchtmacht opereert blf Guadalcanal. Zeven transportschepen en een kruiser tot zinken gebracht. Het Japansche hoofdkwartier heeft vandaag medegedeeld: Sterke formaties jachtvliegtuigen en bom menwerpers van de marine hebben den l6en Juni nabij Lunga op Guadalcanar verrassen de aanvallen ondernomen op vijandelijke transportschepen. .Voorzoover thans bekend is hebben zij daarbij vier groote, twee mid delgroote en een kleiner transpprtschip in' 'len grond geboord Een and" ssport- schin w°rd 1 Bo vendien werd een vijandelijke kruiser tot zinken gebracht en zijn minstens 32 vijande lijke vliegtuigen neergeschoten. Aan Japan sche zijde worden twintig toestellen vermist. IN JULI INT. CONFERENTIE TE WASHINGTON De Exchange Telegraph meldt, dat vermoe delijk ih Juli van dit jaar te Washington de eerste internationale conferentie tusschen de V. S„ Engeland, Rusland en China zal wor den gehouden. De conferentie'zou zich voor namelijk bezighouden met kwesties betreffen de den wederopbouw na den oorlog. SIGRID ONEGIN OVERLEDEN. In Magliaso bij Lugano, waar zij zich sedert eenigen tijd had teruggetrokken, is de be roemde Zweedsche zangeres Sigrid Onegin op den leeftijd van 52 jaar overleden. De stem der S3. Luistert op Zondag 20 Juni van 11.30" tot 11.45 uur over den* zender Hilversum I, op golf lengte 415 meter, naar de stem der SS, onder werp: „De vlag op het AlcazarMT Autobus met 55 passagiers in een sloot. Op den weg Veghel's-Hertogenbosch on der de gemeente Rosmalen wilde een wielrijd- ster een paard en wagen voorbijrijden, toen op hetzelfde oogenblik uit tegenovergestelde zijde een autobus naderde. De chauffeur van de autobus ontweek haar, maar geraakte door deze manoeuvre met zijn wagen in den lossen grond. De bus kantelde een paar maal om en kwam tenslotte in een diepe sloot langs den weg terecht. Doordat de bus op een zijkant kwam te liggen, konden de passagiers, in totaal 55 personen, haar door de bovenluiken verlaten. Diverse personen liepen kwetsuren op. De politie was spoedig ter plaatse en stelde ee onderzoek in. Het meisje dat het ongeval had veroorzaakt, was spoorloos ver dwenen. Nieuwe burgemeesters. De Rijkscommissaris voor de bezette Ne derlandsche gebieden heeft tot burgemeesters benoemd: den burgemeester mr. E. G. Bis schop te 's-Gravezande, onder gelijktijdig eer vol ontslag uit zijn huidige functie, tot bur gemeester van Naaldwijk; den heer P. H. Ol- demans van Uythoven te Den Haag tot bur gemeester van Alblasserdam; den heer J. W. Bödeker te Rotterdam tot burgemeester van Noordwijk; den heer P. A. Burgersdijk te 's-Gravezande tot burgemeester van De Lier en den heer M. A. Simonis te Schiedam tot burgemeester van Leidschendam.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Haarlemsche Courant | 1943 | | pagina 1